×

28. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2009. december 21.
TARTALOM

     
534. kérdés  
Cégünknél az egyik munkavállalónk már a második napja nem veszi fel a munkát, és nem is jelentkezett semmilyen formában. Ebben az esetben rendkívüli felmondással megszüntethetem a munkaviszonyát?
535. kérdés  
Cégünknél november 1-jével egyhavi munkaidőkeretet vezettünk be. Munkavállalóink hétfőtől vasárnapig dolgoznak, beosztástól függően, a munkaidő heti 40 óra (ruházati boltok). Novemberben 1-je vasárnapra esett, amely napon egyik boltunk sem nyitott ki. Kérdésünk: munkavállalóink számára a november 1-je fizetett ünnep vagy csak sima szabadnap? Véleményem szerint csak annak a munkavállalónak fizetett ünnep, aki a munkaidőkeret beosztása szerint dolgozott volna, a többieknek pedig pihenőnap. Tehát annak, aki be lett osztva (ami nálunk nem is lehetséges, mivel ki sem nyitottunk aznap), jár még két pihenőnap, aki nem volt beosztva, annak csak egy nap jár. Helyes a meglátásom?
536. kérdés  
Munkavállalónk 2009. május 12-én tért vissza a gyermek gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságáról, ezt követően kiadtuk számára az elmaradt rendes szabadságát, majd egy hónapig helyettesített egy szabadságon lévő munkatársat. A gazdasági válság miatt nincs szükségünk rá, s nem tudunk részére munkát biztosítani (cégünk korábban négynapos munkahétre tért át, 20%-os bércsökkentéssel). Az elmúlt öt év alatt nem vettünk fel a helyére senkit. A második gyermeke után 2010. május 12-ig jogosult gyermekgondozási segélyre. Mikor és milyen hatállyal mondhatunk fel neki? Munkaszerződésében három hónapos felmondási idő szerepel.
537. kérdés  
Egyik teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk családtagja ápolására hivatkozva kérte a munkaszerződésében a munkaidő napi 4 órás részmunkaidőre történő módosítását. A munkavállalónk szerint igénybe vehetnénk egy, a részmunkaidős foglalkoztatást célzó támogatást annak érdekében, hogy a munkabére megmaradjon a korábbihoz hasonló szinten. Valóban van-e kifejezetten ilyen támogatás, és ha igen, mi az igénybevétel feltétele?
538. kérdés  
A munkáltatóm egy kollégámmal leltárfelelősségre vonatkozó megállapodást kötött. Ezt követően a kolléga megbetegedett, és nekem kellett helyettesíteni a raktárban. Mivel csak 1-2 napról lett volna szó, és gyorsan kellett megoldani a kezelést, nem volt átadás-átvétel – ez az áruk mennyisége miatt legalább 2-3 nap lett volna. Kiderült viszont, hogy a munkatárs több hónapig nem tud visszajönni, és rajtam maradt a raktár kezelése. Jó 3 hónap múlva, a szokásos féléves leltározásnál kiderült, hogy hiányos a készlet, bár a hiány okát nem sikerült megállapítani. A munkáltatóm most azt mondja, mivel én vettem át a kezelést, azért leltárfelelősség alapján nekem kell megtéríteni a kárt. Szerintem viszont nem, mivel én csak helyettesként dolgoztam ott. Önök mit mondanak?
Kapcsolódó címke:
539. kérdés  
Módosíthatom-e egyoldalúan a munkavállalóim munkaköri leírását, illetve mit tehetek abban az esetben, ha valamelyikük megtagadja a módosítás aláírását?
540. kérdés  
Az egyik köztisztviselő kollégánk közös megegyezéssel, vagy – ahogyan legutóbb mondta – akár lemondással is megszüntetné jogviszonyát. Arra hivatkozással, hogy 38 év szolgálati ideje van, kéri a "korkedvezményes" jubileumi jutalmát. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem illeti meg, mivel egyrészt már évek óta nyugdíjban részesül, munkajogi tekintetben is nyugdíjasnak minősül. Így jogviszonya sem a nyugdíjazása miatt szűnik meg. Kérdésem: ki kell-e fizetnünk a kedvezményes jubileumi jutalmat?
Kapcsolódó címkék:  
541. kérdés  
Egyik közalkalmazottunk sérelmezi, hogy – miután csak kinevezése előtt nem sokkal szerezte meg a mostani munkaköréhez szükséges képesítését korábbi munkaviszonya alatt – alacsonyabb fizetési fokozata folytán kevesebb a pótszabadsága, mint a vele azonos munkakört betöltő, a képesítéssel régebben rendelkező kollégáinak. Szerinte ez a megkülönböztetés alkotmányellenes is, mert munkaviszonyban az életkora alapján hosszabb tartamú alapszabadsággal rendelkezne, mint amennyi közalkalmazottként együttesen az alap- és pótszabadsága. Alapos-e munkatársunk panasza? Az eltérés miatt ugyanis az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz kíván fordulni.
542. kérdés  
A munkáltató 2009-ben figyelembe veheti-e a rehabilitációs hozzájárulás fizetése szempontjából a 2007. december 31. előtt megállapított 50%-os munkaképesség-csökkenésű munkavállalót, ha rendszeres szociális járadékot folyósítanak részére, valamint a 67%-os rokkantnyugdíjas munkavállalót, ha részére rokkantnyugdíjat folyósítanak? 2010. január 1-jétől hogyan változik a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályozás?
543. kérdés  
Jegyzőnk már évek óta személyi illetményt kap, valószínű, hogy jövőre visszavonják személyi illetményét. Amikor felvételre került az aljegyző, a jegyző illetményéhez viszonyítva állapítottuk meg díjazását. A Ktv. szerint az aljegyző illetménye nem haladhatja meg a jegyző illetményét. Azonban, ha visszavonásra kerül a jegyző személyi illetménye, akkor az aljegyző illetménye meg fogja haladni a jegyzőét. Kérdésem: az aljegyzőnek is csökkentenünk kell-e az illetményét?
544. kérdés  
Jegyzőként dolgozom már évek óta. Most egy másik településen megpályáztam ugyancsak a jegyzői állást. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak kell versenyvizsga a jegyzői kinevezéshez. Kérdésem, hogy ha van közigazgatási szakvizsgám és jogi szakvizsgám is, akkor is feltétele-e a kinevezésnek a versenyvizsga?
Kapcsolódó címke:
545. kérdés  
Egy gyermeke otthoni gondozási céljából fizetés nélküli szabadságon lévő kolléga helyére határozott idejű munkaszerződés keretében új munkavállalót vettünk fel. A határozott idő tévesen a szülési szabadság tartamára lett meghatározva. Ez utóbbi 24 hét már lejárt. Ennek értelmében a szerződés határozatlanra változott? Milyen módon szüntethető meg a munkaviszony? Csak közös megegyezéssel? A képességgel, magatartással kapcsolatos probléma nem áll fenn.
546. kérdés  
A társaságunknál egy szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát meg kívánjuk szüntetni. Az alapszabály szerinti közvetlen felettes szakszervezeti szerv véleményét kikértük, a tértivevény szerinti átvételi naphoz képest azonban nyolc napon belül nem érkezett semmilyen válasz. A helyi szakszervezeti szerv jelezte viszont, hogy nem ért egyet a felmondással, és most nem tudjuk, hogy ha közöljük a nyilatkozatot, akkor az jogszerű lesz-e?
547. kérdés  
Egy munkavállalónk a munkahelyen pár hónappal ezelőtt zavartan, kábán viselkedett; egy kolléga orvoshoz vitte, ahol megállapították, hogy amnéziás állapotban volt. Az esetről munkabaleseti jegyzőkönyv készült, melyben a munkavállaló azt nyilatkozta, hogy leütötték a munkahelyén. Ezzel összefüggésben rendőrségi vizsgálatot is kezdeményeztünk, amely viszont eredménytelenül zárult. Most kártérítést követel, mondván, hogy a baleset következményeiért a munkáltató felelősséggel tartozik. Jogos lehet ez a követelés?
548. kérdés  
Üzletünkben a munkavállalók teljes munkaidőben (reggel 8-tól délután 17 óráig) dolgoznak, kollektív szerződésünk nincs, és tevékenységünk jellege miatt nem minősülünk rendeltetésénél fogva vasárnap is működő munkáltatónak. Mivel – a vasárnapi munkavégzések elrendelhetősége érdekében – szeretnénk kihasználni az Mt. 124. §-ban biztosított pihenőnap összevont kiadásáról szóló szabályokat, gyakorlati útmutatást kérünk az Mt. 124. § és a 124/A. § alkalmazására vonatkozóan!
549. kérdés  
Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató akkreditált szervezet vagyunk. Lehetséges-e 2009. szeptember 1-je után megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához bértámogatás iránti kérelmet benyújtani?
550. kérdés  
Munkavállalóink munkaszerződését úgy kívánjuk módosítani, hogy abban az Mt. alapján kötelezően adandó bérpótlékok számításának alapjául nem a személyi alapbért, hanem egy ennél alacsonyabb összeget akarunk meghatározni. A vállalatunknál dolgozó szakszervezeti tisztségviselők egy része szerint a munkaszerződés ilyen tartalmú módosítása jogellenes, az ilyen kikötés pedig semmis. Helyes-e ez a vélekedés?
Kapcsolódó címke:
551. kérdés  
Havidíjas munkavállalónknak öt munkanapos fizetés nélküli szabadságot engedélyeztünk ebben a hónapban. Egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozik, ezért problémát okoz annak megállapítása, hogy pontosan mennyivel csökkentsük a havi munkabérét. Hogyan számoljuk ki a levonandó munkabért?
552. kérdés  
A munkáltatómmal tanulmányi szerződést kötöttem. Ebben szerepel, hogy nem illet meg a támogatás akkor, ha a tanulmányaimat nem megfelelő eredménnyel végzem, és ezért félévet vagy tanévet kell ismételnem. A szerződés előírja, hogy amennyiben az előírt időn belül önhibámból nem fejezem be a tanulmányaimat, a szerződést a munkáltató megszüntetheti, én pedig köteles vagyok egy összegben visszafizetni a támogatás összegét. A munkáltatóm az említettek alapján arra hivatkozva kéri a támogatás visszafizetését, hogy nem fejeztem be az előírt tanulmányi időn belül az iskolát, nem tudom bemutatni az oklevelet. Azt állítja: saját hibámból nem tudtam eredményesen teljesíteni a vizsgáimat, pedig a vizsgákra felkészülési időt ő biztosította, szabadságom alatt nem kellett munkát végeznem, és hogy a tanulmányaim nem megfelelő eredménnyel történő folytatása miatt jogosan követeli vissza a támogatást. Úgy gondolom viszont, hogy nem saját hibámból nem fejeztem be időben a tanulmányaimat, mivel egy másik betöltetlen állás miatt két éve a munkaidő-kedvezményt alig tudtam igénybe venni, elmulasztottam az óráim jó részét, a vizsgáimat is nemegyszer halasztanom kellett. Ennek alapján is jogszerűen kéri a munkáltatóm a támogatás összegét?
Kapcsolódó címke:
553. kérdés  
Be kell-e jelentenie a munkáltatónak minden esetben a nála bármely okból megürült álláshelyet a munkaügyi központnak? Ha ezt nem teszi meg, érheti-e emiatt valamilyen szankció?
Kapcsolódó címke: