Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

52 találat a megadott nyugdíjas tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Pótszabadság nyugdíjasoknak a megváltozott munkaképességre tekintettel

Kérdés: A munkavállaló, aki megváltozott munkaképessége miatt pótszabadságban részesül, betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugdíjasként dolgozik tovább. Ebben az esetben is jár-e neki ez a pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján a munkavállaló-egészségi állapota a hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy-a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, illetve-rokkantsági ellátásban részesül [Mt. 294. § (1) bek. l) pont].A megváltozott munkaképesség tehát alapvetően a komplex minősítés eredményétől függ, amelynek hatályát nem érinti, ha az érintett személy öregségi nyugdíjra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4110

2. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása és a nyugdíj

Kérdés: Kistelepülésen működő önkormányzati óvoda vagyunk. Pedagógushiány miatt nyugdíjas óvodapedagógust tudunk-e munkaviszony keretében foglalkoztatni anélkül, hogy a nyugdíjas státuszát feladná? Van-e időkorlátja ennek a foglalkoztatásnak?
Részlet a válaszból: […]hatálya alá tartozó költségvetési szerv munkáltatókra és az általuk foglalkoztatottakra a Kjt.-t kell alkalmazni, azaz nem köthető munkaszerződés, csak közalkalmazotti jogviszony létesíthető [Kjt. 1. § (1) bekezdés]. Ez alól kivétel, ha erről más törvény rendelkezik, de a köznevelési ágazatban ilyen rendelkezés nincs; továbbá, ha közfoglalkoztatás vagy egyszerűsített foglalkoztatás, illetőleg - ha az alaptevékenység ellátása másként nem biztosítható - munkaerő-kölcsönzés keretében történhet a foglalkoztatás [Kjt. 1. § (4) bek., 3. § (3) bek.]. Az alaptevékenység szerinti feladat ellátása akkor nem biztosítható más módon, ha a munkakör haladéktalan betöltése a tevékenység folyamatos ellátásának biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és az ehhez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók.A nyugdíjszabályok szerint az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban áll (Tny. 83/C. §). Ez alatt az idő alatt a nyugdíjas minőség fennáll. Az a szabály azonban, amely azt írta elő, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4078

3. találat: Továbbfoglalkoztatás a felmentés után nyugdíjasként

Kérdés: Önkormányzati fenntartású óvodai intézményünkben határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott óvodapedagógusunk 2021. március 16. napján betölti a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Felmentéssel megszüntetjük közalkalmazotti jogviszonyát 2021. március 16-án. Felmentési idejéből a munkával töltött időszak 2021. március 16. - 2021. július 16.; munkavégzés alóli felmentése 2021. július 17. - 2021. november 16-ig tart. Szeretnénk ezt a kollégát továbbfoglalkoztatni közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben óvodapedagógusként. Megtehetjük-e ezt a felmentési idő letöltése után, vagy esetleg a felmentési idő letöltése nélkül? Milyen lehetőségeink vannak erre? Kérelmezni kell-e a továbbfoglalkoztatást, ha igen, kinek (a közalkalmazottnak vagy a munkáltatónak), és mely szervnél?
Részlet a válaszból: […]juttatások már nem fizethetők ki (pl. az a távolléti díj, amely a felmentési idő munkavégzés alóli mentesítéssel érintett részére járt volna), mivel a felmentést - mint megszüntetési jogcímet - felváltja a közös megegyezés.Elviekben nincs akadálya annak, hogy a felmentési idő lejártát (vagy a közalkalmazotti jogviszony egyéb jogcímen történt megszüntetését) követően ismételten közalkalmazotti jogviszonyt létesítsenek az érintett közalkalmazottal. Önkormányzati fenntartású költségvetési szerv lévén - álláspontunk szerint - nem vonatkozik Önökre a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről rendelkező 1700/2012. Korm. határozat. E kormányhatározat (amely nem jogszabály, hanem ún. közjogi szervezetszabályozó eszköz) egyébként előírja, hogy a miniszterek kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte (1700/2012. Korm. határozat 1.6. pont).Megjegyzendő ugyanakkor, hogy indokolt figyelemmel lenniük a közalkalmazotti jogviszony létesítésével összefüggésben arra, hogy a Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4076

4. találat: Egészségügyi alkalmazott - jogosultság a nyugdíj előtti jubileumi jutalomra

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a felmentési ideje "átcsúszik" az Eszjtv. hatálya alá. Ilyen esetben, amennyiben a feltételek fennállnak, adható-e kedvezményes jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony elhalálozás miatt szűnik meg, a kedvezményes jubileumi jutalomra a közalkalmazott örököse jogosult [Kjt. 78. § (4)-(5) bek.].2021. március 1-jétől az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatóknál azonban közalkalmazotti jogviszony helyett - általános szabály szerint - csak egészségügyi szolgálati jogviszonyban látható el egészségügyi tevékenység, a Kjt. helyett pedig az Eszjtv.-t, illetve háttérszabályként az Mt.-t kell alkalmazni. Az érintett közalkalmazottnak eddig kell nyilatkoznia, hogy az új egészségügyi szolgálati munkaszerződését elfogadja, ellenkező esetben a jogviszonya megszűnik [Eszjtv. 19. §, 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §]. Az Eszjtv. a jubileumi jutalmat "szolgálati elismerés" néven tartja fenn, de a 40 éves juttatásra vonatkozó kedvezményes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4073

5. találat: Jegyző közszolgálati jogviszonyban nyugdíjasként

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal jegyzője betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt. A polgármester, illetve a jegyző is szeretné a továbbfoglalkoztatását úgy, hogy kéri a nyugdíj megállapítását folyósítás nélkül. A Tbj-tv. 6. §-a alapján kikerül a biztosítotti körből, mentesül a járulékfizetés alól. Ennek alapján az illetményét csak az szja-levonás terheli, a munkáltatónak sincs járulékfizetési kötelezettsége. Viszont, mivel kérte az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását, a Tny. 83/C. §-a alapján az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül.
1. Lehet-e jegyző (közszolgálati tisztviselő) továbbra is, ha nyugdíjasnak minősül, de nyugellátást nem vesz fel a jogviszony fennállása alatt? Elég-e, ha a polgármesterrel megállapodnak, nem kell hozzá külön kormányzati engedély [Kttv. 39. § (6a) bek., 228/A. §]?
2. Jubileumi jutalomra jogosult-e az öregségi nyugdíjasnak minősülő közszolgálati jogviszonyban álló munkavállaló, ha a nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása után tovább dolgozik?
Részlet a válaszból: […]Kttv. 39. §-ának (6a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közszolgálati jogviszony létesítéséről különösen indokolt esetben, a köztisztviselői jogviszonyt létesítő személy kérelmére a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben dönt. Tehát közszolgálati jogviszony létesítése esetén - szemben a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésével - nem szükséges a kormány engedélye a jogviszony létesítéséhez.A kérdésük szerinti esetben azonban a jegyzőnek a már fennálló közszolgálati jogviszonyáról van szó, így azt szükséges megvizsgálni, hogy a Kttv. jogviszony-megszűnési szabályai mit írnak elő a nyugdíjasnak minősülő köztisztviselőkre vonatkozóan. A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerint a közszolgálati jogviszony megszűnik, ha a köztisztviselő (a kérdés szerint a jegyző) a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a köztisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató (jogkörgyakorló: a polgármester) a jogviszonyt fenntartja.A köztisztviselő a fentiek szerinti kérelmét a rá irány­adó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelőző harmadik hónap utolsó napjáig írásban nyújthatja be a munkáltatóhoz. A határidő elmulasztása miatt igazolás benyújtásának nincs helye, ebben az esetben a köztisztviselő jogviszonya annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte [Kttv. 60. § (7) bek.]. A Kttv. 60. §-ának (8)-(9) bekezdései előírják, hogy a kormány véleményét is ki kell kérnie a munkáltatónak a kormánytisztviselők esetében, a Kttv. 229. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanakkor a köztisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4068

6. találat: gyermekgondozási, fizetés nélküli szabadságon

Kérdés: A lányom és a vejem neveli a két unokámat, akik 2,5 és 1 évesek. A koronavírus-járvány miatt a vejem munkahelye megszűnt, csak egy jóval szerényebb fizetésért tudott elhelyezkedni, emiatt a nyár végétől a lányomnak is újra munkába kell állnia. Ezért is merült fel, hogy a gyermekekkel én maradnék otthon, míg a szülők dolgoznak. Egy éve öregségi nyugdíjat kapok, de mellette most még dolgozom. Milyen lehetőségeim vannak, hogy a munkahelyemen fizetés nélküli szabadságot kérjek az unokákra tekintettel?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységet végez, a gyermeket az alapjogosult a saját háztartásában neveli, és abból a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki. További feltétel, hogy mindkét szülő írásban hozzájárul a GYED nagyszülői igénybevételéhez, és az érintett gyermek után gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) nem folyósítanak. A nagyszülő a GYED mellett keresőtevékenységet kizárólag az otthonában végezhet, rendszeres pénzbeli ellátásban, így nyugdíjban sem részesülhet. A nagyszülői GYED összegét egyébként az általános szabályok alapján, de a nagyszülő jövedelméből számítják ki (Ebtv. 42/G. §).Hasonló rendelkezések alapján lehet jogosult a nagyszülő a GYES-re is, amely általános szabály szerint a gyermek hároméves koráig jár. A nagyszülő csak a gyermek egyéves kora után kaphat GYES-t. További feltételek, hogy a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, a szülők írásban nyilatkoznak a GYES átengedéséről, és a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, akire tekintettel GYES-t folyósítanak (Cst. 20/A. §). A nagyszülői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3985

7. találat: Nyugdíjas vezetők - közalkalmazotti helyett munkajogviszonyban

Kérdés: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról rendelkező Módtv. alapján a közalkalmazotti jogviszonyok 2020. november 1. napjával munkaviszonnyá alakulnak át, és ettől az időponttól kezdve a munkavállalók az Mt. alá tartoznak. A társadalombiztosítási szabályok értelmében korábban a Kjt. hatálya alatt álló közalkalmazottak a nyugdíjazásuk esetén nem tarthatták fenn a jogviszonyukat, közalkalmazottként nem dolgozhattak tovább. Választaniuk kellett a nyugdíj és a közalkalmazotti státusz között. Ha 2020. november 1-je után a közalkalmazotti jogviszonyok munkaviszonnyá alakulnak át, az Mt. hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók a munkaviszonyuk megszüntetése nélkül dolgozhatnak-e tovább, miközben - akár a nők negyven év jogosultsági idejére, akár az általános szabály szerinti öregségi nyugdíjjogosultságra tekintettel - kérik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervektől a nyugellátás megállapítását és folyósítását?
Részlet a válaszból: […]továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, vagyc) e határidőn belül nem állapodnak meg a munkáltatójával a munkaszerződés tartalmában,a közalkalmazotti jogviszony a Módtv. erejénél fogva 2020. október 31-ével átalakulás nélkül megszűnik [Módtv. 2. § (5) bek.]. A Módtv. 3. §-ának (9) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti.A Tny. értelmében öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik [Tny. 18. § (2) bek.]. Az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik [Tny. 18. § (2a) bek.]. Ebből következően a jelenleg hatályos törvényi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy aki öregségi nyugdíjra való jogosultságot szerez, állhasson biztosítással járó jogviszonyban (pl. munkaviszonyban). Sem a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíjának, sem az általános szabályok szerinti öregségi nyugdíjnak nem feltétele a közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony megszüntetése.Ez alapján megállapítható, hogy amennyiben az érintettek közalkalmazotti jogviszonya valóban átalakul 2020. november 1-jével munkaviszonnyá, ez nem befolyásolja a vezető állású munkavállalók nyugdíjra való jogosultságát és a nyugdíj folyósítását. A munkaviszonyban nem kell szüneteltetni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3981

8. találat: Nyugdíjazás és a pálya folytatása

Kérdés: Intézményünkben (önkormányzat által fenntartott óvoda) felmerülő munkaügyi probléma megoldásához szeretnénk segítségüket kérni. Két óvodapedagógusunk 2020. október 1. napján megszerzi a jogosultságot arra, hogy a nők kedvezményes (40 év jogosultsági idő) öregségi nyugdíját igénybe vehesse. A kolléganők élni kívánnak a lehetőséggel. A jelenleg fennálló óvodapedagógus-hiány miatt azonban 2020. október 2-ától vállalják, hogy közalkalmazotti jogviszonyban visszafoglalkoztassuk őket. Véleményünk szerint, ebben az esetben az adott időponttól nyugdíjasnak minősülnek ugyan, de saját kérésükre nyugdíjuk folyósítása szünetel. (Ebben az esetben, egyszerre nem kaphatja a közalkalmazotti illetményt és a nyugdíját is.)
1. Jár-e nekik felmentési idő ebben az esetben 2020. október 1. napját megelőzően?
2. Jár-e nekik felmentési idő akkor, ha a visszafoglalkoztatást követően például 2021 júniusában megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk?
3. A 2020. október 1. napján megállapított nyugdíjuk összege rögzített lesz-e, vagy a nyugdíjszorzó változását, illetve az emeléseket figyelembe véve módosulni fog-e akkor, ha 2021 júniusában szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonyuk?
4. Mindenképp szüneteltetniük kell a nyugdíjuk folyósítását?
5. Létezik-e olyan foglalkoztatási forma, amelyben önkormányzati fenntartású óvodában, óvodapedagógusi munkakörben, nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik az alkalmazott, és egyszerre kap munkabért és nyugdíjat?
Részlet a válaszból: […]hogy a Tny. 97. §-ának (5) bekezdése értelmében a nyugellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti. Ebből következően az érintettek kötelesek 15 napon belül bejelenteni, ha például az öregségi nyugdíj folyósítását követően újra közalkalmazotti jogviszonyt létesítenek. Ha elmulasztják a bejelentést, és a nyugellátást jogalap nélkül vették fel, kötelesek azt visszafizetni [Tny. 84. § (1) bek.]. Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett továbbra is nyugdíjasnak minősül. Az öregségi nyugdíj a kollégák kérelmére akkor folyósítható újból, ha igazolják közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnését.Ha az érintett közalkalmazottak számára 2020. október 1. napján állapítják meg az öregségi nyugdíjat, majd ezt követően tovább dolgoznak közalkalmazotti jogviszonyban, és erre tekintettel az öregségi nyugdíjuk folyósításának szüneteltetésére kerül sor, akkor az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során - amennyiben 2021 júniusában megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk - a jelenleg hatályos szabályok alapján figyelemmel kell lenni a Tny. 83/A. §-ának (3) bekezdésére. E rendelkezés értelmében az öregségi nyugdíj szüneteltetést megelőző összegének az időközi nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg. Mivel az öregségi nyugdíj mellett munkavégzéssel szerzett jövedelem után 2020. július 1-jétől nem kell fizetni társadalombiztosítási járulékot, az ezen alapuló nyugdíjnövelési jogosultság is megszűnt (ezzel párhuzamosan a Tny. ezt szabályozó 22/A. §-a hatályon kívül helyezésre került).Az 1. kérdésre akként válaszolhatunk, hogy amennyiben a felmentésre sor kerül, és annak közlése október 1-jét megelőzően megtörténik, ezt az időpontot megelőzően meg kell, hogy kezdődjék a felmentési idő. Ha ugyanis a közalkalmazott annak ellenére, hogy nem kellene megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt az öregségi nyugdíj megállapításához, mégis úgy dönt, hogy a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdésében szabályozott lehetőséggel él, és kéri a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését felmentéssel, Önöknek - mint munkáltatónak - nincs mérlegelési lehetőségük: felmentéssel meg kell szüntetniük a jogviszonyt. A közalkalmazott a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján akkor kérelmezheti a felmentését, ha a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesíti. Így a közalkalmazott már jóval október 1-je előtt is kérheti a felmentést, így lehetőség van arra, hogy a felmentési idő pontosan október 1-jéig teljen el. Azt, hogy az érintett közalkalmazott valóban teljesíti-e a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági feltételt, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolnia. Értelemszerűen ebben az esetben a Kjt. 33. §-a szerint számított felmentési idő elteltével szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony.A 2. kérdésre a válasz: csak abban az esetben jár felmentési idő, ha a közalkalmazotti jogviszonyok felmentés alapján szűnnek meg. Ha ugyanis most úgy döntenek, hogy megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyt, majd ezt követően újra ebben a jogviszonyban foglalkoztatják az érintetteket ("visszafoglalkoztatják"), utóbb ezt a jogviszonyt is meg lehet szüntetni felmentéssel. A Kjt.-ben rögzített valamennyi indok alapján felmenthető a közalkalmazott, ha annak feltételei fennállnak (pl. arra hivatkozva is, hogy a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül; azt számára jogerősen megállapították) [Kjt. 30. § (1) bek. d) pont, Mt. 294. § (1) bek. g) pont gb) alpont és (2) bek.]. Ha azonban közös megegyezéssel szüntetik meg a jogviszonyt, vagy ha az új közalkalmazotti jogviszonyt határozott időre létesítik [Kjt. 21. § (2) bek.], és az a határozott idő lejártával szűnik meg, értelemszerűen nem lehet felmentési időről beszélni.Az 5. kérdésre a válasz - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - alapvetően nemleges. Az Nkt. 61. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis nevelő-oktató munka - többek között az óvodai nevelés - csak pedagógus-munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Kivételek ez alól az óraadók és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak. Ezen túlmenően az Nkt. ugyanitt kimondja azt is, hogy pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető. Mivel nem óraadói státuszról van szó, a polgári jogi jogviszony (pl. megbízási jogviszony) létesítése nem jöhet szóba. Munkaviszonyban álló munkavállalót a Kjt. hatálya alá tartozó intézmény - mint amilyen az Önök óvodája is - nem foglalkoztathat, így az óvodapedagógusi munkakörre csak a közalkalmazotti jogviszony létesítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3976

9. találat: Vezető nyugdíjazása és a közalkalmazottiból a munkajogviszonyba lépés

Kérdés: Egyik kulturális intézményünk igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2022-ben járna le. Időközben azonban betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, és tervei szerint 2020. július 1-jétől szeretné kérni a nyugdíjazását. Közalkalmazotti jogviszonya alapján 8 hónap felmentési időre jogosult, tehát közalkalmazotti jogviszonya eszerint 2021. február 28-án szűnne meg. Önkormányzatunk azonban a kulturális intézmények 2020. november 1-jétől történő átalakulásával (Módtv.) egyidejűleg az intézményt mint költségvetési szervet meg kívánja szüntetni, és feladatait a továbbiakban az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján látná el. A fent hivatkozott törvény 3. §-ának (9) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti. Miután azonban az intézmény mint költségvetési szerv 2020. október 31. napjával megszűnik, az intézményvezető magasabb vezetői megbízását is meg kell szüntetni. Ha a magasabb vezetői megbízás megszűnik, akkor értelmezésünk szerint november 1-jével az ő közalkalmazotti jogviszonya is átalakul munkaviszonnyá. Ha ezen időszak alatt ő már a Kjt. szerint korábban megállapított 8 hónapos felmentési idejét tölti, és a felmentési idő teljes időszakára felmentést kapott a munkavégzési kötelezettség alól, akkor ezt a munkaügyi intézkedést érinti-e bármilyen módon az, hogy a jogviszonya november 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyból munkaviszonnyá alakul?
Részlet a válaszból: […]a felmentési idejüket töltőkre nem tartalmaz a Módtv. különös rendelkezéseket.A kérdés bonyolultsága elsődlegesen abból fakad, hogy a törvényi változással párhuzamosan - az önkormányzat tervezett döntése értelmében - a kérdésben szereplő intézmény 2020. október 31. napjával megszűnik, és a feladatait azt követően az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján látná el. Ez a jogállásváltozás a Kjt. szabályainak az alkalmazását vetné fel, megítélésünk szerint azonban a Módtv. rendelkezései speciális szabályokat fogalmaznak meg a Kjt.-hez képest, ezért a Kjt. jogviszonyváltásra irányadó rendelkezéseit (Kjt. 25/A-25/D. §) nem lehet alkalmazni. Ez azt jelenti mindenekelőtt, hogy amennyiben a magasabb vezető a felmentési idejét tölti az intézmény megszűnésekor, és a felmentési idő teljes tartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, az önmagában nem befolyásolja a közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá történő átalakulását. Ebből következik az is, hogy a munkáltatónak a Módtv. rendelkezései szerint kell eljárni az ő esetében is. Így egyebek mellett 2020. augusztus 15-éig írásban közölnie kell vele a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. A magasabb vezető és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-ei - anyagi jogi és jogvesztő - határidőig köthetik meg [Módtv. 2. § (2) és (4) bek.]. Mivel azonban a Módtv. 2. §-ának (8) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszony csak a munkaszerződés megkötése esetén alakul át 2020. november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá, amennyiben a magasabb vezető az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3962

10. találat: Köztisztviselő nyugdíjazása és a jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: A köztisztviselő (önkormányzat) jogviszonya megszűnik a nők 40 év jogviszonya miatti nyugdíjazással. A jubileumi jutalmat ki lehet-e fizetni előre (25., 30., 35., 40. év), ha 1-2 éve hiányzik a jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati időből?
Részlet a válaszból: […]hátra. Ugyanakkor - a szintén az említett időpontig hatályos - Ktv. 49/E. § (7) bekezdése úgy rendelkezett, hogy nem alkalmazhatók az előrehozott jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozó szabályok abban az esetben, amikor a köztisztviselő jogviszonyát a munkáltató a nők kedvezményes nyugdíjazása miatt (a 40 éves szolgálati jogviszonyra tekintettel), kérés alapján, felmentéssel szüntette meg.2012. március 1. napján pedig hatályba lépett a Kttv., amely törvény - bár magát a jubileumi jutalom jogintézményét megőrizte - az addig hatályos Ktv.-hez képest lényeges módosítást hozott egyrészt a jogosító idők meghatározása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3961
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 52 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést