Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott fizetési fokozat megállapítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Óvodai munkakör betöltése és besorolása

Kérdés: Óvodapedagógus munkakört hirdettünk meg, a jelentkező egy másodéves hallgató az óvóképző főiskolán, várhatóan 2020-ban fejezi be a tanulmányait. Rendelkezik emellett általános pedagógiai asszisztensi feladatok és gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátására jogosító OKJ-s szakképesítéssel, amelyet 2014-ben szerzett (száma 5414001), valamint az ELTE-n csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon 2016-ban szerzett oklevéllel. Korábban két évig egy önkormányzati fenntartású bölcsődében dolgozott, ahol 2018-ban Pedagógus I. fokozatot szerzett. Intézményünkben milyen munkakörben, milyen besorolással alkalmazható? Felvehetjük-e óvodapedagógusnak?
Részlet a válaszból: […]alkalmazható lenne, mivel e munkakörhöz nincsenek konkrét képesítési előírások megállapítva. Ekkor - mivel pedagógus szakképzettséggel még nem rendelkezik - nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltőként nem lehet őt az Nkt. szerinti pedagógus-előmeneteli fokozatokba besorolni, csak a Kjt. szerinti általános közalkalmazotti besorolás szabályai alkalmazhatók esetében. Annak ellenére így van ez, hogy az érintett személy az előző munkahelyén, a bölcsődében Pedagógus I. fokozatot szerzett, mivel ott pedagógus munkakört töltött be, az óvodában azonban a pedagógiai asszisztens munkakör nem pedagógus munkakör, és pedagógus szakképzettséggel sem rendelkezik.Esetében a 326/2013. Korm. rendelet "A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok" című 13. fejezete [32. § (1)-(2) bek.] alkalmazandó. Ennek értelmében, ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre a 326/2013. Korm. rendelet által megállapított osztályok közül - még akkor is, ha ez az iskolai végzettség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3567

2. találat: Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő újraszámolása

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató esetén, amennyiben az alkalmazásában álló dolgozó magasabb képesítést szerez, melyet a munkáltató figyelembe kíván venni a besorolás szempontjából, akkor az átsorolás alkalmával az új, magasabb képesítésnek megfelelően kell-e figyelembe venni a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt (Kjt. 87/A. §)? Tehát úgy jár el helyesen a munkáltató, ha újraszámolja a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a magasabb végzettséget alapul véve? Így a fizetési fokozat - mely a korábban az alacsonyabb végzettségnek megfelelően került megállapításra, azaz a munkaviszonynak az az időtartama is beszámításra került, melyben rendelkezett az alacsonyabb képesítéssel - az új számítás szerint csökken, hiszen a magasabb képesítés alapján történik a fizetési fokozat megállapítása. Összességében az a kérdés, hogy az átsorolás alkalmával a fizetési osztály módosításával egyidejűleg a fizetési fokozat is változtatható-e, vagy annak módosítása jogszerűtlen? Fontos tudnivaló, hogy konkrét helyzetben a közalkalmazott illetménye az átsorolás következtében magasabb lenne, mint jelenleg, de nem lenne olyan magas, mint a fizetési fokozat megtartásával.
Részlet a válaszból: […]szakképzettséget szerzett. Így ebben az esetben, miközben egyfelől a fizetési osztályok tekintetében előre kell sorolni, másfelől a közalkalmazotti átsorolás után a fizetési fokozata csökkenhet, mivel csak az új végzettsége megszerzése óta eltelt idő vehető figyelembe.Más kérdés az illetmény összege: a Kjt. ugyanis garantált (alsó határos) illetményrendszert határoz meg. A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdése szerint a garantált illetménynél magasabb összegű illetmény akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott. Az eltérítés mértékét illetően pedig a Kjt. 21. §-ának (3) bekezdése fogalmaz meg korlátot: "a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3260

3. találat: Köztisztviselői fizetési fokozat megállapítása

Kérdés: A köztisztviselő nappali tagozatos főiskolai tanulmányait 2003-2007 közötti időszakban végezte. A főiskolai tanulmányai mellett megbízási jogviszonyt (1 hónapig), azt követően egyéni vállalkozói jogviszonyt (1 évig) létesített. A köztisztviselő besorolásakor a fenti nappali tagozatos főiskolai tanulmányai mellett létesített, igazolt jogviszonyai figyelembe vehetők-e a fizetési fokozat megállapításához?
Részlet a válaszból: […]időtartamból hat hónapot kell beszámítani. Ha nem volt az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszony során munkavégzési kötelezettséggel nem járó, hat hónapnál hosszabb időtartam, e jogviszony teljes időtartamát és a megbízási szerződés időtartamát is figyelembe kell venni a köztisztviselő besorolásakor. A felsőfokú végzettségű köztisztviselőt az I. besorolási osztályba kell besorolni a Kttv. 131. §-ának (7) bekezdése alapján, az I. besorolási osztályhoz tartozó köztisztviselőt megillető konkrét fizetési fokozatot pedig a Kttv. 1. számú melléklete alapján kell megállapítani. Végül felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kttv. szerint a köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosultsága szempontjából beszámítható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3116

4. találat: Fizetési fokozathoz figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Kérdés: Óvodai dajka közalkalmazottunkat legmagasabb iskolai végzettsége (OKJ-s dajka szakképesítés) alapján soroltuk be. A fizetési fokozatát hogyan kell megállapítani? A Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint ugyanis figyelembe kell venni a munkaviszonyainak azon időtartamát, amely alatt a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel már rendelkezett. A dajka munkakör a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint már "A" fizetési osztályba is besorolható, ami alapfokú iskolai végzettséget jelent. Vagyis esetében be kell számítani azokat a munkaviszonyokat is, amelyek alatt még nem volt meg a dajka szakképesítése, csak az általános iskolai végzettsége? Hogyan értelmezendő a munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés fogalma?
Részlet a válaszból: […]legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A dajka esetében ez a munkaköréhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés.Ebből következően a Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjában szereplő azon rendelkezésben, miszerint a besorolásnál (a fizetési fokozat megállapításához számítandó közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál) figyelembe kell venni "a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett", a "szükséges iskolai végzettség vagy képesítés" fogalmán az adott közalkalmazott besorolása alapjaként elismert iskolai végzettség vagy szakképesítés, és nem a végrehajtási jogszabály szerint az adott munkakörhöz tartozó legalacsonyabb fizetési fokozathoz tartozó iskolai végzettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2791

5. találat: Pedagógiatanári végzettség a besorolásnál

Kérdés: Óvodában dolgozó gyógypedagógus a főiskolai gyógypedagógia tanári végzettsége mellett elvégezte az egyetemet, mellyel okleveles pedagógiatanári szakképzettséget szerzett. A dolgozó fizetési besorolásánál az egyetemi végzettség elismerhető-e, mivel óvodában dolgozik gyógypedagógusként?
Részlet a válaszból: […]gyógypedagógiai terapeuta; speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus; gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta.Az Nkt. 64. §-ának (4) bekezdése szerint a pedagógust - többek között - "az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség" alapján kell fokozatokba sorolni. Vagyis a munkakörhöz az Nkt. 3. mellékletében elő nem írt többletvégzettségek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2737

6. találat: Pedagógus gyakornok előresorolása

Kérdés: Pedagógus munkakörben gyakornokként foglalkoztatott dolgozó számára, akinek 2013. szeptember 1-jéig nem volt meg a két év gyakornoki ideje, három év gyakornoki idő lett előírva. A három év 2014 szeptemberében jár le. Neki kell gyakornoki vizsgát tennie? Mikor és hogyan történik az ő átsorolása a pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszból: […]2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor [Nkt. 97. § (19) bekezdés].A 326/2013. Korm. rendelet 36. §-ának (1) bekezdése szerint azonban a hatálybalépése (2013. szeptember 1.) előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. végrehajtási jogszabályának, a 138/1992. Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kjt. 22. §-a (5) bekezdésének értelmében a gyakornoki idő az F-H fizetési osztályba tartozó (azaz főiskolai vagy annál magasabb szintű végzettséget igénylő) munkakörben három év, ezért került sor három év gyakornoki idő előírására. A 326/2013. Korm. rendelet idézett szabálya még azt is kimondja, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a 138/1992. Korm. rendelet gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ehhez az előrelépéshez tehát nem kell az Nkt. szerinti sajátos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1938

7. találat: Pedagógus besorolásnál figyelembe vehető jogszerző idő

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési intézmény vagyunk. 2013. január 1-jétől a közalkalmazottak a jogelőd intézményektől jogállásváltozás következtében kerültek hozzánk. Az előző munkáltató a fizetési osztály, fokozat megállapításánál figyelembe vette az egyéni vállalkozói jogviszonyt, melynek időtartama 2000. 06. 29-től 2007. 06. 20-ig tartott, főállású egyéni vállalkozói jogviszonyt igazolt az APEH. Kérdésünk: ezen időszakot figyelembe lehet-e venni a közalkalmazotti jogviszony besorolásához?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban, amely alatt a közalkalmazott a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel rendelkezett), valamint a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban töltött idő. Amint a törvényszövegből megállapítható: az egyéni vállalkozói jogviszony nincs a felsoroltak között. Ha a korábbi munkáltató a besorolást nem a jogszabálynak megfelelően végezte el, akkor azt korrigálni kell(ett). A 2001. 342. BH értelmében a közalkalmazott jogszabályon alapuló besorolása nem igényli a beleegyezését, erre azonban szükség van, ha a munkáltató a jogszabálytól eltérő intézkedést kezdeményez. Ebből következően, megítélésünk szerint, ha az átsorolás illetménycsökkentésben mutatkozna meg, az illetmény összege is csökkenthető, kivéve ha a közalkalmazott javára eltérített illetményről volt szó: utóbbi esetben kell a közalkalmazott beleegyezése is ehhez. Következtetésünket arra alapítjuk, hogy a kérdésbeli esetben kizárólag a Kjt. illetménytáblája szerint megállapított illetmény összege a részben jogsértően megállapított, a vállalkozói tevékenységet is figyelembe vevő közalkalmazotti jogviszonyban töltött időn alapul, amíg a közalkalmazott javára történő illetménymegállapítás már mindettől "elrugaszkodik", így a szolgálati idő korrekciója sem jár szükségszerű illetménycsökkenéssel. Az illetménykülönbözet követelésére nézve az Mt. 164. §-át kell alkalmazni, miszerint a jogalap nélkül kifizetett munkabér 60 napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1819

8. találat: Fizetési fokozatba sorolás óvónőknél

Kérdés: 2013. augusztus 31-én óvónő pedagógusunk G fizetési osztály 14-es fizetési fokozatába volt besorolva. Munkaviszonya kezdete: 1972. november 1. volt. Így 2013. szeptember 1-jén 40 év 314 nap pedagógus munkaviszonyban töltött idővel rendelkezett. Legutóbbi soros lépése szerint következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2013. január 1-jén lett volna, ám mivel a Kjt.-ben a 14-es volt a legfelső fokozat, nem léphetett feljebb. Helyesen jártunk-e el, amikor szeptember 1-jével 15-ös kategóriába soroltuk?
Részlet a válaszból: […]központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. mellékletét és az Nkt. 7. mellékletét). Oka ennek, hogy a pedagógus-életpálya figyelembe veszi az időközben történt törvényes nyugdíjkorhatár-emeléseket, vagyis az életpálya meghosszabbodását, a Kjt. viszont nem.Amennyiben a jogszerző idő a 15-ös fizetési kategóriába soroláshoz megvan, akkor 2013. szeptember 1-jétől az Nkt. alapján meg kellett állapítani az e kategória szerinti besorolást. Ugyanakkor a Kjt. szerinti besorolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1809

9. találat: Fizetési fokozat - külföldi sorkatonai szolgálat beszámítása?

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk még román állampolgárként 1985. július és 1987. november között sorkatonai szolgálatot teljesített Romániában. Nem tudjuk eldönteni, hogy a román állampolgárként teljesített sorkatonai szolgálatának ideje beszámítható-e a fizetési fokozatába?
Részlet a válaszból: […]valamely tagállamnak egy másik tagállam területén foglalkoztatott állampolgárát a foglalkoztatási és munkafeltételek tekintetében nem kezelhetik állampolgársága miatt a hazai állampolgároktól eltérő módon, különösen, ami a javadalmazást illeti. A Kjt. 87/A. § (3) bekezdése szerint a közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál figyelembe kell venni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban eltöltött időt. Ezen szakasz alapján véleményünk szerint sértené az egyenlő bánásmód követelményét, ha valamely EU-tagállamban és az itthon eltöltött sorkatonai évek beszámítása tekintetében különbségtétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 555
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Várakozásiidő-csökkentés - a következmények

Kérdés: Közalkalmazott esetén a fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel való csökkentését hogyan kell értelmezni? A következő fokozatban egy évvel tovább, 4 éven át fog maradni, vagy ezentúl minden fokozatba egy évvel hamarabb lép tovább?
Részlet a válaszból: […]idő, ahol a közalkalmazott éppen tartózkodik, lerövidül. Ezt követően, a következő fokozattól kezdve pedig a 65. § (1) bekezdésében szereplő általános szabályt kell alkalmazni, miszerint a közalkalmazott a jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként, a tárgyév első napján lép eggyel magasabb fizetési fokozatba, majd a magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újrakezdődik. Vagyis az egyszer megszerzett kedvezmény ugyanannál a munkáltatónál nem "nullázódik le", a következő fokozatban eltöltendő várakozási idő nem hosszabbodik meg. Más a helyzet akkor, ha a közalkalmazott új munkahelyre lép be. A Kjt. 64. § (3) bekezdése ugyanis így fogalmaz: a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításánál a várakozási időnek a 65. § (3)-(5) bekezdése alapján megelőzőleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 151
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést