×

33. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2010. április 6.
TARTALOM

logo
     
638. kérdés  
Egyik alkalmazottunk édesapja súlyos beteg, Sepsiszentgyörgyön él. El kell-e engednünk, illetve elengedhetjük-e fizetés nélküli szabadságra édesapja ápolása érdekében?
639. kérdés  
Az egyik munkavállalónk szabálytalanul kezelte a házipénztárt, és nagyobb összegben, több hónap óta saját részére pénzt vett ki belőle. Ezt utóbb önként bevallotta, és írásban el is ismerte, megjelölve a pontos összeget is. Ugyanakkor kiderült, hogy a pénztárhoz más is hozzáférhetett, az nem volt megfelelően lezárva, mivel az egységnél az volt - a vezető által is ismert - bevett gyakorlat, hogy mindenki vett ki pénzt, amikor szüksége volt rá a munkájához. Ilyen esetben milyen alapon lehet a kártérítési felelősség megállapítása iránt pereskedni?
640. kérdés  
A Kjt. hatálya alá tartozó intézményünkben a közelmúltban felvetődött a munkáltatói érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozás gondolata. Ha egy érdekképviselet tagjai az alapszabály szerint kizárólag a munkáltatók vezetői, tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezetői, valamint ezek helyettesei lehetnek, beszélhetünk-e munkáltatói érdek-képviseleti szervezetről figyelemmel arra, hogy az alapszabály értelmében a szervezet céljai egyértelműen az érintett munkáltatók érdekeinek képviselete?!
Kapcsolódó címke:
641. kérdés  
Az önkormányzatnál készítjük a köztisztviselők cafeteriaszabályzatát. Milyen juttatások járnak a cafeteria keretében? Milyen egyéb juttatásokat adhatunk? Hogyan viszonyul a cafeteria keretében adott az egyéb juttatáshoz? Adhatunk-e továbbra is ruhapénzt vagy hidegétkezési utalványt?
Kapcsolódó címkék:  
642. kérdés  
Cégünk könnyűipari terméket gyárt, 33 fővel. A szakma jellegzetessége a szezonalitás, az év első felében megy le a termelés 60-65%-a, plusz az átállások. A létszám megtartása érdekében a munkaidőalapot áthelyeztük, 4 illetve 6 napos hetekre bontva a munkaidőt. Az üzemben nincs sem kollektív szerződés, sem pedig üzemi tanács. Milyen szabályok vonatkoznak az eltérő munkaidejű hónapokra?
643. kérdés  
A munkáltató 2010. január és február hónapban munkavállalói részére állásidőt rendelt el, amelyre személyi alapbért fizetett. A munkáltató négy hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatja a munkavállalókat. Kérdés: A január és február havi állásidőt, amely 20 munkanap/hó volt (vagyis napi 8 órás munkaidő alapulvételével számolva összesen 320 óra) be kell-e számítani a négy hónapos munkaidőkeretbe, vagy ezt az állásidőt (320 órát) később le kell-e dolgozniuk a munkavállalóknak?
Kapcsolódó címkék:  
644. kérdés  
Az óvodánkban dolgozó B, C és D fizetési osztályba sorolt dajkák illetményével összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy kell-e rájuk nézve alkalmazni a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló kormányrendeletet?
645. kérdés  
Igaz-e, hogy 2010. április 1-jétől munkavállalásiengedély-köteles a harmadik országbeli állampolgárnak alkalmi munkavállalói könyvvel a mezőgazdaságban, idénymunka keretében történő foglalkoztatása?
646. kérdés  
Több munkavállalónk eladóként dolgozik egy olyan boltban, ahol a vásárlók önkiszolgáló rendszerben férnek hozzá az áruhoz. A munkavállalókat rá akarjuk szorítani, hogy figyeljék a vevőket, mivel jelentős mennyiségű áru vész el naponta (feltételezhetően a vevők emelik el). Alkalmazhatunk-e ehhez leltárfelelősségi megállapodást?
647. kérdés  
Munkavállalóink munkabérét átutalással fizetjük. Az egyik dolgozónk egy osztrák bankban vezetett bankszámláját adta meg, hogy oda küldjük a fizetését. Nem ütközik ez az Mt. szabályaiba? Ha ez az utalás egy magyar bankba való utaláshoz képest többletköltséget okoz, a munkáltató visszautasíthatja-e a munkavállaló megbízását?
Kapcsolódó címke:
648. kérdés  
Cégünk álláspontja szerint nem vagyunk kötelesek a munkavállaló számára a munkabér bankszámlára történő utalásának ingyenességét biztosítani abban az esetben, ha a munkavállaló nem az általunk megjelölt banknál nyit számlát. Vajon helyes-e ez a jogértelmezés?
Kapcsolódó címke:
649. kérdés  
Gazdasági társaságunk 2010. január 1-jével kft.-ből zrt.-vé alakult át. Szükséges-e a jogelőd gazdasági társaság munkavállalóival az átalakulás következtében új munkaszerződést kötni? Milyen teendői vannak ezzel kapcsolatban a zrt.-nek?
650. kérdés  
Egy munkavállalónk elmulasztott elküldeni egy bevallást a hatóságnak, ami miatt bírságot szabtak ki a cégünkre. Az eljárás során nem tudtuk kimenteni magunkat, nem fogadták el, hogy a társaság (lényegében a munkavállalónk, mivel csak ő foglalkozott az üggyel) magatartása nem volt felróható. Ilyen esetben a kimentés sikertelensége megalapozza a munkavállaló kárfelelősségét is a munkáltatóval szemben?
651. kérdés  
Jogszerű-e az a gyakorlatunk, hogy munkavállalóinknak olyan melegétkezési jegyet adunk, amelyet csak a mi cégünknél (az élelmiszer-áruházunkban található pizzériában) lehet beváltani?
652. kérdés  
Köztisztviselőnk több mint 30 éves köztisztviselői jogviszony után megszerezte felsőfokú végzettségét. A záróvizsga-bizottság 2009. XI. 30-án kelt határozata alapján 2009. XII. 18-án megkapta diplomáját, amelyet a következő napon bemutatott a munkáltatónak. Mégsem sorolták át I. besorolási osztályba, mert véleményük szerint ehhez versenyvizsga kell. Nem vezetői pozícióban, több mint 30 éves közszolgálati jogviszony után II.-ból I. besorolási osztályba történő átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tennie a köztisztviselőnek?
653. kérdés  
Egyik közalkalmazottunk 1983-tól 1986-ig a 43. Sz. Állami Építőipari Vállalatnál, majd 1989-ig az Élelmiszeripari Gépgyártó és Szerelő Vállalatnál állt alkalmazásban. Az említett hat év beleszámítható-e a jubileumi jutalomra jogosító jogszerző időbe?
654. kérdés  
Nem önkormányzati tulajdonú, azonban az önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezetként közcélú munka keretében foglalkoztathatunk-e közmunkásokat olyan feladatokra, mint például csatornázás és belvízmentesítés? Milyen időtartamban vonhatók be közcélú foglalkoztatásba, és milyen mértékű juttatásban kell őket legalább részesíteni?
Kapcsolódó címke:
655. kérdés  
Létszámadatok: 111 fő 8 órás + 2 fő 6 órás + 3 fő 4 órás + 1 fő havi 4 órás + 4 fő 40%-ban egészségkárosodott 8 órás + 1 fő 40%-ban egészségkárosodott 6 órás foglalkoztatott után miként alakul a rehabilitációs hozzájárulás mértéke? Hol kell kerekítést alkalmazni?
656. kérdés  
A cégünknél működő szakszervezet egyik tisztségviselőjét is érintő létszámcsökkentésre kell sort kerítenünk. A szakszervezet alapszabályából nem deríthető ki, hogy mi minősül a szakszervezeti felettes szervnek, ki lesz jogosult az egyetértési jogot gyakorolni. Ilyen esetben mit lehet tenni, kivel kell közölni a megszüntetés szándékát, és ki adhatja meg az egyetértést?
657. kérdés  
A 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szól az idei évi keresetkiegészítésről. Ha a közalkalmazottunk március közepével vált munkahelyet, akkor megkapja-e a keresetkiegészítés második felét? Az új munkahelyén már az Mt. hatálya alá fog tartozni.
Kapcsolódó címke: