×

2023. legnépszerűbb cikkei a Munkaügyi Levelekben

     
#1
Kérdés:

Az apákat védi-e felmondási védelem? A GYED ideje alatt fizetés nélküli szabadságra az apa szeretne elmenni. Ha előre szól, hogy meghatározott hónap múlva el szeretne menni fizetés nélküli szabadságra, felmondhatnak-e neki a fizetés nélküli szabadság (GYED) előtt?

Részlet a válaszból: […] fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, háromévesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni [Mt. 128. § (1)–(2) bek.]. A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében – ezeken túlmenően – fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt (Mt. 130. §). A fenti eseteken felül a munkavállaló (így akár az apa is) évente legfeljebb öt munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának vagy a vele közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából [Mt. 55. § (1) bekezdés l) pont]. Ez idő alatt is felmondási tilalom terjed ki rá [Mt. 65. § (3) bek. h) pont]. Végül tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés ideje alatt sem lehet megszüntetni a munkavállaló munkaviszonyát munkáltatói felmondással [Mt. 65. § (3) bek. f) pont]. Az Mt. a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig felmondási korlátozás alatt áll, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot [Mt. 128. § (1)–(2) bek.] vagy szülési szabadságot nem vesz igénybe [a szülési szabadság ugyanis az Mt. 127. § (2) bekezdése értelmében annak a munkavállalónak (akár az apának) is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza]. E felmondási korlátozások eseteiben a munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak akkor lehet felmondani, ha az Mt. 78. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ok – azaz az azonnali hatályú felmondásra okot adót tényállás – áll fenn. Ha a felmondás oka a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lenne, a felmondási korlátozás értelmében a munkaviszony csak akkor szüntethető meg a fenti esetekben, ha a munkáltatónál az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (4)–(6) bek.]. Az apaságnak "köze lehet" egy másik felmondási korlátozáshoz is. Ha ugyanis a munkavállaló a beteg gyermekének ápolása címén fennállóan keresőképtelen, illetve, ha hozzátartozója otthoni gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van (Mt. 131. §), a munkáltatói felmondást közölni lehet ugyan, de a felmondási idő legkorábban csak ezen időtartamok lejártát követő napon kezdődhet el [Mt. 68. § (2) bek. b) és c) pont]. A[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. március 28.
#2
Kérdés:

Hogyan kell kiszámítani a szülői szabadságra járó díjazást, ha GYED-en vagy GYES-en van a munkavállaló? Bruttót csökkentünk bruttóval, vagy a nettó összegekkel kell számolni? A GYES napi összegének megállapításánál fixen harminccal vagy a hónap naptári napjaival kell osztani? Mi történik, ha a nem kifizetőhely munkáltatónak nincs tudomása a kifizetéskor, hogy a munkavállaló GYES-en vagy GYED-en van? GYED esetén, ha nem kifizetőhely a munkáltató, honnan tudja a GYED napi összegét? Az információ megérkezéséig ki kell-e fizetni a díjazást? Ki kell mutatni bárhol a csökkentés összegét, vagy elegendő a kifizetendő csökkentett összeg megállapítása?

Részlet a válaszból: […] szabály alkalmazásakor tehát a távolléti díj bruttó összegéből kell levonni a GYED vagy a GYES bruttó összegét. Ez – ellenkező rendelkezés hiányában – akkor is így van, ha egyébként a munkabért és az állami ellátásokat más közterhek terhelik. A GYES naptári napra eső összege a havi összeg harmincadrésze [Cst. 26. § (2) bek.]. Ez tehát független attól, hogy hány napos hónapról van szó. Ha a munkáltatónak nincs hivatalos tudomása arról, hogy a munkavállaló GYED-en vagy GYES-en van, illetve nem ismeri a GYED naptári napi összegét, akkor erről nyilatkoztatni kell a szülői szabadságot igénylő munkavállalót, akinek e körülményeket hitelt érdemlően kell igazolnia (pl. az ellátást megállapító határozattal). Amíg erről a munkavállaló nem nyilatkozik, addig a munkáltató nem köteles megfizetni a díjazás összegét. A munkáltató a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:  
A válasz időpontja: 2023. március 28.
#3
Kérdés:

Egy cégünkben két ügyvezető van. Egyikük 100%-os tulajdonos, és az ügyvezetést munkaviszonyban látja el. A másik ügyvezető ingyenes megbízási szerződés keretében látja el ezt a tevékenységet, személyesen nem működik közre, máshol áll heti 40 órát meghaladó munkaviszonyban, így ott biztosított. Ez utóbbi ügyvezető magyar munkaviszonya hamarosan megszűnik, és a cége ausztriai központjában jogfolytonosan fogják alkalmazni, így Ausztriában lesz biztosított. Állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában ideiglenes lakcímmel fog rendelkezni. Maradhat-e ingyenes megbízási szerződéssel a cég ügyvezetője? Ha nem, milyen módon maradhat ügyvezető? Ha nem kíván ügyvezető maradni, és mást választ helyette a társaság, ehhez társasági szerződést kell módosítani?

Részlet a válaszból: […] önmagában a társasági szerződés módosítása nem szükséges, ugyanis a jogi személy első vezető tisztségviselőjét/tisztségviselőit kell a jogi személy létesítő okiratában kötelezően kijelölni [Ptk. 3:21. § (3) bek., a Ptk. 3:51. § (1) bekezdés f) pont]. Ettől függetlenül célszerűnek mutatkozhat a további ügyvezető személyével kapcsolatos változásnak megfelelően is módosítani a társasági szerződést. A cégjegyzéket vezető törvényszéknek azonban mindenképpen erre vonatkozóan is be kell jelenteni a változást. A cégjegyzék ugyanis valamennyi cég esetében tartalmazza a cég vezető tisztségviselője, illetve a cég képviseletére jogosult nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is. Valamint, ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. március 28.
#4
Kérdés:

A munkaközi szünet (6 óra után 20 perc, 9 óra után 25 perc) állami vállalatoknál kötelező jellegű. De nem állami vállalatoknál eltekinthet ettől a munkáltató?

Részlet a válaszból: […] Különbség csak abban van, hogy a köztulajdonban álló munkáltatónál a munkaközi szünet nem nyilvánítható a munkaidő részének, azt tehát minden esetben a munkaidő megszakításával kell kiadni [Mt. 86. § (3) bek., 205. § (2) bek. b) pont]. A nem köztulajdonban álló munkáltatóknál viszont ilyen megkötés nincs, munkaszerződésben és kollektív[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:  
A válasz időpontja: 2023. március 28.
#5
Kérdés: Munkavállalóink számára a szabadság nyilvántartását akként vezetjük, hogy a jelenléti íven a szabadságos napokat kihúzzuk, és a bérlapon láthatják, hogy az adott hónapban összesen hány nap lett számfejtve nekik szabadságként. Ez a nyilvántartás megfelelő így?
Részlet a válaszból: […] rögzíteni kell – ehhez nem elegendő az összesített napok feltüntetése, különösen, ha a munkavállaló más távollétet is tölthetett az adott hónapban, amikor szabadságon is volt. A Kúria egy döntésében kifejtette, hogy nem bizonyítja a szabadság kiadását az a perbeli munkáltatói előadás, mely szerint, ha a felperes nem volt jelen, az csak szabadság kivétele miatt lehetett, illetve amikor távol volt, más alternatíva fel sem merülhetett. Önmagában az, hogy a jelenléti íven áthúzott napok vannak, még nem feltétlenül jelentik a szabadság kiadását, csupán azt, hogy a munkavállaló nincs jelen. A Kúria álláspontja szerint a bérlapok önmagukban nem alkalmasak annak bizonyítására, hogy a munkavállaló egy adott napon szabadságon volt vagy munkát végzett, mivel a munkaidő nyilvántartására nem a bérlap, hanem az annak alapjául szolgáló jelenléti ív szolgál. Így, egyéb bizonyítékok (pl. a szabadság kiadására vonatkozó[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címke:
A válasz időpontja: 2023. április 25.
#6
Kérdés: Az Mt. új szabálya értelmében a munkavállaló kérelmére bizonyos esetekben akkor is indokolnia kell a munkáltatónak a megszüntetésre irányuló jognyilatkozatát, ha olyan megszüntetési jogcímen szünteti meg a munkaviszonyt, amelyet egyébként nem kellene megindokolnia. Az Mt. ebben az esetben a 64. § (2) bekezdésében foglalt világos, valós és okszerű felmondás követelményét írja elő. Meg kell ilyenkor tartania a munkáltatónak a felmondás indokolásával szemben támasztott egyéb követelményeket? Ha például a munkaviszony határozatlan idejű, az indokolásnak ekkor is a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okra kell hivatkoznia?
Részlet a válaszból: […] 61. § (2) és (4) bek.]miatt került sor [Mt. 64. § (3) bek.].A munkavállaló a jognyilatkozat indokolását annak közlésétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti. A munkáltatónak az indokolást a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell közölnie írásban [Mt. 64. § (4) bek.]. A munkavállaló ennek megfelelően a törvényi feltételek fennállása esetén kérheti a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás, a nyugdíjasnak minősülő vagy a vezető állású munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya felmondásának, valamint a határozott tartamú munkaviszony Mt. 79. §-ának (2) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásának indokolását. Mivel az Mt. nem rendeli alkalmazni azokat a szabályokat, amelyek a megszüntető jognyilatkozatokkal szemben konkrét indokokat írnak elő [pl. Mt. 66. § (2) bek., 68. § (2) bek., 78. § (1) bek.], megítélésünk szerint a felmondásra vagy az azonnali hatályú indokolására vonatkozó, e különös rendelkezések nem kérhetők számon a munkáltatói indokoláson. Csupán a világosság, valóságosság és okszerűség követelménye. A munkáltatónak ilyen esetben azt kell bizonyítania, hogy a munkaviszonyt nem a munkavállaló által vélt helyzet, hanem valamely más körülmény miatt szüntette meg. Ezt a munkáltatónak az indokolásban világosan[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. április 25.
#7
Kérdés: Országosan működő vállalatunknál 21 körzetben 21 munkavédelmi képviselő választására került sor a tavalyi évben. Ha egy körzetben a munkavédelmi képviselő mandátuma megszűnik a munkaviszony megszűnése miatt, szükséges-e az adott körzetbe új képviselőt választani, vagy csak egyébként a munkavédelmi képviselők ötéves mandátumának lejártát követően? Pótképviselő választására nem került sor.
Részlet a válaszból: […] munkavédelmi képviselőt választani, ha a törvényben meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészében megilletik [Mvt. 70/A. § (1) bek. d) pont].A kérdés alapján feltehető, hogy a munkáltató önálló telephelyén a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 100 főt, azaz elegendő 1 fő munkavédelmi képviselő megválasztása, amelyre így az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Mivel az üzemi megbízottra az üzemi tanácsra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ezért az üzemi megbízott e megbízatása munkaviszonya megszűnésével szintén megszűnik [Mt. 269. § (1) bek., 255. § a) pont, 252. § f) pont]. Mivel munkavédelmiképviselő-választást kell tartani minden munkáltatónál (annak önálló telephelyén), ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő [Mvt. 70/A. § (1) bek. a) pont], ezért, ha egyébként a munkavédelmi képviselő munkaviszonya megszűnik, póttag hiányában új választást kell tartani,[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. április 25.
#8
Kérdés: A munkavállalóink sztrájkot szerveztek. Követeléseik egy része a munkáltató felé irányult (magasabb bérek), más részük viszont inkább politikai követelés volt (a külföldi munkavállalók foglalkoztathatóságának szigorítása a magyar munkaerőpiac és a bérek védelme érdekében). A sztrájk végül lezárult tavaly év végén. Idén a munkáltató átszervezést hajtott végre, és a belső állomány helyett kölcsönzöttekkel lát el időszakosan felmerülő feladatokat. Az átszervezés érintett több, tavaly a sztrájkban részt vevő, azt szervező személyt is, akik pert indítottak az egyenlő bánásmód megsértése (sztrájkban való részvételük) miatt. Alapos lehet a keresetük?
Részlet a válaszból: […] esetben elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a sztrájkban való részvétel védett tulajdonságnak minősül-e. A védett tulajdonság az egyén személyiségének markáns, identitását meghatározó lényegi tulajdonsága, személyiségének lényegi része. A törvény védett tulajdonságként kezeli különösen a politikai vagy más véleményt [Ebktv. 8. § j) pont]. A Kúria egy eseti döntésében kimondta, hogy önmagában a sztrájkban való részvétel még nem jelenti azt, hogy az abban megfogalmazott valamennyi követeléssel a részt vevő munkavállaló egyetért (azaz még politikai tartalmú sztrájk esetében sem minősül automatikusan védett tulajdonságnak a részvétel) – ugyanakkor az aktív, tevékeny részvétel (szervezés) a politikai követeléseket is tartalmazó sztrájkban politikai véleménynyilvánításnak, ezáltal védendő tulajdonságnak minősül (Kúria Mfv. 10.120/2022/4.).Ebből következően az ilyen perben a munkáltatónak bizonyítania kell, hogy a munkavállaló[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. április 25.
#9
Kérdés:

Önkormányzati költségvetési szerv vagyunk. Intézményünknél a közalkalmazottak havi fix bért kapnak, és rugalmas munkaidőben, háromhavi munkaidőkeretben dolgoznak. A munkaidőkereten belüli munkaidő-beosztást nem a munkáltató határozza meg, hanem a dolgozók maguknak osztják be a munkaidejüket. A munkáltató csak a törzsidőt és a peremidőt írja elő. A peremidőben a dolgozók maguk dönthetnek arról, hogy milyen időbeosztásban dolgoznak. A ledolgozott munkaidőt beléptetőkártyás munkaidő-nyilvántartó rendszer rögzíti. Milyen módon kell eljárnunk abban az esetben, ha a keret végén a dolgozónak mínusza keletkezik? Levonható-e a közalkalmazott illetményéből a keret végén keletkezett mínusz óraszám? Kérheti-e a dolgozó, hogy a keletkezett mínusz óraszám a szabadsága terhére kerüljön elszámolásra, köthet-e erről megállapodást a munkáltatóval? Van-e a dolgozónak választási lehetősége, hogy melyiket szeretné kérni: vagy levonás az illetményből, vagy a mínusz óraszám elszámolása a szabadság terhére?

Részlet a válaszból: […] 96. § (2) bek.]. Ebből következően a munkaidő beosztásának joga és egyben kötelezettsége a munkáltatón nyugszik, nem hárítható át annak a felelőssége a közalkalmazottra. Azaz a munkavállaló nem felel (sem az illetményével, sem egyéb formában) azért, mert a munkaidőt számára nem osztotta be a munkáltató a jogszabályoknak megfelelően; a felelőssége legfeljebb arra terjed ki, ha valamely feladatát, amelyet munkaidőben kellett volna ellátnia, annak ellenére nem teljesítette, hogy arra rendes munkaidőben lett volna lehetősége. Ha azonban a közalkalmazott ilyen típusú kötelezettségszegést nem követett el, felelőssége semmilyen formában nincs a hiányzó munkaidőért. A munkáltató által be nem osztott munkaidő – mivel a munkáltató a kinevezésben foglalkoztatási kötelezettséget vállalt, az ott meghatározott óraszámban – ilyenkor állásidőként kezelendő, amelyre a közalkalmazottat az illetménye megilleti [Mt. 147. § (1) bek.]. Nem lehet tehát az illetményből levonást eszközölni; az Mt. 156. §-ának (4) bekezdése nem irányadó, mivel nincs hiányzó óraszám, azok elszámolásra kerültek az állásidő keretében. A szabadságból való levonással[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. május 16.
#10
Kérdés:

Néhány nappal ezelőtt megszűnt az egyik munkavállalónk munkaviszonya. Mivel a munkaszerződésben a munkáltató és a munkavállaló versenytilalmi megállapodást is belefoglalt, felmerült, hogy érvényes lehet-e az olyan megállapodás, amely szerint a munkáltató az ellenértéket a munkavállaló havi munkabérének részeként fizette meg? A megállapodás értelmében ügyeltünk arra, hogy az kifejezetten rögzítse a munkavállalónak havonta járó versenytilalmi ellenérték forintban kifejezett összegét.

Részlet a válaszból: […] hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót – elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel – újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)–(3) bek.]. Nem kizárt, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenértékét a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt meghatározott időközönként, akár havonta fizesse meg a munkavállalónak. Értelemszerűen ez a felek megállapodásától függ, ám a munkaviszony hossza ilyen esetben közvetlen hatással van az ellenérték összegére. Ha például rövid ideig áll fenn a munkaviszony, előfordulhat, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenértéke nem áll majd arányban a munkavállaló által vállalt kötelezettségekkel. Mindenesetre fontos rögzíteni, hogy a gyakorlat szerint a versenytilalmi megállapodás összegének el kell különülnie a munkavállaló munkabérétől, azt nem lehetséges egységesen kezelni, így nem elegendő[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címke:
A válasz időpontja: 2023. május 16.
#11
Kérdés:

Az egyik – munkaviszonyban álló – ügyvezetőnk egy sajátos ügyletet bonyolított le; állítása szerint megállapodott egy eszközbeszerzésről "A" összegben, majd aláírt egy szerződést, amely szerint a vételár "B" összeg (ez kisebb, mint "A"). Ezt követően a különbözetet felvette a házipénztárból, majd bizonylat nélkül – állítása szerint – kifizette az eladó képviselőjének (azaz nem az eladó cégnek), mondván, hogy eredetileg is így állapodtak meg. A beszerzett eszköz valóban megvan, de a pénz vagy az arra vonatkozó eladói bizonylat nincs. Szeretnénk a hiányt kárként érvényesíteni vele szemben. Megtehetjük ezt?

Részlet a válaszból: […] első számú vezetője, azaz itt az ügyvezető, vezető állású munkavállalónak minősül [Mt. 208. § (1) bek.]. Az esetben a munkaviszonyból származó kötelezettség, amely sérülhetett, a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme lehet, vagyis hogy egy érvényesíthető, okiratba foglalt jogügylettel és az abban meghatározott vételárral szemben a törvényes út helyett a munkavállaló egy harmadik személynek (az eladó képviselőjének) juttatott vagyoni előnyt a jogügylet teljesítése érdekében (amely magatartása akár büntetőjogi tényállást is megvalósíthat). A Kúria egy ítéletében a vezetői felelősség körében azonban különös feltételeket fogalmazott meg. Az ítélet szerint ilyen esetben első lépésben azt kell vizsgálni, hogy valóban károsodott-e a munkáltató a vezető eljárása folytán, azaz, hogy az eszköz valós értéke "A" volt, vagy "B". Ha ugyanis "A", akkor nincs kár (nincs a munkáltató vagyonában beállt értékcsökkenés), és számviteli kérdés, hogy a kifizetett különbözetről miért nincs[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. május 16.
#12
Kérdés:

Mi történik akkor, ha a munkaszerződést a munkáltató részéről nem az arra feljogosított személy írta alá, ám a munkavállaló bejelentése a munkába lépést megelőző napon megtörtént az adóhatósághoz? Ilyen esetben is érvényesen jött létre a munkaviszony?

Részlet a válaszból: […] jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes azonban a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára. A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve járt el, ha a munkavállaló a körülményekből nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára [Mt. 20. § (1)–(4) bek.]. A kérdés szerinti tényállás értelmében a munkaszerződést a munkáltató nevében olyan személy írta alá, aki nem lett volna jogosult aláírni azt, vagyis ebben a vonatkozásban a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy gyakorolta. Ez az eljárás ugyan általános szabály szerint érvénytelen lenne, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy amennyiben a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára,[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. május 16.
#13
Kérdés: Az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti munkaidő-kedvezményt ("A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra.") úgy kell érteni, hogy összesen legfeljebb öt munkanapra mentesül a munkavállaló, vagy amennyiben több gondozásra szoruló hozzátartozója van, akkor minden hozzátartozó után öt-öt munkanapra?
Részlet a válaszból: […] akkor is, ha– a gondozott személy egészségi állapota hosszabb személyes gondozást indokolna, vagy– egy éven belül többször kerül a gondozott személy személyes gondoskodást kívánó helyzetbe, illetve– a munkavállaló egy éven belül több személyt is gondoz.Megjegyezzük, hogy a törvény ugyanígy egy naptári évre, és nem a jogosító körülmény felmerülésének tartóssága[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#14
Kérdés:

Autóipari beszállítóként a munkáltató tevékenysége több műszakosnak minősül. A termelésben dolgozó munkavállalóinkat három műszakban (6–14 óra, 14–22 óra és 22–6 óra) foglalkoztatjuk, hétfőtől péntekig. Bár négyhavi munkaidőkeret szerepel a tájékoztatókban, de nem élünk vele. Azonban van pár olyan operátor, raktáros, karbantartó munkakörű dolgozónk, akik csak egy vagy két műszakban (délelőtt, délután), esetleg 8–16 óra között dolgoznak. Ettől függetlenül az egy műszakban beosztott, termelésben dolgozók munkaköre is több műszakos tevékenységűnek minősül-e, és így az Mt. 101. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján vasárnapra rendes munkaidő a részükre is beosztható lenne? A beosztásukból kifolyólag – szemben a három műszakban foglalkoztatott kollégáikkal – esetükben a munkanap naptári napot jelent, és nem a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli 24 órát?

Részlet a válaszból: […] alkalmazhatóak, akiket a munkáltató olyan tevékenység keretében foglalkoztat, amelyet legalább hetente 80 órában végez. Nem lehet azonban minden munkavállalóra alkalmazni, csak azért, mert van olyan tevékenysége a munkáltatónak, amelynél ez a 80 órás minimum megvalósul. Azaz, természetes, hogy egy munkáltatónak többféle tevékenysége is van. A több műszakos tevékenységet nem általában, hanem tevékenységenként kell vizsgálni, és annak jogkövetkezményeit csak azokra a munkavállalókra lehet alkalmazni, ahol a heti 80 órás működés megállapítható. A kérdésben említett operátor, karbantartó és raktáros munkavállalóknak ezért önmagában a több műszakos tevékenységre hivatkozással nincs mód vasárnapra rendes munkaidőt beosztani. A törvény szerint munkanapnak a naptári napot[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#15
Kérdés:

Társaságunk kollektív szerződésében rugalmas munkarend szerepel, így az tartalmazza a törzsidőt és a peremidőt. A kollektív szerződés azt is tartalmazza, hogy a rendes munkaidőt hétfőtől péntekig lehet beosztani azzal, hogy hétfőtől csütörtökig 8,5 órát kell mindennap dolgozni, míg pénteken csak 6 órát, így tehát egy héten összesen 40 óra a teljesítendő munkaidő.
1. Helyes-e az a megállapítás, ahhoz, hogy – jogszerűen – egyenlőtlen beosztást tegyünk lehetővé, a kollektív szerződésben feltüntetett rugalmas munkarend önmagában nem elegendő, hanem szükséges még munkaidőkeret elrendelése is? (A munkaidőkeret alkalmazására csak azért kerülne sor, hogy az egyenlőtlen beosztást jogszerűen lehetővé tegyük.)
2. Ha a kollektív szerződésben foglalt rugalmas-egyenlőtlen munkarendet akarjuk alkalmazni, hogyan lehet összekombinálni a rugalmas beosztást és a munkaidőkeretet? Elegendő az, ha például négyheti munkaidőkeretet rendelünk el, és a beosztási szabályok kapcsán csak utalunk a kollektív szerződésben foglalt törzsidőkre és peremidőkre?
3. Elvonatkoztatva a fenti tényállástól, be lehet-e vonni a munkavállalókat a munkaidő-beosztásba oly módon, hogy azt mondjuk, egy hétre levetítve úgy kötelesek beosztani a peremidejüket, hogy azok a törzsidőkkel együtt hetente adják ki a 40 órát?
4. Van-e bármi akadálya annak, hogy a rugalmas-egyenlőtlen munkarend mellett azt is előírjuk, hogy az általános munkarendet (hétfő–péntek) is alkalmazzuk? (Erre elsősorban azért lehetne szükség, hogy ha hetente 40 órát írunk elő, és például egy munkaszüneti nap pont hétköznapra esne, akkor azon a napon ne kelljen dolgozni, és e héten az adott napnak megfelelő munkaidővel kevesebbet kelljen dolgozni.)

Részlet a válaszból: […] nagyobbrészt azonos feladatokat végeznek a törzsidőben és a peremidőben is. Ettől még a rugalmas munkarend jogszerűen alkalmazandó, azt azonban a törvény szerint kötött munkarendnek kell tekinteni, azaz a munkáltató köteles betartani a munkaidő beosztására és nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket is. A kérdéses esetben a rugalmas munkarendet kollektív szerződés írja elő, a törzsidő és a peremidő meghatározásával és azzal, hogy az egyes munkanapokon összesen hány órát kell teljesíteni. Eszerint az egyes munkanapokon teljesítendő munkaidő mértéke eltér (hétfőtől csütörtökig 8,5 óra, pénteken 6 óra), ez egyenlőtlen munkaidő-beosztást jelent. Mivel az egyes heteken nem változik a teljesítendő munkaidő, ezért egyhetes munkaidőkeretről van szó. A törvény előírja, hogy a munkaidőkeret teljesítésének kezdő és befejező időpontját, valamint a teljesítendő munkaidő tartamát írásban meg kell határozni és közzé kell tenni [Mt. 93. § (4) bek.]. A kérdés alapján ez a tájékoztatás a munkáltatónál jelenleg hiányzik, amit pótolni kell. A munkavállalókat tehát arról kell értesíteni, hogy a foglalkoztatásuk egyhetes munkaidőkeretben történik, a munkaidőkeret egybeesik a naptári héttel, az egy munkaidőkeretben teljesítendő óraszám pedig 40 óra (általános teljes munkaidő esetén). A tájékoztatás történhet úgy is, hogy azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Mt. 22. § (2) bek. b) pont és 24. § (1) bek.]. A munkaidőkeret a munkaidő mértékére vonatkozó szabály, a rugalmas munkarend viszont beosztási kérdés, így nincs akadálya a két intézmény együttes alkalmazásának. A törzsidő-peremidő rendszerből következik, hogy ilyenkor a munkavállaló is szerez bizonyos befolyást saját beosztása kialakításába. Ezt azonban lehet korlátokhoz[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#16
Kérdés: Az Mt. 146. §-a alapján nem jár távolléti díj a munkavállalónak munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén. Ilyen esetben a módosult Mt. nem írja elő a munkáltatónak az egészségi alkalmatlansággal indokolt felmondást. A munkáltatónak nem is fűződik érdeke ahhoz, hogy felmondással megszüntesse a munkaviszonyt (pl. a végkielégítés miatt). Jól gondoljuk azonban, hogy ilyen esetben az alapelvekből (jóhiszemű, tisztességes joggyakorlás, joggal való visszaélés tilalma stb.) következően ez lenne a méltányos döntés?
Részlet a válaszból: […] akár a munkavállalónak meg kellene szüntetnie a munkaviszonyt. Ettől függetlenül, amennyiben ennek feltételei fennállnak, felmondással bármelyik fél jogosult megszüntetni azt az Mt. rendelkezéseivel összhangban [pl. a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondhatja indokolás nélkül, a munkáltató elviekben a munkavállaló képességeire (alkalmatlanságra) hivatkozva szintén felmondhatja a határozatlan és a határozott idejű munkaviszonyt, illetve a felek közös megegyezéssel is megszüntethetik azt]. Noha kétségkívül méltányos lenne a munkáltató részéről az ilyen döntés, ám a törvény rendelkezéseiből (ideértve az általános magatartási követelményeket is) nem lehetséges – megítélésünk szerint – levezetni azt, hogy a munkáltató köteles lenne ilyen helyzetben felmondani a munkaviszonyt. Nincs olyan rendelkezés (sem a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás, sem az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye, sem a joggal való visszaélés[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#17
Kérdés:

Munkavállalóink egy része – pl. informatikus, irányítástechnikai mérnök, művezető, üzemvezető – munkavégzési helye változó, ami azzal jár, hogy nem fix helyen kezdhetik a napi munkájukat, hanem más településen lévő telephelyen. Ezen telephelyek egy része települések külterületén, közösségi közlekedéssel nem ellátott területen található. Helyesen járunk el akkor, ha ebben az esetben a 39/2010. Korm. rendelet 4. §-ának a) pontja alapján fizetünk költségtérítést munkavállalóinknak?

Részlet a válaszból: […] üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának 86%-át [39/2010. Korm. rendelet 3. § (1)–(2) bek.]. A munkavállaló részére ehelyett a veszélyhelyzet alatt 18 (mérlegelési jogkörben legfeljebb 30) Ft/km mértékű költségtérítés fizethető, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés [16/2023. Korm. rendelet 1. §, 39/2010. Korm. rendelet 4. § (1) bek. a) pont]. Ha a tényleges munkavégzési helyek közösségi közlekedéssel nem ellátottak, akkor azokon a napokon, amikor ilyen munkavégzési helyen kell kezdeni, indokolt lehet a kilométer-alapú költségtérítés fizetése. Azonban, ha olyan helyen kell dolgozni, amely a munkavállaló számára aznap, a tartózkodási helye szerinti településről közösségi (helyközi és helyi) közlekedéssel elérhető, akkor általában nem; legfeljebb akkor, ha a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe[…] részlet a válaszból vége.
A válasz időpontja: 2023. június 6.
#18
Kérdés:

Egyik kolléganőnk hivatalosan kérte, hogy a munkáltató a jövő hónap elsejétől módosítsa a munkaszerződését távmunkaszerződésre, mivel szeretne otthonról munkát végezni – hasonlóan, mint ahogy dolgozott a Covid alatt két évig, amikor a munkáltató küldte home office-ba. A kérelmében megjelölte, hogy van egy 6 éves gyermeke. Mi ilyenkor az eljárás, ha a vezetője kijelentette, hogy nem akarja távmunkában foglalkoztatni?

Részlet a válaszból: […] foglalkoztatását. A munkavállalónak a kérelmét írásban, indokolással ellátva kell benyújtani, megjelölve a változtatás időpontját is [Mt. 61. § (4)–(5) bek.]. A munkáltatónak tizenöt napon belül írásban kell nyilatkoznia, és ha a kérelmet elutasítja, akkor azt (valós, világos, okszerű) indokolással kell megtennie. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja [Mt. 61. § (6) bek.]. A munkáltató a kérdés szerinti esetben nehezen találhat okszerű indokolást. Ha ugyanis a munkavállaló foglalkoztatására "home office" keretében két évig az otthonában volt lehetőség, akkor komoly változásnak kellett bekövetkeznie[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:  
A válasz időpontja: 2023. június 27.
#19
Kérdés: Lakatos munkakörben foglalkoztatott munkavállaló január első hetében táppénzen volt, korábbi műtét okán. A többi dolgozónak kiadták azt a hetet "fűtési szabadságnak". Most ezt a táppénzen töltött hetet kívánják vele ledolgoztatni, szombatonként. Jogszerűnek tekinthető-e a munkáltató következő indoka? "A tevékenységi szünetben (2023. január 2-6. között) pihenőnapok voltak kijelölve. Táppénz a naptári napokra jár, függetlenül a tárgyhónapban beosztott munkaidő mértékétől. A táppénzes napokon a tevékenységi szünet idején nem volt senkinek kieső munkaideje, mert munkavégzési kötelezettség sem terhelte a munkavállalókat a fenti időszakban. Munkaidő-beosztással rendelkeztek a munkavállalók a januári hónapban. A pihenőnap és a munkaidő együtt képezi a munkaidő-beosztást. Az erre a hétre eső – a tevékenységi szünet miatt kiesett – 40 órát a kijelölt szombati napokon kell ledolgozniuk. Az első hétre a tevékenységi szünettel érintettek esetében pihenőnap volt beosztva a munkaidő-beosztás részeként. A pihenőnapra is jár táppénz. Nem a pihenőnapjukat dolgozzák le a szombati napokon, hanem a hathavi munkaidőkeretre eső – első hétről kivett – 40 órát. A táppénzesnek is ugyanannyi rendes munkaidőt kell teljesítenie a hathavi keretben, mint bárki másnak, mert az ő esetükben sem minősülnek ezek a napok munkanapnak, mert a pihenőnapra (január 2-6.) esett a táppénz ideje. A táppénz napjai ebben az időszakban nem munkanapok! Nem számítanak be a munkaidőkeretbe! Önnek 6 hónap alatt 1000 órát kell teljesítenie, hasonlóan ahhoz, mint aki nem volt táppénzen. A fentiekben részletezett munkajogi szabályok miatt van Önnek munkavégzési kötelezettsége a kijelölt szombati napokon."
Részlet a válaszból: […] a munkaidőkeretben – bizonyos korlátokkal – a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatóak [Mt. 105. §]. A kérdés szerinti munkavállaló e "tömbösített" pihenőnapok alatt, január elején keresőképtelen volt, táppénzt kapott. Ez nem változtatja meg az ő munkaidő-beosztását, azaz a távol töltött napok ugyanúgy heti pihenőnapnak minősülnek, mintha nem lett volna keresőképtelen. A törvény úgy rendelkezik, hogy a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni, vagy az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni [Mt. 93. § (3) bek.]. Helyes tehát az a munkáltatói álláspont, hogy a január elejére beosztott heti pihenőnapokra eső távollét idejére[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:    
A válasz időpontja: 2023. június 27.
#20
Kérdés: Egyes munkakörökben dolgozó munkavállalóink az alapbérükön felül különböző pótlékokban részesülnek, mint például műszakvezetői pótlék, csoportvezetői pótlék, munkaköri pótlék. Ezek összege a munkaszerződésekben szerepel. Azonban a kifizetés feltételeit (pl. norma teljesítése, selejtarány, hiányzások mértéke) külön szabályzatok tartalmazzák. A szabályzatok közöltnek minősülnek, és ezáltal a kifizetési korlátozások érvényesíthetőek, ha a munkáltató ezen szabályzatokat a helyben szokásos módon közzéteszi (hirdetőtábla, intranet)? Vagy az érintett munkavállalóknak át kellene ezeket vennie, mely átvételt aláírásukkal igazolnak? Ugyanis több esetben ezt megtagadták. Helyes megoldás lehet-e a munkaszerződésben a következő megfogalmazás? "A munkavállaló jelen munkaszerződés aláírásával kijelenti, hogy a (...) pótlékra vonatkozó szabályzat tartalmát előzetesen megismerte és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja, amelyre figyelemmel a felek rögzítik, hogy a jelen pontban írt szabályzat a felek munkaszerződésének részéve vált." Ezek alapján, ha az adott szabályzat a munkaszerződés részének tekintendő, akkor az abban történő bármely módosításhoz szükséges a munkavállaló beleegyezése is?
Részlet a válaszból: […] amennyiben a hirdetőtábla vagy az intranetes közzététel megfelel a helyben szokásos és általában ismert módnak, ez eleget tesz a törvény általi elvárásoknak. E szabályzatok munkavállaló általi, aláírással igazolt átvétele éppen ezért nem tűnik szükségesnek. Megjegyzendő azonban, hogy a "kifizetési korlátozások" tartalmi megítélése, a kifizetési feltételek jogszerűsége ettől különálló kérdés. Azt ugyanis, hogy e szabályzatok érvényesek-e, összhangban állnak-e az Mt. egyéb rendelkezéseivel, vagy megfelelnek-e az egyenlő bánásmód követelményének (pl. a munkavállaló munkahelytől való távolléte – keresőképtelenség vagy fizetés nélküli szabadság okán – milyen módon befolyásolja a jogosultságot), a részletek ismeretének hiánya miatt tartalmi szempontból értelemszerűen nem tudjuk megítélni.Ha a munkaszerződés akként rendelkezne, hogy maga a bérpótlékra vonatkozó szabályzat is a szerződés részévé[…] részlet a válaszból vége.
Kapcsolódó címkék:    
A válasz időpontja: 2023. június 27.