Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

189. Munkaügyi Levelek / 2019. november 25.

TARTALOM

3739. kérdés Álláskeresési járadék - a jogosultság "feléledése"
Abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszonyom, és bejelentkezem "munkanélkülire", de két hétre rá találok munkát, és emiatt kijelentkezem, később azonban az új munkahely nem válik be, akkor ugyanúgy vissza tudok menni "munkanélkülire", vagy ki kell várni az egy évet, illetve időarányosan igénybe lehet venni?
3740. kérdés Közalkalmazotti jogviszonyban - időszámítás
Közalkalmazott besorolásához munkaviszonyként beszámítható-e az az időtartam, amikor közmunkásként volt foglalkoztatva a munkavállaló, főállású anyaként volt otthoni foglalkoztatott, valamint az ápolási díj folyósításának időtartama, ha nem állt jogviszonyban, ahonnan fizetés nélküli szabadságon lett volna?
3741. kérdés Közfoglalkoztatási jogviszony - nem vehető figyelembe a besorolásnál
Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként, de nem pedagógus munkakörben. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, gyakornokként vagy Pedagógus I-be lennék besorolva? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony? Az említetteken kívül még három év munkaviszonyom volt, amikor egy ruházati boltban dolgoztam.
3742. kérdés Hallgatói munkaszerződés tartama - nem jogosít jubileumi jutalomra
Amennyiben valaki az Nftv. 44. §-a alapján a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál díjazás ellenében szakmai gyakorlatot teljesített, akkor a Kttv. 150. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján ez az időtartam a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál figyelembe vehető-e?
3743. kérdés Készenlét díjazása átalányként
Egészségügyi intézményünk fekvőbeteg-ellátási területét - 24 órás foglalkoztatás mellett - esetenként hétköznapi, illetve hétvégi készenlétben foglalkoztatott dolgozókkal is szükséges pótolni. A dolgozókat háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatjuk. A beosztás szerinti munkaidejükön felül, esetenként hétköznapi, illetve hétvégi készenlétet is elrendelünk, természetesen a maximum napi 12 órát betartva. A készenlét idején előfordul, hogy a dolgozóknak be kell menniük az intézménybe, ami maximum négyórás ügyeletet igényel. Megállapítható-e egy általános díj a készenlét idejére? Például 60 150 Ft/24 óra, ami tartalmazza a készenléti időre járó munkadíjat (a 20%-os bérpótlékot) és a bent töltött időre járó díjazást (50%-os vagy 100%-os túlóra) is.
3744. kérdés Illetménykülönbözet kifizetése - a tájékoztatás kérdése
Intézményünknél lefolytatott belső ellenőrzés megállapította, hogy egyik, korábban takarító, jelenleg bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottunkat évekkel korábban jogelődünknél helytelenül sorolták be "B" fizetési osztály helyett "A"-ba. A jogelődtől átvett személyi anyaga csak az alapfokú végzettségét igazoló, általános iskolai bizonyítványt tartalmazta, ezért az "A" fizetési osztályba történő besorolása a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a jogszabályi előírások szerint történt. A jogszabály szerint kötelező bölcsődei tanfolyamon való részvétele előtt nyújtotta be szakmunkás-bizonyítványát. A tudomásunkra jutott adatok alapján azonnal megtörtént a közalkalmazott besorolásának módosítása. A korábbi időszak vonatkozásában azonban az illetménykülönbözet kifizetését nem tartottuk megalapozottnak, tekintve, hogy véleményünk szerint a közalkalmazott a kellő időben történő tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, emiatt vált lehetetlenné a munkáltató számára a jogszabályszerű besorolása és illetménymegállapítása. Kérjük állásfoglalásukat.
3745. kérdés Vezető kötetlen munkarendben - a túlóra díjazása
Az Mt. szerint foglalkoztatott vezetőnek, akinek a munkaszerződése alapján a munkaideje napi nyolc óra, és a munkarendje kötetlen, lehet-e túlmunkát pénzben megváltani? Vagy ez csak egy lehetőség a munkáltató számára, nem kötelező ellenértéket fizetni?
3746. kérdés Pihenőidőre elrendelt túlóra munkaidőkeretben
Úgy is meghatározható a munkaidőkeret, hogy ne egy naptári éven belül legyen mind a négy hónap? Például, idén novembertől tartana 2020 februárjáig. Úgy kalkulálunk, hogy a keretben nem tudjuk majd biztosítani teljes egészében a munkavállalót megillető heti pihenőidőt. Ha a keret átlagában a pihenőnapot vagy a 48 óra pihenőidőt nem kapta meg a munkavállaló, akkor a keret zárásakor fizetnem kell neki pihenőnapi pótlékot az elmaradt pihenőidő helyett? Ha esetenként még a 40 óra pihenőidőt sem kapják meg a dolgozók, de fizetünk pihenőnapi pótlékot, akkor az jogilag helyes eljárás? Lehet-e a pihenőnapi túlóra helyett két pihenőnapot adni bérpótlék nélkül?
3747. kérdés Munkaviszony-létesítés - kizárt a költségvetési szervvel
Önkormányzati fenntartású iskolában lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni főállású dolgozókat, nem közalkalmazottként, hanem Mt. hatálya alá tartozóként?
3748. kérdés Nyugdíjas - megbízási szerződéssel a Kjt. hatálya alatt
A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szervnél van-e lehetőség megbízási szerződéssel foglalkoztatni - nyugdíj folyósítása mellett - olyan személyt, aki a nők negyven év szolgálati idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjában részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3749. kérdés Azonos felek között - a második munkajogviszony kérdése
Egy munkavállalónk 2 éves kisgyermekével otthon van, fizetés nélküli szabadságon, de szükségünk lenne a segítségére, és más munkakörbe szívesen vissza is jönne pár hónapra dolgozni, azzal, hogy utána folytatná a fizetés nélküli szabadságát. Ilyen esetben hogyan érdemes eljárni? Más, határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni a meglévő mellé az új munkakörre?
3750. kérdés Intézményvezető-helyettes - a megbízás egy képesítési feltételéről
Gimnáziumunk fenntartója a kinevezni javasolt intézményvezető-helyettes személyét nem fogadja el azzal az indokkal, hogy az intézményvezető-helyettes magasabb vezetőnek számít, ezért rendelkeznie kell pedagógus-szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakvizsgával. Valóban így van ez?
3751. kérdés Óraadó pedagógus alkalmazása - nyelvvizsga nélkül
Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3752. kérdés Munkavállalók átvétele - ha az átvevő más célra használja a boltot
A Munkaügyi Levelek 183. számában a 3640. számú kérdéshez kapcsolódik kiegészítő kérdésünk. A kérdésre kapott válasz abban az esetben is alkalmazható-e, ha a bolti egység eladása esetén a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt a bolti egységben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyai átszállnak a vevő, átvevő munkáltatóra, de az átvevő a megvásárolt bolti egységet más célra hasznosítja?
3753. kérdés Alpolgármester újraválasztása - a végkielégítés időarányos visszafizetése
Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
3754. kérdés Nemzetközi gépjárművezetői engedély - a megújítás költségei
Nemzetközi gépkocsivezetőként dolgozom, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Nekünk 5 évente felújító vizsgát kell tennünk (GKI-kártya), és 5 évente az ADR-igazolvány érvényesítésére is szükség van. Ennek a költségeit kinek kell fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3755. kérdés Balesetet követő orvosi vizsgálat - a hétvége után
Október 31-én az éjszakai műszakban balesetem volt. Felvettük a jegyzőkönyvet, de mivel csak ügyelet volt, nem mentem el orvoshoz. Másnap - ünnepnap lévén - a sürgősségire tudtam volna menni, utána hétvége volt, ezért csak hétfőn mentem orvoshoz. Ez lehet probléma?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3756. kérdés Összeférhetetlenség - ha a férj a felesége főnöke
Mi a helyzet olyan esetben, ha egy állami intézet vezetője saját feleségét foglalkoztatja, olyan állásban, aminek igazából csak neve van, de igazán látványos munkát nem végez a feleség, nem is nagyon jár be dolgozni, de felveszi a fizetését?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3757. kérdés Végkielégítés kikötése a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásban
A közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés esetén a munkavállaló részére adható-e a munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött évei után végkielégítés? A közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetésre vonatkozó megállapodásban a végkielégítés kifejezés használata szabályos-e? Abban az esetben, ha a törvény szerint járó kevesebb összegű végkielégítésben állapodik meg a munkáltató és a munkavállaló, a munkavállaló részéről sikeresen támadható-e meg a bíróság előtt a végkielégítés mértékére vonatkozó megállapodás a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésekor?
3758. kérdés Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel
Írásbeli fegyelmi figyelmeztetésben részesítettek a munkahelyemen ittasság miatt. Kétszer fordult elő, aláírtam. Szeretnék kilépni, elmenni egy másik helyre dolgozni, nem emiatt, hanem tanulni, fejlődni szeretnék, illetve mozgáskorlátozottságom miatt ezt a fizikai igénybevételt nem bírom. A munkáltató továbbadhatja-e ezt az információt a leendő főnökömnek?
3759. kérdés Várandósság - ha a munkáltató "rákérdez"
A munkavállaló várandósságáról, illetve annak megszakításáról - ha erre vonatkozó szándékát a munkavállaló korábban közölte - tehet-e fel kérdést a munkáltató?
3760. kérdés Szabadságelszámolás - nem változtatható meg év közben
Fizikai munkavállalóink egy részének a munkaidő-beosztása szeptembertől megváltozott. Addig napi nyolc órában foglalkoztattuk őket, szeptembertől kezdve pedig a beosztás szerinti munkaidejük napi 12 óra. Négyhavi munkaidőkeretben dolgoztak és dolgoznak most is. Ha a munkáltató 2019-ben napban kezdte el kiadni a szabadságot a munkavállalóinak, áttérhet-e év közben az órában történő nyilvántartásra? Kell-e ehhez a munkavállalók beleegyezése, értesítése?
3761. kérdés Bérprogram tévedése - "elszámolták" a szabadságot
A bérprogram hibája miatt mintegy 50 nap (400 óra) szabadsággal többet számoltunk el a munkavállalóknak, mivel a távolléti díjat a beosztás szerinti munkaidőre számolta el ugyan a program, de a szabadságot - valószínűleg - napokban tartotta nyilván, és így arányosan kevesebb nap "fogyott", mint kellett volna. Ilyen esetben a túlvett szabadságórákat vissza lehet követelni a munkavállalóktól?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére