Illetményfizetés - az egyenlőtlenség kizárva

Kérdés: Költségvetési intézményünk balatoni üdülői május 1. és szeptember 30. között szoktak nyitva lenni, az ott dolgozó közalkalmazottak munkaidőkeretben dolgoznak, egész évre vonatkozó, határozatlan idejű szerződésük van, így a bérkifizetésük egyenletes. Azonban szeretnénk a bérek kifizetését a munka mennyiségéhez igazítani (télen kevesebb, nyáron több), ezért érdeklődnénk, hogy milyen foglalkoztatási formával, módszerrel lehetne ezt szabályosan elérni, illetve mi a megfelelő munkaügyi szabályozás?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott számára - először a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - besorolásával meg kell állapítani a fizetési osztályát és fizetési fokozatát [Kjt. 63. § (1) bek., 64. § (1) bek.]. A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Költségvetési szervek "összeolvadása" - a tájékoztatás kötelezettsége

Kérdés: Egy költségvetési szerv - fenntartói döntés alapján - beolvad egy másik költségvetési szervbe. Milyen tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és az átvevő munkáltatót? Gondolunk itt különösen az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra is. Ennek alapján kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-ában foglaltakat, vagy az átvevő munkáltatót kizárólag a Mt. 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség terheli? A munkavállalók az Mt. hatálya alá tartoznak.
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy az érintettek az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók, leggyakoribb esetként azt feltételezzük, hogy a költségvetési szervre vagy a Kttv., vagy a Kit. hatálya terjed ki. A kérdésben nem szerepel, hogy az átadó és az átvevő munkáltató melyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Belső ellenőrzés - a vezető személye

Kérdés: A polgármesteri hivatalban elkülönült szervezeti egység (ellenőrzési osztály, amely 3 főből áll) feladatkörébe tartozik a belső ellenőrzési tevékenység ellátása. A 370/2011. Korm. rendelet 2. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy. Az ellenőrzési osztály vezetője nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti, végig mentesítve a munkavégzés alól. Afelmentési idő alatt az osztályvezető helyett a munkaköri leírásban kijelölt helyettese elláthatja-e a belső ellenőrzési vezetői feladatokat. vagy megbízható-e ezzel a feladattal? A felmentési idő leteltét követően, ha az osztályon több belső ellenőr is van, és nem kerül sor azonnal új osztályvezető kinevezésére, kijelölhető-e bármelyikük belső ellenőrzési vezetőnek, és ezzel nem sérti-e a hivatkozott rendelkezést a költségvetési szerv vezetője?
Részlet a válaszából: […] ...370/2011. Korm. rendelet 2. §-ának c) pontja szerint belső ellenőrzési vezető-a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője,-ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Óvoda gazdasági vezetőjének kinevezése - a munkáltatói jogkör

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 21. §-ának b)-c) pontjai szerint köznevelési intézményben vezetői megbízásnak minősül a gazdasági vezetői megbízás. Az óvoda mint önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve a képviselő-testület. Az Áht. 9. §-ának d) pontja szerint a költségvetési szerv irányítása (...) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása hatáskörének gyakorlását jelenti. A Mötv. 42. §-ának 2. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt kinevezés, vezetői megbízás. A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint a vezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, a 20/A. § (6) bekezdése alapján pedig a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén kell a pályázót háromtagú bizottságnak meghallgatni, mely véleményt mérlegelve dönt a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a vezetői megbízásról. Fentiek figyelembevételével kérdeznénk, hogy az óvoda gazdasági vezetőjének (vezető) kinevezése kinek a hatáskörébe tartozik (képviselő-testület vagy polgármester)? Több olyan önkormányzati pályázati felhívással találkoztunk, ahol a képviselő-testületet, de olyannal is, ahol a polgármestert jelölték meg döntéshozónak. Tekintettel arra, hogy csak a magasabb vezetői pályáztatás esetén - a vezetői pályázat esetén pedig nem - kell a pályázót a háromtagú bizottságnak meghallgatni, az óvoda gazdasági vezetője esetében a képviselő-testület vagy a polgármester a bizottság véleményének bekérése nélkül is dönthet?
Részlet a válaszából: […] ...ebben az esetben nem alkalmazható, ugyanis sem a Mötv., sem az Áht., sem a 368/2011. Korm. rendelet nem írja elő, hogy az önkormányzati költségvetési szerv gazdasági vezetője feletti kinevezési, megbízási jogkört - az Áht. 9/A. §-ának (1) bekezdésétől eltérően -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Változás a munkáltató személyében - a tulajdonos marad

Kérdés: Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség van nonprofit gazdasági társasági formában ellátni. Az előzőek alapján az önkormányzat szándéka, hogy a költségvetési szerv által ellátott kulturális alapfeladatot nonprofit gazdasági társaságnak adja át. Ez alapján a költségvetési szerv jogutód nélkül megszűnne, feladatait, vagyonát (önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és költségvetési szerv tulajdonában álló ingó), jogait, kötelezettségeit és a munkavállalók többségét az önkormányzat döntése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vinné tovább. Ebben az esetben, azaz, ha a költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg, a munkavállalók esetén fennáll-e a munkajogi jogutódlás (munkáltató személyében bekövetkező változás)?
Részlet a válaszából: […] ...- a kérdésben említett és a törvényi változások következtében alkalmazottait az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztató költségvetési szerv - adott esetben jogutód nélkül megszűnik, avagy továbbra is fennmarad-e. Mivel a költségvetési szerv a feladatait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Kulturális intézmények - közalkalmazotti jogviszony-átalakulás

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartása alatt álló intézményekben (múzeum, könyvtár) dolgozó, önkormányzatunk dolgozójaként foglalkoztatott (közművelődési szakember munkakör) kulturális közalkalmazottunkra is vonatkozik a Módtv.? Eltérőek a vélemények a törvény értelmezésével kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] ...intézmények és ezek közalkalmazottai.A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése szerint a Kjt. hatálya az állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél (mint munkáltatóknál), valamint a helyi önkormányzat (mint munkáltató) által a feladatkörébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Munkaviszony-létesítés - kizárt a költségvetési szervvel

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolában lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni főállású dolgozókat, nem közalkalmazottként, hanem Mt. hatálya alá tartozóként?
Részlet a válaszából: […] ...1. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kjt. hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás

Kérdés: Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Részlet a válaszából: […] ...368/2011. Korm. rendelet. 13. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint 2015. január 1-jétől valóban nem kell feltüntetni a költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatában az engedélyezett létszámot. Ez a módosítás azzal függ össze, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók utazási kedvezménye

Kérdés: Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...illetve komp- és révközlekedésben. A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében ez a kedvezmény a költségvetési szerveknél és intézményeknél - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazotti jogviszony létesítése helyett munkaviszony?

Kérdés: Helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárunk takarítói munkakörre közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszony keretében kíván alkalmazni egy munkavállalót. Vajon ezt megtehetjük-e jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya - hatörvény eltérően nem rendelkezik - az állami és helyi önkormányzatiköltségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzatok által a feladatkörébetartozó közszolgáltatások ellátására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
1
2