Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

113 találat a megadott jubileumi jutalom tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság - nem minden jogviszony számít

Kérdés: Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervünk a fenntartó döntésének értelmében 2021. március 31. napjával jogutód nélkül megszűnik. Erre tekintettel közalkalmazottunk jogviszonya is a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével fog megszűnni. Az alábbiak szerint sérelmezi a jubileumi jutalomra vonatkozó korábbi és tervezett intézkedéseinket is. A munkakönyve szerint a munkaviszonya 1981. március 5-én keletkezett egy mgtsz.-ben, majd "munkaviszonya megszűnt" bejegyzéssel megszüntetésre került 1985. december 31. napjával, és 1986. január 1-jén ugyanazon munkáltatónál más munkakörben került alkalmazásra, mely jogviszonya 1992. április 20-ig tartott. Ezt követően 1992. április 21-én áthelyezéssel került a jelenlegi munkáltatójához. Fentiekre tekintettel jubileumi jutalomra való jogosultságának kezdete 1986. január 1. napjával került megállapításra, így részére 2011. január 1-jén a 25 éves, majd 2016. január 1-jén a 30 éves jubileumi jutalom kifizetésre került. Véleménye szerint azonban a jubileumi jutalomra való jogosultságának kezdete 1981. március 5., a 25 és a 30 éves jubileumi jutalma pedig nem megfelelő időben lett kifizetve, és a 40 éves jubileumi jutalmára már 2021 márciusában jogosult. Véleményünk szerint a jubileumi jogosultságának kezdete korábban helyesen lett megállapítva, illetve a 25 és 30 éves jubileumi jutalma is megfelelő időben lett számára kifizetve. Így a 40 éves jubileumi jutalomra csak 2026 januárjában lenne jogosult. Továbbá értelmezésünk szerint a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján részére a 40 éves jubileumi jutalmat akkor lehetne a munkaviszony megszűnésekor kifizetni, ha a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősülne, és 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezne. Tekintettel azonban arra, hogy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2023. május 4-én éri el (férfi közalkalmazottról van szó), a munkaviszony megszűnésekor (2021. március 31-én) nem minősül nyugdíjasnak, így részére a 40 éves jubileumi jutalom korábban nem fizethető ki. Jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra, ha igen, kifizethető-e az a munkaviszony megszűnésekor?
Részlet a válaszból: […]és (5) bekezdéseiben rögzített rendelkezéseket kell figyelembe venni. Így például a Kjt. 87/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni - többek között - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt is. A felvetett kérdés szempontjából különös a jelentősége, hogy a Kjt. 87/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt időszakokat, így például az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszonyokat általános szabály szerint csak a fizetési fokozat megállapítása során kell figyelembe venni, a jubileumi jutalomnál nem. Az 1992. július 1-je előtti létesített munkaviszonyok így általánosságban csak abban az esetben számíthatók be a jubileumi jutalomra való jogosultság alapjául szolgáló időtartamokba, ha a munkaviszonyt a közalkalmazott olyan munkáltatónál töltötte el, amely a Kjt. hatálybalépését követően is a közszférába tartozott (pl. költségvetési szerv volt a munkáltató).Az áthelyezésekre ugyanakkor a fentiektől eltérő szabályok vonatkoznak. A régi, 1992. évi Mt. 209. §-a, amely az 1992. július 1-jét megelőző áthelyezésekről rendelkezett, ugyan ma már nincs hatályban, de a Kjt. mögöttes szabályaként funkcionáló Mt. hatálybalépé­sével kapcsolatos kérdéseket rendező Mth. kifejezetten rendezi ezt a kérdést. Az Mth. 2. §-ának (4) bekezdése előírja, hogy amennyiben a munkavállaló (jelen esetben közalkalmazott) munkaviszonya az 1992. évi Mt. hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya (jelen esetben közalkalmazotti jogviszonya) nem szűnik meg - a végkielégítésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4108

2. találat: Jubileumi jutalom - a jogszerző idők

Kérdés: Közalkalmazottunk jubileumi jutalomra jogosító éveiben van olyan jogviszony, aminél nem vagyunk biztosak benne, hogy a jogosultságba beletartozik-e. A Magyar Nemzeti Bank és egy külkereskedelmi vállalatnál történő foglalkoztatás az 1983 és 2004 közötti években jogosít-e jubileumi időre?
Részlet a válaszból: […]87/A. §-ának (1) bekezdése a költségvetési intézményeknél, államhatalmi, igazságszolgáltatási, rendvédelmi szerveknél ledolgozott különféle közszolgálati jogviszonyokat rendeli beszámítani, továbbá a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt, és a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését, megszüntetését követő 30 napon belül létesített közalkalmazotti jogviszony keletkezéséig tartó, jogviszonyban nem töltött időt. Munkaviszony beszámítására tehát csak akkor kerülhet sor, ha az költségvetésből működő intézménnyel, illetve szervvel állt fenn, jellemzően 1992. július 1. előtt.A Magyar Nemzeti Bank részvénytársaságként működött, melynek részvényeit államosították. Államosított gazdasági szervezetként, de nem költségvetési szervként működött. 1991 óta ismét részvénytársasági formában, tehát gazdasági társaságként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4088

3. találat: Egészségügyi alkalmazott - jogosultság a nyugdíj előtti jubileumi jutalomra

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a felmentési ideje "átcsúszik" az Eszjtv. hatálya alá. Ilyen esetben, amennyiben a feltételek fennállnak, adható-e kedvezményes jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony elhalálozás miatt szűnik meg, a kedvezményes jubileumi jutalomra a közalkalmazott örököse jogosult [Kjt. 78. § (4)-(5) bek.].2021. március 1-jétől az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóknál azonban közalkalmazotti jogviszony helyett - általános szabály szerint - csak egészségügyi szolgálati jogviszonyban látható el egészségügyi tevékenység, a Kjt. helyett pedig az Eszjtv.-t, illetve háttérszabályként az Mt.-t kell alkalmazni. Az érintett közalkalmazottnak eddig kell nyilatkoznia, hogy az új egészségügyi szolgálati munkaszerződését elfogadja, ellenkező esetben a jogviszonya megszűnik [Eszjtv. 19. §, 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §]. Az Eszjtv. a jubileumi jutalmat "szolgálati elismerés" néven tartja fenn, de a 40 éves juttatásra vonatkozó kedvezményes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4073

4. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság munkavállalónak

Kérdés: Támogató szolgálatnál dolgozó, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló tekintetében a Szoc-tv. 94/L. §-ának (4) bekezdése alapján a Kjt. jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell?
Részlet a válaszból: […]bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást nyújtó szervezet. A Szoc-tv. 94/L. §-ának (4) bekezdése szerint "A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, szolgáltató a munkavállalók számára - ide nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket - legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani".Ezért egyfelől a Kjt. 55-80. §-ában előírt feltételeket kell biztosítani. Ebből az 55-59. §-ok a munkaidőre, pihenőidőre vonatkoznak, a 60-80. § pedig a Kjt. V. fejezetébe tartozik, amely "A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere" címet viseli. Ezek közé[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4044

5. találat: Ágazati szakmai pótlék és jubileumi jutalom

Kérdés: Az idén július 1-étől kifizetésre kerülő jubileumi jutalom alapjául szolgáló alapilletménybe bele kell-e számítani a pedagógusok július 1-jétől történt szakmaibérpótlék-emelését?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott havi illetményének szorzataként állapítja meg, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő hosszától függően kétszeres, háromszoros vagy ötszörös szorzóval. Az illetmény fogalmának értelmezésekor a Kjt. 85/A. §-ának l)-n) pontjaiból kell kiindulni. Ezek szerint, eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály- munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, keresetkiegészítést és jutalmat,- alapbért említ, azon illetményt,- bérpótlékot említ, azon illetménypótlékotis érteni kell.Vagyis a Kjt. szerinti illetmény fogalmának az Mt. alapbérfogalma felel meg. Az alapbér az Mt. 136. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a munkaszerződésben (kinevezésben) időbérként (általában havibérként) megállapított munkabér. A pótlékok az alapbéren felül járnak, amit az Mt. szabályrendszerében az is mutat, hogy a pótlékok alapja maga az alapbér [Mt. 139. § (2) bek.]. A közalkalmazottak esetében ugyan a pótlékokat külön pótlékalap, illetve a pedagógus-elő­menetel hatálya alá tartozók esetében a pedagógus-illetményalap százalékában kell megállapítani, de ez nem változtat azon, hogy a pótlékok ez esetben is az alapbéren, illetményen felül, külön jogcímen járnak az érintetteknek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4036
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasítása - a jubileumi jutalom sorsa

Kérdés: Közalkalmazottunk nem járult hozzá a Módtv. szerinti továbbfoglalkoztatásához az Mt. hatálya alatt, így 2020. október 31. napjával a jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. Amegszűnés időpontjában harmincöt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Jár-e, illetve kifizethető-e részére a negyvenéves jubileumi jutalom az utolsó munkában töltött napon?
Részlet a válaszból: […]idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjával kapcsolatosan. [Ez utóbbira akkor kerülhetne sor, ha a közalkalmazott a Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesíti, és a felmentését erre hivatkozva kérelmezi. Mivel e kérdésrészben felmentésről nem esik szó, a Módtv. szerinti megszűnési esetre fókuszálunk.] Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a Kjt.-ben meghatározott és itt most nem részletezett különös esetek kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni [Kjt. 78. § (4) bek.]. Ebből következően a közalkalmazottat a Módtv. szerinti megszűnés esetében csak akkor illeti meg a negyvenéves jubileumi jutalom, ha a megszűnés időpontjában harmincöt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában, azaz 2020. október 31. napján nyugdíjasnak minősül. A közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, haa) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4016

7. találat: Végkielégítés és jubileumi jutalom a jogviszonyváltás után

Kérdés: A Módtv. 3. §-ának (5) bekezdése szerint az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Amennyiben a kulturális intézmény által ellátott feladatokat 2021. január 1-jétől az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság veszi át, azaz a munkáltató időközben megváltozik, akkor az átvett munkavállalók esetében még öt évig alkalmazni kell-e a Kjt. végkielégítésre és jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait?
Részlet a válaszból: […]bekezdése ez esetben is irányadó. Az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében az átvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek kivétel nélkül átszállnak az átadóról az átvevő munkáltatóra. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az átadó munkáltatót terhelő valamennyi kötelezettség - így a Módtv. 3. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott, végkielégítésre és jubileumi jutalomra vonatkozó Kjt.-beli szabályok alkalmazására irányuló előírás is - átszáll az átvevő munkáltatóra.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4000

8. találat: Köztisztviselő nyugdíjazása és a jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: A köztisztviselő (önkormányzat) jogviszonya megszűnik a nők 40 év jogviszonya miatti nyugdíjazással. A jubileumi jutalmat ki lehet-e fizetni előre (25., 30., 35., 40. év), ha 1-2 éve hiányzik a jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati időből?
Részlet a válaszból: […]hátra. Ugyanakkor - a szintén az említett időpontig hatályos - Ktv. 49/E. § (7) bekezdése úgy rendelkezett, hogy nem alkalmazhatók az előrehozott jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozó szabályok abban az esetben, amikor a köztisztviselő jogviszonyát a munkáltató a nők kedvezményes nyugdíjazása miatt (a 40 éves szolgálati jogviszonyra tekintettel), kérés alapján, felmentéssel szüntette meg.2012. március 1. napján pedig hatályba lépett a Kttv., amely törvény - bár magát a jubileumi jutalom jogintézményét megőrizte - az addig hatályos Ktv.-hez képest lényeges módosítást hozott egyrészt a jogosító idők meghatározása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3961

9. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság és a Kjt. életbelépése előtti jogviszonyok beszámítása

Kérdés: A közalkalmazotti szolgálati időm helyes beszámításával kapcsolatban a következő lenne a kérdésem: 1987. augusztus 3-tól 1988. december 14-ig a kistarcsai kórházban dolgoztam (1 év 4 hó 12 nap). 1988. december 15-től 1992. február 28 ig tanácsi bölcsődében (3 év 2 hó 14 nap), majd passzív állományú GYES-en voltam 1992. március 1-jétől 1995. szeptember 3-ig, amely nem számít bele. Ezután 1995. szeptember 4-től 2018. március 10-ig önkormányzati bölcsődében dolgoztam (22 év 6 hó). 2016. februárban megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmamat. 2018. április 12-től önkormányzati óvodában helyezkedtem el. Itt nem vették figyelembe a kórházban eltöltött időszakot. Mindegyik munkáltatóm állami, illetve önkormányzati volt. Az óvodai munkáltatómnak be kell-e számítani a kórházi időszakot, mert 2021 februárjában a 30 éves jubileumi jutalom esedékes lenne?
Részlet a válaszból: […](tanácsi) fenntartású munkáltatóknál, azaz a költségvetési intézményeknél fennállt munkaviszonyok a törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonnyá alakultak át. (Ez történt az Ön tanácsi fenntartású bölcsődével fennállt munkaviszonyával is.)A Kjt. 78. §-a alapján a jubileumi jutalom a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján jár. A Kjt. 87/A. §-a értelmezi a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő fogalmát. Idetartozik a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál 1992. július 1-je előtt munkaviszonyban, azt követően közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő is [Kjt. 87/A. § (1) bek. a) pont]. A Kjt. hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jogviszonyára terjed ki [Kjt. 1. § (1) bekezdés]. Ha tehát a kistarcsai kórház 1987-1988-ban állami vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3933

10. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjba vonulás

Kérdés: Közalkalmazott esetén jár-e a 25 éves jubileumi jutalom az alábbi esetben? A közalkalmazott a nők negyvenéves szolgálati idejével történő nyugdíjazását 2020. december 29-től tudja igénybe venni. A 25 éves közalkalmazotti jogviszonyát 2021. július 6-án szerezné meg. Ha tovább dolgozna, és csak 2021. január végén menne nyugdíjba, akkor járna-e neki a kedvezményes jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]§ (3) bek. d) pont]. Ez a szabály bármelyik jubileumijutalom-fokozatra vonatkozik. A másik szabály csak a 40 év után járó jubileumi jutalom kifizetését írja elő, legalább 35 év jogosító idő esetén.Jelen esetben tehát az első szabály alkalmazhatósága a kérdés. Az ebben hivatkozott Kjt. 30. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont]. Megítélésünk szerint viszont ez a szabály a kérdéssel érintett közalkalmazottra nem vonatkozik, ugyanis nem minősül nyugdíjasnak az Mt. hivatkozott szabálya alapján. Így a 25 éves jubileumi jutalmára csak akkor lesz jogosult, ha 2021. július 6-án még fennáll a közalkalmazotti jogviszonya. A Kjt. 33. §-ának (1) bekezdése szerint a felmentési idő legalább 60 nap, de a 8 hónapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3878
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést