Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

78 találat a megadott szabadság pénzbeli megváltása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Pedagógus pótszabadságának megválthatósága

Kérdés: Magánfenntartású óvodánkban munkaszerződéssel foglalkoztatott óvónőnk három gyermeket szült. 2014 óta passzív munkaviszonya volt/van, azaz a gyermekek születése miatt 2014-től egyetlen napra sem tért vissza munkavégzésre, most azonban befejezi fizetés nélküli szabadságát. Visszatérését követően azonnal fel kíván mondani, és kéri megváltani a közel 9 év alatt felgyülemlett ki nem vett szabadságát. Vita alakult ki közöttünk az őt a Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján megillető pótszabadság megváltása kapcsán. Ez a pótszabadság a nevelő- és oktatómunkát végző közalkalmazottakat illeti meg, évi 25 munkanap mértékben. Álláspontunk alapján a munkavállalót tényleges nevelő-oktató tevékenység folytatása hiányában ez a pótszabadság nem illeti meg, így megváltásának sincs helye. Kérjük álláspontjukat az ügyben!
Részlet a válaszból: […]munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.E rendelkezés alapján a munkaviszonyban foglalkoztatott oktató-nevelő munkát végzőket megilleti a Kjt. 56. §-ának (3) bekezdése szerinti ún. munkaköri pótszabadság, amennyiben az ott írt feltételeknek megfelelnek. A Kjt. szabálya szerint a nevelési-oktatási intézményekben (pl. magánóvoda) a nevelőmunkát végzőket (pl. óvónőket) évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató nevelőmunkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg. Jelen esetben az a kérdés, hogyan értelmezendő a "nevelőmunkát végző" munkavállaló fogalma: idetartoznak-e mindazok, akinek valamely pedagógus-munkakör szerepel a munkaszerződésében, vagy csak azok, akik ténylegesen végzik is a - munkaköri feladataik közé tartozó - nevelőmunkát?A kérdésre a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja ad választ, mely szerint a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságra nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. Megjegyezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4215

2. találat: Szabadság - arányosítás a jogviszonymegszűnés okán

Kérdés: A köztisztviselőnek a tárgyévet megelőző évről (2020) 9 nap ki nem adott szabadsága van. AKttv. 104. §-ának (5) bekezdése alapján a tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja. Ennek értelmében a köztisztviselő tárgyévi szabadsága: 25 munkanap alapszabadság és 11 munkanap, a besorolása szerinti pótszabadság, valamint az előző évről áthozott 9 munkanap ki nem adott szabadság. A tárgyévben (2021) összesen így 45 munkanap szabadság illeti meg. A köztisztviselő 2021. július 3. napjától nyugdíjra lesz jogosult. A Kttv. 106. §-ának (1) bekezdése alapján a köztisztviselő részére, ha jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Jelen esetben a 2021. január 1. és július 2. közötti időszakra, az időarányos szabadság számításnál a tárgyévet megelőző (2020. évről áthozott), de a Kttv. rendelkezései szerint a tárgyévi szabadsághoz hozzászámított 9 munkanapot is arányosítani kell a jogviszony megszűnésekor, vagy az külön kezelendő ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]szabadság számításánál a tárgyévet megelőző évről (2020. évről) áthozott, de a Kttv. rendelkezései szerint a tárgyévi szabadsághoz hozzászámított 9 munkanap szabadság külön kezelendő a jogviszony megszűnésekor, azt nem lehet arányosítani.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4126

3. találat: Hallgatók - bérlet és szabadságmegváltás

Kérdés: Duális hallgatóknak milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet? Duális hallgató jogviszonya esetén melyek a szabadságmegváltás feltételei?
Részlet a válaszból: […]szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult [253. § (2) bek.].E rendelkezések alapján a hallgatónak helyi bérlet egyéb juttatásként, a saját munkavállalókkal azonos módon adható, amely juttatás mértéke nem haladhatja meg a 2021-es minimálbért, a 167 000 Ft-ot. (A jogszabály nem egyértelmű a tekintetben, hogy ez a keretösszeg az egyéb juttatás éves vagy havi mértékére vonatkozik-e; az összeg nagysága azt látszik alátámasztani, hogy éves összeg volt a jogalkotó feltehető akarata.) Itt jegyezzük meg, hogy bár 2021. január 1-jén még a 2020-as minimálbér, 161 000 Ft volt hatályban, hiszen a vonatkozó 20/2021. Korm. rendelet csak február 1-jétől hatályos, azonban a 12/2020. Korm. rendelet elő­írja, hogy ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér az alapja, ott a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni, már a 2021-es összeg alapján.A távolsági bérlet kérdése az előzőekben írtaktól eltér, hiszen abban az esetben, ha a munkavállaló lakóhelye a munkáltató telephelyétől eltérő helységben található, a napi munkába járáshoz és a hétvégi hazautazáshoz a 39/2010. Korm. rendelet szerint jogosult támogatásra. E szerinta) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,c) elővárosi vasúton (HÉV-en),d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réventörténő közlekedés esetén a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a (2020-ban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4089

4. találat: Szabadságmegváltás jogviszony-átalakuláskor

Kérdés: A Módtv. rendelkezése értelmében a kulturális intézményeknél a közalkalmazotti jogviszonyok átalakulása esetén 2020. október. 31. napjáig ki kell fizetni az időarányosan ki nem vett, "bent maradt" szabadságokat a közalkalmazottak részére. Az intézményvezetők és a munkavállalók között is vannak olyanok, akik többszöri felszólítás, figyelmeztetés ellenére sem vették ki a szabadságukat. Van-e joga a munkáltatónak arra, hogy nem fizeti ki az előző évről felhalmozott, áthozott szabadságokat, és csak az ez évre járó időarányos szabadságot fizeti ki október 31. napjáig?
Részlet a válaszból: […]Mt., mind a Kjt. alapján joga és egyben kötelessége is, hogy gondoskodjék arról, hogy a közalkalmazottak (munkavállalók) részére a törvényben foglaltak szerint - lehetőség szerint még a tárgyévben - kiadásra kerüljön az őket megillető szabadság. Ha ez elmarad, nem eredményezheti azt, hogy a tárgyévet megelőző évben esedékes szabadság "elvesszen". Mivel a szabadság kiadásának elmulasztása a munkáltatónak felróható, hiába szólították fel több ízben a közalkalmazottakat a szabadság kivételére, ez nem tekinthető elégségesnek: arra lett volna szükség, hogy megfelelő időben intézkedjenek a szabadság tényleges kiadásáról. A Módtv. rendelkezése egyértelmű: a foglalkoztatott számára a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4027

5. találat: Szabadság a közszolgálat különleges jogállású szerveinél

Kérdés: A Küt. hatálya alatt álló szerv köztisztviselőinek járó szabadságot az esedékesség évében, kivételes esetben az esedékesség évét követő év június 30-ig kell kiadni, illetve kivenni, a Küt. 64. §-ában meghatározott szabályok szerint. Ezt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe. Amennyiben a köztisztviselőnek mégis marad június 30-át követően az előző évről szabadsága,
a) az a továbbiakban nem adható ki, és nem vehető igénybe, azonban a jogviszony megszűnésekor a fennmaradó szabadsághoz hozzá kell számítani, és pénzben meg kell váltani, vagy
b) az elveszik, és a jogviszony megszűnésekor nem számítható hozzá a megmaradt szabadsághoz, így megváltására sem kerülhet sor, vagy
c) évente - július folyamán - megváltásra kerül?
Részlet a válaszból: […]szabadságát igénybe venni, az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül - az esedékesség évét követően is - igénybe veheti a szabadságot. Eszerint az esedékesség évét követő szabadságkiadási határidők alól az idézett (2a) bekezdés kivételt enged. A Küt. 64. § (3) bek. kimondja, hogy a (2) és (2a) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe.Mindezzel összhangban állapítja meg a Küt. 64. §-ának (11) bekezdése, hogy szabadságot - a (13) és (22) bekezdést kivéve - pénzben megváltani nem lehet, és a szabadság nem halmozódhat.A Küt. 64. §-ának (13) bekezdése szerint a közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt - ha a köztisztviselőnek van fennmaradó szabadsága - a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani, kivéve, ha a közszolgálati jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően létesített jogviszonyt a Küt. rendelkezései alapján folyamatosnak kell tekinteni. Folyamatosnak kell tekinteni a közszolgálati jogviszonyt végleges áthelyezés, valamint e jogviszony megszűnését/megszüntetését követő 30 napon belüli újabb közszolgálati jogviszony létesítése esetén [Küt. 37. § (5) bek., 38. § (5) bek.]. A Küt. másrészt előírja, hogy ha a köztisztviselő a gyermek vagy az unoka gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani ezen távollétek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4003

6. találat: Vezető állású munkavállaló szabadságának megválthatósága

Kérdés: Vezető állású munkavállalónknak felmondunk. A felmondás előkészítése során kiderült, hogy a szabadság-nyilvántartás szerint jelentős mennyiségű szabadsága halmozódott fel. Meg kell neki ezt váltanunk annak ellenére, hogy kötetlen volt a munkaideje?
Részlet a válaszból: […]megfelelően - amint azt helyesen is tették - a szabadságát is nyilván kell tartani [Mt. 134. § (1) bek. c) pont].Önmagában az, hogy a vezető munkarendje kötetlen, és ennélfogva maga jogosult beosztani a munkaidejét, és a gyakorlatban általában nagy önállóságot élvez annak meghatározása tekintetében is, hogy mikor veszi igénybe a szabadságát, még nem jelenti azt, hogy amennyiben a szabadság egy részének kiadására nem került sor, a munkaviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor ne kelljen azzal elszámolni. A vezető tekintetében is irányadó ugyanis az Mt. azon rendelkezése, amelynek értelmében a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani (Mt. 125. §). Mivel a kérdésben említett nyilvántartást Önök mint munkáltató vezették, az egyértelműen tanúsítja, hogy hány munkanap szabadság kiadására nem került sor a munkaviszony fennállása során. A munkáltató a vezető esetében is köteles azt ellenőrizni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3974

7. találat: Szabadság - kiadás vagy megváltás

Kérdés: Egy állami iskolában dolgozom iskolapszichológusként, határozott időre szóló kinevezéssel, amely július 20-án lejárt. Idénre 21 nap szabadság jár nekem, amelynek a munkáltatóm kiadta már kb. felét a veszélyhelyzet miatt, és tartok attól, hogy az egészet ki kívánja adni. Mivel határozott időre alkalmaznak évek óta, az eddigi gyakorlat az volt, hogy a nyári szünet kezdetén megkaptam a ki nem adott szabadságom megváltását pénzben, ami segített átvészelni a nyári hónapokat. Félek, hogy az idén elesek ettől az összegtől. Tehetek-e valamit ennek megakadályozására?
Részlet a válaszból: […]kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A szabadság hét munkanap feletti részét az iskola pedig mérlegelési jogkörében meghatározott időpontban adhatja ki. Ezek az előírások vonatkoznak azokra is, akik határozott időre szóló kinevezéssel rendelkeznek. E szabályok a koronavírusra tekintettel bevezetett veszélyhelyzet miatt sem változtak, ettől eltérni csak a felek megállapodásával lehet. Nincs ugyanakkor törvényi rendelkezés arra nézve, mi a teendő, ha a közalkalmazott/munkavállaló az érintett naptári évben nem kéri az említett szabadság kiadását. Megítélésünk szerint például a jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3941

8. találat: Szabadságmegváltás - az irányadó Mt.-rendelkezés

Kérdés: Egyik munkavállalónk 2010 óta áll munkaviszonyban társaságunknál. Öt gyermeke született (2000., 2003., 2005., 2007. és 2012. években). Jelenleg GYET-en van, nem dolgozik. Közös megegyezéssel megszüntetjük a munkaviszonyát 2020 áprilisában. A munkaviszony megszűnésével egyidejűleg pénzben váltjuk meg a felgyülemlett szabadságát. Ebben az esetben a szabadságot a mostani szabályok szerint számoljuk? Mindegyik gyermekével volt szülési szabadságon és GYED-en, GYES-en. Tehát a 2000. évben (és a többi gyermek után is) született gyermek után is a szülési szabadság idejére és a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára jár a fizetett szabadság?
Részlet a válaszból: […]kérdésben szereplő is - könnyen elképzelhető, hogy olyan időszakokra is szükségessé válik a szabadság megváltása, amelyek a korábbi Mt. hatálya alá esnek. Ilyenkor okszerűen merül fel a kérdés: ezekre az időszakokra melyik törvény szabályai szerint köteles a munkáltató kiszámolni a szabadságmegváltás összegét: a korábbi vagy a hatályos Mt.-t vegye alapul?Ebben a kérdésben az Mth. rendelkezései adnak eligazítást. Az Mth. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében az Mt. rendelkezéseit általános szabály szerint a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy a 2012. július 1-je előtt keletkezett munkaviszonyok esetén is az Mt. rendelkezései lesznek irányadóak. Mindezek alapján a hatályos Mt. szabályait kell alkalmazni a kérdésben említett esetben is, függetlenül attól, hogy a korábbi Mt. bizonyos távollétek időszakát (pl. a gyermek gondozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3845

9. találat: Szabadság kiadása vagy megváltása határozott idejű munkaviszonyban

Kérdés: A január 31-ig tartó négy hónapos határozott idejű munkaviszony esetén a munkavállalót megillető két munkanap (20/365×31 = 1,69 = 2) időarányos alapszabadságát a munkáltató nem a munkaidő-beosztás szerinti munkaidő terhére osztja be [Mt. 124. § (1) bek.], hanem a munkaviszony automatikus megszűnése után azt pénzben megváltja (Mt. 125. §). Ha ez szabálytalan, munkaerő-kölcsönzés esetén kit terhel a felelősség? Aki a munkaidő-beosztást elkészítette (kölcsönvevő), vagy aki a munkabért ily módon elszámolta (kölcsönbe adó)? Jogos-e két nap fizetetlen (igazolatlan) távollét alkalmazása, ha a munkavállaló az utolsó két munkanapon a munkaidő-beosztása ellenére nem megy be dolgozni, hanem helyette önhatalmúlag kiveszi a munkáltató által beosztani elmulasztott, de őt jogosan megillető két munkanap fizetett szabadságot?
Részlet a válaszból: […]munkanap szabadság jár a munkavállalónak, amellyel teljes egészében a munkáltató jogosult rendelkezni. A munkáltatónak a szabadságot természetben kell kiadnia, ám ez a naptári év végéig lehetséges [Mt. 123. § (1) bek.]. Azt nem írja elő a törvény, hogy az év közben megszűnő határozott idejű munkaviszony esetén a felek által előre ismert megszűnési időpontig kötelező lenne az időarányosan járó szabadság természetben való kiadása. Ezért a munkáltató saját hatáskörében mérlegelheti, hogy természetben biztosítja a szabadságot, vagy azt a munkaviszony megszűnésekor pénzben megváltja (Mt. 125. §).Munkaerő-kölcsönzés esetén a szabadság kiadása - a kikölcsönzés alatt - a kölcsönvevő kötelezettsége [Mt. 218. § (4) bek. c) pont]. Ha a munkavállalónak az időarányos szabadságot nem adták ki, a pénzbeli megváltás a kölcsönbe adót terheli, hiszen a munkaviszony vele áll fenn, és így általában is őt terheli a munkabérfizetési kötelezettség [Mt. 214. § (1) bek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3844

10. találat: Szabadságelszámolás - nem változtatható meg év közben

Kérdés: Fizikai munkavállalóink egy részének a munkaidő-beosztása szeptembertől megváltozott. Addig napi nyolc órában foglalkoztattuk őket, szeptembertől kezdve pedig a beosztás szerinti munkaidejük napi 12 óra. Négyhavi munkaidőkeretben dolgoztak és dolgoznak most is. Ha a munkáltató 2019-ben napban kezdte el kiadni a szabadságot a munkavállalóinak, áttérhet-e év közben az órában történő nyilvántartásra? Kell-e ehhez a munkavállalók beleegyezése, értesítése?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól [Mt. 124. § (3) bek.]. Álláspontunk szerint "az adott naptári évben" fordulatból következik, hogy az órás elszámolást csak az egész naptári évre lehet választani, és az elszámolás módja az év során nem változtatható meg. Tehát hiába változik a beosztás szerinti munkaidő mértéke, a szabadság elszámolásának módját legközelebb 2020. január 1-jétől lehet megváltoztatni. Ez a munkáltató egyoldalú döntése, amelyhez nem szükséges a munkavállalók beleegyezése. A törvény előírja, hogy a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3760
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést