Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: A 35 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom mikor és milyen összegben jár a részemre? A 35 évet le kell töltenem naptári nap szerint, vagy a megkezdett tárgyévben már kifizethető?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszony megszűnik (és erre nem munkáltatói rendkívüli felmentése vagy áthelyezés miatt kerül sor), emellett a közalkalmazott legkésőbb a jogviszony megszűnése napján nyugdíjasnak minősül (azaz öregségi nyugdíjra jogosult, vagy az ehhez szükséges korhatár betöltése előtt részesül ilyen nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyt, nyugdíjat, egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjat, öregségi, munkaképtelenségi járadékot, illetve rokkantsági ellátást állapítottak meg a részére), akkor a 40 éves jubileumi jutalmat elő­rehozottan, a jogviszonya megszűnése időpontjában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1556

2. találat: Közalkalmazotti jogviszony időtartama - a felmentési idő beszámítása

Kérdés: Intézményünkben az egyik tanító munkakörben 7 éve foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntettük, és a felmentési idő teljes tartamára mentesítettük a munkavégzés alól. Ennek megfelelően el is számoltunk vele, és megfizettünk részére az utolsó munkában töltött napon többek között 2 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítést. A tanítónő azonban keresetet indított intézményünk ellen, mert szerinte összesen 3 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítés illeti meg, mivel a felmentési idő lejártakor már 8 éve állt fenn a jogviszonya. Megalapozott a közalkalmazott velünk szemben benyújtott keresete?
Részlet a válaszból: […]jogviszony továbbra is fennáll. A felmentési időt, a közalkalmazottat megillető egyes jogosultságok tekintetében - szabadság, tizenharmadik havi juttatás stb. - olyannak kell tekinteni, mint azt az időt, amikor a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettségének a jogviszony keretében eleget tesz. Bár a munkáltatónak a jogviszony megszüntetésekor az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni az illetményt és egyéb járandóságokat a közalkalmazott részére, valamint ki kell adni a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat [Kjt. 37/A. § (1) bek.], a jogviszony az elszámolás ellenére csak a felmentési idő utolsó napján szűnik meg, és nem az utolsó munkában töltött napon. Utóbbin a felek között pénzügyi elszámolás történik, de ez nem jelenti azt, hogy a közalkalmazott a munkavégzés alóli végleges felmentésre figyelemmel a törvény alapján ne lenne jogosult. Így a munkáltató köteles a felmentési időt a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időbe beszámítani. A fentieket támasztja alá a Kjt. 37. § (10) bekezdése is, mely a fent hivatkozott általános elszámolási kötelezettség mellett a végkielégítés megfizetésére speciális szabályt állapít meg. Eszerint amennyiben a közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1043

3. találat: Jubileumi jutalom - jogszerző a Romániában ledolgozott idő?

Kérdés: Romániából átjött ápolónő közalkalmazott jubileumi jutalmával kapcsolatosan kérdezzük: a Szászrégeni Kórházban és a Blagesti Orvosi Rendelőben eltöltött idejét figyelembe vehetjük-e? A besorolásnál beszámítottuk.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban (ideértve a kormánytisztviselői jogviszonyt is) töltött időt, a fegyveres testületeknél, illetve bíróságnál és ügyészségnél szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban töltött időt, a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt. A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál ezeken túlmenően figyelembe kell venni a munkaviszonynak azt az időtartamát is, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett, illetve az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, a sor- vagy tartalékos katonai, illetve polgári szolgálatban, valamint bármely foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt. A jubileumi jutalomra vonatkozó 78. § nem tartalmaz speciális jogszerzőidő-számítási módot, tehát ez esetben is a 87/A. §-t kell alkalmazni. Ugyanakkor a jubileumi jutalom tekintetében nem alkalmazható a 87/A. § (3) bekezdése, az ott felsoroltak kizárólag a fizetési fokozatba történő besorolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 975

4. találat: Jubileumi jutalom és az öregségi teljes nyugdíj

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazott 2011. március 18-án negyven év jogosultsági idővel fog rendelkezni, így öregségi teljes nyugdíjra válik jogosulttá. Mivel jelenleg harminckilenc év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, jelezte a harmincöt éves jubileumi jutalomra való igényét, ezt azonban elutasítottuk. Véleményünk szerint a Kjt. értelmében nem minősül nyugdíjasnak, így nem illeti meg a jubileumi jutalom. Helyesen jártunk el a fenti esetben?
Részlet a válaszból: […]megszűnt. A Kjt. 37/B. § (1) bekezdése értelmében a Kjt. alkalmazása szempontjából a közalkalmazott - egyebek mellett - akkor minősül nyugdíjasnak, ha a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik [öregségi nyugdíjra való jogosultság, Kjt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja], illetve akkor, ha a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül [Kjt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja]. A Kjt. 37/B. § (2) bekezdése értelmében a közalkalmazott ez utóbbi esetben akkor részesül nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. Ebből következik, hogy a közalkalmazott a Kjt. tekintetében is csak akkor minősül nyugdíjasnak, ha az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és közalkalmazotti jogviszonyban már nem áll. A Kjt. 78. § (1) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A jubileumi jutalom negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg. A Kjt. 78. § (4) bekezdése szerint, amennyiben a közalkalmazott jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 955

5. találat: Takarítónő - hová soroljuk?

Kérdés: Közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalónk eddig takarítónői munkakörben volt foglalkoztatva. A takarítói munkakör ellátására általános iskolai végzettség van előírva. Ennek megfelelően alkalmazásakor figyelembe vettük az 1992 utáni jogviszonyait is, függetlenül attól, hogy nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott, mivel a takarítónői munkakörre előírt iskolai végzettséggel rendelkezett. Munkavállalónk 2010. 06. 26-án szakmai képzettséget szerzett, ennek alapján a végzettségének megfelelő munkakörbe lesz átsorolva. Kérdésünk az lenne, hogy a munkaköre változtatása, valamint a magasabb fizetési osztályba sorolása mellett ("A" fizetési osztályból "B" fizetési osztályba) újból meg kell-e állapítani a fizetési fokozatot, vagy a régi takarítónői munkakörre megállapított fizetési fokozatot kell meghagyni?
Részlet a válaszból: […]okán a munkáltató már nem takarítóként kívánja a közalkalmazottat foglalkoztatni, mindenképp kötelező intézkednie a kinevezés módosítása érdekében. A kinevezés módosításakor változhat a közalkalmazott fizetési fokozata. A Kjt. 64. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani, míg ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására alkalmazni kell a Kjt. 87/A. §-ában foglaltakat. A munkakör módosítása esetén előfordulhat, hogy a Kjt. 87/A. §-a alapján megváltozik az eddig irányadó, a fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek számító tartam mértéke. Ez jelen esetben azért is valószínű, mivel kérdésükből arra következtethetünk: a munkáltató eddigi jogszerű gyakorlata szerint a közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál a Kjt. 87/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján beszámításra került az 1992. július 1-je (a Kjt. hatálybalépése) utáni munkaviszonyok teljes időtartama (azaz amely alatt a közalkalmazott rendelkezett a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, ami eddig a 8 általános iskolai végezettség volt), hiszen a takarítói munkakört ellátó közalkalmazottak számára egyetlen jogszabály sem írja elő meghatározott végzettség vagy képesítés meglétét. Az új munkakör esetén ismét meg kell állapítani a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fizetési fokozatot, és a magasabb végzettséghez kötött új munkakör szempontjából kell a besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyban töltött időket is megítélni. Így lehetséges, hogy az új munkakörben az eddigihez képest ugyan magasabb besorolási osztályba, de alacsonyabb fizetési fokozatba kerül a közalkalmazott. Nem hagyható ugyanakkor figyelmen kívül azon eset sem, ha a közalkalmazott a korábbi munkakörével összefüggésben szerezte meg az új szakmai képzettséget, így a válaszunkban ezt a lehetőséget is szükséges megvizsgálnunk. Példaként néhány, a Kjt.-hez kapcsolódó végrehajtási rendelet szabálya, figyelemmel arra, hogy a kérdésből nem állapítható meg: a közalkalmazott mely "ágazatban takarít"! A 133/2010. Korm. rendelet ismer ugyanis ún. takarító szakképesítést (a jogszabály mellékletének 1183. pontjában 376. sorszám alatt, a szakképesítés azonosító száma: 3181401). Ez olyan középszintű szakképesítés, amely jelen esetben - amennyiben ilyen végzettséget szerzett a szóban forgó közalkalmazott - megfelel a takarítói munkakör ellátásához szükséges legmagasabb iskolai végzettségnek. Tekintettel arra, hogy a Kjt. 63. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 775

6. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő - az állami vállalatoknál fennállt munkaviszony

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk 1983-tól 1986-ig a 43. Sz. Állami Építőipari Vállalatnál, majd 1989-ig az Élelmiszeripari Gépgyártó és Szerelő Vállalatnál állt alkalmazásban. Az említett hat év beleszámítható-e a jubileumi jutalomra jogosító jogszerző időbe?
Részlet a válaszból: […]teszi lehetővé az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt valamennyi munkaviszony teljes időtartamának figyelembevételét, illetve az egyéb munkaviszonyok azon időtartamának beszámítását, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett. A Kjt. 87/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni - többek között - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt. A közalkalmazott 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszonyai akkor tekinthetők jubileumi jutalomra jogosító időnek, ha azokat valamely, jelenleg a közszférába tartozó munkáltatónál (pl. költségvetési vagy államhatalmi szervnél) töltötte el. A Kjt. hatálybalépése előtti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 653

7. találat: Felmentési idő megállapítása - a beszámítandó jogviszonyok

Kérdés: Egyik nyugdíjas közalkalmazottunk felmentési idejének megállapítása alapjául szolgáló időszakkal kapcsolatban kérem a segítségüket. A közalkalmazottunk még 2006-ban az ügyészségtől vonult szolgálati nyugdíjba, majd ezt követően létesített közalkalmazotti jogviszonyt intézményünknél. Idén nyáron felmentettük, felmentési idejét pedig az intézményünknél töltött 3 év alapján állapítottuk meg. A közalkalmazott azonban sérelmezte ez utóbbi intézkedésünket, és kérte, hogy a felmentési idejénél az ügyészségnél szolgálati viszonyban töltött több mint 30 évet is számítsuk be. Megítélésünk szerint helyesen jártunk el, de erre meggyőző jogszabályhelyet nem találtunk.
Részlet a válaszból: […]bizonyos időközönként egy-egy hónappal meghosszabbodik. A felmentési idő kiszámításakor - ellentétben az Mt. szabályaival - nem csak az adott munkáltatónál töltött időt kell beszámítani, hanem figyelembe kell venni a Kjt. 87/A. § alapján a megelőző, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő jogviszonyok időtartamát, és azokat össze kell számítani. Eszerint a felmentési idő kiszámításakor a Kjt. 87/A. § (1) bekezdése értelmében jogszerző időnek minősül többek között[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 530

8. találat: Jubileumi jutalom

Kérdés: Közalkalmazottunk 1984 és 1992 között 8 éven keresztül buszvezetőként dolgozott egy helyközi személyszállítást végző vállalatnál. Ezt követően 1992-től gépkocsivezetőként közalkalmazotti jogviszony keretében alkalmaztuk. A napokban írásban igényelte a 25 éves jubileumi jutalom kifizetését. Megítélésünk szerint - tekintettel arra, hogy 1992 előtt a helyközi autóbusz-vállalatnál állt munkaviszonyban - nem illeti meg a jubileumi jutalom. Vajon helyes-e az érvelésünk?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt. Ez a vázolt esetben azt jelenti, hogy az 1984 és 1992 közötti időszakot csak akkor lehetne jubileumi jutalomra jogosító időnek tekinteni, ha az 1992. július 1-jét - azaz az Mt. és a Kjt. hatálybalépését - megelőzően a régi Mt. hatálya alá tartozó helyközi személyszállítást végző autóbusz-vállalat utóbb a Kjt. hatálya alá került volna. Figyelemmel arra, hogy a Kjt. hatálya az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki [Kjt. 1. § (1) bek.], a helyközi személyszállítást végző gazdasági társaság munkáltatóként szükségszerűen nem tartozhat a Kjt. hatálya alá. Függetlenül attól, hogy egyébként többségi vagy kizárólagos állami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 496

9. találat: Jubileumi jutalom - a jogszerző idő számítása

Kérdés: Hivatalunkban több olyan közalkalmazott van, akik 1992. július 1. előtt létesítettek munkaviszonyt polgármesteri hivatalnál. 1992. július 1. napjával az ekkor hatályba lépő Ktv. 73 § (5) bekezdése alapján jogviszonyuk közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Ekkor a kollégákat értesítettük arról, hogy a Ktv. alapján milyen jogviszonyokat számítunk be a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához. Bő öt év elteltével (1997. szeptember 1.) az 1997. évi LVI. törvény 10. § (2) bekezdése alapján közszolgálati jogviszonyuk közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át, és azóta is így dolgoznak a hivatalunkban. A jubileumi jutalomhoz szükséges jogszerző idő számításánál a Ktv.-ben meghatározott jogviszonyok beszámításra kerülhetnek-e, vagy a Kjt.-ben foglaltak szerint a jubileumi jutalomra jogosító időt újra kell számolnunk?
Részlet a válaszból: […]rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A jubileumi jutalom huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi, negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg. A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni - ‑a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt, - ‑a Ktv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, - ‑a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá - ‑a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint - ‑a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, - ‑a Kjt., illetőleg a Ktv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, és - ‑az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt. Egy különös további szabály, hogyha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 177

10. találat: Kollégiumi nevelőtanár - a besorolás kérdései

Kérdés: Egy kolléganőnk Csehszlovákiában a bankszférában dolgozott 1972-től 1981-ig, középiskolai végzettséggel rendelkezett. Átjött Magyarországra 1981-ben, és 1986-ig egy vasipari vállalatnál állt alkalmazásban. 1987 januárjától képesítés nélküli nevelőként dolgozott egy iskolában. 1991-ben kapott szlovák szakos általános iskola tanári diplomát. 2004-ig dolgozott folyamatosan közalkalmazottként, tanárként egy iskolában, majd 2004-től munkanélküli. 2008 júniusában befejezi egy egyetem pedagógiai szakát. Kollégiumi nevelőtanárként szeretnénk alkalmazni középiskolánk kollégiumában. 1997 óta magyar állampolgár, a szlovák állampolgárságát is megtartotta. Csehszlovákiában lévő munkaviszonyát el kell-e ismerni a besorolás éveinek szempontjából? Magyarországon a vasipari vállalatnál végzett munkaviszonyát el kell-e ismernem? A szlovák szakos általános iskolai tanári diplomája alapján alkalmazhatnánk-e kollégiumi nevelőtanárnak (iskolánkban angol és német nyelvet tanulnak jelenleg a tanulók, egy 12. évfolyamos osztály orosz nyelvet tanul, szlovákot nem akarunk indítani), vagy csak a megszerzendő pedagógia szakos egyetemi végzettsége alapján lehetne-e felvenni?
Részlet a válaszból: […]megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát (Kjt. 87/A. §). A fizetési fokozat megállapításakor a Csehszlovákiában munkaviszonyban, valamint a vasipari vállalatnál munkaviszonyban eltöltött időt figyelembe kell venni, mert ugyan a betöltendő munkakörhöz szükséges iskolai végzettséggel, képesítéssel a közalkalmazott akkor, 1992 előtt nem rendelkezett [Kjt. 87/A. § (3) bekezdés a) pont], de éppen a Kjt. 87/ A. § (3) bekezdés b) pontja rendelkezik úgy, hogy az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát - megszorítás nélkül - figyelembe kell venni. Mind a Csehszlovákiában, mind a Magyarországon a vasipari vállalatnál munkaviszonyban töltött idő 1992 előttre esett. A kollégiumban nevelési feladatokat ellátó személyekkel szembeni elvárásokról az OM rendelet 1. sz. mellékletének III. pontja rendelkezik, mely szerint a kollégiumi nevelő előírt végzettsége és szakképzettsége tekintetében a Közoktv. előírásait kell figyelembe venni. Ennek alapján kollégiumban az érdekelt iskoláknak megfelelő, így középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári, a művészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári, vagy szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, pedagógia szakos, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 58
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést