Keresés eredménye

5 találat a megadott közfoglalkoztatotti jogviszony tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetése
Kérdés: Közfoglalkoztatottként dolgoztam, 2017. március 6-ától betegállományba kerültem, és folyamatosan táppénzen voltam. 2017. november 9-én kórházi kontrollon voltam, majd november 10-én a háziorvos a beutalót kiadta a CT-re, az orvos ekkor még táppénzes papírt nem adott. December 6-ára kaptam időpontot, december 7-től február 28-ig kórházban feküdtem. Ez idő alatt - valószínű a közfoglalkoztató kérésére - 2017. október 31-én "keresőképessé váltam", és az ezután következő időszakot igazolatlan távollétként kezelték. A következő időpontra már családtagom ment a táppénzes papírért, melyet az asszisztens kiadott, de nem közölte vele, hogy keresőképes vagyok. Jogviszonyomat 2017. október 31-én megszüntették azonnali hatállyal, felszólítást előtte sem szóban, sem írásba nem kaptam. 2017. december 19-én egy közalkalmazottal kiküldték aláírásra boríték nélkül a közfoglalkoztatási szerződést, de kórházi kezelésem miatt családtagommal íratták alá (ő a saját nevét írta az iratra). A munkavállaló helyett más is aláírhatja-e a szerződést? Családtagom nevével érvényes-e a szerződés felmondása? A szerződés megjegyzésébe indokként beleírták, hogy nem vettem fel a munkát, illetve magatartási problémákat tüntettek még. Sztrókos betegként, elferdült szájjal, alig mozgó kézzel milyen magatartást gyakorolhattam volna? Így váratlanul itt maradtam a kórházi ágyon társadalombiztosítási jogviszony és fizetés nélkül. Hova fordulhatok egyáltalán, van-e még rá idő?
Részlet a válaszból: […]megszüntetni). Figyelemmel a fentiekre, csupán általános tájékoztatást tudunk adni a kérdéseit illetően.Mindenekelőtt a legfontosabb: a közfoglalkoztatási jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a közfoglalkoztatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül lehetséges a keresetlevelet benyújtani a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz. A közfoglalkoztatási jogviszonyra - a Közfogl. tv.-ben meghatározott eltérésekkel - ugyanis az Mt. szabályai alkalmazandók [Közfogl. tv. 2. § (1) bek.], így az ezt rögzítő Mt.-rendelkezés ez esetben is irányadó [Mt. 287. § (1) bek. b) pont]. Ebből következően már nincs lehetősége az ügyben bírósághoz fordulni. Még akkor sem, ha esetleg a megszüntető irat nem tartalmazott jogorvoslati kioktatást, ugyanis a 6 hónapos határidő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3395
2. találat: Megbízás közfoglalkoztatás mellett
Kérdés: Jelenleg közfoglalkoztatási programban veszek részt. Mellette lehetőségem lenne megbízási szerződéssel dolgozni egy iskolában. Érdemes-e elfogadni az állást?
Részlet a válaszból: […]esetben tehát attól függ, kell-e a közfoglalkoztatótól engedélyt kérni, hogy a közfoglalkoztató belső utasítása ezt előírja-e. Ugyanakkor a megbízási szerződés nem veszélyeztetheti a közfoglalkoztatási jogviszonyból eredő kötelezettségek (így a munkavégzés) ellátását, ezért az Mt. 6. §-ának (4) bekezdése alapján mindenképpen tájékoztatást kell adni a közfoglalkoztató számára a tervezett megbízási szerződésről.A Kftv. 2. §-ának (3a) bekezdése kimondja, hogy a közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3329
3. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása besoroláskor
Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyt be kell-e számítani a köztisztviselő kinevezésénél a figyelembe veendő munkaviszonyok beszámításánál?
Részlet a válaszból: […]közfoglalkoztatási jogviszonyt nem sorolja fel, nem jelenti azt, hogy e jogviszony időtartamát ne kellene a köztisztviselő besorolásakor figyelembe venni. A Kftv. 1. §-ának (2) bekezdése meghatározza, hogy milyen munkára - így tipikusan állami vagy önkormányzati feladatok, közösségi célok megvalósítására - létesíthető közfoglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3184
4. találat: Azonnali hatályú felmondás visszavonása közfoglalkoztatási jogviszonyban
Kérdés: Határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyban azonnali hatállyal felmondott a közfoglalkoztatott, a munkáltató vitatja az indokolás valóságtartalmát, erre tekintettel nem számolt el vele. A megszüntetés jogellenessége iránti per egyik félnek sem érdeke a költségek és az eljárás esetleges elhúzódása miatt. Kezdeményezhet-e a munkáltató egyeztetést a közfoglalkoztatottal a per elkerülése érdekében? Visszavonhatja-e a közfoglalkoztatott az azonnali hatályú felmondását, és helyreállítható-e a közfoglalkoztatási jogviszony a felek közös akaratával? Amennyiben igen, a felek megszüntethetik-e a közfoglalkoztatási jogviszonyt közös megegyezéssel?
Részlet a válaszból: […]valóságát, ki kell adnia a közfoglalkoztatott számára a megszűnés napjáig járó közfoglalkoztatási bért és a jogviszony megszűnése esetén esedékes igazolásokat, ugyanis az azonnali hatályú felmondás a munkáltató hozzájárulása hiányában is megszünteti a jogviszonyt.Mint minden jogvita felmerülése esetén, bármelyik fél kezdeményezhet egyeztetést a per elkerülése érdekében. Ennek eredményeként a közfoglalkoztatott akár vissza is vonhatja az azonnali hatályú felmondását, ez azonban csak akkor hatályosulhat, ha a munkáltató hozzájárul ahhoz [Mt. 15. § (4) bek.]. Ebben az esetben a közfoglalkoztatási jogviszony helyreáll a felek között, és lényegében arról van szó, hogy közös megegyezéssel helyreállítják a közfoglalkoztatási jogviszonyt, az azonnal hatályú felmondás közlésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3063
5. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú felmondása
Kérdés: Közfoglalkoztatásban dolgozó munkavállaló a határozott idejű munkaviszonya alatt írásban azonnali hatályú felmondást nyújtott be a munkáltató részére, melynek indoklása tényszerűségével (az állítás valótlan), az ok-okozati összefüggéssel (a vélt sérelem nem áll összefüggésben a munkáltató feltételezett jogsértésével) a munkáltató nem ért egyet. A munkavállalóval az indoklás tisztázása, álláspontjának jobb megismerése, méltányolható esetben pedig egy kompromisszumos megállapodás előmozdítása érdekében a kapcsolatfelvétel több alkalommal megtörtént közvetlenül a felmondás átvételét követően, azonban eredmény nélkül: a munkavállaló nem volt elérhető, illetve telefonon letagadta magát azon egy alkalommal, amikor a kapcsolatfelvétel megvalósult. Együttműködést egyáltalán nem tanúsít a munkavállaló, a kapcsolattartás egyetlen formája, ha a telefonhívást ő maga kezdeményezi. Mi a munkáltatói helyes eljárás, a közfoglalkoztatott munkavállalói jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén a munkáltatót terheli-e az öt munkanapon belüli elszámolás kötelezettsége, a munkaviszony jogellenes megszüntetése iránt kezdeményezhet-e pert, illetve abban milyen igényt támaszthat arra tekintettel, hogy nem alkalmazandók a munkavállalói jogellenes jogviszony- megszüntetés szankciói a Kftv. 2. §-ának (5) bekezdése szerint?
Részlet a válaszból: […]indokolás esetén a jogviszony megszüntetése jogellenessége megállapításáért pert indíthat a közfoglalkoztatott ellen. Más kérdés, hogy a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit taglaló Mt. 84. §-a a kizárt szabályok között található, ezért még ha a bíróság meg is állapítaná a jogellenességet, a foglalkoztató nem kérheti, hogy kötelezze a közfoglalkoztatottat a határozott időből még hátralévő időre, de legfeljebb 3 hónapra járó távolléti díjának megfelelő összeg és az ezt meghaladó kára, összesen legfeljebb 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeg megfizetésére.Ugyanakkor a munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó, az Mt. 179-191. §-aiban található általános szabályok alkalmazását a Kftv. nem zárja ki. Tehát alkalmazandó az a szabály is, miszerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3048