Szabadság kiadása

Kérdés: Kiadhatja-e a munkáltató a szabadságokat azért, hogy meglegyen a havi munkaóraszám?
Részlet a válaszából: […]  A régi Mt. 135. §-ának (1) bekezdése szerint a szabadságkiadásánál a munkarend (munkaidőbeosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembevenni. Vagyis a szabadság alatt a munkavállaló mentesül a számára beosztottmunka­idő ledolgozásának kötelezettsége alól. Ez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Szabadságkiadás – a régi és az új szabályok szerint

Kérdés: Mi vonatkozik 2012-től a szabadságok ki­adására? A szabadságok hány százalékával rendelkezik a munkáltató, mennyivel a dolgozó, illetve ezek kiadását, kivételét mennyivel előbb kell közölni az adott féllel?
Részlet a válaszából: […]  A rendes szabadság kiadásának szabályai 2012. január 1-jévelnem változnak. A rendes szabadságot alapvetően a munkáltató adja ki, tehát amunkáltató egyoldalúan dönthet arról, hogy a munkavállaló mikor kapszabadságot. Ugyanakkor az alapszabadság egynegyedéről – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Szabadság próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős munkatársunk családi okok miatt két nap szabadságot szeretne kivenni. Köteles-e elengedni őt a munkáltató szabadságra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 134. § (2) bekezdése szerint az alapszabadságegynegyedét – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a munkáltató amunkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Vagyis a próbaidőalatt – mely az Mt. 81. § (2) bekezdése szerint nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Szabadság vagy betegszabadság?

Kérdés: Ha a munkavállaló kifejezetten kéri, betegszabadság helyett betegsége idejére kaphat-e fizetett szabadságot? A munkáltatónak szüksége van-e egy igazolásra a háziorvostól, hogy a munkavállaló valóban gyógyult állapotban veszi fel ismét a munkát? Ezt az orvos igazolhatja nem keresőképtelenségre vonatkozó igazolással?
Részlet a válaszából: […] A munkajogi szabályok szerint a betegszabadság célja az,hogy a munkavállaló keresőképtelensége esetén jogszerűen mentesülhessen amunkavégzés alól. A munkavállaló a munkahelytől való távolléte jogosságátorvosi igazolás bemutatásával igazolja a munkáltató előtt. A rendes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Szabadság – évente három munkanap előzetes engedély nélkül?

Kérdés: Az Mt.-ben van egy olyan szabály a szabadság kiadása körében, amely szerint a munkáltató évente három munkanapot köteles biztosítani a munkavállaló kérésére, figyelmen kívül hagyva a bejelentési határidőre vonatkozó szabályt. Ennek alapján megteheti-e a munkavállaló azt, hogy a munkáltató előzetes tudomása és tájékoztatása nélkül, bármely különösebb ok híján három napon át nem jelenik meg a munkahelyen, pusztán egy rövid szöveges üzenetet továbbít, amely szerint a három nap leteltét követően felveszi ismét a munkát?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 134. § (1) bekezdése alapján a szabadság kiadásánakidőpontját – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltatóhatározza meg. A szabadságot tehát nem a munkavállaló veszi ki, hanem a munkáltatóadja ki. Általános szabály szerint a munkavállalónak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Rendes felmondást megelőzően kiadott szabadság megítélése

Kérdés: Egyik kollégánk az idei évre járó 28 munkanap szabadságából október elején még egyetlen napot sem vett ki, ezért a könyvelőnk tanácsára arról értesítettük őt, hogy a munkáltató által kiadható szabadság terhére november 1. napjától november 24. napjáig elrendelünk számára 17 munkanap szabadságot. A visszatértét követően rendes felmondást közöltünk vele, jelenleg a felmentési idejét tölti. Az okirat átadása után egy levélben azzal fordult hozzánk, hogy "nyilvánvalóan az volt az egyetlen célja a jogellenesen elrendelt kényszerszabadságnak, hogy ezáltal a munkáltató anyagilag mentesítse magát az előre eltervezett felmondás idején megfizetendő anyagi juttatások terhe alól, amivel nem csak anyagi kárt okozott, hanem visszaélt a szabadság rendeltetésével is". Felszólított, hogy fizessünk számára megfelelő kompenzációt, ellenkező esetben bírósághoz fordul. A követelést nem tartjuk jogosnak, hiszen a 17 nap alatt ő anyagi hátrány nélkül pihenhetett. Jól gondolom, vagy javasolják, hogy egyezzünk meg?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a szabadság kiadása körében úgy rendelkezik, hogy aszabadság kiadásának időpontját – a munkavállaló előzetes meghallgatása után -a munkáltató határozza meg, azonban az alapszabadság egynegyedét – amunkaviszony első három hónapját kivéve – a munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Szabadságkiadás – csak a munkáltató által meghatározott hónapokban?

Kérdés: Az év egy jelentős részében, januártól egészen augusztusig nagy a munkateher a cégünkön, rengeteg a megrendelés. Ezért a munkavállalók részére csak augusztus 1-je után engedélyezünk hosszabb szabadságokat (2-3 napra elmehetnek a munkavállalók január 1-je és augusztus 1-je között is). Ezt minden évben közöljük, és ennek megfelelően töltik ki a munkavállalók a szabadságolási ütemtervet. Jogilag elfogadható az a megoldás, hogy a hosszabb szabadságkiadást az év egy meghatározott időszakára korlátozzuk?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 134. § (1) bekezdése alapján a munkáltató határozzameg a szabadság időpontját, de előzetesen köteles egyeztetni a munkavállalóval.A munkáltató szabad szabadságkiadásának a jogát ugyanakkor korlátozza, hogy – amunkaviszony első három hónapját kivéve – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Bírósági idézés – mentesít a munkavégzési kötelezettség alól?

Kérdés: Néhány éve polgári perben próbálok érvényt szerezni egy jogos követelésemnek. A per soron következő tárgyalási napja egybeesik az egyik nagyobb projektünk teljesítési határidejével. Jól gondolom, hogy az Mt. alapján a munkáltatóm köteles lenne elengedni a tárgyalásra? Nem szeretnék újabb tárgyalási határnapot kérni.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 107. §-a rögzíti azon eseteket, amikor a munkavállalóa jogszabály erejénél fogva mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Ennekegyik tipikus példája az állampolgári kötelezettség teljesítésének ideje,amikor a kiesett munkaidőre még díjazás (távolléti díj)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Diákmunkát végző munkavállalók szabadsága

Kérdés: Gimnazista fiunk (17 éves) még a nyári szünet alatt diákmunkát vállalt két hónapra. Felszolgálóként dolgozott heti öt napon, napi négy órában. Munkaszerződésében nem szerepelt, hogy szabadságra lenne jogosult. Munkáltatója állítása szerint részmunkaidőre és ilyen rövid munkaviszonyra nem jár szabadság. Valóban igaza van a munkáltatójának?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállalótminden munkaviszonyban töltött évben alap- és pótszabadságból álló rendesszabadság illeti meg. Az alapszabadság a munkavállalók huszonnégy éves koráig20 munkanap [Mt. 130. § (2) bekezdés a) pontja]. A fiatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Szabadság – igénybevétel azonnali bejelentéssel

Kérdés: Az Mt. alapján az alapszabadság egynegyedével – a munkaviszony első három hónapját leszámítva – 15 napos bejelentési határidő mellett a munkavállaló szabadon rendelkezhet. Meghatározott körülmények fennállása esetén azonban az alapszabadság egynegyedéből – akár azonnali bejelentés mellett – három munkanapot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Kérdésünk az lenne, hogy erre a három munkanapos "rendkívüli" szabadságra is irányadó-e, hogy csak a munkaviszony első három hónapját követően igényelheti a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel érintett szabály szerint, ha a munkavállalótérintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítéseszámára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagyjelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.
1
2