Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott hallgatói munkaszerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Hallgatói munkaszerződés - saját munkavállalóval

Kérdés: Munkavállalónk levelező tagozaton folytat tanulmányokat az egyetemen. Képzésének utolsó félévében 6 hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie, amely kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk az egyetemmel. A munkavállaló teljes munkaidőben dolgozik nálunk. Ebben az esetben szükséges külön hallgatói munkaszerződést kötni a hallgatóval és az Nftv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti díjazás megilleti őt?
Részlet a válaszból: […]során. Ez a szabály - a mondat nyelvtani értelmezése alapján - nem azt jelent, hogy kizárólag hallgatói munkaszerződés alapján kerülhet sor a gyakorlat során a munkavégzésre, hanem csak annyit tartalmaz, hogy hallgatói munkaszerződés kötésére lehetőség van.Ezért a kérdésben az alapján lehet döntést hozni, hogy milyen feladatokat lát el a hallgató. Ha ugyanazt a munkakört látja el, ugyanazokat a feladatokat végzi, mint egyébként a munkaviszonya alapján, a munkavégzésével tulajdonképpen a munkaviszonyából eredő kötelezettségeit teljesíti. Nem indokolt tehát, hogy ugyanazért a munkáért alacsonyabb [adott esetben az Nftv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a minimálbér 65%-ával megegyező összegű] díjazásban részesüljön. Ha azonban a szakmai gyakorlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4021
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hallgatói munkaszerződés tartama - nem jogosít jubileumi jutalomra

Kérdés: Amennyiben valaki az Nftv. 44. §-a alapján a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál díjazás ellenében szakmai gyakorlatot teljesített, akkor a Kttv. 150. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján ez az időtartam a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál figyelembe vehető-e?
Részlet a válaszból: […]az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni." Az Nftv. 44. §-ában szabályozott hallgatói munkaszerződés alapján teljesített
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3742

3. találat: Hallgatók szabadságának kiadása

Kérdés: Társaságunk duális képzés keretében főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatóknak biztosítja a gyakorlati képzést, a jogszabálynak megfelelően hallgatói munkaszerződéssel létrejött jogviszony keretében. Az egyetem által elfogadott időbeosztás szerint a hallgatóknak a szorgalmi időszakban is van gyakorlati napjuk, hetente 2-3 nap, napi 6 órában, tanévenként összesen 110-119 munkanap. Az Nftv. 44. §-ának (2) bekezdése alapján a hallgatói munkaszerződésre alkalmazni kell az Mt. rendelkezéseit, tehát a szabadság megállapítására és kiadására vonatkozóakat is. Jól gondoljuk, hogy szabadságnapjaik száma - az életkoruk figyelembevételével - évi 20 munkanap, és nincs helye a naptári évben eltöltött gyakorlati napok száma szerinti arányosításnak, vagyis a 20 munkanap szabadságot részükre ki kell adnunk? Másik kérdésünk, hogy szabadság a munkaidő-beosztásuknak megfelelően csak a gyakorlati napokra adható ki, és az egyetemen töltött elméleti képzési napokra nem jár? Vagy az oktatási szünetekre kell biztosítani a szabadságot?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony esetén tehát ennél kevesebb is lehet. Arányosítani tehát lehet (kivéve, ha a hallgató javára e tekintetben el akarnak térni), de annak alapja nem a naptári évben eltöltött gyakorlati napok száma, hanem a hallgatói munkaviszony hosszának a naptári évhez viszonyított aránya.A szabadság kiadásánál szintén az Mt. szabályait kell alkalmazni, azonban a "megfelelő" alkalmazás megítélésünk szerint a tanulmányi követelmények figyelembevételét is jelentheti (pl. szorgalmi időszakban nem kerül sor a szabadság kiadására). A 124. § (1) bekezdése szerint a szabadságot általános szabály szerint a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni (ettől egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén el lehet térni). Az Nftv. szerinti szakmai elméleti és gyakorlati képzési napok fogalma a munkanap fogalmától eltér. A gyakorlati képzés napjai azok a napok, amikor tényleges munkavégzésre kerül sor, képzési célzattal. A munkanap azonban ettől eltérő napra is beosztható, amikor is eleve azzal tervez a munkáltató, hogy a szabadságot ezeken a napokon fogja kiadni (pl. a nyári egybefüggő szakmai gyakorlat meghosszabbításaként, az oktatási szünet időtartamára esően). Természetesen az évi 7 munkanap hallgatói kérésnek megfelelően kiadandó szabadságra, a 14 egybefüggő napra és a lehetőleg legfeljebb két részletben való kiadásra vonatkozó szabályokra is tekintettel kell lenni.Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ami a kérdésben leírtak alapján a hallgatókra is irányadó - a munkáltató a kiadásra választása szerint kétféle megoldást alkalmazhat. Az egyik lehetőség, hogy a naptári hét minden munkanapjára kiadhat szabadságot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot kivéve.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2982

4. találat: Hallgatói gyakorlatra járó díjazás

Kérdés: Az Nftv., valamint a kapcsolódó 230/2012. Korm. rendelet előírása alapján hallgatói munkaszerződéssel egyetemi hallgatók nyári gyakorlatukat töltik társaságunknál, mely gyakorlat a 6 hét egybefüggő időtartamot meghaladja, ezért arra kötelezően díjazás jár. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ebben az esetben jár-e az első 6 hétre is a díjazás, vagy csak a hatodik hét letelte után kell díjazást fizetni (minimuma hetente a minimálbér 15%-a)?
Részlet a válaszból: […]alapított gazdálkodó szervezetben, illetve külső gyakorlóhelyen [Nftv. 44. § (1) bek. a) pont]. A hallgatót a fentiek szerinti hathetes időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti meg, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka; a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti [Nftv. 44. § (3) bek.]. Ez alól kivétel, ha a gyakorlatra költségvetési szervnél kerül sor, mivel akkor sem a hallgatói munkaszerződés megkötése, sem a díjazásfizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2698

5. találat: Hallgatói munkaszerződés tartalma

Kérdés: Egyik fiatal munkavállalónk még jelenleg is egyetemre jár. Rendes munkaviszonyban áll velünk. Most szeretné, ha a kötelező szakmai gyakorlatát is nálunk végezné, az egyetemnek viszont nem felelt meg ebben a formában a munkaszerződése, holott egy teljesen szabályos, jogtanácsossal ellenőrzött munkaszerződést használunk. Hogyan módosítsuk, hogy megfeleljen az egyetemnek is a hallgatói munkaszerződés?
Részlet a válaszból: […]tartózkodási címét);c) a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, intézményi azonosító számát, törvényes képviselőjének nevét);d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;e) a hallgató munkakörét;f) a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót az Nftv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján megillető díjazás összegét, illetve a díjazás hiányát;g) a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét;h) a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit [230/2012. Korm. rend. 18. § (1) bek.].Emellett hallgatói munkaszerződésnek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik [230/2012. Korm. rend. 18. § (2) bek.]. Továbbá a hallgatói munkaszerződés tartalmazza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2594

6. találat: Hallgatói munkaszerződés - bérszámfejtési kérdések

Kérdés: Hallgatói munkaszerződéssel cégünk alkalmaz gyakornokot. A foglalkoztatása meghaladja a 6 hetet, tehát a törvény szerinti díjazásban részesítjük, mely hetente a kötelező legkisebb minimálbér 15%-a, számszerűsítve hetente 15 750 Ft. Cégünknél a bérszámfejtések havonta történnek, nem hetente, a hallgató esetében akkor minden hónapra más összeget vagyunk kötelesek számfejteni? Helyes, ha meghatározzuk a napidíját úgy, hogy a heti juttatását osztjuk 7-tel, tehát 15 750/7 = 2250? 31 napos hónapban 69 750 Ft-os (2250 x 31) díjazásban részesítenénk.
Részlet a válaszból: […]meghatározni, de nem teszi kötelezővé az időbérnek egyik formáját, a napi-, a heti-, illetve a havibért sem. Ettől függetlenül a havibér alkalmazása a legáltalánosabb. Nincs tehát akadálya annak, hogy a hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatónak járó díjazást az Nft. szerinti hetidíj alapulvételével, de havibérként fizessék ki. (Célszerű egy pontot a munkaszerződésben ennek szentelni.)Az átszámítás módjára nézve nincsenek szabályok, ezért a következőkből érdemes kiindulni. Mivel egyfelől a munkáltató a hallgató munkaidejét is köteles beosztani (azaz meghatározni számára a munkanapokat), másfelől a munkabér a munkavégzés ellenértéke, tehát - általános szabályként - a munkanapokra jár, az Nft. szerinti hetibérnek a havibérre történő átszámításánál nem a hét minden napját, hanem csak a munkanapokat kell alapul venni. A munkahét általában öt munkanap, tehát a minimálbér 15%-ára öt munkanap ledolgozása esetén jogosult a hallgató. Ebből megállapítható az egy napra járó díjazás összege (a minimálbér 3%-a), illetve az egy órára járó díj (ez utóbbinak nyolcadrésze). Minden hónapban megállapítható továbbá, hogy - az adott hónap heti pihenőnapjainak és munkaszüneti napjainak levonása után - hány munkanapot, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2329
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Szakmai gyakorlat - francia diák magyar munkáltatónál

Kérdés: Egy francia diák, aki a magyar rendszer szerint felsőfokú oktatási intézményben tanul Franciaországban, jelenleg három hónapos szakmai gyakorlaton tartózkodik egy magyarországi gazdasági társaságnál. Milyen szerződéses és adózási szabályok vonatkoznak rá, mennyi díjazást kell neki fizetni?
Részlet a válaszból: […]az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, illetve a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben [Nft. 44. § (1) bek.].A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [Nft. 44. § (2) bek.]. A képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén a törvény alapján díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat pedig - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti [Nft. 44. § (2) bek. a) pont]. A képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó gyakorlat esetén a hallgatót a felek megállapodása szerinti, jogszabály alapján nem meghatározott díjazás illeti meg, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1943

8. találat: Hallgatói munkaszerződésre alkalmazandó szabályok

Kérdés: Főiskolai, egyetemi hallgatók nálunk, mint külső gyakorlóhelynek minősülő munkáltatónál végzik hathetes szakmai gyakorlatukat. Az Nft. 44. §-ának (2) bekezdése alapján foglalkoztatásukra az Mt. minden rendelkezését alkalmazni kell-e, pl. a pihenőidő, hat órát meghaladó munkavégzés esetén a munkaközi szünet, szabadság, betegszabadság (táppénz), valamint a kollektív szerződésben biztosított jogok tekintetében? A díjazás kapcsán pedig az Nft. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén hetente a minimálbér 15%-ában meghatározott díjazás szabálya felülírja-e a minimálbér-rendeletet, miszerint a hetibér 22 560 forint?
Részlet a válaszból: […]munkaszerződés célja - a munkaviszonytól eltérően - nem a munkaerő áruba bocsátása, hanem a gyakorlati képzettség megszerzése, másfelől az Nft. 44. §-a éppen a leglényegesebb kérdések egyikében, a díjazás vonatkozásában tér el az Mt.-től, ami a szerződés alapvető tartalmát érinti.Következésképpen a hallgató szakmai gyakorlat alatti munkavégzésre irányuló szerződésére csak annyiban kell az Mt. szabályait alkalmazni, amennyiben az Nft. ezt kifejezetten elrendeli. Vagyis a hallgatónak fizetendő heti díjazás (nem hetibér!) összege nem a - munkaviszonyra vonatkozó - minimálbér-rendelet szerinti összegnél, hanem annak 15%-ánál nem lehet alacsonyabb, ahogyan azt az Nft. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja előírja. Az Mt. összes egyéb rendelkezését viszont, amelytől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1724

9. találat: Hallgatói munkaszerződés szakmai gyakorlatra

Kérdés: 2013-ban egy egyetemi hallgatót négy hét szakmai gyakorlatra fogadna a vállalatunk. Milyen szabályok vonatkoznak ebben az évben a szakmai gyakorlatosokra? Milyen feltételekkel fogadhatjuk a hallgatót?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni [Nft. 44. § (2) bek.]. A szakmai gyakorlat keretében fogadott egyetemi hallgatót azonban nem minden esetben illeti meg díjazás. A hallgatónak hat hét időtartamot elérő, egybefüggő, képzés részeként szervezett gyakorlat esetén jár díjazás, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti. Ugyanakkor a hat hét időtartamot el nem érő, képzés részeként szervezett gyakorlat esetén csak a felek megállapodása esetén jár díjazás a hallgatónak [Nft. 44. § (3) bek. a) pont]. A képzési programhoz nem kapcsolódó szakmai gyakorlat során pedig időtartamtól függetlenül, kizárólag a felek megállapodása szerinti díjazás illeti a hallgatót, melynek ellenében az általa e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak [Nft. 44. § (3) bek. b) pont].Külön rendelkezés vonatkozik arra az esetre, ha a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1652

10. találat: Hallgatói munkaviszony

Kérdés: Felsőoktatási intézmény hallgatói szakmai gyakorlatra szeretnének jönni társaságunkhoz négy, illetve tizenkét hétre. Ha mint külső gazdálkodó szervezet fogadjuk a hallgatókat a szakmai gyakorlati képzésre, kell-e hallgatói munkaszerződést kötni velük? Ha igen, milyen tartalommal? Ha nem részesül díjazásban a hallgató, akkor is kell hallgatói munkaszerződést kötnünk? A 2012. szeptember 1-jétől hatályos nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (2) pontja előírja, hogy a hallgatói munkaszerződés esetén a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezekben az esetekben létrejön-e olyan jogviszony, amely biztosítási és így járulékfizetési kötelezettséggel járna? Kell-e a gazdálkodó szervezetnek a szakmai gyakorlat időtartamára felelősségbiztosítást kötni?
Részlet a válaszból: […]a hallgató természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetőségét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, bankszámlaszámát, külföldi hallgató esetén állampolgárságát, tartózkodási címét);c) a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, intézményi azonosító számát, törvényes képviselőjének nevét);d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;e) a hallgató munkakörét;f) a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót megillető díjazás összegét, illetve a díjazás hiányát;g) a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét;h) a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit;i) a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik;j) a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi; a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja; a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja; nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.A hallgatói speciális munkaviszony, társadalom­biztosítási szempontból is. A hallgatók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1491
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést