Jógaoktató díjazása

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság tevékenységébe tartozik egyebek mellett a jógaoktatás, és rendelkezik egy erre a munkakörre alkalmazott munkavállalóval. A garantált bérminimum vagy kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár-e ennek a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] A 430/2016. Korm. rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Minimálbér hatálya

Kérdés: A 483/2013. Korm. rendelet 1. §-a akként fogalmaz, hogy a rendelet hatálya minden munkáltatóra és munkavállalóra kiterjed (vagyis a piaci szereplőkre is), ugyanakkor a 3. § (2) bekezdés pontosítja, hogy a rendelet alkalmazásában kit kell munkáltatón és munkavállalón érteni. Értelmezhető-e ez a szabály úgy, hogy a rendelet nem vonatkozik a piaci szereplőkre, vagyis gazdasági társaság munkáltatókra? Amennyiben értelmezésem nem helyes, akkor véleményem szerint nyelvtani szempontból a jogalkotónak másképp kellett volna megfogalmaznia a 3. § (2) bekezdését, mégpedig így: "E rendelet alkalmazásában közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében:
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c) alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét kell érteni".
Részlet a válaszából: […] A 483/2013. Korm. rendelet kiadására az Mt. 153. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján kerül sor. Ebből az következik, hogy a rendelet személyi hatálya megegyezik a felhatalmazó törvény (Mt.) személyi hatályával. E körbe tartoznak például munkáltatóként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Alapbér csökkentésének szabályai

Kérdés: A munkabér mértéke munkaidő-csökkentés nélkül csökkenthető-e, ha a cég gazdaságilag olyan rosszul áll, hogy nem áll módjában kifizetni a munkabért, viszont elküldeni sem tudja az embereit, mert a cég működésképtelenné válna?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. akként rendelkezik, hogy a munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében [Mt. 45. § (1) bek.]. Tehát a munkaszerződésnek tartalmaznia kell a felek által meghatározott alapbér mértékét, melynek módosításához - akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Közalkalmazotti jogviszony és a minimálbér

Kérdés: A 2011. évi költségvetési törvény értelmében a közalkalmazottak esetében az "A" fizetési osztály első fizetési fokozatához tartozó garantált illetmény összege 69 000 Ft. Helyesen gondoljuk, hogy az intézményünknél foglalkoztatott közalkalmazottak egy részének az illetménye jogszerűen kevesebb lehet a hatályos minimálbérnél?
Részlet a válaszából: […] Az Ön által hivatkozott jogszabály, vagyis a Költségvetésitv. 12. melléklete szerint a közalkalmazottat az "A" fizetési osztály 1.fizetési fokozatában valóban 69 000 Ft garantált illetmény illeti meg. Erendelkezést azonban nem lehet elszigetelten értelmezni, ugyanis a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Garantált bér és minimálbér a teljesítménybérezésben

Kérdés: Teljesítménybérezést kívánunk bevezetni, ahol azonban a teljesítménybér mellett garantált bért is szeretnénk adni a munkavállalóknak, mivel nem minden esetben csak rajtuk múlik a teljesítmény elérése. Ilyen esetben a garantált bért hogyan kell megállapítani? Mindenképpen ki kell fizetni legalább a minimálbért a munkavállalóknak minden hónapban, vagyis a garantált bérnek és a teljesítménybérnek legalább a minimálbért el kell érnie?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - amunkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illetimeg (Mt. 142. §). Ettől eltérően a munkavállalót megillető munkabér időbérkéntvagy teljesítménybérként, illetve a kettő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Személyi alapbér módosítása a minimálbér szintjére

Kérdés: Gépkocsivezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalónk legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola. A munkavállaló személyi alapbére havi 89 500 Ft. Mivel a jelenlegi gazdasági helyzet alapján nem tudjuk fenntartani ezt a bérszínvonalat, ezt a minimálbér mértékére szeretnénk csökkenteni. Megtehetjük-e ezt a munkaszerződés egyoldalú módosításával? Köt-e minket a jogszabályban rögzített garantált bérminimum?
Részlet a válaszából: […] A 295/2009. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében ateljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyialapbér kötelező legkisebb összege, vagyis az ún. minimálbér a teljes munkaidőteljesítése esetén 2010. január 1-jétől havibér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Hallgatói munkaviszony

Kérdés: Főiskolánk konferenciák szervezése, vizsgáztatásban való közreműködés és egyes kutatási részfeladatok teljesítése érdekében néhány hallgatót hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztat. Megítélésünk szerint a munkajogi szabályok betartása az esetek többségében "életidegen". Az Önök véleménye szerint a munkavégzés megkezdése előtt szükség van-e a hallgatók előzetes orvosi vizsgálatára? Jár-e az érintett hallgatók számára rendes szabadság vagy betegszabadság? Vonatkoznak-e rájuk a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó rendelkezések?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó szabályok. Személyi alapbérként, illetveteljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően ugyanis legalábba kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár, e rendelkezéstől érvényeseneltérni nem lehet [Mt. 144. § (1) bek.], a 295/2009. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Az óvodánkban dolgozó B, C és D fizetési osztályba sorolt dajkák illetményével összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy kell-e rájuk nézve alkalmazni a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló kormányrendeletet?
Részlet a válaszából: […] A 295/2009. Korm. rendelet hatálya kiterjed mindenközalkalmazotti jogviszonyban állóra, így természetesen a dajkákra is. Máskérdés ugyanakkor, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott dajkáknak73 500 forint összegű minimálbér, vagy 89 500 forint összegű garantáltbérminimum...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Garantált bérminimum és a közalkalmazotti illetménytábla bértételei

Kérdés: A 321/2008 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján július 1-jétől a középfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben a garantált bérminimum összege 87 500 Ft. Ezzel ellentétben a jelenlegi költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti bértábla a középiskolai végzettséget előíró "D" fizetési osztályban csak a 6-os fizetési fokozatban, tehát legalább 15 év jogviszonnyal rendelkezők esetén éri el ezt az összeget. A közalkalmazottak bére a "D/5" besorolásig nem éri el a kötelező legkisebb mértéket. A "D" fizetési osztály 5-ös fizetési fokozatába sorolt egyik közalkalmazottunk sérelmezte, hogy csupán 86 900 Ft illetményt fizetünk neki. Igaza van?
Részlet a válaszából: […] A 321/2008. Korm. rendelet hatálya a közalkalmazottijogviszonyban állókra is kiterjed [lásd a 3. § (2) bekezdésének b) pontját!]. Alegalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettségetigénylő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott garantált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Alkalmi munkavállaló minimálórabére

Kérdés: Családi vállalkozásunk időnként alkalmi munkavállalókat foglalkoztat. Egyik ilyen munkavállalónkat összesen 5 napig, napi 8 órában alkalmaztuk, minden nap 3500 Ft díjazásért. Egy munkaügyi ellenőrzés alkalmával ugyan a felügyelő mindent rendben talált, de megállapította, hogy azon az egyetlen napon, amikor kivételesen 9 órát dolgozott a szóban forgó alkalmi munkavállaló, keveset fizettünk részére. A hasonló problémák elkerülése érdekében szeretném megtudni, hogy mennyi a minimálórabér az alkalmi munkavállalóknál, hiszen a törvény táblázata szerint a minimumdíj 1800 Ft, aminek mi majdnem a dupláját fizettük.
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése rendelkezik arról, hogyszemélyi alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott feltételeknekmegfelelően legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár, amelytőlérvényesen nem lehet eltérni. Ezen túlmenően az Mt. 144. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.
1
2