Polgármesteri és képviselő-testületi mandátum lejárta

Kérdés: 2024 júniusában egy időben kerül sor az önkormányzati és az európai parlamenti választásokra, azonban a polgármester és a képviselő-testület mandátuma 2024 októberéig tart. Pontosan október hányadik napjáig? A polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati főtanácsadók 2024. évi időarányos szabadságának megállapításához van szükségünk a pontos dátumra.
Részlet a válaszából: […] A válasz a Mötv. 146/J. §-ának (3) bekezdésében található. Eszerint az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések részének 27. cikkével összhangban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Polgármester és alpolgármester munkaidő-nyilvántartása

Kérdés: A polgármesternek, alpolgármesternek (főállású vagy társadalmi megbízatású) kell-e jelenléti ívet vezetnie?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára irányadó speciális szabályokat a Kttv. VII/A. fejezete határozza meg azzal, hogy a Kttv. általános rendelkezései közül azok is irányadóak, amelyeket a 225/L. § felsorol. Ebből megállapítható,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Polgármester – társadalmi megbízatásban

Kérdés:

A Kttv. 225/K. §-ának (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. Ezenfelül további szabályozás nincs. Jogosult-e szabadságra, illetve szükséges-e részére valamilyen feladatköri vagy munkaköri leírás, illetve a munkaidő meghatározása?

Részlet a válaszából: […] ...is levezethető a Kttv.-ből, ugyanis a Kttv. 225/C. §-ának (5) bekezdése például kifejezett "foglalkoztatási jogviszonyban álló" alpolgármesterről beszél a szabadság kapcsán, amely azt sugallja, hogy a "foglalkoztatási jogviszony" kifejezetten a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Szülési szabadságon lévő alpolgármester – CSED vagy tiszteletdíj

Kérdés: Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és a Mötv. 80. §-ának (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított tiszteletdíjban és költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló. Milyen kötelezettsége van a képviselő-testület mint munkáltató felé a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a szülést követően? A képviselő-testületnek milyen kötelezettsége van a társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségének ellátásával, tiszteletdíjával, költségtérítésével és foglalkoztatásával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...kivéve – egyértelműen tilt bármilyen keresőtevékenységet a CSED folyósítása mellett. Tekintettel arra, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség is keresőtevékenységnek minősül, így a CSED nem jár a szülési szabadság időtartama alatt. Ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Alpolgármester – a munkáltatói jogkör határai

Kérdés: A település polgármestere lemondott, ugyanezen időpontban szűnik meg a jegyző jogviszonya is nyugállományba vonulása okán. Az alpolgármester jogosult-e a jegyzői pályázat lebonyolítására és az új jegyző kinevezésére?
Részlet a válaszából: […] ...a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, de több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Alpolgármester újraválasztása – a végkielégítés időarányos visszafizetése

Kérdés: Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
Részlet a válaszából: […] ...ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Alpolgármester megbízási díja

Kérdés: Önkormányzatunknál az alpolgármester kaphat-e megbízási díjat illetményén és a költségtérítésen kívül? Pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmentre vonatkozna a megbízás.
Részlet a válaszából: […] ...Mötv. 79. §-ának (2) bekezdése alapján a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni az alpolgármesterre is. A Mötv. eltérő szabályokat tartalmaz a polgármester összeférhetetlensége tekintetében a település lakosságszáma (3000 fő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Polgármesterség idejére járó fizetés nélküli szabadság

Kérdés: A munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot kért a polgármesterré megválasztott munkavállaló a polgármesteri jogviszony fennállásáig. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármester kérésére – a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója – (...) köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. A hivatkozott törvényt hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 158. §-ának a) pontja, a 2014. évi általános önkormányzati választások napjától, 2014. október 12-től. A Kttv. kiegészült a VII/A. fejezettel, mely tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, ám a fizetés nélküli szabadságról nem rendelkezik. Az elsőként hivatkozott törvény alapján 2010-ben tehát nem volt mérlegelési jogköre a munkáltatónak, fizetés nélküli szabadságot kellett engedélyezni a munkavállalónak. A polgármesteri tisztséget betöltő munkavállalót a soron következő önkormányzati választáson, 2014-ben újraválasztották. Újabb kérelem azóta nem érkezett a munkavállalótól. Mivel a fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet a polgármesteri jogviszony fennállásáig engedélyezte korábban a munkáltató, tekintettel a megváltozott jogszabályokra, továbbra is köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadság biztosítására ebben az újabb polgármesteri ciklusban? Amennyiben nem köteles, és a munkáltató nem is engedélyezné a továbbiakban a fizetés nélküli szabadságot, akkor a munkáltató – az erről szóló tájékoztatás mellett – a munkavégzési kötelezettségének a teljesítésére felszólíthatja-e a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] 2014. október 12-től valóban nincs hatályban olyan szabály, amely alapján a munkáltatónak kötelező lenne a polgármesteri tisztséget elnyert munkavállaló (közalkalmazott) részére fizetés nélküli szabadságot biztosítani a mandátuma idejére. Ezért a polgármesteri megbízatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Polgármesterek jogállásának szabályozása – átmeneti joghézag

Kérdés: A Pmtv. 2014. október 12-i hatályon kívül helyezését követően melyik jogszabály szabályozza a polgármester munkaidejét, szabadságát, fegyelmi és kártérítési felelősségét, egyéb juttatásait stb.?
Részlet a válaszából: […] ...szóló T/1767 számú törvényjavaslatot, amelynek tervezett 20. §-a a Kttv.-t egy VII/A fejezettel egészítené ki, amely "A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések" címet viseli. A törvény hatálybalépése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Jogorvoslati lehetőségek jogellenes adatkezelés esetén

Kérdés: Településünkön az alpolgármester megszegte titoktartási kötelezettségét, és hivatali nyilvántartás adatait adta ki másoknak egy konkrét személyről. Ilyen esetben ezt a jogsértést kinek kell bejelenteni, főként arra tekintettel, hogy a jegyző nem lépett fel vele szemben?
Részlet a válaszából: […] ...az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna [Kttv. 10. § (3) bek.]. E kötelezettséget az alpolgármesternek is meg kell tartania [Ptv. 13. § (1) bek.], ezért annak megsértése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.