Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott igazolatlan távollét tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Azonnali hatályú felmondás - a visszamenőleges hatály kizárása

Kérdés: Munkavállalónk néhány hete igazolatlanul van távol. Kiderítettük, hogy nem áll szándékában felvenni a munkát, ezért azonnali hatályú felmondással megszüntettük a munkaviszonyát. Szólhat-e a megszüntetés az igazolatlan mulasztás kezdeti időpontjára, azaz tekinthetjük-e úgy, hogy a munkaviszonyt az azonnali hatályú felmondásunk az első igazolatlan napon már megszüntette?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget - szándékosan és jelentős mértékben szegte meg [Mt. 78. § (1) bek.]. Ilyenkor az azonnali hatályú felmondás szubjektív (a munkáltató tudomásszerzésétől számított) határideje mindaddig nem jár le, ameddig a munkavállaló kötelezettségszegése tart (EBH2000. 247, BH2005. 405.). Még az azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló igazolatlan mulasztás sem ad azonban kellő alapot arra, hogy a munkaviszonyt visszamenőleges hatállyal szüntessék meg, vagy a munkaviszony megszűnésének időpontját visszamenőleges hatállyal állapítsák meg. A munkaviszony megszüntetése a bírói gyakorlat értelmében ugyanis csak a jövőre nézve szólhat. Ettől függetlenül azonban, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4191

2. találat: Munkaviszony azonnali hatályú felmondásának következményei

Kérdés: Egy kolléga 2020. február 1-jén kezdett nálunk dolgozni, munkaszerződését határozott időre kötöttük, 2021. március 31. volt a szerződés vége. 2020. október 12-én beadta az azonnali hatályú felmondását, részletes indoklással a nem megfelelő munkakörülmények miatt. 2020. október 19-én társaságunk kiértesítette, hogy nem fogadja el az azonnali hatályú felmondást, mivel a felsorolt indokokat nem tartjuk elfogadhatónak, megalapozottnak. Felszólítottuk, hogy vegye fel a munkát. 2020. október 26-án a kolléga személyesen megjelent a központi irodában a kilépőpapírjainak átvételére, és tagadta, hogy megkapta volna társaságunk értesítését, így személyesen is átvetettük vele válaszlevelünket, és jeleztük, hogy vegye fel a munkát. Ő ezt megtagadta, munkavégzésre nem jelent meg. Tekinthető-e a dolgozó részéről történő jogellenes felmondásnak, hogy a felszólítás ellenére nem veszi fel a munkát? Meddig kell várni, hogy megjelenjen a munkahelyén? Kell-e ismételt felszólítást tennünk, hogy vegye fel a munkát, illetve felszólítani, hogy igazolja 2020. október 12-étől kezdve a hiányzása okát? Miként tudjuk elszámolni a 2020. október 12. óta eltelt időszakot, különösen a 12-én beadott azonnali hatályú felmondása és az értesítés kézhezvétele közötti időszak tekintetében?
Részlet a válaszból: […]közléssel váltja ki a joghatását [Mt. 15. § (4) bek.]; ehhez nem kell a címzett tudomásulvétele. Ebből következően, ha a munkavállaló október 12-én azonnali hatályú felmondást közölt, akkor a munkaviszonya aznap meg is szűnt - függetlenül attól, hogy a munkáltató a megszüntetés jogszerűségével nem ért egyet. A munkáltató által október 19-én postán, illetve azt követően október 26-án személyesen közölt felszólításnak a munkába állásra tehát semmilyen joghatása nem volt, nem is lehetett, mivel a munkavállalónak akkor már nem állt fenn a munkaviszonya. Az azonnali hatályú felmondás ilyen vitatása azért fontos ugyanakkor, mert ebben az esetben a megszüntetés jogszerűségének bizonyítása, valamint a felmentési időre járó távolléti díj és a végkielégítés (jelen kérdésben utóbbi nem releváns) megfizetése [Mt. 78. § (3) bek.] érdekében a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4034

3. találat: Igazolatlan hiányzás - a "kimaradt" munkáltatói buszjárat

Kérdés: Két hete vasárnap túlórát vállaltam, de nem jött értem a munkáltató busza, ezért telefonon szóltam a csoportvezetőmnek, hogy mi a helyzet. Most azzal álltak elém, hogy igazolatlan hiányzást kapok azért, mert nem mentem be, továbbá prémiumelvonást. Mi a teendő ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését [Mt. 6. § (4) bek., 18. § (1) bek.]. Ha a csoportvezetőjét értesítette, hogy nem ment ki Önért a vállalati busz, a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Ez esetben is megkísérelhette volna a munkahelyére más módon történő bejutást, természetesen ez attól is függ, hogy erre objektíve lehetősége lett volna-e (pl. a menetrendre figyelemmel), illetve hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójával erről hogyan állapodott meg. Az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján ugyanis a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, illetve a munkáltatóval történő megállapodás alapján is, hiszen az Mt. rendelkezéseitől a felek a munkavállaló javára bármikor eltérhetnek. Ha pedig nem áll fenn a munkavégzési kötelezettség, akkor igazolatlan hiányzásnak sem minősülhet a le nem dolgozott rendkívüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3833
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Keresőképtelenség - az orvosi igazolás bemutatása

Kérdés: Mi a munkáltató feladata abban az esetben, ha a munkavállaló többszöri felszólítás ellenére sem küldte el az orvosi igazolását a keresőképtelenségéről? Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak akkor, ha a dolgozó a munkahelyén nem jelent meg, és orvosi igazolást sem küldött?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelen betegségéről a munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatni.Távolléte jogcímét az orvosi igazolás bizonyítja. Az orvos a keresőképtelenség okát a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az "Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről" elnevezésű nyomtatványt. Ebből is látható, hogy az igazolás a beteg munkavállaló "keresőképtelen állományba vételéről" szóló döntéssel egyidejűleg már a munkavállaló rendelkezésére áll. Ehhez képest tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására az "Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről" megnevezésű, nyomtatványt kell - legalább kéthetenként - kiállítani. Ez utóbbi természetét tekintve utólagosan kerül kiállításra. Az említett igazolásokat az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva, és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni [102/1995. Korm. rendelet 10. § (1) bek.].Ha a munkavállaló arra hivatkozott, hogy keresőképtelen beteg, a munkáltató jogszerűen követelheti tőle, hogy ezt az állítását a munkavállaló állapotához, illetve az összes körülményhez képest észszerű időn belül, hitelt érdemlő módon igazolja. Ez az észszerű idő a mai kommunikációs viszonyok között általában néhány napnál nem kell, hogy több legyen. Az eredeti példányt akár postai úton, az erről készült másolatot pedig pl. faxon, elektronikus levél csatolmányaként is a munkáltató tudomására lehet hozni. Éppen ezért, ha a munkavállaló a munkáltató erre irányuló felszólítása ellenére sem hajlandó az igazolást vagy ennek másolatát a munkáltató rendelkezésére bocsátani az eset összes körülményéhez képest észszerű időn belül, munkaviszonyból származó kötelezettségét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3773

5. találat: Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva

Kérdés: Munkavállalónk több hónapja táppénzes állományban volt, de egy hónapja az orvosi igazolása értelmében keresőképessé nyilvánították. Miután nem jelent meg munkavégzés céljából, felszólítottuk, jöjjön be dolgozni, ám ő kifejezetten megtagadta a munkavégzést. Tekintettel arra, hogy a felhívás szerinti napon igazolatlanul távol maradt, és azóta sem jelent meg, azonnali hatállyal megszüntettük a munkaviszonyát, mivel nem tett eleget rendelkezésre állási, munkavégzési kötelezettségének, és a tájékoztatási kötelezettségét sem teljesítette. Most perrel fenyegetőzik, ezért szeretnénk megkérdezni: mennyi esélye van a bíróságon?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.].Az igazolatlan távollét tipikusan olyan lényeges kötelezettségszegés, amelynél a munkavállaló munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége sérül. A kérdésben írottak alapján a munkavállaló szándékosan tagadta meg a munkavégzést, az igazolatlan távollét idejéből pedig arra lehet következtetni, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3312

6. találat: Nyugdíjas munkavállaló igazolatlan távolléte

Kérdés: Egy 1953-ban született kollégánk 1992-től dolgozik nálunk. Sajnos az utóbbi években sokat romlott a munkája színvonala. 2016-ban töltötte a nyugdíjkorhatárt, már előtte többször jeleztük neki, hogy kezdje intézni a nyugdíját, mert szeretnénk, hogy amint lehet, elmenjen nyugdíjba. Ez azonban nem történt meg, mivel anyagi okokból kérte, hogy tovább dolgozhasson. Tavaly karácsony előtt nem jött dolgozni, és csak napokkal később jelezte, hogy beteg. Azóta többszöri felszólításra, januárban sem igazolta a betegségét, dolgozni azóta sem jött. Kérdésem: mit tehetünk? Kell tennünk egyáltalán valamit? Kiléptethetjük? Táppénzen van, vagy ez igazolatlan távollétnek minősül?
Részlet a válaszból: […]szóban forgó munkavállaló az Mt. alkalmazásában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) ga) pont]. Ennek azért van jelentősége, mert a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató indokolás nélkül felmondhatja, és ebben az esetben végkielégítés sem jár a munkavállalónak [Mt. 66. § (9) bek. és 77. § (5) bek. a) pont].Ezért a jelen helyzet egyik megoldása, hogy a munkavállalóval felmondást közölnek, indokolás nélkül. Ugyanakkor, a felmondási idő szabályait alkalmazni kell, azaz a hosszú munkaviszonyra tekintettel hosszú felmondási idővel is kell számolni (húsz év után már 90 nappal). Ráadásul, amíg a munkavállaló keresőképtelen beteg, addig a felmondási ideje nem kezdődik el, ám legfeljebb a betegszabadság lejártát követő egy évig, ami jelen esetben idén karácsony előtt járt le [Mt. 68. § (2) bek.]. Ugyanakkor, mivel a munkavállaló tavaly év vége óta keresőképtelenségét nem igazolta, a munkáltató nem köteles ezt a szabályt figyelembe venni. A másik lehetséges megoldás, hogy a munkavállalóval azonnali hatályú felmondást közölnek, amelyet azonban indokolni kell. A törvény szerint az azonnali hatályú felmondáshoz az szükséges, hogy esetünkben a munkavállalójuk a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét súlyos gondatlansággal vagy szándékosan, jelentős mértékben szegje meg [Mt. 78. § (1) bek.].[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3208

7. találat: Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távollét miatt

Kérdés: Egyik munkavállalónk beteg lett, a táppénzes papírjait ismerősök útján juttatta be hozzánk. Az utolsó táppénzes papírján a háziorvos keresőképesnek nyilvánította 2016. augusztus 2-ától, de munkahelyén azóta sem jelent meg. Telefonon nem elérhető. Tértivevényes levélben felszólítottuk a távollétének igazolására, melyet a felesége át is vett, de a munkavállalónk azóta sem jelentkezett nálunk. Cégünknél 2010 novembere óta áll alkalmazásban, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Kell még valamit tennünk az ügyben (pl. még egyszer felszólítani levélben), vagy munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntethetjük, tekintettel az igazolatlan hiányzásra?
Részlet a válaszból: […]mértékű megszegésének minősül, mely megalapozhatja a munkáltató jogszerű, azonnali hatályú felmondását [Mt. 78. § (1) bek. a) pont]. A munkáltató körültekintetően járt el, mikor igazolható módon, tértivevényes levélben felhívta a munkavállalót távolléte okának igazolására, mely levél a hozzátartozó átvétele folytán kézbesítettnek is minősül. Válasz hiányában pedig valóban megalapozott lehet a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás.Amennyiben a munkáltató ezen megoldás mellett dönt, az azonnali felmondás gyakorlására a munkavállalói igazolatlan távollétről (a kérdésben bemutatott tényállásról) való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül van lehetőség [Mt. 78. § (2) bek.]. Mivel a kérdés szerint a munkavállaló folyamatosan nem jelenik meg a munkavégzés helyén, mindaddig, amíg ez az állapot fennáll, a munkáltató nem mulaszt határidőt. Ugyanakkor - annak ellenére, hogy a munkáltató jelen esetben maximális körültekintéssel járt el a helyzet feltárása során - mindenképp meg kell említeni, hogy ennek ellenére is (bár nagyon kicsi az esélye, de mégsem zárható ki) utólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2793

8. találat: Igazolatlan távollét tartama nem jogosít szabadságra

Kérdés: Munkavállalónk több hete nem jelent meg munkavégzésre, telefonon, e-mailen, postai és egyéb úton többször próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot, sikertelenül. Az álláspontunk szerint az azonnali hatályú felmondást ez megalapozza. Ezen időszak alatt igazolatlan távollétet rögzítettünk számára. A szabad­ságmegváltást lehet-e ebben az esetben csak arra az időszakra számolni, amikor még munkavégzés volt, vagy kötelező az igazolatlan távolléte idejére is megváltani a felgyülemlett szabadságát?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak, az megalapozhatja a munkáltató azonnali hatályú felmondását. Főként annak tükrében, hogy a munkavállaló azáltal, hogy nem vette fel a kapcsolatot a munkáltatóval és elérhetetlenné vált, megszegte együttműködési [Mt. 6. § (2) bek.] és tájékoztatási kötelezettségét is [Mt. 6. § (4) bek.]. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, ha kiderül, hogy a munkavállaló önhibáján kívül nem tudta értesíteni a munkáltatót a távolmaradás okáról, mert például eszméletlen állapotban kórházi kezelés alatt állt, akkor a munkáltató azonnali hatályú felmondása jogellenes lehet. Ezért inkább azt javasoljuk: ha meg kívánnak válni munkavállalójuktól, tekintsék úgy, hogy ráutaló magatartásával ő szüntette meg jogellenesen munkaviszonyát, és küldjék meg részére a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó igazolásokat.A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt pénzben meg kell váltani (Mt. 125. §). A szabadság számításánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2469

9. találat: Üzemorvosi vizsgálat elmulasztása

Kérdés: A munkáltató milyen jogi eszközökkel élhet abban az esetben, ha a munkavállaló részére egy meghatározott időpontot állapít meg a kötelező üzemorvosi vizsgálat elvégzésére vonatkozóan, de a munkavállaló a részére többször megadott időpontban sem megy el a vizsgálatra, és az adott időpontban nem volt részére távollét (szabadság) engedélyezve? Amennyiben az orvosi alkalmassági igazolás lejárt, a munkáltató az ezt követő naptól élhet-e a fizetés nélküli szabadság mint egyoldalú nyilatkozat intézményével?
Részlet a válaszból: […]időben. A kötelezettségszegését pedig súlyosbítja, hogy a vizsgálat megszervezése költséget jelent a munkáltatónak, elmaradása pedig a további foglalkoztatás akadálya. Erre tekintettel a vizsgálaton menthető indok nélkül meg nem jelent munkavállalóval szemben - ha ennek egyéb feltételei fennállnak - jogszerűen alkalmazható az Mt. 56. §-a szerinti egyéb hátrányos jogkövetkezmény, illetve a munkaviszony megszüntetésének is helye lehet. Ennek lehetséges jogcíme a munkavállaló magatartásával indokolt felmondás, vagy - a körülmények különös súlyára tekintettel - akár azonnali hatályú felmondás is [Mt. 66. § (2) bek, 78. § (1) bek.]. A jelen ügyben az azonnali hatályú felmondás azért is megalapozott lehet, mert a kérdés szerint a munkavállaló a vizsgálatot többször is elmulasztotta, indok nélkül. A munkáltató mindemellett - akár a munkaviszony megszüntetésével párhuzamosan - a munkavállalóval szemben érvényesítheti az elmaradt vizsgálatból és a munkavállaló foglalkoztatásának tilalmából eredő költségeit, kárát [Mt. 179. § (1) bek.].Fizetés nélküli szabadságot a munkáltató - foglalkoztatási kötelezettségére tekintettel [Mt. 51. § (1) bek.] - egyoldalúan soha nem alkalmazhat. Itt azonban arról van szó, hogy a munkakörre való alkalmasság megállapítása hiányában a munkavállaló az adott munkakörben nem foglalkoztatható. A törvény szerint pedig a munkavállaló mentesül rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2367

10. találat: Kormánytisztviselő igazolatlan távolléte - az illetmény visszatarthatósága

Kérdés: Egyik kormánytisztviselőnk július 8-a óta nem jelent meg a munkahelyén, nem válaszol semmilyen megkeresésünkre, és semmivel nem indokolta meg távollétét. Megindítottuk az ügy kivizsgálását, de tudni szeretnénk, hogy addig is kötelesek vagyunk-e illetményt fizetni részére, mert az igazolatlan távollétre konkrét rendelkezést nem találtunk a Kttv.-ben. Egyelőre nem fizettünk illetményt. Jogszerűen jártunk el?
Részlet a válaszból: […]esetek, amikor a kormánytisztviselő mentesül a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ezek a következők: a keresőképtelenség, a reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a kötelező orvosi vizsgálat, a véradáshoz szükséges, legalább négy óra, valamint a szoptató anyának a Kttv. által biztosított időtartam; továbbá hozzátartozó halálakor két munkanap, a törvényben rögzített képzésen való részvételhez szükséges idő, önkéntes, illetőleg létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása időtartama, bíróság vagy hatóság, illetve Kormánytisztviselői Döntőbizottság felhívására vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartam, a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét, a Kttv.-ben vagy végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott időtartam, illetve a munkáltató engedélye alapján (Kttv. 79. §)].Az általános szabály szerint a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2082
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést