Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott költségvetési szerv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Változás a munkáltató személyében - a tulajdonos marad

Kérdés: Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség van nonprofit gazdasági társasági formában ellátni. Az előzőek alapján az önkormányzat szándéka, hogy a költségvetési szerv által ellátott kulturális alapfeladatot nonprofit gazdasági társaságnak adja át. Ez alapján a költségvetési szerv jogutód nélkül megszűnne, feladatait, vagyonát (önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és költségvetési szerv tulajdonában álló ingó), jogait, kötelezettségeit és a munkavállalók többségét az önkormányzat döntése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vinné tovább. Ebben az esetben, azaz, ha a költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg, a munkavállalók esetén fennáll-e a munkajogi jogutódlás (munkáltató személyében bekövetkező változás)?
Részlet a válaszból: […]többségét (és ezekkel együtt minden bizonnyal a szolgáltatásait igénybe vevőket, az "ügyfélkörét" is) átadja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságnak, arra a következtetésre lehet jutni, hogy az Mt.-ben meghatározott, a munkáltató személyében bekövetkező változás szabályait (Mt. 36-41. §) kell alkalmazni. E szerint a tényállás az Mt. 36. §-a (1) bekezdésének hatálya alá esik, azaz a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.Az európai uniós gyakorlat alapján kijelenthető, hogy a jogügylet fogalma tágan értelmezendő, abba az önkormányzat döntése is beletartozik, és nem zárja ki a munkáltató személyében bekövetkező változást önmagában az sem, hogy az átadó és az átvevő között nincs közvetlen szerződéses kapcsolat. Ezen túlmenően megjegyzendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4084

2. találat: Kulturális intézmények - közalkalmazotti jogviszony-átalakulás

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartása alatt álló intézményekben (múzeum, könyvtár) dolgozó, önkormányzatunk dolgozójaként foglalkoztatott (közművelődési szakember munkakör) kulturális közalkalmazottunkra is vonatkozik a Módtv.? Eltérőek a vélemények a törvény értelmezésével kapcsolatban.
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottai.A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése szerint a Kjt. hatálya az állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél (mint munkáltatóknál), valamint a helyi önkormányzat (mint munkáltató) által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyára terjed ki. Vagyis van arra mód, hogy - külön önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény létesítése nélkül - közvetlenül az önkormányzattal álljanak közalkalmazotti jogviszonyban az önkormányzati közszolgáltatásokat - így közöttük akár a kulturális közszolgáltatásokat is - ellátó közalkalmazottak. Ennek elsősorban kistelepülések esetén van jelentősége. A rájuk vonatkozó eltérő szabályokat a Kjt. 83/A. §-a rendezi. Álláspontunk szerint egyértelmű, hogy éppen ez az eset az, amely nem felel meg a Módtv. 1. §-ának (1) bekezdésében írt feltételnek, vagyis az önálló intézményként történő feladatellátásnak. Így értelmezésünk szerint a közvetlenül az önkormányzattal jogviszonyban állókat nem érinti a munkaviszonnyá való átalakulás kötelezettsége.A feltett kérdésből viszont egy harmadik helyzetre lehet következtetni, nevezetesen arra, hogy az önkormányzatnak van külön önálló költségvetési intézményként működtetett, fenntartott könyvtára, múzeuma, de az ott dolgozók mégsem az intézménnyel mint munkáltatóval állnak közalkalmazotti jogviszonyban, hanem közvetlenül az önkormányzat foglalkoztatja őket. Ez a helyzet ellentmond a Kjt. 1. §-a (1) bekezdésének, mely szerint, ha az adott önkormányzatnak van az adott közfeladat ellátására létrehozott költségvetési szerve, akkor ezt a szervet kell a közalkalmazottak munkáltatójának tekinteni. Ha ez a helyzet, akkor ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4025

3. találat: Munkaviszony-létesítés - kizárt a költségvetési szervvel

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolában lehet-e munkaviszonyban foglalkoztatni főállású dolgozókat, nem közalkalmazottként, hanem Mt. hatálya alá tartozóként?
Részlet a válaszból: […]bekezdés]. Ha a munkáltató költségvetési intézmény, akkor a foglalkoztatásra a Kjt. szabályait kell alkalmazni. A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kjt. hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Nincs olyan eltérő törvényi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3747

4. találat: Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás

Kérdés: Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Részlet a válaszból: […]időponttól ún. bértömeg-gazdálkodásra álltak át a korábbi létszámgazdálkodás helyett. [A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatot, amely ezen államigazgatási szervek engedélyezett létszámadatait is tartalmazta, hatályon kívül helyezték ezzel párhuzamosan.] Ebből következően jelenleg a költségvetési szerveknek nincs ún. engedélyezett létszámkerete, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az adott évre vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2289

5. találat: Költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalók utazási kedvezménye

Kérdés: Megilleti-e az 50%-os utazási utalvány a költségvetési szervnél munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat?
Részlet a válaszból: […]85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében ez a kedvezmény a költségvetési szerveknél és intézményeknél - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszony keretében, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott dolgozókat illeti meg. Munkaviszonyban álló munkavállalókat tehát általában nem akkor illeti meg a kedvezmény, ha költségvetési szervnél dolgoznak, hanem csak akkor, ha a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél foglalkoztatják[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közalkalmazotti jogviszony létesítése helyett munkaviszony?

Kérdés: Helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárunk takarítói munkakörre közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszony keretében kíván alkalmazni egy munkavállalót. Vajon ezt megtehetjük-e jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag közalkalmazotti jogviszony létesíthető, és nincs lehetőség arra, hogy a munkáltató saját belátása szerint közalkalmazotti jogviszony helyett munkaszerződést kössön a foglalkoztatottakkal. Mindezek alapján a költségvetési szervek tehát csak a törvények keretei között választhatják meg azt, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztatják az alkalmazottaikat. Ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 773

7. találat: Intézményvezető - ki a munkáltatója?

Kérdés: Többször halljuk azt a vélekedést, hogy a helyi önkormányzatok által létrehozott költségvetési szervek (pl. iskolák, óvodák) intézményvezetői tekintetében nem az adott költségvetési szerv, hanem az önkormányzat a munkáltató. Véleményük szerint helyes ez az álláspont?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. A törvény hatályának e meghatározásából következik, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban valamennyi esetben a helyi önkormányzati költségvetési szervek jelennek meg munkáltatóként. Ez alól nem jelentenek kivételt az intézményvezetők sem. A közalkalmazotti jogviszony a költségvetési szervek intézményvezetői tekintetében is a költségvetési szerv és a közalkalmazott között áll fenn. A munkáltató attól függetlenül a költségvetési szerv lesz, hogy adott esetben más személy vagy szerv hozza meg a munkáltatói jogkörbe tartozó egyes döntéseket, illetve gyakorolja a munkáltatói jogkör egyes részeit. Ezt az értelmezést támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság BH 1996. 126.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 707