Jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: A 35 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom mikor és milyen összegben jár a részemre? A 35 évet le kell töltenem naptári nap szerint, vagy a megkezdett tárgyévben már kifizethető?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-a értelmében a közalkalmazott részére 25, 30, illetve 40 év közalkalmazotti jogviszony után jár jubileumi jutalom, 35 éves jubileumi jutalom tehát nincs. Egy esetben kerülhet sor 35 év után jubileumi jutalom kifizetésére, ha a 40 éves jubileumi jutalom...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama - a felmentési idő beszámítása

Kérdés: Intézményünkben az egyik tanító munkakörben 7 éve foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntettük, és a felmentési idő teljes tartamára mentesítettük a munkavégzés alól. Ennek megfelelően el is számoltunk vele, és megfizettünk részére az utolsó munkában töltött napon többek között 2 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítést. A tanítónő azonban keresetet indított intézményünk ellen, mert szerinte összesen 3 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítés illeti meg, mivel a felmentési idő lejártakor már 8 éve állt fenn a jogviszonya. Megalapozott a közalkalmazott velünk szemben benyújtott keresete?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a közalkalmazott jogviszonyát felmentésselmegszüntetheti [Kjt. 25. § (2) bek. e) pont], ez esetben a közalkalmazottat aközalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időhöz igazodó mértékű felmentési időilleti meg, melynek legalább a fele időtartamára a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Jubileumi jutalom - jogszerző a Romániában ledolgozott idő?

Kérdés: Romániából átjött ápolónő közalkalmazott jubileumi jutalmával kapcsolatosan kérdezzük: a Szászrégeni Kórházban és a Blagesti Orvosi Rendelőben eltöltött idejét figyelembe vehetjük-e? A besorolásnál beszámítottuk.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. szerint mind a besorolás, mind a jubileumi jutalomravaló jogosultság időpontja és mértéke a közalkalmazotti jogviszonyban töltöttidőtől függ. Ebből a szempontból közalkalmazotti jogviszonynak ismer el atörvény bizonyos egyéb, munkaviszony jellegű jogviszonyokat is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Jubileumi jutalom és az öregségi teljes nyugdíj

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazott 2011. március 18-án negyven év jogosultsági idővel fog rendelkezni, így öregségi teljes nyugdíjra válik jogosulttá. Mivel jelenleg harminckilenc év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, jelezte a harmincöt éves jubileumi jutalomra való igényét, ezt azonban elutasítottuk. Véleményünk szerint a Kjt. értelmében nem minősül nyugdíjasnak, így nem illeti meg a jubileumi jutalom. Helyesen jártunk el a fenti esetben?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18. § (2) bekezdése értelmében öregségi teljesnyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven évjogosultsági idővel rendelkezik, feltéve hogy azon a napon, amelytől kezdődőenaz öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Takarítónő - hová soroljuk?

Kérdés: Közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalónk eddig takarítónői munkakörben volt foglalkoztatva. A takarítói munkakör ellátására általános iskolai végzettség van előírva. Ennek megfelelően alkalmazásakor figyelembe vettük az 1992 utáni jogviszonyait is, függetlenül attól, hogy nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott, mivel a takarítónői munkakörre előírt iskolai végzettséggel rendelkezett. Munkavállalónk 2010. 06. 26-án szakmai képzettséget szerzett, ennek alapján a végzettségének megfelelő munkakörbe lesz átsorolva. Kérdésünk az lenne, hogy a munkaköre változtatása, valamint a magasabb fizetési osztályba sorolása mellett ("A" fizetési osztályból "B" fizetési osztályba) újból meg kell-e állapítani a fizetési fokozatot, vagy a régi takarítónői munkakörre megállapított fizetési fokozatot kell meghagyni?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban töltött ideje alapján kellmegállapítani, míg ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a fizetési fokozatmegállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításáraalkalmazni kell a Kjt. 87/A. §-ában foglaltakat. A munkakör...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Jubileumi jutalomra jogosító idő - az állami vállalatoknál fennállt munkaviszony

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk 1983-tól 1986-ig a 43. Sz. Állami Építőipari Vállalatnál, majd 1989-ig az Élelmiszeripari Gépgyártó és Szerelő Vállalatnál állt alkalmazásban. Az említett hat év beleszámítható-e a jubileumi jutalomra jogosító jogszerző időbe?
Részlet a válaszából: […] ...a harminc-, illetve a negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyalrendelkező közalkalmazottnak jár, azt pedig, hogy mely időtartamokat kellközalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinteni, a Kjt. 87/A. §-ahatározza meg. A jubileumi jutalomra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Felmentési idő megállapítása - a beszámítandó jogviszonyok

Kérdés: Egyik nyugdíjas közalkalmazottunk felmentési idejének megállapítása alapjául szolgáló időszakkal kapcsolatban kérem a segítségüket. A közalkalmazottunk még 2006-ban az ügyészségtől vonult szolgálati nyugdíjba, majd ezt követően létesített közalkalmazotti jogviszonyt intézményünknél. Idén nyáron felmentettük, felmentési idejét pedig az intézményünknél töltött 3 év alapján állapítottuk meg. A közalkalmazott azonban sérelmezte ez utóbbi intézkedésünket, és kérte, hogy a felmentési idejénél az ügyészségnél szolgálati viszonyban töltött több mint 30 évet is számítsuk be. Megítélésünk szerint helyesen jártunk el, de erre meggyőző jogszabályhelyet nem találtunk.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 33. § alapján - általános szabály szerint - afelmentési idő mértéke legalább hatvan nap, legfeljebb nyolc hónap. Ahatvannapos felmentési idő a Kjt.-ben meghatározottak szerint a közalkalmazottijogviszonyban töltött idő függvényében bizonyos időközönként egy-egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Közalkalmazottunk 1984 és 1992 között 8 éven keresztül buszvezetőként dolgozott egy helyközi személyszállítást végző vállalatnál. Ezt követően 1992-től gépkocsivezetőként közalkalmazotti jogviszony keretében alkalmaztuk. A napokban írásban igényelte a 25 éves jubileumi jutalom kifizetését. Megítélésünk szerint - tekintettel arra, hogy 1992 előtt a helyközi autóbusz-vállalatnál állt munkaviszonyban - nem illeti meg a jubileumi jutalom. Vajon helyes-e az érvelésünk?
Részlet a válaszából: […] ...vagy önkormányzati tulajdonban van-e. Ebből következően azautóbusz-vállalatnál eltöltött munkaviszony időtartamát nem lehetközalkalmazotti jogviszonyban töltött időként elismerni, ezért az Önök érvelésehelytálló: a közalkalmazott nem jogosult a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Jubileumi jutalom - a jogszerző idő számítása

Kérdés: Hivatalunkban több olyan közalkalmazott van, akik 1992. július 1. előtt létesítettek munkaviszonyt polgármesteri hivatalnál. 1992. július 1. napjával az ekkor hatályba lépő Ktv. 73 § (5) bekezdése alapján jogviszonyuk közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Ekkor a kollégákat értesítettük arról, hogy a Ktv. alapján milyen jogviszonyokat számítunk be a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához. Bő öt év elteltével (1997. szeptember 1.) az 1997. évi LVI. törvény 10. § (2) bekezdése alapján közszolgálati jogviszonyuk közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át, és azóta is így dolgoznak a hivatalunkban. A jubileumi jutalomhoz szükséges jogszerző idő számításánál a Ktv.-ben meghatározott jogviszonyok beszámításra kerülhetnek-e, vagy a Kjt.-ben foglaltak szerint a jubileumi jutalomra jogosító időt újra kell számolnunk?
Részlet a válaszából: […] ...miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990.május 2-ig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot a fentieken túlmenően aközalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani. Ha aközalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Kollégiumi nevelőtanár - a besorolás kérdései

Kérdés: Egy kolléganőnk Csehszlovákiában a bankszférában dolgozott 1972-től 1981-ig, középiskolai végzettséggel rendelkezett. Átjött Magyarországra 1981-ben, és 1986-ig egy vasipari vállalatnál állt alkalmazásban. 1987 januárjától képesítés nélküli nevelőként dolgozott egy iskolában. 1991-ben kapott szlovák szakos általános iskola tanári diplomát. 2004-ig dolgozott folyamatosan közalkalmazottként, tanárként egy iskolában, majd 2004-től munkanélküli. 2008 júniusában befejezi egy egyetem pedagógiai szakát. Kollégiumi nevelőtanárként szeretnénk alkalmazni középiskolánk kollégiumában. 1997 óta magyar állampolgár, a szlovák állampolgárságát is megtartotta. Csehszlovákiában lévő munkaviszonyát el kell-e ismerni a besorolás éveinek szempontjából? Magyarországon a vasipari vállalatnál végzett munkaviszonyát el kell-e ismernem? A szlovák szakos általános iskolai tanári diplomája alapján alkalmazhatnánk-e kollégiumi nevelőtanárnak (iskolánkban angol és német nyelvet tanulnak jelenleg a tanulók, egy 12. évfolyamos osztály orosz nyelvet tanul, szlovákot nem akarunk indítani), vagy csak a megszerzendő pedagógia szakos egyetemi végzettsége alapján lehetne-e felvenni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. a fizetési osztályokon belül egységesen tizennégyfizetési fokozatot állapít meg, amelyekbe a figyelembe vehető jogviszonybantöltött idő alapján kell besorolni a közalkalmazottat. A törvény értelmében a -kérdés szempontjából - a fizetési fokozat megállapításakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 30.
1
2