×

8. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2008. október 13.
TARTALOM

logo
     
136. kérdés  
Július 1-jével munkaviszonyt létesítettünk egy diákkal, aki májusban töltötte be a 18. életévét. Kérdésünk: jár-e a munkavállalónak 18. életéve betöltése után fiatalkor címén az 5 munkanap pótszabadság?
137. kérdés  
Az ügyvezető bejelentette, a részlegünket érintő megrendelések csökkennek, így fokozatosan rövidíteni fogják a ledolgozandó munkaórák számát, ezzel arányosan csökkentik a munkabért. Jogszerűen levonható-e a fizetésemből az a kiesett idő, amikor nem tud munkát adni a munkáltatóm?
Kapcsolódó címkék:  
138. kérdés  
Több reprezentatív szakszervezet működik a cégnél. Kollektív szerződésünk határozatlan időre szól, annak egyik melléklete tartalmazza a naptári félévekre megkötött bérmegállapodást, így 2008 első fél évére is. Tárgyalásokat folytattunk a második fél évre szóló bérmegállapodások és egy 2011. december 31-ig tartó bérfejlesztési rendszer elveinek megállapítása érdekében, de nem tudtunk megállapodni. Az egyik szakszervezet a tárgyalások eredménytelenségére hivatkozva konfliktushelyzetet jelentett be, és az eredménytelen egyeztetést követően néhány napja sztrájkot indított. Jogszerű-e ez a sztrájk?
Kapcsolódó címke:
139. kérdés  
Munkavállalónk betegállományának lejártát követően immáron két hete felszólítás ellenére sem jelentkezik a munkahelyén. Úgy döntöttünk, hogy munkaviszonyát - tekintettel arra, hogy ilyen időtartamú igazolatlan hiányzás a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettség szándékos és jelentős mértékben történő megszegésének minősül - rendkívüli felmondással szüntetjük meg. Mivel a rendkívüli felmondás csak az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül gyakorolható, nem vagyunk biztosak, hogy vajon még "benne vagyunk-e" a határidőben. Önök szerint meddig tehetjük meg jogszerűen a rendkívüli felmondásra irányuló jognyilatkozatunkat?
Kapcsolódó címke:
140. kérdés  
1999 óta folyamatos határozatlan idejű munkaviszonyomat a munkáltatóm rendkívüli felmondással megszüntette. Ezt követően két hónapon belül sikerült elhelyezkednem, napi hatórás munkaviszonyban. Kérdésem: munkaviszonyom alapján jogosulttá váltam-e az álláskeresési járadékra, s ebből mekkora összeg illet meg elhelyezkedésem esetén?
141. kérdés  
Az államigazgatásban köztisztviselőként dolgozom, és a főnököm július 1-jén, a köztisztviselők napján ügyeletet akar elrendelni. Ez a nap a Ktv. szerint munkaszüneti nap. Nálunk nincs ügyfélforgalom. Kérdésem, hogy be lehet-e hívni minket ügyelni, elrendelheti-e a főnököm az ügyeletet?
Kapcsolódó címkék:  
142. kérdés  
Pályakezdő vagyok, idén tavasszal fejeztem be tanulmányaimat egy érettségi utáni szakképzésen. Aláírtam egy munkaszerződést, mely szerint a vállalathoz való belépésem dátuma 2008. szeptember 25. A vállalat a munkabéreket minden hónap 10-ig utaltatja a bankszámlámra, a kérdésem az lenne, hogy ha 25-én beléptem a céghez, akkor mikor kapom meg az első fizetésemet?
Kapcsolódó címkék:  
143. kérdés  
Cégünk megbízási szerződéssel szeretne egy külföldi, nem EGT-állam polgárát (ukrán) foglalkoztatni Magyarországon, fordítási, tolmácsolási munkákra. Kérdésünk az lenne, hogy abban az esetben is szükséges-e a munkavállalási engedély ehhez, ha nem munkaviszonyban kívánjuk alkalmazni?
144. kérdés  
Magyarországi székhelyű gazdasági társaság ügyvezetője vagyok. Azt tervezzük, hogy a közeljövőben egy kisebb telephelyet hozunk létre Németországban. Kezdhetjük áttanulmányozni a német jogot? Nem kívánunk magyar munkavállalót kiküldeni, hanem kinti szakemberekre lenne szükségünk. Milyen szabályok szerint alkalmazzuk őket?
145. kérdés  
Cégünket kirabolták. A rablás során az elkövető pisztolyt fogott rám, majd arra kényszerített, hogy nyissam ki a páncélszekrényt, és mikor ellenkezni próbáltam, megütött, így végül odaadtam a pénzt. Később kiderült, hogy a biztonsági rendszer nem is működött, költségcsökkentés miatt leszerelték, így hiába is vártam a rendőrséget. Az eset után az átélt trauma miatt kórházba kerültem, és amikor felépültem, kértem a munkáltatótól az ebből származó káraim megtérítését. Ezt megtagadta, mondván, hogy a rablás egy működési körön kívül eső és elháríthatatlan esemény, így nem köteles fizetni. Ezt én nem tartom méltányosnak, nincs lehetőségem legalább a kórházi számlák megfizettetésére?
146. kérdés  
40 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetként költségkompenzációs támogatásban részesültünk. A támogatást 2008 áprilisában szüntették meg, mivel március 16-án lejárt az akkreditációs tanúsítványunk érvényességi ideje. Továbbá határozatban visszakövetelték a márciusi törthónapra, valamint az áprilisra kifizetett támogatás összegét. Cégünk 2008. március 18-án kérelmet nyújtott be az akkreditációs tanúsítvány megújítására, amelyet végül 2008. június 2-án állított ki részünkre a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Jogszerű volt-e a támogatás megszüntetése? Van-e jogi lehetőség a támogatás június 2-tól történő újbóli folyósítására?
147. kérdés  
Egy önkormányzati iskolában napközis nevelőként, közalkalmazottként dolgoztam, a jogviszonyomat felmentéssel szüntették meg. A képviselő-testület létszámleépítést rendelt el, a döntés értelmében véglegesen megszűnik a napközis nevelői állás, az álláshelyem öt évig nem állítható vissza, kivéve ha a jogszabályból adódó többletfeladatok azt indokolttá teszik. A munkáltatóm tájékoztatása szerint a továbbfoglalkoztatásomra nincs mód, nincs más betöltetlen álláshely, amit fel tudnának ajánlani nekem. Álláspontom szerint a felmentésem jogellenes, mint ahogy a munkáltató azon gyakorlata is, amely az állandó feladatok ellátásához rendszeres túlmunkát tesz kötelezővé, a napközis feladatokat túlórában látják el a nevelők. Kérdésem: jogszerű-e a felmentés, ha a napközis nevelői feladatok ellátása új felvétel nélkül szerintem nem oldható meg?
148. kérdés  
Egy üzletben vállaltam munkát. A megbeszélteknek megfelelően megjelentem az állásinterjún, ahol az üzletvezető elmondta, hogy már másnap kezdhetek is. Megállapodtunk, hogy árufeltöltőként foglalkoztatnak napi nyolc órában. A személyi alapbérben is megegyeztünk, de az első hétre még nem kapok fizetést, mert először szeretné megnézni, hogyan dolgozom, és ha minden rendben lesz, akkor véglegesít. Sajnos a munkaszerződést nem foglaltuk írásba. Az első hét végén az üzletvezető közölte, hogy a továbbiakban nem tart igényt a munkámra. Kérdeztem, hogy mikor fizeti ki a munkámat, amire ő azt válaszolta, hogy nem hajlandó fizetni semmit, hiszen ebben egyeztünk meg. Megteheti ezt a munkáltató?
149. kérdés  
Munkáltatómmal megállapodtunk a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő azonnali hatályú megszüntetéséről. A megállapodás aláírását követő héten felhívtak, és arról tájékoztattak, hogy munkáltatóm visszavonja a megszüntetést, mivel időközben rájött arra, hogy még két hónapig szüksége van a munkámra. Végül arra utasított, hogy vegyem fel a munkát. Önök szerint megteheti-e ezt a munkáltatóm, illetve köteles vagyok-e ez alapján visszamenni dolgozni?
150. kérdés  
Az Mt. alapján az alapszabadság egynegyedével - a munkaviszony első három hónapját leszámítva - 15 napos bejelentési határidő mellett a munkavállaló szabadon rendelkezhet. Meghatározott körülmények fennállása esetén azonban az alapszabadság egynegyedéből - akár azonnali bejelentés mellett - három munkanapot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Kérdésünk az lenne, hogy erre a három munkanapos "rendkívüli" szabadságra is irányadó-e, hogy csak a munkaviszony első három hónapját követően igényelheti a munkavállaló?
151. kérdés  
Közalkalmazott esetén a fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel való csökkentését hogyan kell értelmezni? A következő fokozatban egy évvel tovább, 4 éven át fog maradni, vagy ezentúl minden fokozatba egy évvel hamarabb lép tovább?
152. kérdés  
A munkáltatónk különbusszal biztosítja a beutazást a munkahelyre. A munkaszerződés megkötésekor tájékoztatott arról, hogy fizetésünkből minden hónapban levon egy meghatározott összeget azért, mert a munkáltató a munkába járás költségének csak 80%-át köteles megtéríteni. Valóban így van ez?
Kapcsolódó címke:
153. kérdés  
A titkárnő naponta vezeti az érkező és távozó munkavállalók munkaidejének nyilvántartását az erre rendszeresített jelenléti íven. Mostanában gyakorlattá vált, hogy néhányan napi 2-3 órával tovább bent maradnak, és a hónap végén jelzik bérpótlékigényüket, hivatkozva a jelenléti ívre. Kételkedem, hogy valóban munkavégzés céljából maradnak-e a munkahelyen az alkalmazottaim, és nem csak a pluszjövedelem motiválja-e őket. Mit tegyek, fizessek?
Kapcsolódó címke:
154. kérdés  
A munkáltató felmentéssel megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyomat. Annak közlése során nem a közszférában kötelező formanyomtatványon - megfelelő formában és tartalommal - tette ezt. Ugyan készült egy felmentésről szóló értesítés, amely tartalmazta, hogy ez a nyilatkozat megszünteti jogviszonyomat, ennek indokát is adta, megjelölte a felmentési idő kezdetét, az utolsó munkában töltött napot (azaz a munkavégzés alóli felmentés napját), továbbá a jogviszonyom megszűnésének várható napját. Azonban én ezt nem vettem át. Kérdésem, hogy a felmentésem jogszerűen történt-e, ha arra nem a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és átadásával került sor?
Kapcsolódó címke:
155. kérdés  
Egy üzemi étkezdében dolgozom szakácsként, két társammal. A legutóbbi ÁNTSZ-ellenőrzés alkalmával a lejárt szavatosságú fűszerek miatt bírságot szabtak ki. A munkáltatónk a bírság összegét hármunktól egyenlő arányban egyszerűen levonta, mondván, hogy nekünk kellett volna figyelni a dátumokra. Erre tényleg joga van?
156. kérdés  
Tanulmányi szerződés alapján elvégeztem egy főiskolát. Röviddel a diplomám bemutatását követően közölték velem, hogy nincsen mód a megszerzett képesítésemnek megfelelő munkakörbe történő áthelyezésre. Természetesen a fizetésemben sem látszik meg a négyévnyi erőfeszítésem. Törődjek bele jelenlegi helyzetembe, és maradjak a szerződés szerinti további három éven át a vállalatnál?
Kapcsolódó címke: