Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

25 találat a megadott munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Elhelyezkedés korlátozása - megegyezés után, munkaviszony megszűnése előtt

Kérdés: Munkavállalónkkal a kezdeményezésünkre a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről állapodtunk meg oly módon, hogy a tényleges megszűnés időpontja hat hónap múlva következik be. A megszűnés időpontjáig a munkavállalót mentesítettük a munkavégzési kötelezettsége alól. Ha a munkavállaló időközben talál másutt állást, köteles-e minket erről tájékoztatni, vagy a munkavégzés alóli mentesítés egyben azt is jelentette, hogy szabadon vállalhat munkát? Az igazat megvallva, azt nem szeretnénk, hogy valamelyik konkurens céghez menjen el, mialatt még hozzánk fűzi a munkaviszonya.
Részlet a válaszból: […]munkavállaló jelen helyzetben is köteles úgy eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Köteles továbbá a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően eljárni, és kölcsönösen együttműködni a munkáltatóval, ezen belül nem lehet olyan magatartást tanúsítania, amely az Önök jogát, illetve jogos érdekét sérti. E "köztes" időszakban is köteles Önöket minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges [Mt. 6. § (1)-(4) bek.]. Mivel a munkaviszony értelemszerűen a megszűnés időpontjáig fennáll - annak ellenére, hogy nem áll fenn a munkavállaló rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettsége -, a munkavállaló általános szabály szerint nem tanúsíthat olyan magatartást sem, amellyel az Önök jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné [Mt. 8. § (1) bek.].Mindebből következően, amennyiben a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3837

2. találat: Közös megegyezés - korlátok a tévedés miatti megtámadáshoz

Kérdés: Munkaviszonyom megszüntetésre került közös megegyezéssel. A megállapodás értelmében csak kilenc hónap elteltével szűnik meg. Ez aránytalanul sok idő, amit kizárólag azért írtam alá, mert a munkáltatóm azt mondta, hogy ennyi ideig szüksége van még rám. Három hónap telt el azóta. Már az első hetek óta gyakorlatilag világossá vált számomra, hogy csak a munkaköröm egy részét használja ki (főleg a munkakörnek - eddig is egy jelentős részét képező - adminisztratív feladatokat kell elvégeznem). Ha ezt tudom, nem írtam volna alá. Mit tehetnék, megtámadhatom a megállapodást erre hivatkozva?
Részlet a válaszból: […]a munkavállaló köteles a munkáltató utasításai szerint végezni a munkáját. Ebből a szempontból különös jelentősége van annak, hogy a munkakörbe egyébként milyen feladatok tartoznak. Amint írja, jelenleg főként a munkakörébe tartozó egyes adminisztratív feladatokat kell elvégeznie, melyek korábban is a munkakörének egy jelentős részét töltötték ki. Noha az eset összes körülménye alapján lehet csak állást foglalni erről a kérdésről, úgy tűnik, hogy ez önmagában még nem jelenti a munkakör kiüresítését. Más lenne a helyzet azonban akkor, ha a munkakörébe túlnyomórészt például alkotó szellemi, kutatói tevékenységek tartoznának, és ezeket egyáltalán nem végezhetné, és csak a kiegészítő feladatok elvégzésére kötelezné a munkáltató, vagy egyáltalán nem látná el munkával. Ez utóbbi esetekben a munkaviszony akár azonnali hatályú felmondással is megszüntethető lenne az Ön részéről, hiszen ilyenkor a munkáltató szándékos és jelentős mértékben szegi meg a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, a foglalkoztatási kötelezettséget [Mt. 78. § (1) bek.].Ami a megtámadást illeti, arra nagy valószínűséggel nincs már lehetősége. A megállapodás többek között akkor támadható meg, ha annak megkötésekor a fél valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. A megtévesztés hatására kötött megállapodást az támadhatja meg, akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejt vagy tévedésben tart. Lényeges körülményre abban az esetben vonatkozik a tévedés, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést [Mt. 28. § (1) és (3) bek.]. A munkáltató egyfelől azt állította, hogy kilenc hónapig szüksége van a munkájára,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3774

3. találat: Végkielégítés kikötése a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásban

Kérdés: A közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés esetén a munkavállaló részére adható-e a munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött évei után végkielégítés? A közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetésre vonatkozó megállapodásban a végkielégítés kifejezés használata szabályos-e? Abban az esetben, ha a törvény szerint járó kevesebb összegű végkielégítésben állapodik meg a munkáltató és a munkavállaló, a munkavállaló részéről sikeresen támadható-e meg a bíróság előtt a végkielégítés mértékére vonatkozó megállapodás a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésekor?
Részlet a válaszból: […]esetben is megállapodjanak abban, hogy a munkáltató a munkavállaló számára többletjuttatást fizet. A felek ezt a megállapodásukban akár "végkielégítésnek" is hívhatják, és abban is megállapodhatnak, hogy azt az Mt. 77. §-ának (3) bekezdése alapján a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időhöz kötik, de azt ettől eltérő összegben - akár alacsonyabb, akár magasabb mértékben - is meghatározhatják. Mivel ilyen esetben nem kötelező a végkielégítés fizetése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3757

4. találat: Közös megegyezés - és az ezt követő igényérvényesítés

Kérdés: 2019. július 31-ével közös megegyezéssel felmondtunk többen egy kereskedelmi cégnél. A cég az üzletvezetőknek nem fizetett túlórát, pedig mindig minden vezetőnek nagyon sok volt. A munkáltató ezenfelül az Mt. számos szabályát megszegte. Van-e lehetőség még munkaügyi pert indítani?
Részlet a válaszból: […]állást lehessen foglalni, ismerni kellene a közös megegyezések tartalmát is, ugyanis a gyakorlatban a felek gyakran alkalmaznak olyan záradékokat, illetve kikötéseket a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntető jognyilatkozataikban, amelyek értelmében lemondanak az egymással szemben támaszható valamennyi vagy bizonyos - egyébként akár még jogosnak is tekinthető - igényükről. Az ilyen joglemondást nem lehet ugyan kiterjesztően értelmezni [Mt. 5. § (2) bek.], ám az az eset körülményei függvényében jogszerű lehet. Erre tekintettel csak általánosságban tudunk állást foglalni.A kérdésben említett rendkívüli munkaidő ellenértéke iránti igény, csakúgy, mint a munkajogi igények jelentős része, annak esedékessé válásától kezdődő hároméves elévülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3727

5. találat: Felmondási idő mértéke - a korábbi munkaviszony beszámíthatósága

Kérdés: Egyik munkavállalónk munkaviszonyát két évvel ezelőtt közös megegyezéssel megszüntettük, majd közvetlenül ezt követően másnaptól más munkakörre kötöttünk vele egy újabb munkaszerződést. Ha a munkavállalónak felmondunk, figyelembe kell venni a korábbi, közös megegyezéssel megszüntetett munkaviszonyt is a felmondási idő tartamának megállapításakor?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony megszüntetésre került, annak tartama nem tekinthető jogszerző időnek a felmondási idő meghatározása során. Más lehetne ugyanakkor a felmondási idő tartama, ha a korábbi munkaviszonyt nem közös megegyezéssel szüntetik meg, hanem a felek csupán a munkaszerződést módosították volna az új munkakör tekintetében. Ekkor szükségszerűen a munkaviszony korábbi munkakör ellátását érintő tartamát is figyelembe kellene venni a felmondási idő kiszámításakor. Ezzel azonos helyzetet eredményezett volna, ha az új munkaszerződésben megállapodnak: a munkáltató a korábbi munkaviszonyban töltött időt elismeri az új munkaviszonyban.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3313

6. találat: Közös megegyezés - a foglalkoztató nyomására

Kérdés: A foglalkoztató nyomására közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonyom. A kifizetés csak a havi fix bérrel, nem a jövedelem alapján történt, noha a jövedelmem kétszerese volt az alapbéremnek. Mit tehetek?
Részlet a válaszból: […]járó távolléti díj, illetve végkielégítés-fizetés sem. Az, hogy az Ön jövedelme kétszerese volt az alapbérének, több okból is előfordulhatott (pl. jövedelme fennmaradó részét jutalék formájában kapta, munkabére egy részét "feketén" fizették). A különbözetre irányuló követelés - ha a közös megegyezéskor arról állapodott meg a munkáltatójával, hogy ez nem képezi alapját az Önt megillető díjazásnak - minden valószínűség szerint nem érvényesíthető. A közös megegyezést csak legfeljebb 30 napon belül, és kizárólag ún. akarathibára (tévedésre, a munkáltató általi megtévesztésére vagy jogellenes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3154

7. találat: Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés várandósság idején

Kérdés: Munkavállalónkról a próbaidő lejártát követően derült csak ki, hogy egyáltalán nem alkalmas munkakörének ellátására, ezért közös megegyezést ajánlottunk fel számára, amit ő elfogadott. Két héttel később értesített minket arról, hogy várandós, amit akkor még nem tudott, de mivel már akkor is az volt, szeretné, ha az egész megszüntetést "visszacsinálnánk", mivel ennek tudatában nem ment volna bele. Kötelesek vagyunk visszavenni? Beperelhet-e minket arra hivatkozva, hogy megszüntettük a munkaviszonyát a terhessége alatt?
Részlet a válaszból: […]helyreállítani a munkavállaló munkaviszonyát, pusztán azért, mert időközben - a várandósságának tudomására jutása miatt - meggondolta magát. A munkavállaló szintén nem támadhatja meg eredményesen a közös megegyezést, mivel lehetséges ugyan, hogy annak megkötésekor lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, ám ezt a tévedését nem a munkáltató okozta, illetve azt fel nem ismerhette. Nem hivatkozhat alappal arra sem, hogy a közös megegyezéskor ugyanabban a téves feltevésben voltak, vagy hogy őt tévedésbe ejtették vagy tartották volna, esetleg jogellenes fenyegetéssel vették volna a munkaviszony megállapodással történő megszüntetésére [Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3131

8. találat: Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén

Kérdés: Telephelyünket egy új cég üzemelteti tovább a jövőben. A munkáltatóm közös megegyezéssel kívánja megszüntetni a munkaviszonyomat, az ajánlata szerint mindazokat a juttatásokat kifizeti, ami munkáltatói felmondás esetén járna számomra. Köteles vagyok aláírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszból: […]Ebből következően a munkaviszonyok átszállására automatikusan, a törvény erejénél fogva kerül sor, tehát az új cégnek kötelessége Önt átvenni, és a korábbi munkaszerződésében foglaltak szerint tovább foglalkoztatni, feltéve hogy a telephely átvételének időpontjában az Ön munkaviszonya még fennáll a jelenlegi munkáltatójával. Nincs akadálya azonban annak, hogy Ön és a jelenlegi munkáltató ezt megelőzően közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszonyt [Mt. 64. § (1) bek. a) pont]. Ez azonban csak az Ön és a munkáltató belátásán múlik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3024

9. találat: Külföldi ügyvezető szabadságmegváltása

Kérdés: Egy tagtársaságunknál az ügyvezető munkaviszonyban áll, osztrák állampolgár. Mióta Magyarországon alkalmazásban áll, még nem írt ki szabadságot, 88 napja van összesen. A munkaviszonya rövidesen közös megegyezéssel megszüntetésre kerül, ám kérdéses, mi a teendő a ki nem adott szabadsággal. Megilleti-e egyáltalán az ügyvezetőt a magyar szabályok alapján? Nem lehet szankcionálni, hogy miért nem vette igénybe természetben ennyi év alatt?
Részlet a válaszból: […]rendelet]. Tehát ha a külföldi munkavállaló munkaszerződésében nincs kijelölve más ország munkajoga, arra az Mt. irányadó. Az Mt. alapján pedig minden munkaviszonyban, minden munkavállalót megillet a szabadság, amit az általános szabályok szerint ki is kell adni a tárgyévben [Mt. 123. § (1) bek.]. Akkor is, ha az illető ügyvezető, vagy nem magyar állampolgár.A ki nem adott szabadság nem évül el a tárgyév végével (hanem csak az általános szabályok szerint, három év után), ezért ha a munkaviszony megszüntetésére kerül sor, a korábbi évekről megmaradt szabadságot is kötelező pénzben megváltani (Mt. 125. §). A szabadság kiadásának joga és kötelezettsége a munkáltatót illeti meg és terheli. Évente csak hét munkanap az, amivel a munkavállaló maga rendelkezik [Mt. 122. § (1) bek.]. Ezért a munkáltató terhére esik, ha a munkavállaló nem vette igénybe a tárgyévben a szabadságot, akkor is, ha a munkavállaló "nem kívánt" szabadságra menni.Az Mt. 209. §-ának (4)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2930

10. találat: Közös megegyezés és mentesítés a munkavégzés alól

Kérdés: Cégünk leépítések előtt áll. A nyugdíjkorhatárt pár éven belül betöltő kollégáink számára nem annyira a végkielégítés a fontos, mint hogy minél hosszabban fennálljon még a munkaviszonyuk, és így szolgálati időt szerezzenek. Lehet olyan megoldás részükre, hogy közös megegyezéssel szüntetjük meg a munkaviszonyt, azzal, hogy a munkavégzés alól hosszabb időre mentesítjük őket? Ez alatt az időszak alatt pedig havonta kapják a munkabérüket. Például, 3 hónap felmondási idő és 5 hónap végkielégítés helyett a közös megegyezéses munkaviszony megszűnésének napja 8 hónap múlva következne be. Van ennek törvényi akadálya? Lehetséges, hogy a munkavállalót e 8 hónap alatt visszahívjuk dolgozni, ha mégis lenne újra feladat? Ilyenkor persze kitolódna a megszűnés időpontja.
Részlet a válaszból: […]egyébként irányadó alapbérnél vagy távolléti díjnál alacsonyabb összegben határozzák meg a felek, amely így viszont hosszabb ideig jár. Mindaddig, amíg a munkavállaló legalább a minimálbért megkapja, a teljes hónapra szolgálati időt szerez [Tny. 37. § (1) bek., 39. §]. Ez is lehet segítség a nyugdíjkorhatár betöltéséhez szükséges idő áthidalásához. A munkaviszony megszüntetéséről kötött közös megegyezést a felek közös akarattal, írásban módosíthatják is. Nem kizárt tehát, hogy utóbb a felek úgy rendelkezzenek, hogy a munkavállaló a közös megegyezés szerinti munkavégzés alóli mentesülés időtartama alatt mégis visszatér a munkába. Ebben az esetben mindenképpen célszerű azt is rögzíteni a megállapodásban, hogy a visszatérést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2485
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést