Keresés eredménye

18 találat a megadott vezető tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Gazdasági vezető - magasabb vezetői vagy vezetői közalkalmazotti beosztásban
Kérdés: Intézményünk helyi önkormányzat által fenntartott, gazdasági szervezettel rendelkező, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény. Tevékenységi körébe tartozik a szociális és gyermekjóléti alapellátás, valamint a bentlakásos szociális intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági szervezete ellátja még másik négy költségvetési intézmény (egészségügyi alapellátási intézet, valamint három bölcsőde) gazdálkodási feladatait. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján a gazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, utalványozás) és a munkáltatói jogkör gyakorlásának tekintetében az intézményvezető helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az intézmény gazdasági vezetője magasabb vezetőnek minősül-e? Milyen összegű vezetői pótlék illeti meg?
Részlet a válaszból: […]szabályokat arra vonatkozóan, ha a munkáltató vezetőjét jogköreinek csak egy része vonatkozásában helyettesíti egy másik vezető. Így nincs akadálya, hogy a részleges helyettesítést is helyettesítésnek ismerjük el. Ekkor viszont látszólagos ellentmondás merül fel a 257/2000. Korm. rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdése alkalmazásakor, hiszen a gazdasági vezető a (2) bekezdés alapján vezetőnek, az (1) bekezdés alapján pedig az intézményvezető helyettesének, tehát magasabb vezetőnek is minősül. A helyi viszonyok alapján dönthető el, hogy a két jogszabályhely közül melyik alkalmazandó a gazdasági vezetőre.Álláspontunk szerint, amennyiben a gazdasági vezető megfelel a magasabb vezetői kritériumoknak is, a magasabb vezetőre vonatkozó előírások alkalmazandók jogviszonyára. Ezt elsődlegesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3467
2. találat: Vezetővé minősített munkavállaló alapbére
Kérdés: A vezető állású munkavállalóvá minősítés szempontjából megkövetelt, a minimálbér hétszeresére vonatkozó előírás [Mt. 208. § (2) bek.] a vezetővé minősítésről szóló megállapodás időpontjában kell, hogy fennálljon, vagy annak a vezető állású munkaviszonyának megszüntetésekor is teljesülnie kell? Előfordulhat-e, hogy a minimálbér-változás miatt egy eredetileg szabályszerűen vezető állásúvá minősített munkavállaló utóbb mégsem tekinthető vezető állásúnak?
Részlet a válaszból: […]konjunktívak, azaz együttesen kell, hogy teljesüljenek, ezért bármelyik hiánya lényegében "feloldja" a vezető állású munkavállalóvá minősítést.A kérdés arra irányult, hogy e második kategória ("vezetővé minősített") esetében az alapbér összegére vonatkozó törvényi feltételnek csupán a munkaviszony létesítésekor vagy azt követően is, így például a munkaviszony megszüntetésekor is teljesülnie kell-e. A törvény nyelvtani és logikai értelmezése alapján megítélésünk szerint mindhárom konjunktív feltételnek, így az alapbér összegére vonatkozónak is mindvégig meg kell felelni. Tehát annak a kritériumnak, miszerint a vezetővé minősített munkavállaló alapbérének a kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3370
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Első számú vezető munkaviszonyának megszüntetése nyugellátás érdekében
Kérdés: Egy szervezet választott első számú vezetője, akit 2014-2019 közötti időszakra választottak meg, ez év szeptember 27-én éri el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. A választott tisztségviselő úgy gondolja - mivel rá kereseti, illetve nyugdíjkorlát nem vonatkozik -, hogy a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően határozatlan időre szóló munkaviszonyát a felette munkáltatói jogot gyakorló testülettel egyetértésben közös megegyezéssel megszünteti, majd 2 nap múlva, szeptember 30-án újra - a hatáskörében illetékes testület egyetértésével - munkaviszonyt létesít. Ez az elképzelés teljesen törvényes, azonban zavaró tényezőként merül fel, hogy az adott szervezet alapszabálya azt tartalmazza, hogy az első számú választott vezetői funkciót munkaviszony keretében kell ellátni. A leírt esetben viszont a munkaviszony megszakításra kerül, és dilemmaként merült fel, hogy a munkaviszony szüneteltetése idején az első számú vezetői funkciót az érintett személy betöltheti-e? A rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a jóhiszeműség és tisztesség elvét figyelembe véve egy 5 éves cikluson belül az ilyen rövid idejű megszakítás lehetséges-e? Törvényes-e, és különösképpen etikus-e, hogy a nyugdíjszerű ellátás igénybevétele miatt az alapszabály előírásaival ellentétesen megszüntetésre kerül a munkaviszony?
Részlet a válaszból: […]kizárólag munkaviszonyban töltheti be, akkor a munkaviszony megszüntetésével együtt a tisztség betöltése is megszűnik (BH1996. 669, BH1997. 260). Nincs ugyanakkor akadálya annak, hogy a felek a szervezet szabályainak megfelelően új munkaviszonyt létesítsenek egymással a tisztség betöltésére, és a tisztviselőt újból megválasszák, amelyre a szervezet legfőbb szerve lesz jogosult; egyesület esetén annak közgyűlése [Ptk. 3:74. § c) pont].Önmagában az, hogy a felek megszüntetik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2727
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Több munkáltatóval kötött munkaszerződés vezető esetén
Kérdés: A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Az Mt. 195. §-ának (1) bekezdése értelmében több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A több munkáltató által létesített munkaviszony alkalmazható igazgatósági tagi munkakörre? Azaz a munkavállaló mint igazgatósági tag egy munkaviszony keretében több munkáltató részére elláthatja az igazgatósági tagi munkakörbe tartozó feladatokat?
Részlet a válaszból: […]munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. Ennek folytán a kérdésben foglalt esetben azt kell vizsgálni, hogy az igazgatósági tagi feladatok minden munkáltató esetében egy munkakörbe tartozónak tekinthetők-e.A szakirodalmi álláspont szerint, ha két munkáltató azonos gazdasági társasági formában működik, a két munkakör azonossága fennáll, tehát az sem kizárt, hogy az Mt. 195. §-a szerinti munkaviszony létesítésére kerüljön sor. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy a munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató vagy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2618
5. találat: Vezető kettős munkakörben
Kérdés: A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A szakirodalom álláspontja szerint annak nincs akadálya, hogy a vezető tisztségviselő kettős jogviszonyban álljon a társasággal. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő egyidejűleg elláthatja a vezető tisztséggel összefüggő feladatokat a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok szerint, és emellett munkaviszony keretében más munkakört (például: gazdasági vezető) is betölthet. A szakirodalom álláspontja szerint annak sincs akadálya, hogy egy munkaszerződéssel a munkavállaló két munkakör betöltésére kerüljön alkalmazásra. Például a munkavállaló az egyik munkakörben gondnok, a másik munkakörben villanyszerelő. Ez alapján van arra jogszerű lehetőség, hogy egy vezető tisztségviselő kerül egységes munkaviszonyban kettős munkakörben alkalmazásra? Például akként, hogy a vezető tisztségviselő munkaszerződés szerinti egyik munkaköre igazgatósági tag, a másik munkaköre gazdasági vezető?
Részlet a válaszból: […]munkakört is ellásson a munkavállaló. Ekkor azonban a gyakorlatban a munkáltatónak több szempontot is figyelembe kell vennie.Az igazgatósági tag a törvény alapján vezető állású munkavállaló [Mt. 208. § (1) bek.], jogviszonyára a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha több munkakört tölt be, még abban az esetben is, ha másik munkakör alapján nem minősülne vezetőnek. A másik munkakör ebben az esetben osztja a vezetői munkakör sorsát. A munkavállalót a másik munkakör esetében is megilletik mindazon jogok, és terhelik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2617
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Ügyvezető díjazásáról szóló döntés
Kérdés: Egy kétszemélyes korlátolt felelősségű társaság nyugdíjas többségi tulajdonosa látja el a társaság ügyvezetését. Lehetséges-e a havi jövedelmének megemelése, amennyiben a kisebbségi tulajdonos a taggyűlésen nem járul hozzá az ügyvezető havi díjazásának megemeléséhez?
Részlet a válaszból: […]törvénytől való eltérés, akkor a Ptk. ezt kifejezetten rögzíti [Ptk. 3:4. § (3) bek. a) pont]. Emellett pedig csak akkor korlátozható a tagok létesítő okiratra vonatkozó szabadsága, ha az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza [Ptk. 3:4. § (3) bek. b) pont].Elsősorban a tagok által a társasági szerződésben rögzítettek lesznek irányadók. Amennyiben a felek nem tértek el a Ptk. rendelkezéseitől, a többségi tulajdonos nem szavazhat a taggyűlésen az olyan határozat meghozatalánál, amely- kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti;- a jogi személy terhére másfajta előnyben részesíti; illetve- szerint szerződést kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2555
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
7. találat: Fenntartóváltás kihatása az intézményvezető jogállására
Kérdés: Az Ötv. alapján működő társulás fenntartásában lévő idősek otthona a székhely önkormányzat fenntartásába fog hamarosan átkerülni. Az idősek otthona intézményvezetőjét a társult önkormányzatok polgármestereiből álló társulási tanács bízta meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően öt évre, amely 2020-ban fog lejárni. A fenntartóváltás hogyan érinti az intézményvezető megbízását? Szükséges-e új pályázatot kiírni, vagy maradhat a korábban megbízott intézményvezető? A fenntartóváltás semmilyen további átszervezéssel nem jár, a létszám, az intézményi felépítés, a feladatok, az intézmény megnevezése változatlan marad, közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozik továbbra is.
Részlet a válaszból: […]visszavonását is. Ennek során a vezetői megbízásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az irányító szervnek (a fenntartónak). A Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése szerint a (magasabb) vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Olyan szabály sincs hatályban, amely előírná, hogy a fenntartóváltás esetén az intézmények vezetésére új pályázatot kell kiírni.A Kjt. 23. §-ának (5) bekezdése feljogosítja a munkáltatói jogkör gyakorlóját (jelen esetben az irányítási jogkört gyakorló új fenntartót) arra, hogy a megbízást visszavonja, ezt csak a közalkalmazott kérelmére kell indokolni. Az indok esetkörére vonatkozóan a törvény korlátozást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2327
8. találat: Bontó feltétel vezetői munkaszerződésben
Kérdés: Eddig az ügyvezetőket megbízási szerződéssel alkalmaztuk a cégünknél, de az új ügyvezetővel munkaviszonyt szeretnénk létesíteni. A munkaszerződésben ki szeretnénk kötni, hogy a munkaviszony automatikusan megszűnik, ha a cég árbevétele az adott évben nem éri el tárgyév márciusáig a taggyűlés által meghatározott mértéket. Úgy tudjuk, hogy vezető esetén szabadon megállapodhatunk ilyen kérdésekben is. Jogszerű ez a kikötés az ügyvezető munkaszerződésében?
Részlet a válaszból: […]megszüntetésére vonatkozó rendelkezések a törvény Második Részében találhatók, tehát - a törvényben rögzített kivételekkel - ezektől valóban el lehet térni.Ugyanakkor az Mt. a felek megállapodására vonatkozó feltételek tekintetében is rögzíti az alapvető szabályokat. Ennek értelmében a felek a megállapodás létrejöttét, módosítását vagy megszűnését jövőbeli, bizonytalan eseménytől (feltétel) is függővé tehetik. Viszont nem köthető ki olyan feltétel (jövőbeli, bizonytalan bekövetkezésű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2269
9. találat: Vezetői keresőképtelenség - nem jár felmondási védelemmel
Kérdés: Egy egyszemélyes kft. tagja a társaságával munkaviszonyt létesített az ügyvezetésre és a társaság tevékenységének ellátására. Nevezett kft. december 6-án felszámolás alá került. A felszámolási eljárás megindításáról december 20-án szerzett tudomást. Az ügyvezető tag december 4-én keresőképtelen állományba került, és jelenleg is munkaképtelen. Jogos-e a felszámoló követelése, miszerint az alapító munkaszerződését december 6-ával meg kell szüntetni, mivel az ügyvezetői megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik? Élvezi-e az Mt. által biztosított felmondási védelmet?
Részlet a válaszból: […]vezetője, vezető állású munkavállalónak minősül [Mt. 208. § (1) bek.]. A fentiekből következően tehát a keresőképtelenségre tekintettel felmondási védelem alatt nem áll, a munkáltatói felmondás közlésének nincs akadálya, amely a közléssel rögtön hatályba is léphet. Így a közlést követő napon megkezdődik a felmondási idő is.Megjegyezzük, hogy az ügyvezetői megbízatás megszűnése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2268
10. találat: Vezető határozott idejű munka­viszonyának megszüntetése munkáltatói felmondással
Kérdés: A munkavállalót vállalatunk cégvezetőként, munkaviszony keretében foglalkoztatja. Határozott idejű munkaszerződése van, amely 2015. augusztus 31-én jár le. Mi azonban munkáltatói felmondással meg akarjuk szüntetni a munkaviszonyát még a határozott idő lejárta előtt. Az illető vezető állású munkavállalónak minősül, hiszen ő a cég első számú vezetője. Ebben az esetben a még hátralévő határozott időre járó munkabérére is jogosult lesz felmondás esetén a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]törvényben rögzített kivételekkel - eltérhet [Mt. 209. § (1) bek.]. Ezért elsősorban a munkaszerződésben foglaltakat kell megvizsgálni. Amennyiben a vezető munkaszerződése nem tér ki a felmondás szabályainak részletezésére, vagy visszautal az Mt.-re, akkor természetesen a törvény rendelkezései lesznek irányadók. Ha a munkaszerződés eltérően nem rendelkezik, a felmondásra az általános szabályok lesznek irányadók. Ennek értelmében a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással az alábbi esetekben szüntetheti csak meg:- a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt,- a munkavállaló képességére alapított okból vagy- ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 68. § (8) bek.].Amennyiben valamely fenti indok fennáll,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2267
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés