Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

42 találat a megadott felmondás indoka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Részmunkaidő kötelező kikötése és az utóhatások

Kérdés: Az Mt. 61. §-ának (3) bekezdése a munkaszerződés kötelező módosításának esetét nevesíti. Eszerint, ha az ott leírt feltételek fennállnak, a munkáltató hozzájárulása nélkül is, a munkaszerződés 4 órás részmunkaidőre módosul. Amennyiben a munkáltató a munkaszerződés szerinti munkakörben részmunkaidőben nem tudja a munkavállalót foglalkoztatni, mivel a munkavállaló vezetőként egyedül tölti be az adott munkakört, amelynek feladatait (mennyisége, sajátossága miatt) nem lehetséges részmunkaidőben ellátni, a munkát pedig másként nem tudja megszervezni, hiszen más munkavállaló ugyanezt a munkakör nem tölti be, tehát a feladatokat nem lehet szétosztani, felmondással [az Mt. 66. § (6) bekezdésének megtartásával] megszüntethető-e a munkavállaló munkaviszonya? Ha igen, akkor a végkielégítés alapjául szolgáló távolléti díjnál a részmunkaidőre megállapított alapbérrel kell számolni?
Részlet a válaszból: […]vezető beosztást betöltő munkavállalóról van szó - köteles eleget tenni a munkavállaló kérésének. Ennek megtagadása a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megszegésének minősül megítélésünk szerint. Ajogalkotó nem teszi lehetővé az egyedi szempontok mérlegelését, így például nem lehetséges a munkakörből fakadó feladatok mennyiségére, sajátosságaira hivatkozni annak alátámasztásaként, hogy a munkáltató miért nem tud eleget tenni a munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatának.A munkavállaló munkaviszonya álláspontunk szerint jogszerűen nem szüntethető meg felmondással önmagában arra hivatkozással, hogy részmunkaidősként a munkáltató nem tudja őt foglalkoztatni. Ez nyilvánvaló módon jogellenes, hiszen a felmondás indokolása nem lenne okszerű [Mt. 64. § (2) bek., MK 95.]. Ha pedig okszerű is lenne, és az a munkavállaló valamely védett tulajdonságával (anyaságával, apaságával) függene össze, sértené az egyenlő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4118

2. találat: Engedély nélküli kivitt dobozok

Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalónk munkaviszonyát jogszerűen megszüntethetjük-e felmondással, ha bizonyítékaink vannak rá, hogy több alkalommal engedély nélkül vitt ki a telephelyünkről tisztázatlan tartalmú dobozokat annak ellenére, hogy a munkáltatói szabályzat rögzíti, hogy enélkül semmilyen tárgyat nem lehet kivinni vagy a munkahelyről elszállítani? A munkavállaló nem tárta fel, hogy a dobozokban mi volt.
Részlet a válaszból: […](1) bek. a) pont]. Amint azt a munkáltatói szabályzat is rögzíti, a munkavállaló a munkáltató telephelyéről a munkáltató engedélye nélkül nem szállíthat el tárgyakat. E belső szabály megsértése már önmagában kötelezettségszegésnek minősül, és úgy tűnik, a munkavállaló magatartása lényeges kötelezettség jelentős mértékű és szándékos megszegésének is tekinthető egyben. Emellett annak a munkavállalói kötelezettségnek sem felel meg a munkavállaló eljárása, mely előírja, hogy a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást köteles tanúsítani [Mt. 52. § (1) bek. d) pont]. Az ítélkezési gyakorlat szerint, ha a munkavállaló a munkahelyről engedély nélkül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4054

3. találat: Munkavállalói lopás - a lehetséges következmények

Kérdés: Munkavállalónkról kamerafelvétel készült, amint az árukészletből eltulajdonít több dolgot. Közös megegyezéssel kívántuk megszüntetni a munkaviszonyát, de a munkavállaló azzal állt elő, hogy ha így teszünk, a munkaügyi hatóságnál bejelentést tesz a munkaidővel és a pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt. Hátrányos jogkövetkezményt sajnos nem tudunk alkalmazni, mert kollektív szerződésünk nincs, a munkaszerződésekben sincs erről szó. Az biztos, hogy a munkavállalónkat a továbbiakban nem kívánjuk alkalmazni. Mit tehetünk ebben a helyzetben?
Részlet a válaszból: […]mértékben megszegi [Mt. 8. § (1) bek., 78. § (1) bek.]. Úgy tűnik, ezt - feltételezve, hogy a rögzített kamerafelvételek mindezt alátámasztják - Önök bizonyítani is tudják. Kulcsfontosságú azonban, hogy megtartsák a vonatkozó törvényi határidőket. Az azonnali hatályú felmondás jogát csak az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, de legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni, ha pedig bűncselekményről van szó ez utóbbi határidő a büntethetőség elévülési ideje [Mt. 78. § (1)-(2) bek.]. Jogukban áll továbbá a munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással is megszüntetni a magatartására alapozva, bár ez esetben a felmondási idő szabályait is meg kell tartaniuk. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a határozott idejű munkaviszonynál ez utóbbi lehetőség nem áll rendelkezésre. Ezenfelül tehetnek büntetőfeljelentést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3923

4. találat: Munkavállalói felmondás - az indokolás indokolatlansága

Kérdés: Meg kell indokolni a határozatlan idejű munkaviszonyban a felmondás okát? Ha igen, akkor lehet indok az, hogy a munkaviszonyban fizetett díjazás összege nagyon alacsony, és már a korábbi munkaviszonyomban is többet kerestem évekkel ezelőtt, mint most?
Részlet a válaszból: […]felmondását, megítélésünk szerint ezt nem célszerű megtenni. A gyakorlat értelmében ugyanis a munkavállaló is helytállni tartozik mindazokért a kijelentésekért, amelyeket a felmondólevélbe foglal. Így amennyiben Ön anélkül indokol, hogy ez kötelessége lett volna, az abban foglaltak valóságtartalmáért - amennyiben azokat a munkáltató vitatja - felelősséggel tartozik. Az, hogy a munkaviszonyában a díjazás mértéke elmarad egy korábbi munkaviszonyában kapott mértéktől, önmagában - még ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3865

5. találat: Felmondás a járványügyi helyzettel összefüggésben

Kérdés: Sajnos a járvány elérte a vállalkozásunkat: a tevékenységünkből eredően a forgalmunk jelentősen lecsökkent, és a bevételeink elapadni látszanak. Néhány munkavállalóval tovább tudjuk vinni a céget, de egyesek munkaviszonyának a megszüntetése az egyetlen megoldás számunkra. Mire hivatkozhatunk ilyenkor, jogszerűen felmondhatjuk a határozatlan időre létesített munkaviszonyokat a járványhelyzetre hivatkozással?
Részlet a válaszból: […]szüntetni, akiknek a munkáját, munkakörét ez a döntés érinti. Ebből a szempontból különös jelentősége van annak, hogy a felmondás oka világos, valós és okszerű legyen [Mt. 64. § (2) bek., Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 95. számú állásfoglalása]. A munkavállalók személyes körülményei, helyzete függvényében a munkavállaló bizonyos élethelyzetekben felmondási védelem alatt áll [Mt. 65. § (3)-(5) bek., 66. § (4)-(7) bek.], ezért különös gondot kell fordítani annak megállapítására, hogy az adott helyzetben felmondási tilalom vagy korlátozás irányadó-e.Ez ugyan a kérdésből nem derül ki, de érdemes megemlíteni, hogy amennyiben a munkáltató működésével összefüggő megszüntetések (tipikusan a felmondások, de idetartoznak többek között a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezések is) a csoportos létszámcsökkentésre irányadó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak, a munkáltatónak az Mt. által előírt, többirányú tájékoztatási, illetve tárgyalási kötelezettségeknek is eleget kell tennie. Ha ugyanis a munkáltató a létszámcsökkentésről szóló döntést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszám[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3864

6. találat: Határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondása - az indokok

Kérdés: A határozott idejű munkaviszony munkavállalói felmondással történő jogszerű megszüntetésének kritériuma az is, hogy a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.]. Az Önök egyik válasza alapján, figyelemmel arra, hogy a korábbi Mt. ilyen módon nem tette lehetővé a határozott idejű munkaviszony megszüntetését, nincs bírói gyakorlata annak, hogy mely okok tekinthetők megfelelő súlyúnak. Megítélésük szerint ilyen indoknak minősül-e az, hogy a munkavállaló határozatlan idejű munkaszerződéses munkahelyet talált?
Részlet a válaszból: […]körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Egyrészről, ha a munkavállaló a fennálló határozott idejű munkaviszonya helyett talál egy olyan határozatlan idejű munkaviszonyt, amelyben őt egy másik munkáltató foglalkoztatná, ez nem tekinthető olyan oknak, mely a meglévő munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné. A lehetetlenülés ugyanis objektív módon értelmezendő, a munkaviszony fenntartása ebben az esetben semmiképpen nem válik számára lehetetlenné. Másrészről az új, határozatlan idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás lehetőségének az elmulasztása vonatkozásában számos tényező, így például a munkavállaló személyes, családi körülményeinek, egészségi állapotának, élethelyzetének a mérlegelése szükséges, és csak ezek alapján lehet megítélni, hogy e lehetőség elmulasztása a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna-e.Figyelemmel azonban arra, hogy a munkavállaló élethelyzetét és körülményeit nem ismerjük, ebben a kérdésben egyértelmű választ adni a tényállás alapján nem tudunk. Megítélésünk szerint az aránytalan sérelem csak szűk körben állapítható meg, ugyanis az esetek többségében a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3843

7. találat: Írásbeli figyelmeztetés - ha kizárja az azonnali hatályú felmondást

Kérdés: Munkavállalónk jelentős összeget "kivett" a kasszából (büntetőbíróság ugyan nem hozott még ítéletet, de egyértelmű, hogy ez történt, ezt el is ismerte). Sajnos még mielőtt a munkaviszony megszüntetéséről intézkedhettünk volna, munkahelyi felettese (aki egyébként jogosult erre) figyelmeztetésben részesítette. Megszüntethetjük-e a munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]bizonyos összeget abból a célból, hogy azt eltulajdonítsa, súlyosan sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, szándékos és jelentős mértékű kötelezettségszegés [Mt. 78. § (1) bek.]. Ebből következően általában alkalmas arra, hogy a munkáltató azonnali hatállyal felmondja a munkaviszonyt. Az ítélkezési gyakorlat értelmében ugyanakkor, amennyiben a munkáltató ezért a magatartásért korábban írásbeli figyelmeztetésben részesítette a munkavállalót, ez önmagában nem képezheti utóbb a munkaviszony megszüntetésének indokát. Ahhoz, hogy a munkáltató megszüntethesse a munkaviszonyt, a munkavállalónak egy újabb, hasonló súlyú magatartást kell elkövetnie. A jövőben az ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3777

8. találat: Azonnali hatályú felmondás - a munkaidő-beosztás "átírásáért"

Kérdés: A munkavállalóink egy része körében arra lettünk figyelmesek, hogy a számukra megszabott és előzetesen közölt munkaidő-beosztást "átírják", és a munkafeladataikat a számukra legkedvezőbb módon egymás között felosztják. Így történt, hogy az egyik munkavállalónk az előzetesen közölt munkaidő-beosztás ellenére nem jelent meg munkavégzés céljából a számára meghatározott időben, majd ezt követően nem végzett munkát napokon keresztül. Mindez nemrég vált egyértelművé számunkra. Megszüntethetjük-e azonnali hatályú felmondással az igazolatlanul távol lévő, a munkaidő-beosztást szándékosan "félretevő" munkavállaló munkaviszonyát erre hivatkozva?
Részlet a válaszból: […]az adott esetről sem volt tudomása Önöknek. Ha ez a feltevés igaz, akkor a munkavállaló jogszerűen nem mentesülhetett volna a munkáltató által közölt munkaidő-beosztás alól. Ebből következően - álláspontunk szerint - a vázolt tényállás alapján jogszerű lehet az azonnali hatályú felmondás, mivel a munkavállaló munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét (rendelkezésre állási, munkavégzési, együttműködési kötelezettség) szándékosan, jelentős mértékben megszegte. Ha az esetről való tudomásszerzéstől számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3685

9. találat: Azonnali hatályú felmondás indokolása - hivatkozás a jogszabályhelyre

Kérdés: A munkavállalónk pénzügyi ügyintéző munkakörben dolgozik. Az informatikai rendszerünkből egyértelműen kitűnik, hogy három alkalommal egyenként 30-40 ezer forintot jogalap nélkül átutalt a munkáltató fizetési számlájáról saját magának, majd ezt később, rendszerint néhány hét múlva vissza is utalta. Összességében ugyan nem érte kár a munkáltatót, ugyanakkor kétséget kizáróan megingott benne a bizalma. Úgy döntöttünk, azonnali hatállyal megszüntetjük a munkaviszonyát, mivel a munkáltató számláján lévő pénzzel - ha időlegesen is, de - sajátjaként rendelkezett. Az azonnali hatályú felmondásra irányadó, tudomásszerzéstől számított 15 napos, az utolsó cselekmény elkövetésétől számított egyéves határidő még nem járt le. Az Mt. 78. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontjára hivatkozzunk, hogy jogszerű legyen a munkaviszony megszüntetése?
Részlet a válaszból: […]munkáltató bizalmának megingatására, de ezen túlmenően is egyértelmű, hogy más kötelezettségeit is megszegte a munkavállaló, ugyanis a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné [Mt. 8. § (1) bek.]. E cselekménysorozatával a munkavállaló nyilvánvaló módon veszélyeztette a munkáltató jogos gazdasági érdekeit. Feltételezzük egyébként azt is, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken felül minden bizonnyal létezik a munkáltatónál olyan szabályzat, belső normatív vagy egyedi utasítás is, amelyek valamelyikébe ütközött a kérdésben leírt magatartás.A tényállásban írottak alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan és jelentős mértékben megszegte, ezért az azonnali hatályú felmondásban az Mt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontjára érdemes utalni, az indokolás ezt alátámasztó megfelelő részletezése mellett. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az ítélkezési gyakorlat értelmében végső soron nem jogellenes,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3660

10. találat: Azonnali hatályú felmondás telefonszám megadásának megtagadása miatt

Kérdés: A napokban elkérték az egyik kollégám magántelefonszámát. Ő nem adta meg, ezt követően azonnali hatállyal felmondtak neki. Ezután végigjárták az egész csarnokot, hogy elkérjék a többi munkavállaló magánszámát. Mivel tisztában vagyok vele, hogy ez csak egy tisztogatás része, szeretném tudni, hogy mit tegyek? (Egyébként nem adtam meg a telefonszámomat.)
Részlet a válaszból: […]tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről, illetve fontos az is, hogy a munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet [Mt. 10. § (1) bek.]. A telefonszám adott esetben minősülhet olyan adatnak, amely a munkaviszony teljesítése szempontjából lényegesnek tekinthető, éppen ezért annak közlését a munkáltató akár jogszerűen is kérheti (pl. elengedhetetlen lehet a távol lévő munkavállaló rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésének elrendelése kapcsán, a munkáltató tájékoztatási kötelezettségének ez lehet az egyik csatornája stb.). A munkáltatónak ugyanakkor az adatkezelés célját ez esetben igazolnia kell.Amennyiben a munkavállaló nem adja meg a kérdéses adatot, e magatartása általában véve az esetek többségében álláspontunk szerint nem képezheti az alapját a munkáltatói azonnali hatályú felmondásnak. Noha az azonnali hatályú felmondás jogszerűsége csak az eset valamennyi körülményének ismeretében állapítható meg, megítélésünk szerint nagy valószínűséggel nem állnak fenn a vázolt esetben az Mt. 78. §-ának (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondás feltételei, mivel ez a magatartás aligha tekinthető a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség szándékos és jelentős mértékben történt megszegésének, vagy egyébként olyan magatartás tanúsításának, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.Csekély a valószínűsége annak, hogy a munkavállaló határozott idejű munkaviszonyban állt, és a munkáltató a munkaviszonyt az Mt. 79. §-ának (2) bekezdése alapján indokolás nélkül úgy szüntette meg azonnali hatállyal, hogy a munkavállaló részére tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjat megfizette. Ha mégis ez volt a megszüntetés jogcíme, az jó eséllyel a joggal való visszaélés tilalmába[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3499
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 42 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést