Keresés eredménye

14 találat a megadott magasabb vezető tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Gazdasági vezető - magasabb vezetői vagy vezetői közalkalmazotti beosztásban
Kérdés: Intézményünk helyi önkormányzat által fenntartott, gazdasági szervezettel rendelkező, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény. Tevékenységi körébe tartozik a szociális és gyermekjóléti alapellátás, valamint a bentlakásos szociális intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezete ellátja még másik négy költségvetési intézmény (egészségügyi alapellátási intézet, valamint három bölcsőde) gazdálkodási feladatait. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján a gazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, utalványozás) és a munkáltatói jogkör gyakorlásának tekintetében az intézményvezető helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az intézmény gazdasági vezetője magasabb vezetőnek minősül-e? Milyen összegű vezetői pótlék illeti meg?
Részlet a válaszból: […]szabályokat arra vonatkozóan, ha a munkáltató vezetőjét jogköreinek csak egy része vonatkozásában helyettesíti egy másik vezető. Így nincs akadálya, hogy a részleges helyettesítést is helyettesítésnek ismerjük el. Ekkor viszont látszólagos ellentmondás merül fel a 257/2000. Korm. rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdése alkalmazásakor, hiszen a gazdasági vezető a (2) bekezdés alapján vezetőnek, az (1) bekezdés alapján pedig az intézményvezető helyettesének, tehát magasabb vezetőnek is minősül. A helyi viszonyok alapján dönthető el, hogy a két jogszabályhely közül melyik alkalmazandó a gazdasági vezetőre.Álláspontunk szerint, amennyiben a gazdasági vezető megfelel a magasabb vezetői kritériumoknak is, a magasabb vezetőre vonatkozó előírások alkalmazandók jogviszonyára. Ezt elsődlegesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3467
2. találat: Testvérek az óvodában
Kérdés: Összeférhetetlen-e, ha az óvoda vezetője és az óvodában dolgozó óvónő testvérek? Van-e lehetőség arra, hogy vezetőként és óvónőként testvérek együtt dolgozzanak közalkalmazottként?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3278
3. találat: Vezetői megbízás időtartama
Kérdés: Óvoda intézményvezető-helyettesét és tagintézmény-vezetőjét hány évre lehet kinevezni? A "legfeljebb 5 évre" kitétel lehetőséget ad egyéves kinevezésre?
Részlet a válaszból: […]1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződésben foglalt határozott idő lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le [Nkt. 68. § (4) bek.].Nincs tehát olyan szabály, amely "legfeljebb" öt évet írna elő. A magasabb vezető, vezetői megbízás ideje így "fix" öt év, amelytől csak annyiban lehet eltérni, hogy a megbízás a nyári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3066
4. találat: Kollégiumvezető pályázat nélkül
Kérdés: Közoktatási intézmény magasabb vezetői (kollégiumvezetői) pályázati kiírása után, ha van az előírt végzettséggel rendelkező pályázó, de a pályázati eljárás során leszavazták, kinevezhető vagy megbízható-e olyan személy, aki az előírt végzettségekkel nem rendelkezik, és pályázatot sem nyújtott be?
Részlet a válaszból: […]vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. Ettől az Nkt. 98. §-ának (18) bekezdése enged eltérést. Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését.Ezen túlmenően a 326/2013. Korm. rendelet is szabályoz egy kivételes lehetőséget: a 24. § (1) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3065
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
5. találat: Idősek otthona vezetőjének összeférhetetlensége
Kérdés: Idősek otthona vezetője (magasabb vezető) betölthet-e másik intézménynél (szintén idősek otthona) bármilyen vezetői beosztást, illetve létesíthet-e további jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatban álló más gazdasági társaságban vezet ő tisztségvisel ő i, felügyel ő bizottsági tagságot vállaljon. A 43. § (1) bekezdése pedig valamennyi közalkalmazottra - így az intézményvezet ő re - is el ő írja, hogy amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos id ő tartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató el ő zetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet ő .Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3005
6. találat: Vezetői megbízás - ha tartama az öt évet meghaladja
Kérdés: A Kjt. alapján a költségvetési szerv vezetőjét öt évre nevezte ki a képviselő-testület. Az igazgató vezetői megbízása októberben lejár. Kell-e újonnan pályáznia, vagy meghosszabbítható a vezetői megbízás 26 hónappal, amikor az igazgató eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba vonul?
Részlet a válaszból: […]területén az Nkt. 68. §-ának (1)-(2) bekezdései hasonló tartalmú szabályozást fogalmaznak meg. Itt sem ad lehetőséget a törvény az öt év meghosszabbítására, létezik azonban egyéb kedvezmény, amely bizonyos esetben lehetővé teszi a vezetőként történő továbbfoglalkoztatást. Az Nkt. 67. §-ának (7) bekezdése és a 326/2013. Korm. rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2656
7. találat: Pályázati meghallgatás
Kérdés: A Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdése szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Kérdésünk: meg kell-e hallgatni valamennyi, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázót, vagy a munkáltató dönthet úgy, hogy a pályázatokat előzetesen értékeli, és csak azokat a pályázókat hívja be interjúra, akiket a beküldött anyagok tartalma alapján arra érdemesnek ítélnek?
Részlet a válaszból: […]kialakított bizottsági vélemény álljon rendelkezésre a megalapozott döntéshozatalhoz. E szabályozási célnak mondana ellent, a jogszabályi rendelkezés megkerülését eredményezné, ha a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója eleve megszűrhetné, kit kíván az egyébként érvényes pályázatot benyújtók közül meghallgatni. Ez ugyanis azt jelentené,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2619
8. találat: Közalkalmazott magasabb vezető rendkívüli munkájának ellenértéke
Kérdés: A közalkalmazott, aki magasabb vezető (óvodavezető), jelezte írásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hogy jelentős többletmunkát végzett az év során, ezért kéri, hogy szabadidőként ezt az indokoltan túldolgozott munkaidőt "lecsúsztathassa". Hivatkozik az Mt. 143. §-ára. Nevezett részére túlmunka elrendelésére nem került sor. Lehet-e túlmunkát elrendelni részére egyáltalán, illetve esetében kell-e biztosítani a túlmunkáért járó szabadidőt?
Részlet a válaszból: […]alapján.Ha nem kötetlen a munkarend, akkor a rendkívüli munkára közalkalmazottak esetében is az Mt. 107-109. §-át, a rendkívüli munkavégzés ellenértékére az Mt. 143. §-át kell alkalmazni. Ha tehát az intézményvezető rendkívüli munkát - beosztástól eltérő, illetve munkaidőkereten felüli munkát - végzett, ezért alapilletménye 50%-ának megfelelő mértékű illetménypótlék vagy szabadidő, ha pedig heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történt a rendkívüli munka teljesítése, 50%-os pótlék mellett szabadidő vagy pedig 100%-os pótlék illeti meg. Hangsúlyozzuk, kizárólag kollektív szerződés rendelkezése vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2394
9. találat: Óvodavezetői megbízás megszűnése
Kérdés: Az óvodavezetőnk határozatlan idejű magasabb vezetői megbízása a Kjt.-t módosító 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől kezdődő öt évre szóló, határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakult át. Magasabb vezetői megbízása eszerint 2015. december 31-én szűnik meg. A 326/2013. Korm. rendelet 22. §-ának (2) bekezdése szerint viszont, ha az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. Helyesen jár-e el a képviselő-testület, ha a végrehajtási rendelet fenti szabálya alapján 6 hónappal korábbi időpontra módosítja a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízása megszűnésének időpontját, és pályázatot ír ki, mely szerint az állás 2015. július 1-jétől betölthető?
Részlet a válaszból: […]december 31-ig szól, az alacsonyabb, kormányrendeleti szintű előírás ettől eltérően a vezetői megbízás "időpontjának adásáról", vagy­is annak munkáltató (fenntartó) általi meghatározásának módjáról rendelkezett, anélkül egyébként, hogy erre a rendeletnek az Nkt. 94. §-a (4) bekezdésének g) vagy v) pontja, illetve a Kjt. 85. §-a (3) bekezdésének c) pontja kifejezett felhatalmazást adna. A Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A Kjt. 23. §-ának (5) bekezdése alapján azonban a vezetői megbízás a munkáltatói jogkör gyakorlója által a határozott idő letelte előtt is írásban visszavonható, ezt - a közalkalmazott kérelmére - indokolni kell. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2290
10. találat: Szociális intézmény vezetőjének képzettsége
Kérdés: Szociális intézmény esetében a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás feltétele a 257/2000. Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésében meghatározott "legalább öt év felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat". Megbízható-e magasabb vezetői feladatok ellátásával az a közalkalmazott, aki minden egyéb jogszabályi követelménynek megfelel, de csupán 3 év szakmai gyakorlata van?
Részlet a válaszból: […]fogalmaz, hogy "a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele - az (1) bekezdés c) pontja szerinti megbízás (azaz az intézmény gazdasági vezetőjének adott megbízás) kivételével - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1688
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés