Költségvetési szervek "összeolvadása" - a tájékoztatás kötelezettsége

Kérdés: Egy költségvetési szerv - fenntartói döntés alapján - beolvad egy másik költségvetési szervbe. Milyen tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó és az átvevő munkáltatót? Gondolunk itt különösen az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra is. Ennek alapján kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-ában foglaltakat, vagy az átvevő munkáltatót kizárólag a Mt. 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség terheli? A munkavállalók az Mt. hatálya alá tartoznak.
Részlet a válaszából: […] ...ki. A kérdésben nem szerepel, hogy az átadó és az átvevő munkáltató melyik törvény hatálya alá tartozik. Ha jogügyleten alapulna a munkáltató személyében bekövetkező változás, akkor az Mt. 36-40. §-át kellene alkalmazni. A tényállásból ugyanakkor az tűnik ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Közjegyzők - "egyéniségből" irodába

Kérdés: 2022. január 1-jétől közjegyzői tevékenység egyéni közjegyzőként nem végezhető, csak közjegyzői iroda keretében. Mivel a közjegyzői irodák nem átalakulással jönnek létre, véleményem szerint a tevékenységük nem jogfolytonos. Ebben az esetben az ott dolgozó munkavállalók jogállása hogyan alakul munkajogi szempontból? Mit kell tenni, hogy az alkalmazottak jogosultságai (pl. szabadság, végkielégítés stb.) ne sérüljenek? Milyen dokumentumokat kell készíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...irodát alapít, akkor munka­jogi szempontból egyértelműnek tűnik a megoldás. Erre a helyzetre megítélésünk szerint az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkező változásra irányadó szabályait kell alkalmazni. Munkajogi szempontból az Mt. 36. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Változás a munkáltató személyében - a tulajdonos marad

Kérdés: Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség van nonprofit gazdasági társasági formában ellátni. Az előzőek alapján az önkormányzat szándéka, hogy a költségvetési szerv által ellátott kulturális alapfeladatot nonprofit gazdasági társaságnak adja át. Ez alapján a költségvetési szerv jogutód nélkül megszűnne, feladatait, vagyonát (önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és költségvetési szerv tulajdonában álló ingó), jogait, kötelezettségeit és a munkavállalók többségét az önkormányzat döntése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vinné tovább. Ebben az esetben, azaz, ha a költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg, a munkavállalók esetén fennáll-e a munkajogi jogutódlás (munkáltató személyében bekövetkező változás)?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatos szabályainak alkalmazása nem függ attól, hogy az átadó munkáltató - a kérdésben említett és a törvényi változások következtében alkalmazottait az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkavállalók átvétele - ha az átvevő más célra használja a boltot

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 183. számában a 3640. számú kérdéshez kapcsolódik kiegészítő kérdésünk. A kérdésre kapott válasz abban az esetben is alkalmazható-e, ha a bolti egység eladása esetén a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt a bolti egységben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyai átszállnak a vevő, átvevő munkáltatóra, de az átvevő a megvásárolt bolti egységet más célra hasznosítja?
Részlet a válaszából: […] ...illetve rendeltetésétől eltérően hasznosítja, annak korábbi tevékenységét nem folytatja, kétségessé válik, hogy valóban a munkáltató személyében bekövetkező változásról lehet-e beszélni. E körben különös fontossággal bír ugyanis az, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Szabadság iránti igény érvényesítése a munkáltató személyében bekövetkező változást követően

Kérdés: Jogutódlás esetén a munkáltató által nyilvántartott háromévi szabadságból igénybe nem vett szabadság teljes mértéke fennáll-e az új jogutód munkáltatónál is a munkavállalók tekintetében, avagy csak a jogutódlás időpontjának évében a szabadság időarányos része illeti meg a munkavállalókat? Melyik munkáltató, a jogelőd vagy a jogutód köteles a három évre járó, nyilvántartott szabadságot megváltani a munkavállaló részére?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 39. §-a alapján azon munkavállalói követelésekért, amelyek már a munkáltató személyében bekövetkező változást - a korábbi fogalmak szerinti jogutódlást - megelőzően esedékessé váltak, az átadó (jogelőd) és az átvevő (jogutód) munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Felmondás és a munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: A cég egyik fióktelepén levő bolti egység értékesítésre kerül. Az értékesítés során a cég mint eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy a vevő mint az egység új tulajdonosa tovább foglalkoztatja az egységvezetőt és a helyettest. Más munkavállalók azt kérik, hogy a munkáltató munkaviszonyukat mondja fel, és fizesse ki a járandóságaikat (végkielégítés stb.). Tekintettel arra, hogy a munkavállalók nem kívánnak az új tulajdonosnál munkát vállalni, a cég ugyanazon munkakörben ugyanazon munkabér fejében egy másik fióktelepen munkát ajánlott fel a munkavállalók részére, akik ezt a munkát sem kívánják elfogadni, és továbbra is kérik, hogy a munkáltató felmondással szüntesse meg a munkaviszonyukat. Megjegyzendő, hogy a jelenlegi munkahelyük a lakóhelyükön van, a felajánlott bolti egység munkahely a cég másik fióktelepén található. Jogszerű-e a munkavállalók kérése ez esetben, nevezetesen a munkáltató részéről történő munkaviszony felmondása, végkielégítés kifizetése? Mi a teendő, amennyiben a munkaszerződés-módosítást a munkavállalók nem írják alá?
Részlet a válaszából: […] ...Az átszállás attól függetlenül megvalósul, hogy az átadó és az átvevő munkáltatók esetlegesen eltérően állapodtak meg. A munkáltató személyében bekövetkező változás (a korábbi szabályozás szerinti jogutódlás) egyik legfontosabb következménye, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Munkáltatói jogutódlás és a jogviszonyok folytonossága

Kérdés: Egyik üzletágunkat a tavalyi évben átadtuk egy másik cégnek, az átadás egy teljes telephelyet érintett. Bár akkor részletes tájékoztatást kaptak az érintett kollégák a folyamatról, idén több munkavállaló garanciát kért, hogy munkaviszonyuk jogfolytonos, illetve panasszal éltek felénk, hogy egyes juttatásaik változtak 2019. január 1-jétől. Milyen jogszabályokra hivatkozásokkal tudjuk őket megnyugtatni? Felelős-e az átadó társaság azért, ha valamilyen bérelemet az új munkáltató megváltoztatott az átadás után?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkáltató személyében bekövetkező változásnak minősül, ha a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvétele valósul meg [Mt. 36. § (1) bek.]. Tehát nem szükséges a teljes munkáltatót átadni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Kollektív szerződés megszűnése a munkáltató személyében történő változáskor

Kérdés: A munkáltató, ahol dolgozom, beolvad egy másik munkáltatóba, és így jogutódlás következik be. A jogutódnál és a jogelődnél is van kollektív szerződés, amit egy-egy szakszervezettel kötöttek. Előfordulhat az, hogy a létszám növekedése miatt a szakszervezetek elveszítik a reprezentativitásukat, és így ezek a kollektív szerződések megszűnnek?
Részlet a válaszából: […] ...vizsgálatát) megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszámot kell alapul venni [Mt. 276. § (6) bek.]. Amennyiben a munkáltató személyében bekövetkező változás (jogutódlás) miatt a jogutód munkáltatónál megnő a munkavállalók létszáma,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén

Kérdés: Telephelyünket egy új cég üzemelteti tovább a jövőben. A munkáltatóm közös megegyezéssel kívánja megszüntetni a munkaviszonyomat, az ajánlata szerint mindazokat a juttatásokat kifizeti, ami munkáltatói felmondás esetén járna számomra. Köteles vagyok aláírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése szerint a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége

Kérdés: Alkalmazandók-e a munkavállalóra a beolvadás, mint jogszabályon alapuló, általános jogutódlás esetén, az Mt. 40. §-a szerinti, speciális, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra alapított munkavállalói felmondás szabályai (pl. adott esetben a hosszabb felmondási idő, a felmentési idő, valamint a végkielégítés)?
Részlet a válaszából: […] ...a törvény szakított azzal a korábbi megoldással, mely az általános - jogszabályon alapuló - jogutódlás eseteire is alkalmazni rendelte a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó speciális szabályokat. A jogalkotó álláspontja szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
1
2
3