Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott óraadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óraadó tanár béremelése általános iskolában

Kérdés: Nyugdíj mellett óraadó tanárként dolgozom heti 14 órában egy általános iskolában. Matematikát tanítok. Ha interaktív táblát akarok használni, akkor arra készülnöm kell, vagy ppt-t csinálni, dolgozatkérdéseket összeállítani, dolgozatot javítani, fogadóórán részt venni, értekezletre járni, ezek mind a feladataim közé tartoznak. Az aktív korúak július 1-jétől 10%-os béremelésben részesültek, az óradíjunkat viszont nem emelték. Szerintem a béremelésnek bennünket is meg kellene illetnie.
Részlet a válaszból: […]óradíj a megtartott órák ellenértéke. Ellentétben a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakkal, ha a felek így állapodnak meg, nincs külön jogcím szerint díjazva a felkészülési idő, a dolgozatjavításra, az értekezletekre fordított idő, hanem mindezt az óradíj ellentételezi. Annak nincs jogi akadálya, hogy a felek megállapodása szerint olyan mértékű óradíj megállapítására kerüljön sor, amely mindkét szerződő fél véleménye szerint méltányos.A pedagógusokra 2020. július 1-jétől irányadó béremelés azokra vonatkozik, akik a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartoznak, és munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatják őket. A béremelés az ágazati szakmai pótlék bevezetésével történt, amelyet a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdése állapít meg. E szabályozás hatálya azonban az óraadókra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3996
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Felmondás az óraadóknak

Kérdés: Magániskolában dolgoztam óraadó testnevelő tanárként. Az iskola a koronavírus miatt március 16-án azonnali hatállyal felmondott nekem, azzal az indokkal, hogy a tantermen kívüli munkarendben nem tudnak foglalkoztatni. Szerintem ez - amellett, hogy ezt a lépést a munkáltató részéről kifejezetten rosszindulatúnak látom - hátrányos megkülönböztetés, hiszen a munkaviszonyban álló kollégámat nem küldték el! Mi ezzel kapcsolatban a véleményük?
Részlet a válaszból: […]felmondás joga nem gyakorolható. Ezért elsődlegesen az adott szerződés tartalmát kell megvizsgálni a tekintetben, hogy az azonnali hatályú felmondást lehetővé tette-e, illetve, ha igen, milyen feltételek esetén. A szerződésben kikötött felmondási időt a veszélyhelyzetben is figyelembe kell venni.Ami a hátrányos megkülönböztetést illeti: az Ebktv. 8. §-a alapján hátrányos megkülönböztetés akkor valósul meg, ha egy személy vagy csoport valós vagy vélt helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. A 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerint pedig az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indoka van. Az a körülmény, hogy a veszélyhelyzet és a tantermen kívüli munkarend miatt nincs szükség az Ön testnevelő tanárként való munkavégzésére, az ugyan az Ebktv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3866
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Kjt. hatálya - az óraadói feladatok ellátása

Kérdés: Állami költségvetési szerv (közoktatás) alkalmazhat-e dolgozókat nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban? Másik kérdésem: egyéni vállalkozóval kötünk szerződést óraadói feladatok elvégzésére. A szerződésbe belevesszük, hogy az óraadást nem a szerződő fél, hanem konkrétan egy másik ember látja el, amibe munkáltatói oldalról beleegyezünk. Tehát azért, mert a feladatot ellátó nem számlaképes, mással kötjük meg a szerződést. Ez szabályos?
Részlet a válaszból: […]megtartására alkalmazott pedagógus, oktató". A 61. § (1) bekezdése értelmében "Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető". Ebből a megfogalmazásból kitűnik, hogy az óraadó pedagógus munkakörbe tartozó feladatokat lát el. Az Nkt. nem mondja ki kifejezetten, hogy a megbízási szerződésnek az óraadóval mint természetes személlyel kell létrejönnie, amiből arra lehetne következtetni, hogy például egyéni vagy társas vállalkozó köthetné meg a szerződést, és a munkavállalójával, tagjával láttathatná el azt. Az általánosan érvényesülő gyakorlat jelenleg ugyanakkor a pedagógusmunka fokozott felelősséggel járó közfeladat voltára, a tanulók, gyermekek védelme és megfelelő szintű oktatásának biztosítására, mint a jogviszony elsődleges célján alapul. Az óraadó pedagógusnak is meg kell felelnie az Nkt. 66. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint annak a feltételnek, hogy ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű legyen. Ha nyugdíjas óraadóról van szó, az állami költségvetési intézményekre vonatkozó, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat is abból indul ki, hogy az óraadókkal személyes szerződéskötés történik, ezt kell előzetesen engedélyeztetni a kormánnyal.A "kivel köthet ő megbízási szerz ő dés" kérdésében a Kúria a Kfv.IV.35.367/2017/6. számú ítéletében foglaltak szerint: "Az Nkt. 64. §-ának (1) bekezdéséből nem vonható le olyan értelmezés a bíróság szerint, hogy a polgári jogviszonyt magával a természetes személlyel lehetne csak létesíteni. A törvény úgy fogalmaz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3821
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Nyugdíjas pedagógus óraadóként - akár megbízási szerződéssel is

Kérdés: Nyugdíjas pedagógusként hívtak vissza korábbi munkahelyemre tanítani. Határozott idejű megbízási szerződést készítettek számomra, heti 14 tanóra ellátására, melyre óránként 3200 Ft-ot ajánlottak. Ebből - elmondásuk szerint - minden járulék levonásra kerül. Állítólag sem betegszabadságra, sem szabadságra nem vagyok jogosult. A 14 tanóra utáni ellátandó feladatok (javítás, értékelés, E-napló kitöltése, tanórák előtti ügyelet, ebédeltetés) díjazásáról szó sincs. Jogszerű-e az ilyen alkalmazás, ha az egyébként kötelező munkaidőnek (heti 22-26 tanóra) több mint a felére alkalmaznak, és a bértétel köszönőviszonyban sincs a szakmai képesítésem (szakvizsgás pedagógus, pedagógus II.) szerinti korábbi besorolásommal? Jogszerű-e a szerződés további két kitétele, miszerint munkaeszközeimet és a munkafeltételeket magam kell, hogy biztosítsam? Hova lehet fordulni esetleges jogorvoslatért? Működik még a Munkaügyi Bíróság? Számomra nyilvánvaló, hogy a határozott idő leteltével azonnal "kilépek", de tudni szeretném, törvényes-e ez a vérlázító besorolás, munkaszerződés.
Részlet a válaszból: […]megtartására alkalmazott pedagógus, oktató". A Ptk. 6:272. §-a alapján továbbá "megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles".Mindezen szabályok együttes értelmezése alapján jogszerű Önt mint nyugdíjas pedagógust óraadóként, heti legfeljebb 14 óra megtartására megbízási szerződés alapján foglalkoztatni, amennyiben e megbízási szerződést aláírja. Az Ön esetében ez történt. A megbízási szerződés a polgári jog szerinti munkavégzésre irányuló szerződés, amely azonban nem azonos a külön törvények (Mt., Kjt.) által szabályozott munkaszerződéssel, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal. A megbízott a feladatokat kötetlenebben látja el, mint a munkavállaló vagy a közalkalmazott, a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat - a fix időpontban tartandó tanórákon kívül - saját belátása szerinti időpontban és időtartamban, valamint helyen látja el. A Ptk. nem ír elő sem munkaidőt, sem a megbízó által kötelezően biztosítandó munkaeszközt. A szabadság és a betegszabadság a közalkalmazotti jogviszonyhoz, illetve munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok, a megbízottat a Ptk. szerint ezek nem illetik meg. A megbízott számára megbízási díj, és nem munkabér vagy illetmény jár, ezért az ezek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3797
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás

Kérdés: Az Nkt. lehetővé teszi, hogy gyakornokként foglalkoztassunk olyan személyt, aki abszolutóriummal rendelkezik, és a pedagógusdiplomáját csak azért nem kapta még meg, mert hiányzik a szükséges nyelvvizsgája. Alkalmazhatunk-e ilyen személyt óraadóként is, megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszból: […]kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A normaszöveg egyértelműen közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt említ. Továbbá rendelkezik a gyakornokként történő besorolásról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3765
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Óraadó pedagógus alkalmazása - nyelvvizsga nélkül

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Részlet a válaszból: […]az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel". Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése úgy fogalmaz, hogy "ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette".Mindezen rendelkezések egymásra tekintettel történő értelmezéséből arra következtethetünk, hogy az Nkt. 99. §-a (14) bekezdésében foglalt szabály a gyakornokként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3751
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Pedagógus óradíja - jogszerű különbségek

Kérdés: Nyugdíjas pedagógus vagyok. Egy általános iskolában óraadóként tanítok etikát, heti 10 órában, 2500 Ft/óra megbízási díjért. A megtartott óráimon felül készülök, dolgozatot javítok, e-naplót vezetek, fogadóórát tartok, és részt veszek a tantestületi értekezleteken. Miért nem jár ezekre a tevékenységekre a heti 10 órán felül legalább heti 3 további óra? Hogyan lehetséges az, hogy egy nyugdíjas óraadó ismerősöm egy másik településen 3100 Ft megbízási díjat kap egy óráért? Mit tehetnék ebben a helyzetben?
Részlet a válaszból: […]korlátozottabb, bizonyos esetekben a munkavégzéssel nem töltött időkre is díjazás jár számára (pl. szabadság, betegszabadság). A polgári jog által szabályozott megbízási szerződés viszont sokkal kötetlenebb munkavégzési forma. Az Nkt. 4. §-ának 21. pontja szerint az óraadókat legfeljebb heti 10 órára vagy foglalkozás megtartására alkalmazzák. A díjazás az órák megtartásához kapcsolódik, munkaidő nincs, a pedagógus kizárólag az általa vállalt órákat köteles az előre megállapodott időpontban megtartani, idejét ezenfelül maga osztja be, további munkafeladatokat saját belátása szerinti időpontban látja el. A kapcsolódó további feladatok, mint például az órákra való felkészülés, bizonyos adminisztrációs kötelezettségek ellentételezése is az óradíjjal történik. A leendő óraadó így a szerződés megkötését megelőzően dönt arról, hogy a szerződésben szereplő óradíj a kapcsolódó feladatokkal együtt számára megfelelő mértékű ellentételezést jelent-e.Mivel az óradíj a fentiek alapján megállapodás tárgya, így fordulhat elő, hogy különböző megbízók (tankerületek, iskolák) ugyanazért a munkáért különböző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3666

8. találat: Határozott idejű foglalkoztatás - közalkalmazottból megbízott zenetanár

Kérdés: Hegedűtanárként foglalkoztatnak egy alapfokú művészeti iskolában. Egy külföldi zenekarban dolgozó, fizetés nélküli szabadságon lévő kollégát helyettesítek már több mint hat éve. Öt évig határozott időre szóló kinevezéssel alkalmaztak, egy éve óraadóként, megbízással. Meddig tarthat még ez a helyzet? Nincs olyan szabály, amely alapján a sok éve életvitelszerűen külföldön tartózkodó személyt el kell bocsátani, és helyére mást kell felvenni? Remélhetem, hogy valaha véglegesítenek?
Részlet a válaszból: […]nem áll fenn, csak határozatlan időre szóló kinevezés adható. Másrészt az Mt. 192. §-ának a közalkalmazotti jogviszonyra is alkalmazandó rendelkezése szerint a határozott idejű jogviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre adott kinevezés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú jogviszony tartamát is. Leveléből kitűnően az Ön esetében a fenti szabályokat alkalmazták, ezért került sor az öt év leteltével óraadóként, megbízási szerződéssel történő továbbfoglalkoztatására, melyet Ön elfogadott.Olyan előírás nincsen, amely arra kötelezné a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy amennyiben egy határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottja részére külföldi munkavállalás miatt fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, ezt az engedélyt meghatározott idő elteltével vissza kellene vonnia, vagy az érintett személy közalkalmazotti jogviszonyát meg kellene szüntetnie, illetve, hogy a felszabaduló álláshelyen a korábban határozott időre foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3658