Közalkalmazotti besorolás - az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása

Kérdés: Közalkalmazotti besoroláshoz az egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött idő figyelembe vehető? Ha igen, akkor ezt az időszakot milyen igazolással tudjuk elfogadni?
Részlet a válaszából: […] Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. április 1. és 2010. július 31. között hatályban volt Eftv., 2010. augusztus 1. óta pedig az Efotv. szerint kerülhetett sor. Mind a két törvény az egyszerűsített foglalkoztatást mint a határozott időre szóló munkaviszony sajátos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Közalkalmazotti besorolás - az emelt szintű szakképesítések figyelembevétele 2020-tól

Kérdés: Az Szkth. hatályon kívül helyezte a Kjt. 61. §-ának (2)-(3a) bekezdését 2020. január 1-jétől. A (3) bekezdés szerint felsőfokú szakképesítésnek minősül az OKJ 54-es emelt szintű szakképesítés a besorolásnál és a további szakképesítési százalékos megállapításánál. A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése az "E" fizetési osztályba sorolás feltételeként - összhangban az előzőkkel - "iskolai" rendszerű felsőfokú szakképesítést ír elő. Hogyan kezelje a munkáltató a jövőben az emelt szintű szakképesítést, melyik osztályba sorolhatja be ezzel a képesítéssel az új jogviszonyt létesítőket? (Átmeneti szabály nem található.)
Részlet a válaszából: […] Az Szkt. 2020. január 1-jén lépett hatályba. Ennek 126. §-ában foglalt átmeneti szabálya szól a korábbi képesítések elismeréséről. A rendelkezés szerint: "a bizonyítványban vagy e törvény hatálybalépését megelőzően rá irányadó szabályozásban meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Közfoglalkoztatási jogviszony - nem vehető figyelembe a besorolásnál

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként, de nem pedagógus munkakörben. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, gyakornokként vagy Pedagógus I-be lennék besorolva? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony? Az említetteken kívül még három év munkaviszonyom volt, amikor egy ruházati boltban dolgoztam.
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 6. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban szerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben (esetleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Ápolási díj folyósításának ideje

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál figyelembe lehet venni azokat az időtartamokat, amikor a munkavállaló ápolási díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként a munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok idejét rendeli elismerni, melyeket részletesen felsorol. Az ápolási díj a Szoc. tv. 40. §-a szerint ugyanakkor a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Besorolás házi szociális gondozó szolgálatnál

Kérdés: Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatánál idősellátásban dolgozó, házi szociális gondozó munkakörű, jelenleg a C fizetési osztályba sorolt közalkalmazottak besorolására vonatkozóan kérem állásfoglalásukat. A végzettségük az alábbi:
1. gimnáziumi érettségi bizonyítvány (1981), majd Tanítóképző Főiskola óvónői oklevél (1985), mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 34 762 01, 2017.);
2. általános iskola 8 osztály, mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 33 8933 02, 2009);
3. Élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány (1987), szakirányú végzettség nélkül.
A kolléganő részére a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1/2000. SzCsM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól két évre felmentést adott. A munkavállaló a kinevezés elfogadásával vállalta, hogy a szükséges szakképesítést a megadott időn belül megszerzi. A B fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök tartoznak, a C fizetési osztályba pedig az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítésekre épülő szakképesítéshez kötött munkakörök; az értelmező rendelkezés alapján a szakképesítés-ráépülések tartoznak ide. C fizetési osztályba sorolandók továbbá az érettségi végzettséghez kötött munkakörök is (Kjt. 61. §). A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. pontja a szociális gondozó munkakört a B-E fizetési osztályok valamelyikébe rendeli besorolni (ez a rendelet nem különbözteti meg külön a házi szociális gondozó munkakört a besorolás szempontjából).
Részlet a válaszából: […] A 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 2. pontja szerint a 34-essel kezdődő azonosító számú középfokú szakképesítések alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épülnek, jellemzően iskolai rendszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Bentlakásos intézmény gondozói besorolása

Kérdés: A szociális szolgáltató központunknál bentlakásos szakfeladaton gondozói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink besorolásával kapcsolatban kérdezzük: Az első közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2004. VII. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 33893302), amelyet 2005. X. 29-én szerzett meg. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 12-es fizetési fokozat. Elgondolásunk szerint C fizetési osztályba kell visszasorolni, korábbi munkaviszonyait nem lehet elfogadni a fizetési fokozathoz, mivel a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést csak a későbbiekben szerezte meg. A második közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2006. XII. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: egészségügyi szakközépiskolában 1981. VI. 17-én szerzett érettségi. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 12-es fizetési fokozat. A harmadik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2011. XI. 2., legmagasabb iskolai végzettsége: szakmunkás-bizonyítvány, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 3476201) megszerzése: 2017. VI. 07. A szakképesítési követelmény alól 2018. XII. 31-ig mentesítés alatt áll, jelenlegi besorolása C fizetési osztály 10-es fizetési fokozat. Véleményünk szerint az ő esetében sem lehet a korábbi munkaviszony keretében foglalkozatott jogviszonyokat a fizetési fokozatnál elszámolni, attól függetlenül, hogy mentesítést kapott a képesít megszerzése alól. A negyedik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2006. I. 16., legmagasabb iskolai végzettsége: érettségi, szakképesítése szociális gondozó és ápoló (OKJ: 337620100103302) megszerzése: 2013. VI. 13. Jelenlegi besorolása D fizetési osztály 10-es fizetési fokozat. Véleményünk szerint ebben az esetben sem lehet a korábbi munkaviszony keretében foglalkoztatott jogviszonyokat a fizetési fokozatnál beszámolni. Az ötödik közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2015. III. 1., legmagasabb iskolai végzettsége: egészségügyi érettségi, szakképesítése: egészségügyi szakasszisztens (OKJ: 54501801), megszerzése: 2004. III. 5. Jelenlegi besorolása E fizetési osztály 6-os fizetési fokozat. Helyes-e a besorolásokkal kapcsolatos álláspontunk?
Részlet a válaszából: […] Az első esetben a kérdés: a szociális gondozó munkakör ellátásához a szociális gondozó és ápoló szakképesítés szükséges-e? Nyilvánvalóan igen. E szakképesítés OKJ-s azonosító számának első két számjegye 33-as, ami a 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 2....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Gyermekfelügyelő besorolása

Kérdés: Közalkalmazottként alkalmaznánk gyermekfelügyelőnek egy munkavállalót 0-24 órában működő gyermekotthonba. A jelentkező a 8. általános iskolai osztály elvégzése után bolti pénztáros részszakképesítést és ruházati eladó szakképesítés-elágazás bizonyítványt szerzett. Kinevezésében előírnánk részére a 3 éven belüli, a munkakör betöltéséhez szükséges óvodai dajka végzettség megszerzését. Felvételekor milyen fizetési osztályba kellene besorolnunk, változik-e ez a végzettség megszerzésekor?
Részlet a válaszából: […] A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás képesítésének minimum-előírásait a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A 257/2000. Korm. rendelet 10. §-a szerint a gyermekotthonban a gyermekfelügyelő munkakörre meghatározott képesítési előírás alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Besorolás társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítéssel

Kérdés: Intézményünk dolgozója a Szakkép. tv. 12. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54343050000000 számú társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó megnevezésű szakképesítéssel rendelkezik. A Kjt. alapján fenti OKJ-s azonosító számú végzettséggel mely kategóriába sorolható be? Tudomásunk szerint az E kategóriába, de erre kérjük szíves megerősítésüket.
Részlet a válaszából: […] Az egyes munkakörökre vonatkozó besorolási osztályokat mindig az adott ágazat Kjt. végrehajtási rendelete sorolja fel, a mellékletében található táblázatban. A kérdésben nem szerepel sem az, mely ágazatra vonatkozik megkeresésük, sem a betöltendő munkakör. Ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Családsegítők besorolása

Kérdés: Szociális központként működő intézmény vagyunk, egyik szakfeladatunk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Februárban - képesített szakember hiányában - felvettem családsegítő munkakörbe egy olyan kollégát, aki alapdiplomáját gazdasági szakon szerezte. Ez a végzettség nem szerepel szakmai rendeletünkben, így felmentést adtam a szakma megszerzéséhez. Kollégám szeretne mentálhigiénés szakemberképzésen részt venni, ezzel szerezve meg a megfelelő végzettséget, hiszen ez már megnevezésre került a 15/1998. NM rendeletben. Jelenleg nem diplomás bért kap, hiszen végzettsége nem felel meg. Van még egy képesítés nélküli kollégám, akit szintén ebbe a munkakörbe neveztem ki, ő érettségivel rendelkezik jelenleg. Még egyikőjük sem folytat szakmai tanulmányokat. Helyes-e, ha a rendelkezésre álló végzettségük alapján sorolom be őket, vagy köteles vagyok nekik diplomás besorolást adni? A másik kérdésem, hogy a mentálhigiénés szakot meghirdető Semmelweis Egyetem alapdiplomával rendelkezők számára ad lehetőséget továbbképzésre, ezek közé sorolta a gazdaságtudományi szakon szerzett okleveleket is. A szociális és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó Kjt. végrehajtási rendelet viszont ezt nem ismeri el. A gazdasági végzettségre épülő mentálhigiénés szakember a szakmai rendeletnek megfelelő lehet-e?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. Korm. rendelet 10. §-a lehetővé teszi, hogy- a gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,- javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,- bölcsődében, minibölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Egyenlő bér elve eltérő közalkalmazotti besorolás esetén

Kérdés: Egy iskolában takarítok négy munkatársammal együtt. Közülünk hárman garantált bérminimumot kapnak, nekik szakmunkás-bizonyítványuk is van. Nekem és egy másik kollégámnak csak általános iskolai végzettségünk van, mi minimálbért kapunk. Szerintem a takarítás csak kisegítő munka, ezért nem értem, hogy a három kolléga miért kap több fizetést. Érdekelne, hogy munkáltató eljárása sérti-e az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya esetében 2. számú mellékletének 5. pontjában határozza meg azt, hogy a takarítók az "A", "B", "C" vagy "D" fizetési osztályba sorolhatóak. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése kimondja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.
1
2
3
5