Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott munkáltató személyében bekövetkező változás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Költségvetési szervek "összeolvadása" - a tájékoztatás kötelezettsége

Kérdés: Egy költségvetési szerv - fenntartói döntés alapján - beolvad egy másik költségvetési szervbe. Milyen tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és az átvevő munkáltatót? Gondolunk itt különösen az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra is. Ennek alapján kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-ában foglaltakat, vagy az átvevő munkáltatót kizárólag a Mt. 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség terheli? A munkavállalók az Mt. hatálya alá tartoznak.
Részlet a válaszból: […]munkáltató személyében bekövetkező változás, akkor az Mt. 36-40. §-át kellene alkalmazni. A tényállásból ugyanakkor az tűnik ki, hogy az egyik költségvetési szerv beolvad a másikba, ebből következően nem jogügyleten, hanem általános (jogszabályon alapuló) jog­utódlásról van szó. Ebből következően az Mt. munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó speciális szabályait nem kell alkalmazni. A jogelőd költségvetési szerv helyébe a jogutód költségvetési szerv lép, ez a munkaviszonyok tekintetében is irányadó lesz. Megjegyzendő, amennyiben a beolvadásra különös jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, azokat értelemszerűen alkalmazni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4279

2. találat: Közjegyzők - "egyéniségből" irodába

Kérdés: 2022. január 1-jétől közjegyzői tevékenység egyéni közjegyzőként nem végezhető, csak közjegyzői iroda keretében. Mivel a közjegyzői irodák nem átalakulással jönnek létre, véleményem szerint a tevékenységük nem jogfolytonos. Ebben az esetben az ott dolgozó munkavállalók jogállása hogyan alakul munkajogi szempontból? Mit kell tenni, hogy az alkalmazottak jogosultságai (pl. szabadság, végkielégítés stb.) ne sérüljenek? Milyen dokumentumokat kell készíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet [Kjtv. 31/A. § (1), (2) és (5) bek.]. A közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt, a közjegyzői irodai ügyintéző és az egyéb irodai alkalmazott a közjegyzői irodával áll munkaviszonyban [Kjtv. 31/A. § (6) bek.].Ha a közjegyző az új szabályoknak való megfelelés érdekében közjegyzői irodát alapít, akkor munka­jogi szempontból egyértelműnek tűnik a megoldás. Erre a helyzetre megítélésünk szerint az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkező változásra irányadó szabályait kell alkalmazni. Munkajogi szempontból az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni közjegyző és az általa alkalmazott munkavállalók közötti munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átszállnak a közjegyzői irodára. Aközjegyzői tevékenység ugyanis munkajogi értelemben gazdasági egységnek tekinthető, amelynek az átvétele jogügyleten - az alapító okirat elfogadásán - alapul. Ez azt jelenti, hogy az újonnan alapított közjegyzői iroda köteles az átvétel időpontjában meglévő valamennyi munkavállalót átvenni. A munkavállalók munkaviszonya ebből következően a törvény erejénél fogva "jogfolytonos" lesz, valamennyi korábbi jog és kötelezettség minden külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4114

3. találat: Változás a munkáltató személyében - a tulajdonos marad

Kérdés: Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség van nonprofit gazdasági társasági formában ellátni. Az előzőek alapján az önkormányzat szándéka, hogy a költségvetési szerv által ellátott kulturális alapfeladatot nonprofit gazdasági társaságnak adja át. Ez alapján a költségvetési szerv jogutód nélkül megszűnne, feladatait, vagyonát (önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és költségvetési szerv tulajdonában álló ingó), jogait, kötelezettségeit és a munkavállalók többségét az önkormányzat döntése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vinné tovább. Ebben az esetben, azaz, ha a költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg, a munkavállalók esetén fennáll-e a munkajogi jogutódlás (munkáltató személyében bekövetkező változás)?
Részlet a válaszból: […]többségét (és ezekkel együtt minden bizonnyal a szolgáltatásait igénybe vevőket, az "ügyfélkörét" is) átadja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságnak, arra a következtetésre lehet jutni, hogy az Mt.-ben meghatározott, a munkáltató személyében bekövetkező változás szabályait (Mt. 36-41. §) kell alkalmazni. E szerint a tényállás az Mt. 36. §-a (1) bekezdésének hatálya alá esik, azaz a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.Az európai uniós gyakorlat alapján kijelenthető, hogy a jogügylet fogalma tágan értelmezendő, abba az önkormányzat döntése is beletartozik, és nem zárja ki a munkáltató személyében bekövetkező változást önmagában az sem, hogy az átadó és az átvevő között nincs közvetlen szerződéses kapcsolat. Ezen túlmenően megjegyzendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4084

4. találat: Munkavállalók átvétele - ha az átvevő más célra használja a boltot

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 183. számában a 3640. számú kérdéshez kapcsolódik kiegészítő kérdésünk. A kérdésre kapott válasz abban az esetben is alkalmazható-e, ha a bolti egység eladása esetén a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt a bolti egységben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyai átszállnak a vevő, átvevő munkáltatóra, de az átvevő a megvásárolt bolti egységet más célra hasznosítja?
Részlet a válaszból: […]céljától, illetve rendeltetésétől eltérően hasznosítja, annak korábbi tevékenységét nem folytatja, kétségessé válik, hogy valóban a munkáltató személyében bekövetkező változásról lehet-e beszélni. E körben különös fontossággal bír ugyanis az, hogy a gazdasági egység (az anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja, azaz e tényállás tekintetében a bolti egység) megőrzi-e az identitását az átadást követően is. Az e körben irányadó 2001/23/EK irányelv értelmezésében - az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján - megállapítható, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás csak abban az esetben valósul meg, ha a gazdasági egység az átadást követően is önazonos marad. Ennek megállapítása során az európai uniós joggyakorlatban kidolgozott ún. Spijkers-kritériumoknak van jelentősége. E szerint vizsgálni szükséges, hogy vajon sor került-e ingóságok, illetve ingatlan vagyontárgyak átadására és átvételére, immateriális javak (jogok) átruházására, az átadás a személyzet jelentős részének tovább foglalkoztatásával járt-e, a gazdasági egység által a jogutódlás előtt és azt követően folytatott tevékenység hasonlósága megállapítható-e, az átadást megelőző tevékenység folytatódik-e, illetve fennmarad-e a folytatás lehetősége, továbbá a gazdasági egységhez kapcsolódó ügyfélkör átvétele megvalósul-e.Ha a fentiek alapján az eset összes körülményét mérlegelve az állapítható meg, hogy a bolti egység nem őrizte meg az identitását, nem kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-át. Ebben a kérdésben teljes bizonyossággal csak az eset valamennyi körülménye ismeretében lehet állást foglalni, az a tény azonban, hogy az átvevő a megvásárolt bolti egységet más célra hasznosítja, mint korábban, arra enged következtetni, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás feltételei nem valósulnak meg. Ha ez valóban így van, a bolti egységben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyai eleve nem szállnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3752

5. találat: Szabadság iránti igény érvényesítése a munkáltató személyében bekövetkező változást követően

Kérdés: Jogutódlás esetén a munkáltató által nyilvántartott háromévi szabadságból igénybe nem vett szabadság teljes mértéke fennáll-e az új jogutód munkáltatónál is a munkavállalók tekintetében, avagy csak a jogutódlás időpontjának évében a szabadság időarányos része illeti meg a munkavállalókat? Melyik munkáltató, a jogelőd vagy a jogutód köteles a három évre járó, nyilvántartott szabadságot megváltani a munkavállaló részére?
Részlet a válaszból: […]teljesítését. A kérdéses esetben a munkavállaló ki nem adott szabadság iránti igénye már az átadó munkáltatóval szemben is fennállt, tehát a munkáltató személyében bekövetkező változást megelőzően keletkezett. Ezért az - a munkavállaló választása szerint - a munkáltató személyében bekövetkező változást követő egy éven belül az átadó és az átvevő munkaadóval szemben is érvényesíthető, mivel a munkaviszonyból eredő minden jog és kötelezettség átszáll az átvevőre (Mt. 36. §), az egy év lejárta után csak az átvevővel szemben lehet az igényt érvényesíteni. Ez azonban nem a szabadság pénzbeli megváltására, hanem annak kiadására irányulhat. A szabadság pénzbeli megváltása ugyanis csak a munkaviszony megszűnésekor (megszüntetésekor) lehetséges (Mt. 125. §), esetünkben ugyanakkor mindez kizárt, hiszen a munkáltató személyében bekövetkező változás a munkaviszony fennállását nem érinti. Ez irányadó a tárgyévet megelőző évekre járó, de természetben ki nem adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3673

6. találat: Felmondás és a munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: A cég egyik fióktelepén levő bolti egység értékesítésre kerül. Az értékesítés során a cég mint eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy a vevő mint az egység új tulajdonosa tovább foglalkoztatja az egységvezetőt és a helyettest. Más munkavállalók azt kérik, hogy a munkáltató munkaviszonyukat mondja fel, és fizesse ki a járandóságaikat (végkielégítés stb.). Tekintettel arra, hogy a munkavállalók nem kívánnak az új tulajdonosnál munkát vállalni, a cég ugyanazon munkakörben ugyanazon munkabér fejében egy másik fióktelepen munkát ajánlott fel a munkavállalók részére, akik ezt a munkát sem kívánják elfogadni, és továbbra is kérik, hogy a munkáltató felmondással szüntesse meg a munkaviszonyukat. Megjegyzendő, hogy a jelenlegi munkahelyük a lakóhelyükön van, a felajánlott bolti egység munkahely a cég másik fióktelepén található. Jogszerű-e a munkavállalók kérése ez esetben, nevezetesen a munkáltató részéről történő munkaviszony felmondása, végkielégítés kifizetése? Mi a teendő, amennyiben a munkaszerződés-módosítást a munkavállalók nem írják alá?
Részlet a válaszból: […]munkáltató személyében bekövetkező változás (a korábbi szabályozás szerinti jogutódlás) egyik legfontosabb következménye, hogy az átvevő munkáltató köteles tovább foglalkoztatni az érintett munkavállalókat. Másként fogalmazva: az említett tovább foglalkoztatás kötelezettsége nem csupán az egységvezetőt és a helyettest érinti, hanem az adott bolti egységben dolgozó összes munkavállalót is. Az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a gazdasági egység - ez esetben a szóban forgó bolt - jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.Ettől függetlenül nincs akadálya annak, hogy a felek - még a bolt átadását megelőzően - akként módosítsák a munkaszerződéseket, hogy az egységvezető és a helyettese az eredeti munkáltató másik fióktelepén kerül foglalkoztatásra. Mivel a felek a munkaszerződést általános szabály szerint közös megegyezéssel módosíthatják (Mt. 58. §), ezért a munkavállalók nem kötelesek a módosítást elfogadni, függetlenül attól, hogy az új bolti egység a lakóhelyükkel azonos vagy más településen van-e. A munkavállalóknak viszont arra nincs alanyi joguk, hogy a munkaviszonyuk munkáltató általi felmondással történő megszüntetését követeljék, mivel ezen egyoldalú jognyilatkozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3640

7. találat: Munkáltatói jogutódlás és a jogviszonyok folytonossága

Kérdés: Egyik üzletágunkat a tavalyi évben átadtuk egy másik cégnek, az átadás egy teljes telephelyet érintett. Bár akkor részletes tájékoztatást kaptak az érintett kollégák a folyamatról, idén több munkavállaló garanciát kért, hogy munkaviszonyuk jogfolytonos, illetve panasszal éltek felénk, hogy egyes juttatásaik változtak 2019. január 1-jétől. Milyen jogszabályokra hivatkozásokkal tudjuk őket megnyugtatni? Felelős-e az átadó társaság azért, ha valamilyen bérelemet az új munkáltató megváltoztatott az átadás után?
Részlet a válaszból: […]gazdasági egységhez kötődő munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át [Mt. 36. § (1) bek.]. Ez tehát azt jelenti, hogy az átadás automatikus, és az adott gazdasági egységekhez (munkaterülethez) kötődő munkavállalók munkaviszonya változtatások nélkül, jogfolytonosan folytatódik az új munkáltatóval. A jogfolytonosság a társadalombiztosítási kérdések tekintetében is fennáll. A törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdőnapja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdőnapjával (217/1997. Korm. rendelet).Az idézett szabályok alapján az érintett munkavállalók biztosak lehetnek benne, hogy munkaviszonyuk, illetve társadalombiztosítási jogviszonyuk jogfolytonosnak tekintendő. A munkáltatói jogutódlás bekövetkezése után természetesen az új munkáltató jogosult a munkafeltételeket megváltoztatni. A munkaszerződés módosítását kezdeményezni a munkavállalónál, vagy ha az adott körülményt a munkáltató egyoldalúan meghatározhatja meg, a változtatás ilyen módon is történhet.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3543

8. találat: Kollektív szerződés megszűnése a munkáltató személyében történő változáskor

Kérdés: A munkáltató, ahol dolgozom, beolvad egy másik munkáltatóba, és így jogutódlás következik be. A jogutódnál és a jogelődnél is van kollektív szerződés, amit egy-egy szakszervezettel kötöttek. Előfordulhat az, hogy a létszám növekedése miatt a szakszervezetek elveszítik a reprezentativitásukat, és így ezek a kollektív szerződések megszűnnek?
Részlet a válaszból: […]a) pont], amely meghatározásakor a szerződéskötést (a jogosultság vizsgálatát) megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámot kell alapul venni [Mt. 276. § (6) bek.]. Amennyiben a munkáltató személyében bekövetkező változás (jogutódlás) miatt a jogutód munkáltatónál megnő a munkavállalók létszáma, ugyanakkor egyik szakszervezet sem rendelkezik a munkavállalók 10%-ával tagként, mindkét kollektív szerződés megszűnik - a jogutódlás időpontjában viszont ez nem valószínű, mivel a munkáltatói statisztikai létszámot a megelőző fél évre kell számítani, de akár egy nappal utána is, a statisztikai létszám változásával már előfordulhat.A jogutódlás során a jogutód munkáltató nem köteles alkalmazni a jogelődnél kötött kollektív szerződés szabályait, ha az a jogutódlás időpontjában vagy utána megszűnik; ilyenkor a jogelőd kollektív szerződése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3085

9. találat: Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén

Kérdés: Telephelyünket egy új cég üzemelteti tovább a jövőben. A munkáltatóm közös megegyezéssel kívánja megszüntetni a munkaviszonyomat, az ajánlata szerint mindazokat a juttatásokat kifizeti, ami munkáltatói felmondás esetén járna számomra. Köteles vagyok aláírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszból: […]Ebből következően a munkaviszonyok átszállására automatikusan, a törvény erejénél fogva kerül sor, tehát az új cégnek kötelessége Önt átvenni, és a korábbi munkaszerződésében foglaltak szerint tovább foglalkoztatni, feltéve hogy a telephely átvételének időpontjában az Ön munkaviszonya még fennáll a jelenlegi munkáltatójával. Nincs akadálya azonban annak, hogy Ön és a jelenlegi munkáltató ezt megelőzően közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszonyt [Mt. 64. § (1) bek. a) pont]. Ez azonban csak az Ön és a munkáltató belátásán múlik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3024

10. találat: Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége

Kérdés: Alkalmazandók-e a munkavállalóra a beolvadás, mint jogszabályon alapuló, általános jogutódlás esetén, az Mt. 40. §-a szerinti, speciális, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra alapított munkavállalói felmondás szabályai (pl. adott esetben a hosszabb felmondási idő, a felmentési idő, valamint a végkielégítés)?
Részlet a válaszból: […]idő legalább felére járó felmentési időre (Mt. 70. §), valamint a végkielégítésre (Mt. 77. §), hogy egyébként az Mt. általános szabályai szerint azok nem illetnék meg munkavállalói felmondás esetén. (Noha a kérdés utal a hosszabb felmondási időre, szükséges megjegyezni, hogy a felmondási idő hosszára az Mt. 40. §-ában foglaltak nincsenek kihatással.)A kérdés megválaszolása kapcsán érdemes utalni az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra. E szerint a törvény szakított azzal a korábbi megoldással, mely az általános - jogszabályon alapuló - jogutódlás eseteire is alkalmazni rendelte a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó speciális szabályokat. A jogalkotó álláspontja szerint az általános jogutódlás esetei ugyanis nem követelnek különös munkajogi előírásokat. Ebből következően az Mt. fentebb idézett rendelkezései csak a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén irányadóak, vagyis akkor, ha a gazdasági egység (anyagi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2951
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést