Az áfa elszámolása

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. december 15.) vegye figyelembe!

Gyakorított áfa még fél évig

Megjelent A Munkaadó Lapja 82. számában (2004. december 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Az adózók többféle gyakorisággal kötelesek, illetve jogosultak elszámolni az adóhatóságnak az általános forgalmi adóval. Alábbi cikkünkben ennek menetét részletezzük.

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak 2003. december 31-ig az Áfa-tv. 47. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint kellett adóbevallást benyújtania, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerinti időpontban. 2004. január 1-jétől a hivatkozott paragrafust hatályon kívül helyezte az Art., és a korábban hatályos szabályozással ellentétben jelenleg ez a törvény rögzíti az adókötelezettségek között meghatározott bevallás-benyújtási kötelezettségre vonatkozó technikai jellegű szabályokat (határidő, gyakoriság) az általános forgalmi adó tekintetében is.

Az adózónak az általános forgalmi adóval kapcsolatos bevallását az Art. 1.számú melléklet I/B/3/a) pontjában meghatározott gyakorisággal, és az Art. 1. számú melléklet I/B/1.,2. pontjában meghatározott időpontban kell benyújtania. Az adóhatóság az Art. 2. számú mellékletének I. Határidők 2/b) pontja alapján gyakoribb elszámolást engedélyezhet.

Az általános forgalmi adó elszámolásának és bevallásának általános szabályai

Negyedéves kötelezettség

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak az Art. 1. számú melléklete I/B/3/a) pontjában meghatározottak szerint - a mellékletben meghatározott kivételektől eltekintve - fő szabályként negyedévenként kell adóbevallást benyújtania. Ez vonatkozik azokra az adózókra is, amelyek a tárgyévben a szervezeti változás (például kiválás, szétválás, egyesülés) eredményeként újonnan jöttek létre.

Havi bevallás

Annak az adózónak azonban, akinek a tárgyévet megelőző évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte, havonta kell az adót megállapítania és bevallania.

Éves bevallás

Abban az esetben, ha az adózónak az adóévet megelőző évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített -vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege előjelétől függetlenül nem haladta meg a 250 ezer forintot (vagyis a számítás eredménye -250 ezer forint és +250 ezer forint közötti érték, vagy legfeljebb ezen értékhatárt eléri), feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal, évente kell adóbevallást benyújtania.

Év közbeni áttérési kötelezettségek

Az éves bevallásról negyedéves bevallási gyakoriságra kell az adózónak áttérnie, ha a tárgyévben az év elejétől - előjelhelyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adókülönbözete előjeltől függetlenül a 250000 forintot elérte (vagyis legalább +250 vagy -250 ezer Ft), vagy számára az adóhatóság év közben közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig - az adózónak benyújtania, amelyben az említett értékhatárt elérte, illetőleg amelyben az adóhatóság a közösségi adószámot megállapította. E negyedévet követően az adózó negyedéves bevallásra köteles áttérni. Amennyiben az éves bevallásra kötelezett adóalany az év közbeni áttérési kötelezettség értékhatárát a tárgyév utolsó negyedévében éri el, akkor tárgyévi első adóelszámolását január 1-jétől december 31-ig kell elkészítenie a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig, ami ebben az esetben január hó 20. napja.

Az adózónak az éves bevallásról havi bevallásra kell áttérnie, ha a tárgyévben az elejétől - előjelhelyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adókülönbözete pozitív előjelű és 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig - benyújtania, amelyben az előzőek szerint meghatározott különbözet pozitív előjelű és az 1 millió forintos értékhatárt elérte. Enegyedévet követő hónaptól az adózó havi bevallásra köteles áttérni.

Negyedéves bevallást benyújtónak havi bevallásra kell áttérnie abban az esetben, ha az adózó év elejétől összesített elszámolandó adója pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtania, amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az említett értékhatárt elérte.

Gyakorított elszámolás kérelemre

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóelszámolási, illetve a törvényben előírt év közbeni áttérési kötelezettségektől függetlenül is kérhetik az adóalanyok az általános forgalmi adó elszámolásának és bevallásának gyakoribb, rövidebb időszakonkénti benyújtásának engedélyezését. Ennek lehetőségét az Art. 2. számú mellékletének I./Határidők 2./b) pontja teremti meg. Részletes szabályait a 7005/2004. (AEÉ.5.) APEH irányelv foglalja össze.

A hatályos szabályozás szerint lehetőség van gyakoribb áfaelszámolásra, ami azt jelenti, hogy - az adóhatóság engedélyével - az éves áfabevallásra kötelezett adózó negyedévente, a negyedéves áfabevallásra kötelezett adózó havonta, illetőleg kéthetente, a havi bevallásra kötelezett adózó pedig kéthetente számol el és nyújt be bevallást az adóhatósághoz. Az Európai Unióban nincs ilyen lehetőség. Erre a tényre tekintettel, továbbá a visszaigénylést tartalmazó bevallások számának csökkentése érdekében a gyakorított áfaelszámolás 2005. július 1-jétől megszűnik. 2005. első félévében - az átmenet biztosítása érdekében - az adóhatóság engedélyezheti a gyakorított elszámolást.

Kérelem, engedély

A gyakorított elszámolási és bevallási lehetőséget kérelmezni kell a területileg illetékes adóhatóságtól. A gyakorított elszámolást és bevallást az adóhatóság az adózó kérelmében szereplő indokokat mérlegelve határozatban engedélyezheti.

Az engedélyezés feltétele

Az Art. szerint az adóhatóság a gyakoribb elszámolást - az adóév végéig - különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A bevallás gyakorítását természetesen azon adózói kör igényli általában, amely az előző feltételeknek megfelel, hiszen nagyban segít likviditási gondjaikon a gyakoribb adóelszámolás abban az esetben, ha a negatív elszámolandó adójuk egyben viszszaigényelhető adó is.

Gyakorított elszámolási lehetőségek

Havi bevallásra kötelezettek

A hivatkozott rendelkezés szerint az az adózó, aki (amely) az általános forgalmi adó nettó elszámolandó összegéről havonta tesz bevallást, kérheti az illetékes adóhatóságtól, hogy ezt az elszámolást és bevallást 15 naponként tehesse meg. Az adóhatóság a kérelemben felhozott indokokat mérlegeli és döntéséről (az engedélyezésről vagy a kérelem elutasításáról) határozatot hoz. A gyakoribb bevallást az elszámolást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, tevékenységét folyamatosan gyakorló adózó esetében az adóhatóság - legkorábban - a kérelem benyújtásának hónapjától, illetve kizárólag a bevallással le nem fedett időszak első napjától engedélyezheti.

Adóbevallási, adóelszámolási határidő

A gyakorított - 15 naponkénti - elszámolás engedélyezése esetén az adózó a tárgyhó 1-15-ig terjedő időszakról elkészített adóelszámolásáról a tárgyhót követő hó 5-ig, a tárgyhó 16-tól a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakról elkészített adóelszámolásról a tárgyhót követő hó 20-ig köteles adóbevallást benyújtani.

Negyedéves adómegállapításra kötelezettek

A hivatkozott rendelkezés szerint az az adózó, aki az általános forgalmi adó nettó elszámolandó összegét negyedévenként köteles megállapítani, elszámolni és bevallani, kérheti az illetékes adóhatóságtól, hogy ezt az elszámolást és bevallást havonként tehesse meg. A gyakoribb bevallást és elszámolást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, tevékenységét folyamatosan gyakorló adózó esetében az adóhatóság - legkorábban - a kérelem benyújtásának negyedévében, a negyedév első hónapjától, illetve kizárólag a bevallással le nem fedett időszak első napjától engedélyezheti.

Tevékenységüket a tárgyévben megkezdő adózók

A tevékenységüket a tárgyévben megkezdő adózók esetében az engedély megadásának legkorábbi időpontja a tevékenységkezdés napja (előtársaság esetén a cégbírósági bejegyzés napját követő nap), illetve a bevallással le nem fedett időszak első napja lehet.

Áfafizetésre nem kötelezett és tevékenységüket év közben kezdő adózók

A tevékenységüket a tárgyévben megkezdő és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett adózók esetében az engedély megadásának legkorábbi időpontja az általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség keletkezésének napja, illetve a bevallással le nem fedett időszak első napja lehet. Az előzőek vonatkoznak azokra az adózókra is, akik tevékenységüket nem a tárgyévben kezdik, de adófizetési kötelezettségük első ízben a tárgyév folyamán keletkezik. A havi bevallás és elszámolás engedélyezése esetén az adózó a tárgyhavi adóelszámolásáról a tárgyhót követő hó 20-áig köteles adóbevallást benyújtani.

Negyedéves bevallók

A hivatkozott rendelkezés alapján az az adózó, aki (amely) negyedévenként kötelezett általános forgalmi adó bevallására, az adó nettó, elszámolandó összegének havonként kétszeri elszámolásának és bevallásának engedélyezését kérheti az illetékes adóhatóságtól. A gyakoribb bevallást és elszámolást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, tevékenységét folyamatosan gyakorló adózó esetében az adóhatóság - legkorábban - a kérelem benyújtásának negyedévében, a negyedév első hónapjától, illetve kizárólag a bevallással le nem fedett időszak első napjától engedélyezheti.

Adóbevallás gyakorított elszámolás esetén

A havi kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezése esetén az adózó a tárgyhó 1-15-ig terjedő időszakról elkészített adóelszámolásáról a tárgyhót követő hó 5-ig, a tárgyhó 16-tól a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakról elkészített adóelszámolásáról a tárgyhót követő hó 20-ig köteles adóbevallást benyújtani.

Éves bevallásra kötelezettek

Amennyiben az adózó éves bevallásra kötelezett, az adó nettó elszámolandó összegének negyedévenkénti elszámolásának és bevallásának engedélyezését kérheti az illetékes adóhatóságtól. Agyakoribb bevallást és elszámolást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, tevékenységét folyamatosan gyakorló adózó esetében az adóhatóság -legkorábban - a kérelem benyújtásának negyedévében, a negyedév első napjától engedélyezheti.

Mérlegelési szempontok az engedélyezési eljárásban

Az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezésekor a mérlegelés kiemelt szempontjai között szerepel, hogy az engedélyt kérelmező adózó az elmúlt időszakban eleget tett-e adókötelezettségeinek (bejelentkezés, adóbevallás, adófizetési kötelezettség teljesítése stb.), megvalósul-e, hogy az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított általánosforgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, vagy az adózó beruházást valósít meg. Az adóhatóság az engedély megadását megtagadja, ha a kérelem indokolatlan. A gyakorított elszámolás lehetőségét az adóhatóság az adóév végéig engedélyezi.

Kérelem a bevallási határidők letelte után

Amennyiben az adózó a kérelmet a tárgyidőszaknak (hónap, negyedév, év) olyan időpontjában terjeszti elő, hogy az engedély megadásakor már az engedélyezett gyakoriságú bevallási határidő(k) eltelt(ek), akkor az engedély tárgyidőszak kezdetétől való megadásának az a feltétele, hogy ez(eke)t a bevallás(oka)t az adózó pótlólag benyújtsa.

Eljárás bevallási késedelem esetén

Az engedélyező határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően benyújtott bevalláshoz kapcsolódóan a bevallás késedelme miatt az adózóval szemben szankciót alkalmazni nem lehet, a bevallásban megállapított fizetendő kötelezettség esedékességének időpontja az engedélyező határozat kézbesítésétől számított 15. nap, a visszatérítési igény kiutalására nyitva álló határidőt legkorábban a bevallás benyújtásának napjától kell számítani.

Újabb kérelem benyújtásának kötelezettsége

Amennyiben az adózó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a gyakoribb elszámolás és bevallás csupán a következő elszámolási időszaktól, újabb kérelemre engedélyezhető számára.

Visszaigénylés gyakorított elszámolás esetén

Az áfatörvény áfa-visszaigénylésre vonatkozó szabályai természetesen a gyakorított elszámolási lehetőség engedélyezése esetén is fennállnak.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. december 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.