Keresés eredménye

52 találat a megadott vezető állású munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása
Kérdés: Meg lehet-e állapodni a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében úgy, hogy a munkáltató jogosult azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszahívni őt a tisztségéből?
Részlet a válaszból: […]történő visszahívásra jogszerűen van lehetőség, ha az intézkedés a felmondás követelményének megfelel, mert vezető állású munkavállaló esetén a munkáltatót ilyenkor indokolási kötelezettség nem terheli [Mt. 210. § (1) bek. b) pontja]. A Kúria azonban egy közelmúltbeli ítéletében kimondta, hogy a vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, hogy a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat. Ellenkező értelmezés esetén a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli - indokolás nélkül kiadható -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3422
2. találat: Vezető munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása
Kérdés: Meg lehet-e szüntetni azonnali hatályú felmondással annak a vezető állású munkavállalónak a munkaviszonyát, aki rendszeresen anélkül ismer el egyes szerződéses követeléseket, hogy ellenőrizné, azok mögött van-e tényleges teljesítés? Mivel számos esetben bebizonyosodott, hogy a követelések nagy része valójában nem is volt jogos, ebből következően e tevékenységével jelentősebb összegű kárt okozott a cégnek.
Részlet a válaszból: […]szervezetében elfoglalt kivételes helyzetére, a rábízott cégvagyon megfelelő működtetésével kapcsolatos elvárásokra is. Azt is megerősítette a Kúria, hogy a vezetők vonatkozásában az Mt. fokozott elvárásokat támaszt, és súlyosabban ítéli meg felelősségüket az általánosnál [Mfv.II.10.101/2015.].A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 6. § (1) bek.], valamint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Megállapítható, hogy a vezető az előbbiekben idézett rendelkezésekből fakadó kötelezettségeit megszegte, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3394
3. találat: Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
Kérdés: Társaságunk gazdasági igazgatóját megkereste egy francia cég, hogy részmunkaidőben, távmunkában legyen a magyarországi tanácsadójuk a francia társaság piacra lépésnek előkészítésében. Az igazgató elmondása szerint havi 2-3 nap munkáról lenne szó, és teljesen más a francia vállalat tevékenysége, mint a miénk. Engedélyezheti-e az ügyvezetés a gazdasági igazgatónak ezt a másodállást, tekintettel arra, hogy nálunk vezetői munkaszerződése van?
Részlet a válaszból: […]gazdasági igazgató vezetőnek minősül, általános szabály szerint további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet [Mt. 211. § (1) bek.]. Ugyanakkor, a vezető munkaszerződése az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől - bizonyos kivételekkel - eltérhet [Mt. 209. § (1) bek.]. Így az előbbi, a további munkavégzési jogviszonyt tiltó szabály is eltérést engedő. Ha tehát a munkáltató engedélyezni szeretné a vezető állású munkavállaló számára a másodállást, ezt egy írásos megállapodásban kell rögzíteni, miszerint a felek megegyeznek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3371
4. találat: Vezető állású munkavállaló szülési szabadsága
Kérdés: Az egyik ügyvezető-helyettesünk a közeljövőben fog szülni. Van azonban egy folyamatban lévő projektje, aminek a sikeres befejezésén az éves jutaléka múlik, és annak határideje a szülés várható napját követő héten van. Már most jelezte, hogy a szülés után ő mindenképpen dolgozni fog otthonról, vagy akár be is jön, hogy ezt befejezze. Foglalkoztathatjuk őt ilyenkor egyáltalán?
Részlet a válaszból: […]is kifejezetten tilos [Mt. 209. § (2) bek. d) pont], így ha a kérdés szerinti ügyvezető-helyettesként vezető állású munkavállaló, akkor is köteles két hétig szülési szabadságot igénybe venni.Az Mt. ugyanakkor nem mondja ki, hogy kötelezően a szülést követően kell a szülési szabadságot kivenni (kiadni), bár rendeltetésszerűen erre az időpontra indokolt biztosítani a távollétet a szülő nőnek. Ebből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3323
5. találat: Ügyvezető kötelezettségszegésének szankcionálása
Kérdés: Mi a teendő, ha egy kft. egyik ügyvezetője többszöri figyelmeztetés ellenére is a cég első számú vezetőjének adja ki magát a sajtóban, illetve rendezvényeken, holott a gazdasági társaságnak a tulajdonosok által kinevezett vezérigazgatója van? Többszöri szóbeli figyelmeztetésre nem reagál, gyakorlatilag visszaél a PR-os pozíciójával.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (1)-(2) bek.]. Ha a munkavállaló a terhére rótt magatartásokat folytatólagosan követi el, a határidők az utolsó ilyen cselekmény tanúsítását követően kezdődnek el csupán.Ha munkáltató nem kívánja a munkaviszonyt megszüntetni, továbbra is élhet az enyhébb, írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3110
6. találat: Ügyvezetői feladatok ellátása munkaviszonyban
Kérdés: Van egy egyszemélyes kft.-m. Én látnám el az ügyvezetést, de egyéb okokból mindenképp munkaviszonyt létesítenék. Van arra mód, hogy a saját cégemben munkaviszonyban legyek ügyvezető?
Részlet a válaszból: […]szükség. Ennek hiányában erre nem volt mód. A Ptk. azonban nem tartalmazza ezt a megszorítást, és mindössze arról rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el [Ptk. 3:112. § (1) bek.]. Ennek értelmében a Ptk. nem tartalmaz tiltást az egyszemélyes kft. tagjának az ügyvezetői tisztségre szóló munkaviszony létesítésére.Mindez ugyanakkor mégsem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2728
7. találat: Vezető helyettesének meghatározása
Kérdés: Társaságunknál egyszemélyi ügyvezetés működik, az ügyvezetőt a menedzsment támogatja. A menedzsmenttagok saját területükön szervezik a cég működését, e körben javaslatot tesznek a munkatársak személyére, szerződéseket készítenek elő, tárgyalásokat folytatnak, és az ügyvezető távolléte esetén együttes aláírási joggal szerződést is köthetnek, de csak halaszthatatlan esetekben. Egyébként cégjegyzési joguk nincs, a cégnyilvántartásba nincsenek bejegyezve. Munkaszerződésük szerint nem minősülnek vezetőnek, de lehetnek a törvény erejénél fogva azok?
Részlet a válaszból: […]megfelelniük; az egyik, hogy álljanak az első számú vezető közvetlen irányítása alatt, azaz szervezeti hierarchiában közvetlenül alatta, köztes vezetők, szakmai/egyéb irányítók közbeiktatása nélkül, és felettük a munkáltatói jogkört az első számú vezető gyakorolja. Ha ez a körülmény fennáll, akkor is teljesülnie kell a második feltételnek, amely alapján részben vagy egészében az első számú vezető helyettesítésére kell, hogy jogosultak legyenek. A helyettesítésre jogosultság tényleges kell, hogy legyen, azaz nem elegendő a formális jog, ha azt valójában soha nem gyakorolhatják.A tényleges helyettesítés keretében a fő szempont: a munkavállaló nem csak akkor minősülhet a vezető helyettesének, ha annak távolléte, illetve akadályoztatása esetén teljes körű helyettesítésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2579
8. találat: Lemondás a szabadságról
Kérdés: Az ügyvezetőnek van ki nem vett szabadsága 2015-ről. Tehet-e olyan nyilatkozatot, miszerint saját akaratából nem vette ki a szóban forgó napokat, és nem is kívánja azt a következő évre átvinni, sem megváltani? Ha a munkaviszonya 2016-ban megszüntetésre kerül közös megegyezéssel, abban kiköthetjük, hogy a ki nem vett szabadságai elvesznek, és nem fizeti ki azokat a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]akár a munkavállaló hátrányára is eltérhet [Mt. 209. § (1) bek.]. Emiatt a felek a munkaszerződésben megállapodhatnak, hogy a szabadságot nem kell kiadni feltétlenül az esedékessége évében [Mt. 123. § (1) bek.], hanem kiadható a munkaviszony fennállása alatt bármikor. Arra is kiterjedhet a felek Mt.-től eltérő megállapodása, hogy a szabadság kiadásának joga és kötelezettsége nem a munkáltatót, hanem a munkavállalót illeti, illetve terheli. Nincs akadálya a szabadság pénzben való megváltására vonatkozó tilalom fellazításának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2540
9. találat: Kollektív szerződés hatálya a vezetőnek minősített munkavállaló esetén
Kérdés: Az Mt. 208. §-ának (2) bekezdése alapján vezetővé minősített munkavállalóra kiterjed a kollektív szerződés hatálya? Találkoztam olyan állásponttal, mely szerint a munkaszerződésben vezetőnek minősített munkavállalót nem lehet a kollektív szerződés hatálya alól kizárni; azaz a kollektív szerződés hatálya csak a munkáltató első számú vezetőjére és helyettesére nem terjed ki.
Részlet a válaszból: […]fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét (ún. minősített vezetők, Mt. 208. §). A két vezetői jogállás között azonban nincs különbség, mindkettőre ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni. Így egyaránt irány­adó minden vezetőre, hogy rá a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, e szabálytól a munkaszerződésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2481
10. találat: Pedagógus szakmai gyakorlati idejének számítása
Kérdés: 1994-től a városi önkormányzatnál oktatási referensként álltam köztisztviselői jogviszonyban, pedagógus végzettségem alapján. Közreműködtem a fenntartói felügyeleti és a szakmai törvényességi felügyeleti feladatok ellátásában. Tavaly kerültem át a szakszolgálati intézményhez. Pedagógus besorolásomhoz, a minősítő eljárásban való részvételemhez lenne szükségem ezeknek az időknek a szakmai gyakorlatként való figyelembevételére, amire tudtom szerint minisztériumi igazolás alapján van lehetőségem. Kérhetem-e az igazolás kiadását?
Részlet a válaszból: […]ágazati irányító hatásköre kiterjed az Nkt. hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet milyen intézményben, szervezetben látják el, vagy hogy ki az intézmény fenntartója. Az irányító hatáskörbe tartoznak az Nkt. 77. §-ának (2) bekezdése által felsoroltak, például a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatával, a tankönyvkiadással, a pedagógiai munka szakmai értékelésével, az állami fenntartású köznevelési intézmények létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével stb. kapcsolatos feladatok.Az "országos"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2348
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 52 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés