Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott pályakezdők foglalkoztatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Start-kártya kedvezmény - jár az ösztöndíjas pályakezdőnek?

Kérdés: Költségvetési szerv személyügyi főosztályára szeretnénk ösztöndíjast felvenni, a "kiválasztott" főiskolai diplomát szerzett tavaly, és jelenleg nappali tagozaton folytatja tanulmányait. Jövőre egyetemi diplomát szerez. Mivel az utolsó tanévben már nincsenek előadások, így a napi munkavégzését az egyetemi tanulmányok folytatása nem befolyásolná, ezért szeretnénk ösztöndíjas jogviszony keretében foglalkoztatni. Lehetőség van-e az ösztöndíjas foglalkoztatására, ha igen, ehhez kapcsolódóan igénybe vehetjük-e a Start-kártyához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszból: […]megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Ebből következően, ha a Start-kártya igénylője hallgatói jogviszonyban áll, ebben az esetben részére értelemszerűen nem állítható ki a Start-kártya. A jogosultság egyik feltétele ugyanis, hogy az igénylő befejezze, de legalábbis megszakítsa tanulmányait. A kérdésbeli esetben az igénylő hallgatói jogviszonya folyamatosan fennáll, ideértve a Start-kártya igénylésének időpontját is, így nem jogosult a kártya kiváltására. A Pftv. 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel a pályakezdő ösztöndíjas, így foglalkoztatottként is ösztöndíjas jogviszonyban állhat - függetlenül attól, hogy nem jogosult a fentiek miatt a Start-kártya kiváltására. A Pftv. 1. § (2) bekezdése alapján ugyanis az minősül ösztöndíjas foglalkoztatottnak, aki az ösztöndíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 499
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Pályakezdő álláskereső - munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszból: […]bérköltségének - adózás előtti bruttó munkabér és járulékai - 50-100%-áig terjedhet a támogatás a munkaügyi központ döntésétől függően. A Korm. rendelet 1. § db) pontja alapján bérköltségként figyelembe vehető a Pftv. szerint járulékkedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő esetén a részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér, valamint a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezménnyel csökkentett járulék. Így a munkatapasztalat-szerzési támogatással párhuzamosan a pályakezdőt Start kártyával foglalkoztató munkaadót megillető járulékkedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 370

3. találat: Pályakezdő álláskereső - a bérköltség támogatása hiányszakmában

Kérdés: Sütőipari cégünk évek óta munkaerőhiánnyal küszködik, pék munkakörbe vennénk fel pályakezdő fiatalokat. A sajtóból úgy értesültünk, hogy állami támogatásban részesülhet a munkáltató, ha hiányszakmával rendelkező pályakezdőt foglalkoztat. Mi a támogatás igénybevételének feltétele, és mi a támogatás mértéke, valamint időtartama? A munkáltatónak van-e továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszból: […]alapján pályakezdő álláskeresőnek a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - be nem töltött személy tekinthető. A támogatás a munkaadó kérelmére akkor nyújtható, ha a munkaadó a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását legalább egy évig, és legalább napi négyórás munkaidőben olyan munkahelyen vállalja, amely a pályakezdő részére megfelelő munkatapasztalatot nyújt. A támogatás a munkaadónál történő tényleges foglalkoztatás időtartamára, azonban legfeljebb egy évre nyújtható. Így nem támogathatók a munkaviszony fennállása alatt azon időszakok, amelyek alatt nem a pályakezdő foglalkoztatását vállaló munkaadónál történik a tényleges foglalkoztatás (pl. kirendelés, munkaerő-kölcsönzés). A támogatást a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50-100%-a közötti mértékben állapíthatja meg a munkaügyi központ - figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontokra. A bérköltség 100%-os támogatása esetén a támogatás nem haladhatja meg a szakképzettség szintjének megfelelően meghatározott következő maximális összeget: - az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér összegét, - a középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 368

4. találat: Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik - Start kártyával foglalkoztatott - munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló kéri. A Start kártyával rendelkező pályakezdő fiatalt foglalkoztató, és erre tekintettel járulékkedvezményt érvényesítő munkáltató köteles a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt a kártyát megőrizni, ezen időtartam elteltével, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével pedig a kártyát a pályakezdő részére visszaszolgáltatni. Az új kártya igénylésével egyidejűleg a munkavállaló vagy - a munkáltató őrzési kötelezettsége ideje alatt történő elveszés, megsemmisülés esetében - a munkáltató köteles nyilatkozatot tenni a kártya elveszéséről, megsemmisüléséről. A kártya elvesztését, megsemmisülését - akkor is, ha a munkáltató őrzési kötelezettsége alatt történt - a munkavállaló köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak. E bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül kell megtennie. Az új kártya kiadása - szemben az első ízben történő kiadással - már nem díjmentes. Az állami adóhatóság részére átutalással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 356
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Első fizetés

Kérdés: Pályakezdő vagyok, idén tavasszal fejeztem be tanulmányaimat egy érettségi utáni szakképzésen. Aláírtam egy munkaszerződést, mely szerint a vállalathoz való belépésem dátuma 2008. szeptember 25. A vállalat a munkabéreket minden hónap 10-ig utaltatja a bankszámlámra, a kérdésem az lenne, hogy ha 25-én beléptem a céghez, akkor mikor kapom meg az első fizetésemet?
Részlet a válaszból: […]feleket a munkaviszonyból származó alapvető kötelezettségek: a munkavállaló dolgozni, a munkáltató bért fizetni köteles. A munkabér az elvégzett munka ellenértéke. Ebből az következik, hogy akkor is megilleti munkabér a munkavállalót, ha csak töredékhónapban dolgozott, ekkor nyilvánvalóan a havi munkabérének a ledolgozott idővel arányos részére jogosult. Az Mt. 155. § (3) bekezdése kimondja, hogy a munkabért - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig (ha ez pihenőnapra vagy munkaszüneti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 142
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Pályakezdő foglalkoztatása - meddig "Start"-olhat?

Kérdés: Idén végző, 29 éves főiskolai hallgatót szeretnénk felvenni Start kártyával ügyfélszolgálati munkakörbe. Az állásinterjún kiderült, hogy már rendelkezik munkatapasztalattal, mert főiskola alatt is dolgozott ilyen területen. Kaphat-e Start kártyát ebben az esetben a pályakezdő? A munkáltatót megilletheti-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény, ha a pályakezdő 30. életévét betölti a foglalkoztatás első évében? Korlátozott-e a Start kártyás foglalkoztatott részére kifizetendő jövedelem mértéke?
Részlet a válaszból: […]ezen nyilatkozattételével egyidejűleg a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával), vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott igazolással bizonyítja felsőfokú végzettségét. A Pftv. 3. §-ának (3) bekezdése szerint a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt. Így ezen jogviszonyok korábbi fennállása nem befolyásolja a pályakezdő Start kártyára való jogosultságát. A Pftv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltatót a pályakezdő fiatal foglalkoztatásának időtartamára a Start kártya érvényességi idején (a kiállításától számított két éven) belül illeti meg a Pftv. 4/A. §-ban meghatározott járulékkedvezmény. A munkáltatónak a kedvezmény akkor jár, ha a pályakezdő legkésőbb a munkába lépését megelőző napon rendelkezik Start kártyával vagy azt helyettesítő igazolással. Az a körülmény, hogy a pályakezdő ezen idő alatt betölti 30. életévét, nem befolyásolja a Start kártya érvényességi időtartamát. A Pftv. 3. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerinti életkori korlátokat csak a Start kártya igénylésének időpontjában kell vizsgálni, mint jogosultsági feltételt, a kedvezményes foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt pedig már nem. A munkáltatót a Pftv. 4/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékának, a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 25 százalékának megfelelő kedvezményes fizetési kötelezettség (a továbbiakban: járulékkedvezmény)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 92
Kapcsolódó tárgyszavak: ,