Keresés eredménye

40 találat a megadott jogszerző idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Köztisztviselői végkielégítésre való jogosultság
Kérdés: 33 éves közszolgálati jogviszony után, szabadságom alatt felmondott a munkahelyem. Miután hivatalosan még senki nem értesített, a szabadságom lejárta utáni első munkanapon úgy megyek dolgozni, mintha nem történt volna semmi? 33 éves közszolgálati jogviszonnyal hány havi végkielégítésre vagyok jogosult?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselő nem jogosult végkielégítésre, haa) a felmentésére nem megfelelő munkavégzés, méltatlanság, bizalomvesztés okán került sor, vagyb) a közszolgálati jogviszony megszűnésének oka a jogviszonyváltás, illetvec) a köztisztviselő legkésőbb a felmentési idő napján nyugdíjasnak minősül.A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közszolgálati jogviszonyt megszüntető közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt, illetve a munkáltató személyében bekövetkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3449
2. találat: Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
Kérdés: Közalkalmazottunk és köztünk vita van abban a tekintetben, hogy beszámítandó-e a jubileumi jutalomra jogosító időtartamba a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezeténél 2010. június 1.-2015. július 12. között szerzett ideje? Az intézménynél korábban dolgozó humánpolitikai munkatárs ugyanis beszámolta ezt az időtartamot a kinevezés elkészítésekor. Keletkeztet-e ez jogot a közalkalmazott oldalán? Arra is hivatkozik dolgozónk, hogy bérezését a Vöröskereszt a Kjt. szerint állapította meg. Van-e lehetősége a munkáltatónak a jubileumi jutalomra jogosító idő beszámításánál eltérni a dolgozó javára, vagy ezek kógens rendelkezések?
Részlet a válaszból: […]hogy a Magyar Vöröskereszt nem költségvetési szervnek, hanem társadalmi szervezetnek minősül, amely munkavállalókat az Mt. szabályai szerint foglalkoztathat. Az a körülmény, hogy a munkaszerződésben a felek kikötötték, hogy megállapodásuk alapján a Kjt. egyes szabályait (pl. a besorolást) fogják alkalmazni a közöttük fennálló munkaviszonyra, még nem minősíti át a munkaviszonyt közalkalmazotti jogviszonnyá. A Magyar Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő a közalkalmazotti jubileumi jutalom szempontjából ezért jogosító időnek nem tekinthető.A munkáltató korábban a Kjt. 87/A. §-ába ütköző módon ismerte el jubileumi jutalomra jogosító időként a Magyar Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött időt. Ez az elismerő nyilatkozata érvénytelen, helyette a törvényi szabályt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3418
3. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság és az egyházi iskolákban töltött munkaviszony
Kérdés: Testvérem jelenleg is közalkalmazott, de arra való hivatkozással most nem akarják kifizetni a 30 éves közalkalmazotti jubileumi jutalmat, hogy több évet tanított a katolikus egyház és a református egyház által fenntartott iskolákban. Munkaszerződéseiben mindig hivatkoztak arra, hogy megilletik mindazok a juttatások, amelyek a közalkalmazottat megilletik, bérét és előmenetelét is a Kjt. alapján határozták meg, és a 25 éves jubileumi jutalmat 2012-ben kifizették neki. Vagyis ekkor már egyszer elbírálták a korábbi munkaviszonyait.
Részlet a válaszból: […]az ottani foglalkoztatásra az Mt. szabályai szerint munkaviszony jön létre. A Kjt. 87/A. §-a a munkaviszony idejét nem tekinti jubileumi jutalomra jogosító időnek.Bizonyos kérdésekben [így: a rendkívüli munkavégzés díjazása, a pótszabadság az Nkt. 65. §-ának (10) bekezdése alapján, továbbá a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő kérdése az Ehtv. 20. §-ának (2) bekezdése alapján] az egyházi köznevelési intézményekben dolgozókra a közalkalmazotti szabályokat kell alkalmazni, de a jubileumi jutalom nem tartozik ezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3257
4. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő
Kérdés: Jubileumi jutalom jogosultsági idejének megállapításához kérném a segítségét. A dolgozó 1977-ben kezdett el dolgozni egy vállalatnál. Innen áthelyezéssel ment egy iskolába, ahol 1989-1999-ig közalkalmazotti jogviszonyban állt. 1999-től 2005-ig csak munkaviszonya volt. 2005 óta ismét közalkalmazottként dolgozik. A jubileumi jutalomba az 1977-1989-ig tartó időszak beszámít-e?
Részlet a válaszból: […]áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt a jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. E szabály alapján a folyamatos áthelyezési láncba tartozó jogviszonyok beszámítandók lennének a jogosító időbe.A kérdésbeli esetben ugyanakkor az iskolában 1989-ben áthelyezéssel keletkezett, majd 1992. július 1-jén közalkalmazotti jogviszonnyá átalakult jogviszony 1999-ben megszűnt. Ekkor azonban a megszűnés jogcíme már nem lehetett áthelyezés, hiszen az csak a költségvetési szervek között[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3216
5. találat: Helytelen besorolás korrekciója
Kérdés: Önkormányzati fenntartású szociális szolgáltatóközpontnál foglalkoztatott közalkalmazottak besorolásával és fizetési fokozatuk megállapításával kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel: A személyi anyagok felülvizsgálásához szükséges-e vezetői utasítás, vagy ügyintézői hatáskörben megteheti-e a munkaügyi ügyintéző? Személyi anyagok felülvizsgálatakor észleltük, hogy a munkavállalók rossz (magasabb) fizetési osztályba és kategóriába kerültek besorolásra. A helyes osztályba és kategóriába (vissza) sorolásukat megtehetjük-e? A munkavállalókat először munkaviszony keretében foglalkoztatták. A jogutódlást követően közalkalmazotti kinevezést kaptak, és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzésére csak ezt követően kötelezték őket. A közalkalmazotti jogviszony beszámításához szükséges korábbi jogviszonyokat és az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál szerzett jogviszonyokat mikortól lehet elszámolni, a képesítés megszerzésétől, vagy ettől függetlenül is figyelembe kell-e venni? Némelyik közalkalmazott a kinevezésekor felmentést kapott a képesítés megszerzése alól.
Részlet a válaszból: […]magasabb fizetési osztályba vagy fokozatba sorolta be, akkor ez - mivel jogellenes - semmis. Az Mt. 29. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a megállapodás (kinevezés) valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt (jelen esetben a besorolásra vonatkozó jogszabályi rendelkezést) kell alkalmazni, kivéve ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg. A munkáltatónak tehát mindenképpen el kell végeznie a besorolás korrekcióját. Ettől eltérő kérdés az illetmény összege: mivel a Kjt. illetményrendszere alsó határos, nem jogellenes a garantált mértéknél magasabb mértékű illetmény megállapítása sem. Ezért a kinevezésben foglalt illetmény a besorolás korrekciója esetén sem csökkenthető a munkáltató által egyoldalúan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3062
6. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság - és egy korábbi munkaviszony
Kérdés: Beleszámít-e a 40 éves jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításakor az 1983-2017-ig (minisztériumban töltött) kormányzati szolgálati jogviszonyhoz a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Repülőgépes Szolgálatnál (MÉM RSZ) 1975-1983 között eltöltött időszak? A 35 éves jubileumi jutalom kiszámításánál a MÉM RSZ-nél eltöltött 8 évet még figyelembe vették. A minisztériumba való áthelyezés 1983-ban történt. A 22/1974. MÉM É.41. MÉM számú utasítással (1974. október 29-én jelent meg) alapított MÉM RSZ jogutódjaként 1994. december 23-án alakult meg az Air Service Repülőgépes Szolgáltató Rt. Ha beleszámít, melyik jogszabály alapján?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, továbbá- az esetlegesen bekövetkezett jogutódlásokra figyelemmel, ezen munkáltatók jogelőd szerveinél a fentiekben említett törvények hatálya alá tartozó jogviszonyokban töltött időketkell beszámítani. A MÉM RSZ nem a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium hivatali szervezetének részét képezte, hiszen ahogyan azt a levelében Ön is írta, 1994-től gazdasági társaságként működött, nem került jogutódlással sem más minisztériumhoz, sem a Ktv. vagy a Kjt. hatálya alá tartozó más költségvetési szervhez. Ebből következően a MÉM RSZ-nél eltöltött ideje nem tekinthető a tágabb értelemben vett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3061
7. találat: Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság
Kérdés: Az Mth. 2. §-ának (4) bekezdése alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. A szóban forgó kolléga jogviszonyai az alábbiak szerint alakultak 1992. július 1-je előtt: 1983. IX. 1.-1985. XII. 13. (megszűnés áthelyezéssel), 1985. XII. 14.-1989. VIII. 31. (megszűnés áthelyezéssel), 1989. IX. 1.-1991. VII. 15. (megszűnés áthelyezéssel), 1991. VII. 16.-1992. VI. 30. (megszűnés: munkaviszony megszűnt). 1992. július 1-jétől közalkalmazotti jogviszonya folyamatos ugyanazon a munkahelyen. Kérdésünk: az áthelyezéssel érintett 1992. július 1-je előtti időszakok a jubileumi jutalom szempontjából beszámítanak-e, vagy miután 1992. június 30-án jogviszonya megszűnt, csak az ezt követő időszak vehető figyelembe?
Részlet a válaszból: […]vonatkozik - ideértve az ezt követő áthelyezési láncba tartozó közalkalmazotti jogviszonyokat is - az idézett szabálya.A kérdésben foglalt esetben viszont nem erről van szó: 1992. július 1-jén nem átalakult, hanem újként létesült a jelenleg is fennálló, de az áthelyezési láncba nem tartozó közalkalmazotti jogviszony. Két ok is kizárja az említett szabály e kérdésre való alkalmazhatóságát. Egyfelől: 1992. június 30-án a korábbi munkaviszony "munkaviszonya megszűnt" bejegyzéssel (tehát nem áthelyezés címén) szűnt meg, másfelől a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony nem 1992. július 1-jét megelőzően jött létre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2941
8. találat: Jubileumi jutalom - a tanácsnál munkaviszonyban töltött idő beszámítása a jogszerző időbe
Kérdés: 1986. október 20-tól 1987. december 8-ig munkaviszonyban álltam a Nagyközségi Közös Tanács VB Egységes Szakigazgatási Szervnél. 1988. január 7-től folyamatos közalkalmazotti jogviszonyom van. 2011 novemberében 25 éves jubileumi jutalomban részesültem. A 30 éves jubileumi jutalmamat 2016 novemberében kellett volna kifizetnie a munkáltatómnak, de most az 1986-1987. évi időszakot nem akarják elismerni a jubileumi jutalom beszámításába, mivel szerintük az akkori tanács nem minősül a Kjt. hatálya alá tartozó szervnek. Ez az időszak beszámít-e a jubileumi jutalomba?
Részlet a válaszból: […]szervi hatálya is kiterjed a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalára, közterület-felügyeletére, a közös önkormányzati hivatalára [Kttv. 1. § e) pont].A rendszerváltás előtt a fentieknek megfelelő helyi közigazgatási szervek a tanácsok voltak, melyek akkor szintén költségvetési szervként működtek. A Kjt. 1993. évi C. törvénnyel történt módosítása fogalmazta meg a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időkre vonatkozó - akkori számozás szerinti 87., később 87/A.-ra átszámozott - paragrafusba foglalt törvényi rendelkezéseket. A törvényjavaslathoz fűzött indokolás a következőket tartalmazta: "...Szükséges az 1992. július 1-jét megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2939
9. találat: Köztisztviselői jubileumi jutalom jogszerző ideje
Kérdés: Az 1992. július 1-je előtti jogviszonyokkal kapcsolatos a kérdésem. Mi számít be a köztisztviselő jubileumi jutalma kiszámításánál a korábbi jogviszonyban töltött időkből? A köztisztviselő megelőzőleg a Posta Központi Távíró Hivatal, illetve a Távíró és Adatátviteli Igazgatóságnál dolgozott 1983-tól.
Részlet a válaszból: […]idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a munkaviszonyban töltött időtartamot, amelyet a köztisztviselő korábban nem a Ktv., Kjtv. vagy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál töltött munkaviszonyban.A Ktv. és a Kjt. 1992. július 1-jei hatálybalépését megelőzően csak olyan munkáltatónál munkaviszonyban töltött időt kell a jubileumi jutalomra jogosító időbe beszámítani, amely munkaadó 1992. július 1-jén-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2847
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Fizetési fokozathoz figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
Kérdés: Óvodai dajka közalkalmazottunkat legmagasabb iskolai végzettsége (OKJ-s dajka szakképesítés) alapján soroltuk be. A fizetési fokozatát hogyan kell megállapítani? A Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint ugyanis figyelembe kell venni a munkaviszonyainak azon időtartamát, amely alatt a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel már rendelkezett. A dajka munkakör a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint már "A" fizetési osztályba is besorolható, ami alapfokú iskolai végzettséget jelent. Vagyis esetében be kell számítani azokat a munkaviszonyokat is, amelyek alatt még nem volt meg a dajka szakképesítése, csak az általános iskolai végzettsége? Hogyan értelmezendő a munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés fogalma?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott rendelkezik. A dajka esetében ez a munkaköréhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés.Ebből következően a Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjában szereplő azon rendelkezésben, miszerint a besorolásnál (a fizetési fokozat megállapításához számítandó közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál) figyelembe kell venni "a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett", a "szükséges iskolai végzettség vagy képesítés" fogalmán az adott közalkalmazott besorolása alapjaként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2791
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés