Keresés eredménye

55 találat a megadott azonnali hatályú felmondás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Elkésett azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt
Kérdés: A munkavállalónk még próbaidőn volt, amikor fény derült arra, hogy az egyik kollégájával rendszeresen pénzt vesz ki a kasszából. Az eset tisztázása érdekében megbeszélést tartottunk, de a munkavállaló ezen nem jelent meg. Ezért a munkaviszonyát próbaidő alatt (indokolás nélkül) azonnali hatállyal felmondtuk, és az erről szóló levelet tértivevényes küldeményként adtuk fel postán. A küldemény azonban a "nem kereste" jelzéssel jött vissza, a próbaidő azonban már ebben az időpontban lejárt. Jogszerűen jártunk-e el, azaz megszűnt-e a munkavállaló munkaviszonya?
Részlet a válaszból: […]kézbesített jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni egyebek mellett az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon [Mt. 24. § (2) bek. b) pont]. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás jellegzetessége, hogy azt csak a próbaidő alatt lehet joghatályosan közölni, ám az Ön által írott esetben úgy tűnik, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3456
2. találat: Munkavállalói azonnali hatályú felmondás egyoldalú munkaszerződés-módosítás miatt
Kérdés: Két hete a munkáltatóm kijelentette, hogy gazdasági ügyintéző helyett pénztárosra kívánja módosítani a munkakörömet, egyúttal az alapbéremet is visszavenné 15 százalékkal. Mindez számomra komoly visszalépést jelentene, ezért nem fogadtam el a módosítást. Mivel a munkáltatóijogkör-gyakorlóm ragaszkodott a módosításhoz, kénytelen voltam azonnali hatályú felmondással megszüntetni a munkaviszonyomat, hiszen a pénztárba osztottak be már előtte való héten is, mely számomra elfogadhatatlan lett volna. Most a munkáltató vezetője azt mondta, hogy a munkaviszonyt csak a felmondási idő letöltése mellett szüntethettem volna meg, és megtagadta a végkielégítés és a felmentési időre járó távolléti díjam kifizetését. Mit tehetnék?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségszegést követ el, amely kétségkívül megalapozhatja a munkavállaló azonnal hatályú felmondását.A munkáltató azon érvelése, miszerint a munkaviszonyt Ön csak a felmondási idő letöltése mellett szüntethette volna meg, éppen ezért nem helytálló. Az Mt. értelmében a munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót megillető távolléti díjat megfizetni [Mt. 70. § (3) bek., 77. §, 78. § (3) bek.]. Erre tekintettel nem tagadhatta volna[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3423
3. találat: Vezető munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása
Kérdés: Meg lehet-e szüntetni azonnali hatályú felmondással annak a vezető állású munkavállalónak a munkaviszonyát, aki rendszeresen anélkül ismer el egyes szerződéses követeléseket, hogy ellenőrizné, azok mögött van-e tényleges teljesítés? Mivel számos esetben bebizonyosodott, hogy a követelések nagy része valójában nem is volt jogos, ebből következően e tevékenységével jelentősebb összegű kárt okozott a cégnek.
Részlet a válaszból: […]szervezetében elfoglalt kivételes helyzetére, a rábízott cégvagyon megfelelő működtetésével kapcsolatos elvárásokra is. Azt is megerősítette a Kúria, hogy a vezetők vonatkozásában az Mt. fokozott elvárásokat támaszt, és súlyosabban ítéli meg felelősségüket az általánosnál [Mfv.II.10.101/2015.].A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 6. § (1) bek.], valamint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Megállapítható, hogy a vezető az előbbiekben idézett rendelkezésekből fakadó kötelezettségeit megszegte, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3394
4. találat: Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban álló művezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalónk személyes ügyei intézése miatt egy órával későbbi munkakezdés engedélyezését kérte, de az engedélyezett idő leteltével nem ment be a munkahelyére, és a telefonját is kikapcsolta, így felettesei nem tudták elérni sem. Aznap csak több mint 3 órás késéssel vette fel a munkát, ezáltal veszélyeztette a munkáltató által ellátandó feladatok megfelelő ellátását. Utóbb nem tudta megmagyarázni a távollétének indokát. Élhetünk-e ebben az esetben Önök szerint azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]a munkavégzési kötelezettségének sem tett eleget, a munkáltató által előírt helyen és időben nem jelent meg, a munkaideje alatt munkavégzés céljából nem állt a munkáltató rendelkezésére, és nem látta el a munkáját a kérdéses időszakban [Mt. 52. § (1) bek. a)-c) pont]. Mivel a művezető munkakörben dolgozó munkavállaló a távollétre engedélyezett idő lejártát követően több mint 3 órán keresztül nem jelent meg a munkahelyén, felettesei számára telefonon elérhetetlen volt, és nem tájékoztatott senkit sem a távollétének okáról, illetve előrelátható idejéről, az engedély nélküli távollét jelentős mértékűnek tekinthető. Figyelemmel a munkavállaló munkakörének jelentőségére, a vétkesség fokára (a leírtak alapján legalább a munkavállaló súlyos gondatlansága állapítható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3381
5. találat: "Problémás" munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
Kérdés: A munkavállalónk 17 éve áll munkaviszonyban egészségügyi szolgáltató cégünkkel. Én - mint vezető - már 6 éve "kínlódom" vele. Az idők során sok probléma adódott vele, számos alkalommal megszegte az együttműködési kötelezettségét, nem teljesítette a munkáltató kérését, utasítását. Ha például megkérem, hogy mindennap sepregessen össze, és vigye ki a szemetet, az a válasz, hogy már kedden megcsinálta, holott megítélésem szerint alapvető fontosságú, hogy mindennap rend legyen magunk körül. Van egy súlyos beteg kolléganőnk, aki annak ellenére, hogy alig tud mozogni, erején felül teljesít, neki sem segít. Több beteg panaszkodott arra is, hogy arrogáns. A recepteket nem készíti el időben, ezért a betegeknek többször vissza kell jönniük azokért. Ha szóvá teszem, miért nem készítette el a betegnek, amit kér, azt mondja, a beteg hazudik. Amikor beteg lett, és megkértem, menjen haza pihenni, mert nem fertőzheti meg a többieket, és persze betegen nem dolgozhat, az arcomba kiabálta, hogy nem megy haza, mert nincs pénze. Ez az állapot tarthatatlan, minden kérésre nem a válasz, és sok a vita is. A cégünk így nem tud fejlődni. Szerettük volna, ha képezi magát, de erre is nemleges volt a válasz. Ezenfelül nem tudom otthagyni egyedül a cégnél, mert utóbb mindig ki kell javítani a hibákat, amiket vét. Hogyan tudnék megválni tőle?
Részlet a válaszból: […]hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (1) és (3) bek.]. Ha a kötelezettségszegés folyamatos vagy rendszeresen ismétlődik, a gyakorlat értelmében a tudomásszerzéstől számítandó 15 napos határidő nem kezdődik el mindaddig, amíg ez az állapot fennáll.Mindazonáltal a leírtak nagyobb valószínűséggel alapozhatják meg a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával indokolt felmondást [Mt. 66. § (2) bek.]. Az alkalmazott által elkövetett, rendszeresen ismétlődő kötelezettségszegések (az együttműködési kötelezettség megszegése, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3364
6. találat: Keresetindítás munkáltatói szóbeli azonnali hatályú felmondás esetén
Kérdés: Négy éve dolgozom ugyanannál a munkáltatónál. A munkáltatóm egy hete szóban azonnali hatállyal felmondott nekem, indokolás nélkül. Jól gondolom, hogy ez nem volt jogszerű? Milyen lehetőségeim vannak, meddig lehet megtámadnom?
Részlet a válaszból: […]megszüntetésének jogkövetkezményei iránt. Noha a keresetindítási határidő a munkaviszony megszüntetéssel összefüggésben általános szabály szerint a jognyilatkozat közlésétől számított 30 nap [Mt. 287. § (1) bek. b) pont], arra tekintettel, hogy az azonnali hatályú felmondását a munkáltató nem foglalta írásba, hat hónapon belül érvényesítheti az igényét. A munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3318
7. találat: Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva
Kérdés: Munkavállalónk több hónapja táppénzes állományban volt, de egy hónapja az orvosi igazolása értelmében keresőképessé nyilvánították. Miután nem jelent meg munkavégzés céljából, felszólítottuk, jöjjön be dolgozni, ám ő kifejezetten megtagadta a munkavégzést. Tekintettel arra, hogy a felhívás szerinti napon igazolatlanul távol maradt, és azóta sem jelent meg, azonnali hatállyal megszüntettük a munkaviszonyát, mivel nem tett eleget rendelkezésre állási, munkavégzési kötelezettségének, és a tájékoztatási kötelezettségét sem teljesítette. Most perrel fenyegetőzik, ezért szeretnénk megkérdezni: mennyi esélye van a bíróságon?
Részlet a válaszból: […]gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.].Az igazolatlan távollét tipikusan olyan lényeges kötelezettségszegés, amelynél a munkavállaló munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége sérül. A kérdésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3312
8. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás közlésének időpontja
Kérdés: Mivel a munkavállalónk megtagadta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás átvételét, erről jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet két másik munkavállaló tanúként aláírt. Ezt követően az azonnali hatályú felmondást a kilépőpapírokkal együtt tértivevényes küldeményként postáztuk ki a munkavállaló részére, ám azt csak a próbaidő lejártát követően vette át. A munkavállaló perrel fenyeget, és azt állítja, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásunk elkésett, ezért az jogellenes. Helyesen gondolja a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú felmondás közlésének megkísérlésekor felvett jegyzőkönyv vita esetén nagy valószínűséggel képes bizonyítani, hogy a közlés a próbaidő alatt joghatályosan megtörtént, hiszen a munkavállaló a megszüntető jognyilatkozat átvételét megtagadta. Ebből a szempontból nincs annak jelentősége, hogy utóbb tértivevényes küldeményként megküldték az átadni megkísérelt azonnali hatályú felmondást, valamint a megszüntetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3132
9. találat: Munkaviszony megszüntetése utasítás megtagadása miatt
Kérdés: 2014-ben határozatlan időre, a cég X. kerületi üzleteit magában foglaló változó munkahelyre kötöttem a munkáltatómmal munkaszerződést. 2015-ben áthelyeztek az egyik üzletből a másikba, amit ekkor az állandó munkavégzés helyeként jelöltek meg. Most ismét áthelyeznének, de nem egyeztem bele, ezért a munkaviszonyomat megszüntetik hó elejétől. Jogos ez?
Részlet a válaszból: […]okoz, jogszerűen megtagadhatja a munkáltatói utasítást. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy önmagában a sérelem nem elegendő, a munkáltatói utasításnak az Ön személyi, családi, egészségügyi stb. helyzetére egyszersmind aránytalanul sérelmesnek kell lennie. Vita esetén erről a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönthet. Általában elmondható, hogy egy munkáltatói intézkedés akkor aránytalanul sérelmes a munkavállalóra nézve, ha annak a következményei számára például aránytalanul nagyobb kárt vagy költséget idéznek elő, mint az intézkedés végrehajtásának elmaradása a munkáltatóra nézve.Elképzelhető azonban, hogy a munkáltató azon nyilatkozata, amely korábban állandó munkavégzési helyként jelölte meg a jelenlegi munkahelyét, egyúttal a munkaviszony módosítását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3108
10. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás keresőképtelen betegség idején
Kérdés: Munkavállalónk próbaidő alatt betegszabadságra ment, a keresőképtelensége előreláthatóan hat hétig tart. Megszüntethető-e a munkaviszonya a próbaidő szabályai szerint azonnali hatállyal indoklás nélkül? Hat hét múlva járna le a próbaideje, vagyis ha megvárjuk a keresőképtelenség végét, akkor már próbaidőre hivatkozva nem, csupán felmondási idő mellett szüntethetjük meg a munkaviszonyát.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3107
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 55 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés