Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott munkaköri leírás módosítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaköri leírás és megnevezés megváltoztatása

Kérdés: 13 éve vagyok közalkalmazott. Van egy kinevezésem, amiben le van írva az osztály megnevezése, ahol státuszban vagyunk, és az osztály vezetője. A munkavégzés helye változó. Továbbá van egy munkaköri leírásom, amiben szerepelnek az elvégzendő feladatok. A munkáltatóm megváltoztatta a munkaköri leírásomat. A változtatások alapján egy új osztályhoz kerültem, új vezető alá, és a munkaköröm elnevezése is megváltozott - a tartalma nem. Mi az, amit a munkaköri leírásban megváltoztathatnak? Nemcsak a feladatot, hanem a felettest, a munkavégzés helyét is? Mennyire kell megegyeznie a kinevezéssel? Minősülhet a fenti intézkedés valójában helyettesítés elrendelésének?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott munkát végez, a munkáltató - állandó munkavégzési hely esetén - a munkavégzés helyének egyoldalú megváltoztatásával a közalkalmazottat nem helyezheti át más szervezeti egységbe. Változó munkavégzési hely esetén a munkáltatónak elegendő csak tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy másik munkavégzési helyen kell munkát végeznie [Mt. 76/C. § (1), (3) bek.], a kinevezésben foglalt minden más feltétel változatlanul hagyása mellett. A munkakör megnevezése nem módosítható egyoldalúan, mert ekkor általában nemcsak a név, hanem az ellátandó feladatok is változnak. Ugyanakkor, ha a munkakör tartalma tényleg nem módosul, csak az elnevezése változik, akkor az együttműködési kötelezettség [Mt. 3. § (1) bek.] és a rendeltetésszerű joggyakorlás (Mt. 4. §) követelményéből kiindulva vitatható, hogy a közalkalmazottnak van-e joga megtagadni hozzájárulását a formális kinevezés módosításához. Kérdés, hogy önmagában mi értelme van csupán a munkaköri megnevezés módosításának. A kinevezéstől eltérő munkakörben való foglalkoztatás átirányításnak minősül, és egy naptári évben - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb 44 munkanapra rendelhető el anélkül, hogy az a kinevezés módosítását jelentené. Helyettesítésről csak akkor lehet beszélni, ha a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1296

2. találat: Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megváltoztatása

Kérdés: Aláírathat-e egy cég több száz emberrel új munkaköri leírást azzal a céllal, hogy kivegye belőle azt a részt, hogy "a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi", és mindezt annak érdekében, hogy ne kelljen a garantált bérminimumot kifizetnie a munkavállalóknak?
Részlet a válaszból: […]betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről - kivéve ha ezt jogszabály határozza meg - a munkaszerződés megkötésével egy­idejűleg szóban, illetve legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles tájékoztatni [Mt. 76. § (5), (7)-(8) bek.]. Amennyiben a munkakör betöltéséhez a munkáltató vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály - jogszabály vagy kollektív szerződés - legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget ír elő, akkor a munkakört betöltő munkavállaló személyi alapbérként legalább a garantált bérminimumra lesz jogosult. Álláspontunk szerint a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségre vonatkozó követelményt a munkakör betöltése folyamán a munkáltató nem változtathatja meg egyoldalúan. Amennyiben ugyanis ilyen változás következik be, akkor mindez lényegében már egy másik munkakör betöltését jelentené, a munkaköri leírás ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1254

3. találat: Munkaköri leírás módosítása és annak megtagadása

Kérdés: Módosíthatom-e egyoldalúan a munkavállalóim munkaköri leírását, illetve mit tehetek abban az esetben, ha valamelyikük megtagadja a módosítás aláírását?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének szem előtt tartásával - egyoldalúan módosíthatja, kiegészítheti vagy akár el is vonhat belőle feladatokat, feltéve hogy azzal nem változik meg az adott munkakör jellege. A munkaköri leírás egyoldalú módosítására tehát törvényes keretek között, azaz a munkakör kiüresítése és lényegi tartalmának megváltoztatása nélkül lehetősége van a munkáltatónak. Annak érdekében, hogy a munkaköri leírás mindenkor helytálló legyen, a munkáltató szervezetének esetleges változásai miatt időnként célszerű a leírásokat felülvizsgálni. A munkavállalóra a munkaköri leírás módosítása értelemszerűen az átvétellel válik kötelezővé. Ugyanakkor jogellenes lesz a munkaköri leírás megváltoztatása, ha az tényleges tartalmát tekintve már nem felel meg az eredeti munkakörének (ha például a munkáltató módosítási szándéka arra irányul, hogy a továbbiakban a munkavállaló már csak alacsonyabb rendű munkát végezhessen, és elvonja tőle a magasabb besorolásra jogosító feladatokat).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 539

4. találat: Munkaszüneti napi munka, más munkakörbe tartozó feladatok

Kérdés: Intézményünk önkormányzati fenntartású közművelődési központ, amely vasárnap nem tart nyitva. 1. A művelődésszervezőket a munkaszüneti napokon, gyermeknapon végzett munkájukért milyen díjazás illeti meg? Ez a rendkívüli munkavégzés kategóriája-e, azaz egynapi illetményük+100 százalékos pótlék jár, vagyis ténylegesen két napra járó illetményt kell fizetnünk? Módosul-e a díjazás, ha vasárnapra esik az ünnepnap, illetve a rendezvény? A munkáltató megállapíthat-e ezekre a napokra átalányt, és az mennyiben térhet el az Mt.-ben leírt díjazás mértékétől? 2. A központnak van egy emlékháza, amelyben egy gyűjteménykezelő dolgozik. Szakmai feladatán túlmenően más, a munkaköri leírásába nem tartozó feladatokat is ellát. A munkakörébe nem tartozó feladatokra (karbantartás, takarítás fűnyírás stb.) megállapítható-e díjazás? Ha igen, annak mi az alapja, a munkáltató megállapíthat-e erre átalányt, pótlékot?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót, közalkalmazottat. Ettől az esettől meg kell különböztetni a munkaszüneti napon történő munkavégzést. A munkaszüneti napokat az Mt. 125. §-a sorolja fel, a gyereknap nem tartozik e körbe. Munkaszüneti napra - többek között - csak a rendeltetése folytán e napon működő munkáltatónál, illetve munkakörben rendelhető el munkavégzés. Mindezt pedig többek között az alapozza meg, ha a tevékenység során nyújtott szolgáltatás e napon történő rendszeres igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó helyben kialakult, vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásokból eredő igény alapján kerül sor. Megítélésünk szerint a közművelődési központ művelődésszervezője ilyen munkakört tölt be. Az Mt. 149. § (2) bekezdése szerint - feltételezve, hogy havidíjas munkavállalóról (közalkalmazottról) van szó - havi munkabérén felül a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére illeti meg. Ha pedig munkaszüneti napon nem beosztása, hanem rendkívüli munkavégzés alapján kell dolgoznia, az említetteken túl még a pihenőnapra járóval azonos, 100 százalékos mértékű bérpótlék is megilleti. Arra is lehetőség van, hogy a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként - a rendes munkabéren felül - átalányt állapítson meg a munkáltató [Mt. 147. § (5) bekezdés]. Ennek az a lényege, hogy nem a ténylegesen teljesített túlórák bérét kapja a munkavállaló, hanem az általa teljesítendő rendkívüli munka megbecsült átlagos mértékét veszik alapul, és a pótlékot ennek megfelelően állapítják meg. Kisebb eltérések lehetségesek, azonban a bírói gyakorlat szerint, ha az átalánydíjazás lényegesen kevesebb annál, mint ami a munkavállalót eseti elszámolás alapján megilletné, a különbözet joggal követelhető (LB Mfv. II. 10.815/1998.). 2. Az emlékházban dolgozó gyűjteménykezelő foglalkoztatása esetén a helyes megoldás nem az, hogy a gyűjteménykezelői szakmai munkakörbe nem tartozó, fizikai jellegű munkafeladatokért külön díjazást fizet a munkáltató, hanem a többes munkakört kell megállapítani. A munkaköri leírással, vagyis a munkakörbe tartozó feladatokat felsoroló dokumentummal kapcsolatosan általánosan érvényesülő bírói gyakorlat szerint ugyanis az ebben foglalt feladatok a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 212

5. találat: Munkaköri leírás - egyoldalú módosítás a munkáltató részéről

Kérdés: Titkárnőként dolgozom, munkáltatóm közölte, hogy az eddig ellátott teendőim (gépírás, megbeszéléseken jegyzőkönyvvezetés, telefonok kapcsolása, reprezentáció) mellett a továbbiakban az iktatást és ezzel együtt a cég teljes postázását is nekem kell végezni, holott ezek eddig egy másik munkavállaló feladatai voltak. A közlést követően a munkaköri leírásomat ennek megfelelően megváltoztatta, és ezt részemre meg is küldte. Megteheti-e ezt jogszerűen a munkáltató, anélkül hogy én hozzájárultam volna?
Részlet a válaszból: […]munkaköri leírás tehát egyoldalú munkáltatói utasításnak minősül, nem tartalmi része a munkaszerződésnek. Ebből következően a munkaköri leírást a munkáltató jogosult egyoldalúan módosítani is, és ezt ilyen módos közölni a munkavállalóval. A bírói gyakorlat értelmében azonban a munkakörbe tartozó feladatok egyoldalú módosítása a munkaszerződésben meghatározott munkakört, annak jellegét nem változtathatja meg. Ha tehát a feladatok módosítása már olyan mértékű, hogy az a munkaszerződésben meghatározott munkakör jellegét is megváltoztatja (ún. közvetett munkaszerződés-módosítás), akkor ehhez már a felek közös megegyezésével történő munkaszerződés-módosításra van szükség. Egyértelműen megállapítható, hogy a titkárnői fel­adatok körébe beletartozik a beérkező,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 49