Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

75 találat a megadott jogszerző idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jubileumi jutalom - ami nem jogszerző idő

Kérdés: A Kjt. alá tartozó óvodapedagógus besorolása kapcsán merült fel, hogy az IBUSZ (1986. 09. 17. - 1990. 04. 04.) és a Taverna Szálloda (1990. 06. 18. - 1997. 08. 17.) beszámítható-e a jubileumi jutalom kalkulálásakor. Csak és kizárólag az OEP- igazolvány és a régebbi Igazolvány a társadalombiztosítási ellátásokról az, ami alátámasztja a korábbi jogviszonyokat, tehát nincs erről a két helyről más dokumentum. Ez a két munkahely, intézmény a jubileumi jutalom idejébe beszámítható?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban eltöltött idők, valamint más közszolgálati területeken, például közszolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban töltött idők. A nem költségvetési intézménynél munkaviszonyban töltött idő beszámítása viszont nem lehetséges, mivel a Kjt. 87/A. §-ának ezt lehetővé tévő (3) bekezdése csak akkor lenne alkalmazható, ha az idő számítására a besorolás megállapítása érdekében kerülne sor. Az IBUSZ az 1980-as években állami vállalat volt, tehát a gazdálkodási szférába tartozott, nem költségvetési intézményként működött. A Taverna Szállodára az 1990-es években ugyanez vonatkozott, ráadásul a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony 1992. július 1-jei kettéválását követően a költségvetési intézménnyel fennálló munkaviszonynak át[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4302
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Jubileumi jutalom jogszerző ideje - a munkaviszony beszámíthatósága

Kérdés: Hivatalunk 2021. április 1-jétől köztisztviselői munkakörben felvett egy közalkalmazottat, akinek a Kjt. 25/A-C. §-ának (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonya - a törvény erejénél fogva - 2020. június 30-ával, az átadás időpontjában megszűnt. A 2020. június 30. és a 2021. március 31. közötti, Mt. hatálya alatti munkaviszony beszámít-e a jubileumi jutalom esetében figyelembe vehető munkaviszonyba?
Részlet a válaszból: […]munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Figyelemmel tehát arra, hogy ebben az esetben a munkáltató egésze vagy része az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára került átadásra, az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszony teljes mértékben az Mt. hatálya alá kerül. Bár a Kjt. 25/B. § (2)-(5) bekezdései több tekintetben is előírják az átadás előtti közalkalmazotti jogviszony figyelembevételét az újonnan létesített munkaviszony tekintetében (pl. a munkabér összege, a próbaidő kikötésének a tilalma, a jogviszony időtartama, a napi munkaidő mértéke, a jogfolytonosság, valamint a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében), e rendelkezések hallgatnak a jubileumi jutalomra való jogosultságról.Mindebből következően - amennyiben egyedül a Kjt. fenti rendelkezései vonatkoznak a kérdés szerinti jogállásváltozásra - megállapítható, hogy a 2020. július 1-jétől a 2021. március 31-éig fennálló, a Kjt. 25/B. §-a alapján létrejött munkaviszony a Kttv. 150. §-a szerint nem minősül jubileumi jutalomra jogosító időnek. Azt is szükséges ugyanakkor megvizsgálni, hogy a Kjt. mellett szabályozta-e esetleg valamilyen speciális jogszabály is a kérdéses jogviszonyváltást. Így például az Szkt. hatálya alá tartozó szakképző intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok és oktatók 2020. július 1-jétől átkerültek az Mt. hatálya alá. A törvény a közalkalmazottak jogállásváltozására a Kjt. 25/A-25/C. §-t rendelte alkalmazni [Szkt. 127. § (5) bek.]. A munkáltatói jogkör gyakorlója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4287

3. találat: Pedagógus besorolása a "hatéves szabály" alapján

Kérdés: Önkormányzatunk óvodájába óvodapedagógust szeretnénk felvenni, aki 2020-ban szerezte meg a diplomáját, előtte 11 évet vállalkozói szférában dolgozott. A hat évet meghaladó bármely munkaviszonyt figyelembe kell venni? Gyakornok vagy pedagógus I. fokozatba kell besorolni?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki időt kell kikötni. A 2. § (1) bekezdése szerint továbbá a köznevelési intézményben a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. Az utolsó tagmondatban említett kivétel a 6. § (3) bekezdése szerinti jogosultságszerzésre (is) utal.A fenti szabályok alapján abban az esetben, ha olyan személyt alkalmaznak óvodapedagógus munkakörben, akinek nincs pedagógus szakmai gyakorlatként elismerhető ideje, de - beleértve a vállalkozói szférában bármely munkakörben munkaviszonyban töltött időt is - van hat évnél több munkaviszony jellegű jogviszonyban töltött ideje, azonnal Pedagógus I. fokozatba kell sorolni.A fizetési kategória megállapításánál viszont az Nkt. 64. §-ának (5) bekezdése szerint kell eljárni. Eszerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján három­évenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4284
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyban töltött idők

Kérdés: Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel történt foglalkoztatás időszaka, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony időtartama és a munkanélküli-ellátások időtartama?
Részlet a válaszból: […]87/A. §-a szerint beszámítandó:-az 1992. július 1. előtti valamennyi munkaviszony ideje;-1992. július 1. után azoknak a munkaviszonyoknak az ideje, amelyek alatt a közalkalmazott már rendelkezett a jelenlegi munkakörének betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel;-a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (költségvetési intézménynél) 1992. július 1-jét követően közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő;-a különféle közszolgálati jogviszonyok ideje (Kttv., a Ktv., a 2010. július 6. és 2012. február 29. között hatályban volt Ktjv., a 2019. február 28-ig hatályban volt Áttv., valamint a Kit. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszonyban töltött idő);-az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő;-fegyveres testületnél vagy rendészeti szervnél szerzett szolgálati jogviszony időtartama, továbbá a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban töltött idő;-bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idő;-állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött idő; végül-a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő.A munkanélküli- vagy álláskeresési ellátások igénybevételének időtartama alatt munkavégzésre nem került sor, tehát ezek az időtartamok nem számíthatók be a fizetési fokozat, kategória megállapításához figyelembe veendő időbe. Ez alól egyetlen kivétel van: 2020. január 1-jétől hatályos a Kjt. 87/A. §-a (1) bekezdésének m) pontja, amelynek értelmében a 25/D. § szerint a két jogviszony között töltött idő is közalkalmazotti jogviszonynak számít. A 25/D. § kimondja, hogy "ha a közalkalmazotti jogviszonyt létesítő személy a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül első jogviszonyként közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni". Azaz a két jogviszony közötti, maximum 30 napos időszakot ekkor szintén be kell számítani.Az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munkavállalás), illetve korábban az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás a rá vonatkozó törvények rendelkezései [Amtv. 2. § (1)-(2) bekezdés, Eftv. 1. § (1) bekezdés, illetve a jelenleg is hatályos Efo-tv. 1. § (1) bekezdés] alapján mindig - speciális szabályok szerint létesített - munkaviszonynak minősült, tehát a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint számítható be. Vagyis csak akkor vehető figyelembe, ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4267
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Közszolgálati jogviszonyban töltött idő - a főiskolai tanulmányok beszámíthatósága

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk 2021. július 1. naptól került a közös hivatalunk állományába, adóügyi ügyintéző munkakörbe A kinevezési okmányainak elkészítésénél, ezen belül a jogviszony beszámításnál nem került beszámításra az 1984. szeptember 1. napjától fennálló egyetemi/főiskolai hallgató jogviszonya, melyet megszakításokkal, de 1987. június 30. nappal fejezett be. A köztisztviselő nem fogadta el a kinevezésében szereplő beszámított szolgálati időt, mert szerinte az egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszonyt is mint munkaviszony be kell számítani a besorolásához a Kttv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdései alapján. Hivatalunk álláspontja, hogy a Kttv. hivatkozott szakasza alapján a főiskolai hallgatói jogviszony nem számít munkaviszonynak, még akkor sem, ha az 1992. július 1-jét megelőzően állt fenn. Fentieken túl a köztisztviselő nem egyszer, hanem a hallgatói jogviszonyának megszakítása miatt, több időpontra is kéri a 6 hónap beszámítását. Jogos-e a köztisztviselő kérése a szolgálati idő újraszámítását - a főiskolai hallgatói jogviszony beszámítását - illetően?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség - hat hónapot be kell számítani a köztisztviselő besorolásakor. Az 1992. június 30-ig hatályos 17/1979. MüM rendelet 12. §-ának (4) bekezdése alapján munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejét, legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején előírt időt.A fentiek alapján az érintett köztisztviselőnek az 1992. július 1-jét megelőzően nappali tagozaton folytatott főiskolai tanulmányaiból hat hónapot be kell számítani a köztisztviselő Kttv. 116.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4228
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közalkalmazotti jubileumi jutalom - a jogszerző idő megítélése

Kérdés: Szociális bentlakásos ápoló- és gondozótevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Munkatársunk 1982. 05. 31. - 1987. 07. 05. között dolgozott a Békés Megyei Tanács 1. Sz. Sütőipari Vállalatnál (Békéscsaba), mely időközben, 1985. július 1-jétől átalakult Sütőipari Vállalattá. 1987. 09. 14. és 1988. 05. 18. között a Békés Megyei Tanács Gyermekélelmezési Intézményénél (Békéscsaba) dolgozott. Figyelembe kell-e venni ezeket az éveket a jubileumi jutalom számításánál?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban töltött idő is, amely - ha jogviszony fennállt volna - valamely olyan közszolgálati jogviszonnyá alakult át, amelynek tartamát a Kjt. közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinti. Közös tulajdonság, hogy minden ilyen intézmény állami vagy önkormányzati költségvetésből működik, illetve működött, és céljuk nem elsődlegesen a gazdálkodás, üzleti vagy termelőtevékenység, hanem valamely közcélt szolgáló tevékenységet végeznek. Noha a kérdésben említett Sütőipari Vállalat tanácsi tulajdonban állt, nem minősült költségvetési szervnek, ennek folytán a vállalatok munkáltatóként nem kerültek 1992-ben a Kjt. hatálya alá. Így a Békéscsabai Sütőipari Vállalatnál 1982-1987 között munkaviszonyban töltött idő nem vehető figyelembe a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából.Ezzel ellentétben a tanácsi gyermekélelmezési intézmény a költségvetési szervek kategóriájába tartozó, közfeladatot ellátó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4197

7. találat: Köztisztviselői jubileumi jutalom - a munkaviszony beszámíthatósága a jogszerző időbe

Kérdés: Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselőnk jubileumi jutalomra jogosító idejébe beletartozik-e az az időtartam, amit 1985 és 1992 között a Kertészeti Egyetem Tangazdaságában dolgozott? Szintén önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselőnk esetében jubileumi jutalomra jogosító időnek számít-e a Magyar Nemzeti Bank és a Technoimpex M.G. Külkereskedelmi Vállalatnál történő foglalkoztatása 1983 és 2004 között?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt, valamint a közszolgálati jogviszony megszűnését, megszüntetését követő 30 napon belül létesített közszolgálati jogviszony keletkezéséig tartó, jogviszonyban nem töltött időt.A Ktv. és a Kjt. hatálybalépése - 1992. július 1-je - előtti időszakban munkaviszonyban töltött idő csak akkor számítható be a jubileumi jutalomra jogosító időbe, amennyiben a munkáltató a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdésében felsorolt törvények hatálya alá került vagy - fennállása esetén - került volna. A kérdező a "Kertészeti Egyetem Tangazdasága" alatt feltehetően a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kísérleti Üzem és Tangazdaságát érti. A Kertészeti Egyetem neve ugyanis az 1986. évi 13. tvr. alapján Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre változott, és az egyetem a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter irányítása alá tartozó országos hatáskörű szervnek minősült, állami fenntartású felsőoktatási intézmény maradt 1992 után is (lásd a Fotv. 1. számú mellékletét). Ebből következően az egyetemen és az egyetem szervezeti egységei­nél foglalkoztatottak (így feltehetően a tangazdaságnál foglalkoztatottak is) a Kjt. hatálya alá kerültek. Ezért az egyetem szervezeti egységénél foglalkoztatottak 1985 és 1992. július 1. napja között fennállt munkaviszonya jubileumi jutalomra jogosító időnek minősül a Kttv. 150. §-a (3) bekezdésének b) pontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4196
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Közalkalmazotti besorolás - az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása

Kérdés: Közalkalmazotti besoroláshoz az egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött idő figyelembe vehető? Ha igen, akkor ezt az időszakot milyen igazolással tudjuk elfogadni?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe kell venni az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá az 1992. július 1. után munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett. E szabály alapján az egyszerűsített foglalkoztatást (alkalmi munkát, idénymunkát stb.) mint munkaviszonyt akkor kell figyelembe venni, ha annak ideje alatt a közalkalmazottnak a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony alapján betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettsége, szakképzettsége már megvolt.Az egyszerűsített foglalkoztatásra szóló munkaviszony a korábbi alkalmi munkavállalói könyvvel, az annak eltörlését követő időszak vonatkozásában pedig az Efotv. melléklete szerinti munkaszerződéssel igazolható. Ha - amint erre az Efotv. lehetőséget adott - írásbeli munkaszerződés nélkül, pusztán az adóhatóság felé történő elektronikus bejelentéssel került sor a foglalkoztatásra, a társadalombiztosítási bejelentésről kiadott igazolást kell elfogadni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4184

9. találat: Pedagógusbesorolás legalább hat év jogviszonyban töltött idővel

Kérdés: Egy óvodapedagógus 2020 nyarán szerezte meg a diplomáját, azt követően 4 hónapot dolgozott óvodapedagógusként. Ezt megelőzően, 2010-ben szerzett nem szakirányú alapfokozatú diplomát, majd három évig óvodában, két évig családi napköziben pedagógiai asszisztensként dolgozott. Közben végezte az óvodapedagógusi tanulmányait. Nyelvvizsgája megszerzéséig abszolutórium alapján, diploma nélkül két évig óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatták. Ezek mind közalkalmazotti jogviszonyok voltak. Besorolható-e Pedagógus I. fokozatba, hiszen rendelkezik hat év bármilyen munkakörben eltöltött jogviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyt, valamint a Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyokat ismeri el. A megbízási jogviszonyt nem.A hat évbe beszámítandóak a nem a köznevelési ágazatba tartozó munkakörben munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idők is, jelen esetben tehát a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatba tartozó családi napköziben eltöltött évek. Beszámítandó az a munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony tartama is, amelyet az érintett a köznevelési ágazatban töltött, de a munkakörre előírt képesítés hiányában. E feltételeknek a felsorolt közalkalmazotti jogviszonyok megfelelnek, az óvodapedagógust tehát nem kell minősíteni a Pedagógus I. fokozatba sorolásához.Ez alól az alábbi esetek kivételek: A "hatéves szabály" nem alkalmazható, ha az érintett óvodapedagógust korábban már gyakornokként besorolták, és minősítő vizsgája sikertelen volt, majd újabb jogviszonyt létesít úgy, hogy időközben megszerezte a hat év munkaviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4153
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Munkaviszonyban töltött idő beszámítása az Eszjtv. szerinti fizetési fokozatoknál

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó kórház vagyunk. Az Eszjtv. 8. §-ának (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkavállaló fizetési fokozatához mely jogviszonyokat kell figyelembe venni. A69/2021. Korm. rendelet 16. §-ának (5) bekezdése szerint az Eszjtv. 8. §-ának (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,
d) az Eszjtv. 8. §-a (9) bekezdésének h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, valamint
e) a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,
ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.
Mindez az új, 2021. március 1. utáni belépők esetén mit jelent? Például 2021. március 2-án belép egy egészségügyi adminisztrátor. A munkakör ellátásához szükséges kötelező végzettség: érettségi. A belépő dolgozó 2003-ban szerezte meg az érettségi bizonyítványát. 2003 után számtalan helyen dolgozott munkaviszonyban (pl. szupermarket, bank, sütőipar). Ezeket az időszakokat el kell ismerni a fizetési fokozat beszámításához (ezzel együtt a szolgálati elismeréshez) egészségügyi szolgálati jogviszonynak?
Részlet a válaszból: […]időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba, azaz csak azoknak a személyeknek az esetében van jelentőségük, akik az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése előtt közalkalmazottként (is) dolgoztak. Közelebbről, a munkaviszonyban töltött időtartamot csak akkor kell beszámítani, ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy korábban közalkalmazottként dolgozott, és az azt megelőzően munkaviszonyban töltött idő alatt a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel már rendelkezett [69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 16. § (5) bek. a) pont].A kérdésben leírt esetben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az érettségi megszerzése után munkaviszonyban több munkáltatónál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4151
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést