Közfoglalkoztatottként eltöltött idő és az óvónői szakmai gyakorlat

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, Gyakornok vagy Pedagógus I. besorolásom lenne? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony?
Részlet a válaszából: […] A Kftv. 1. § (2) bekezdésének e) pontja alapján közfoglalkoztatási jogviszony csak olyan munkára létesíthető, amely a kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Munkabérfizetési határidő – a közfoglalkoztatási jogviszony felmondásakor

Kérdés: 2020. január 17-én felmondtam a közfoglalkoztatási szerződésemet, találtam jobb állást. A közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése után nem öt napon belüli fizetik ki a fennmaradó béremet?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel alkalmazandók [Kftv. 2. § (1) bek.]. Az Mt. értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Közalkalmazotti jogviszonyban – időszámítás

Kérdés: Közalkalmazott besorolásához munkaviszonyként beszámítható-e az az időtartam, amikor közmunkásként volt foglalkoztatva a munkavállaló, főállású anyaként volt otthoni foglalkoztatott, valamint az ápolási díj folyósításának időtartama, ha nem állt jogviszonyban, ahonnan fizetés nélküli szabadságon lett volna?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott fizetési fokozatának beszámításához a Kjt. 87/A. §-ában kifejezetten felsorolt jogviszonyok időtartama vehető figyelembe. Ezek között nem szerepel a Közfogl. tv. szerinti közfoglalkoztatási jogviszony, az így ledolgozott idők tehát nem számítanak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony – nem vehető figyelembe a besorolásnál

Kérdés: Négy évig dolgoztam egy óvodában közfoglalkoztatottként, majd két évig közalkalmazottként, de nem pedagógus munkakörben. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot. Ha óvodában, óvónőként szeretnék dolgozni, gyakornokként vagy Pedagógus I-be lennék besorolva? A hat év munkaviszonyba beleszámít a közfoglalkoztatotti jogviszony? Az említetteken kívül még három év munkaviszonyom volt, amikor egy ruházati boltban dolgoztam.
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 6. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban szerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben (esetleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Kérdés: Közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló közfoglalkoztatási jogviszonya közös megegyezéssel megszüntethető-e, ha a munkavállaló azért kéri a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését, mert igénybe kívánja venni a NYES-t (nyugdíj előtti álláskeresési segélyt)?
Részlet a válaszából: […] A Kftv. értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel az Mt. szabályai alkalmazandók [Kftv. 2. § (1) bek.]. A Kftv. nem zárja ki az Mt. azon szabályát, miszerint a munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató megállapodásával –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése

Kérdés: Közfoglalkoztatottként dolgoztam, 2017. március 6-ától betegállományba kerültem, és folyamatosan táppénzen voltam. 2017. november 9-én kórházi kontrollon voltam, majd november 10-én a háziorvos a beutalót kiadta a CT-re, az orvos ekkor még táppénzes papírt nem adott. December 6-ára kaptam időpontot, december 7-től február 28-ig kórházban feküdtem. Ez idő alatt – valószínű a közfoglalkoztató kérésére – 2017. október 31-én "keresőképessé váltam", és az ezután következő időszakot igazolatlan távollétként kezelték. A következő időpontra már családtagom ment a táppénzes papírért, melyet az asszisztens kiadott, de nem közölte vele, hogy keresőképes vagyok. Jogviszonyomat 2017. október 31-én megszüntették azonnali hatállyal, felszólítást előtte sem szóban, sem írásba nem kaptam. 2017. december 19-én egy közalkalmazottal kiküldték aláírásra boríték nélkül a közfoglalkoztatási szerződést, de kórházi kezelésem miatt családtagommal íratták alá (ő a saját nevét írta az iratra). A munkavállaló helyett más is aláírhatja-e a szerződést? Családtagom nevével érvényes-e a szerződés felmondása? A szerződés megjegyzésébe indokként beleírták, hogy nem vettem fel a munkát, illetve magatartási problémákat tüntettek még. Sztrókos betegként, elferdült szájjal, alig mozgó kézzel milyen magatartást gyakorolhattam volna? Így váratlanul itt maradtam a kórházi ágyon társadalombiztosítási jogviszony és fizetés nélkül. Hova fordulhatok egyáltalán, van-e még rá idő?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban rögzíteni kell, hogy az esetben leírt tényállás nem minden tekintetben kellően világos ahhoz, hogy kétséget kizáróan állást tudjunk foglalni az abban felvetett kérdésekről. Így például nem ismerjük az említett táppénzes papírok, az azonnali hatályú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Megbízás közfoglalkoztatás mellett

Kérdés: Jelenleg közfoglalkoztatási programban veszek részt. Mellette lehetőségem lenne megbízási szerződéssel dolgozni egy iskolában. Érdemes-e elfogadni az állást?
Részlet a válaszából: […] Nem kizárt, hogy Ön közfoglalkoztatási jogviszonyban állóként e munkavégzése mellett megbízási szerződéssel is munkát vállaljon. Ez ugyanis nem eredményezi a közfoglalkoztatásból való kizárást [Kftv. 1. § (4a) bek.]. A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása besoroláskor

Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyt be kell-e számítani a köztisztviselő kinevezésénél a figyelembe veendő munkaviszonyok beszámításánál?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a köztisztviselő besorolásánál a munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt kell alapul venni. A Kttv. említett rendelkezésében munkavégzésre irányuló jogviszonyok csupán példálózó jelleggel kerültek felsorolásra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Azonnali hatályú felmondás visszavonása közfoglalkoztatási jogviszonyban

Kérdés: Határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyban azonnali hatállyal felmondott a közfoglalkoztatott, a munkáltató vitatja az indokolás valóságtartalmát, erre tekintettel nem számolt el vele. A megszüntetés jogellenessége iránti per egyik félnek sem érdeke a költségek és az eljárás esetleges elhúzódása miatt. Kezdeményezhet-e a munkáltató egyeztetést a közfoglalkoztatottal a per elkerülése érdekében? Visszavonhatja-e a közfoglalkoztatott az azonnali hatályú felmondását, és helyreállítható-e a közfoglalkoztatási jogviszony a felek közös akaratával? Amennyiben igen, a felek megszüntethetik-e a közfoglalkoztatási jogviszonyt közös megegyezéssel?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Közft.-ben található kivételekkel az Mt. szabályai alkalmazandók [Közftv. 2. § (1) bek.]. A közfoglalkoztatási jogviszonyra is irányadó az Mt. 78. §-ának (1) bekezdése, melynek értelmében bármelyik fél megszüntetheti a jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú felmondása

Kérdés: Közfoglalkoztatásban dolgozó munkavállaló a határozott idejű munkaviszonya alatt írásban azonnali hatályú felmondást nyújtott be a munkáltató részére, melynek indoklása tényszerűségével (az állítás valótlan), az ok-okozati összefüggéssel (a vélt sérelem nem áll összefüggésben a munkáltató feltételezett jogsértésével) a munkáltató nem ért egyet. A munkavállalóval az indoklás tisztázása, álláspontjának jobb megismerése, méltányolható esetben pedig egy kompromisszumos megállapodás előmozdítása érdekében a kapcsolatfelvétel több alkalommal megtörtént közvetlenül a felmondás átvételét követően, azonban eredmény nélkül: a munkavállaló nem volt elérhető, illetve telefonon letagadta magát azon egy alkalommal, amikor a kapcsolatfelvétel megvalósult. Együttműködést egyáltalán nem tanúsít a munkavállaló, a kapcsolattartás egyetlen formája, ha a telefonhívást ő maga kezdeményezi. Mi a munkáltatói helyes eljárás, a közfoglalkoztatott munkavállalói jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén a munkáltatót terheli-e az öt munkanapon belüli elszámolás kötelezettsége, a munkaviszony jogellenes megszüntetése iránt kezdeményezhet-e pert, illetve abban milyen igényt támaszthat arra tekintettel, hogy nem alkalmazandók a munkavállalói jogellenes jogviszony- megszüntetés szankciói a Kftv. 2. §-ának (5) bekezdése szerint?
Részlet a válaszából: […] A Kftv. 2. §-ának (5)-(9) bekezdése sorolja fel, hogy az Mt. szabályai közül melyek nem alkalmazhatók a közfoglalkoztatási jogviszonyra. A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó Mt. 63-85. §-ai közül a Kftv. 2. §-a (5) bekezdésének g)-j) pontjai az Mt. 70. §-a,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.
1
2