Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

80 találat a megadott azonnali hatályú felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Azonnali hatályú felmondás irodaszerek eltulajdonításáért

Kérdés: A munkavállalónkat azon kaptuk, hogy fénymásoláshoz szükséges üres lapokat csomagol el. A vizsgálat során bevallotta, hogy már fordult elő ilyen, sőt, írószereket is vitt már haza, de azzal védekezett, hogy csupán néhány, alkalmanként 50-60 papírlapról volt szó, illetve csekély számú és értékű írószerekről (toll, ceruza, iratkapocs). Megítélésünk szerint a munkáltató tulajdonában lévő, munkavégzés céljából használt eszközök eltulajdonítása akkor sem megengedhető, ha azok értéke nem jelentős, azok fogyóeszköznek minősülnek, ezért a törvényes határidőben azonnali hatállyal felmondtunk neki. A munkavállaló ezzel egyértelműen megkárosította a munkáltatót. Megítélésük szerint jogszerűen jártunk el?
Részlet a válaszból: […]hulladék anyag kivitele a munkahelyről is lényeges kötelezettség szándékos megszegésének minősül. Ebből következően az értékkel bíró dolgok eltulajdonítása - még akkor is, ha ez alkalmanként történik, vagy egyébként e dolgok viszonylag csekély értékűek - jelentős mértékű kötelezettségszegésnek minősül. Amunkavállaló ilyenkor a munkáltató jogos érdekeit nem csupán veszélyezteti, hanem meg is sérti [Mt. 8. § (1) bek.] Ebből következően - megítélésünk szerint - a munkáltatói azonnali hatályú felmondás jogszerű.Szintén a fentebb hivatkozott bírósági határozat mutat rá, hogy ha azonban e cselekmény a munkáltatónál kialakult gyakorlat folytán nem minősül jelentős mértékű kötelezettségszegésnek, nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4251

2. találat: Azonnali hatályú felmondás - a visszamenőleges hatály kizárása

Kérdés: Munkavállalónk néhány hete igazolatlanul van távol. Kiderítettük, hogy nem áll szándékában felvenni a munkát, ezért azonnali hatályú felmondással megszüntettük a munkaviszonyát. Szólhat-e a megszüntetés az igazolatlan mulasztás kezdeti időpontjára, azaz tekinthetjük-e úgy, hogy a munkaviszonyt az azonnali hatályú felmondásunk az első igazolatlan napon már megszüntette?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget - szándékosan és jelentős mértékben szegte meg [Mt. 78. § (1) bek.]. Ilyenkor az azonnali hatályú felmondás szubjektív (a munkáltató tudomásszerzésétől számított) határideje mindaddig nem jár le, ameddig a munkavállaló kötelezettségszegése tart (EBH2000. 247, BH2005. 405.). Még az azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló igazolatlan mulasztás sem ad azonban kellő alapot arra, hogy a munkaviszonyt visszamenőleges hatállyal szüntessék meg, vagy a munkaviszony megszűnésének időpontját visszamenőleges hatállyal állapítsák meg. A munkaviszony megszüntetése a bírói gyakorlat értelmében ugyanis csak a jövőre nézve szólhat. Ettől függetlenül azonban, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4191

3. találat: Minősíthetetlen hangnem következményei a munkahelyen

Kérdés: Egy évtizede nálunk dolgozó munkavállalónk sokszor minősíthetetlen hangnemben beszél azokkal a kollégáival, akik a véleménye szerint szakmai szempontból nem jártak el helyesen, vagy hibáztak a munkájuk során. Az is előfordul nemegyszer, hogy emberi méltóságukban is megsértve őket, személyeskedő hangnemben kritizálja a neki nem tetsző (egyébként teljesen elfogadható) öltözködési szokásaikat. A munkáját egyébként jól végzi, az ügyfelekkel udvarias. Mivel volt már olyan kollégánk, akinek a távozása mögött az említett munkavállaló viselkedése állt, és újabban többek is jelezték, hogy amennyiben nem változik a viselkedése, ők is kénytelenek lesznek megszüntetni a munkaviszonyukat, mert nem bírják a munkahelyi légkört, a munkavállaló említett magatartása megalapozhatja-e a munkáltatói felmondást?
Részlet a válaszból: […]általában elvárható magatartást [Mt. 6. § (1) bek.], másfelől a munkatársaival való együttműködés követelményének sem tesz eleget [Mt. 52. § (1) bek. e) pont]. E magatartások kötelezettségszegés jellegét alátámasztja az is, hogy az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani [Ptk. 2:42. § (2) bek.], így a munkavállaló sem tanúsíthat olyan magatartást, amely e követelménybe ütközik.Ilyen helyzetben a munkáltatótól általában alappal várható el, hogy a munkaviszonyban állók személyiségi jogait maga is védelmezze, az e követelményt megsértők magatartását megpróbálja maga is befolyásolni, végső megoldásként - ha ennek törvényi feltételei fennállnak - ezeket szankcionálni. Adott esetben az érintettek munkaviszonyát megszüntetni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki "mérgező" munkahelyi légkör. Ebből következően a - vélhetőleg határozatlan idejű munkaviszonyban álló - munkavállaló munkaviszonyát a kérdésben vázolt magatartásokra - mint kötelezettségszegésekre - figyelemmel felmondással is megszüntethetik [Mt. 66. § (2) bek.]. Emellett az is elképzelhető, hogy azonnali hatályú felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4189

4. találat: Munkaviszony felmondása telefonon

Kérdés: Próbaidőn voltam az új munkaviszonyomban. Az egyik délután, épp, amikor nem voltam beosztva munkavégzésre, a felettesem telefonon közölte velem, hogy másnap már nem kell mennem dolgozni. Tudom, hogy próbaidő alatt nem kell megindokolni a munkaviszony megszüntetését, de ezt az eljárást nem érzem helyénvalónak. Lehet-e ilyenkor bármit is csinálni?
Részlet a válaszból: […]megszüntetés jogkövetkezményei iránti igényének érvényesítése érdekében a keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül kellene előterjesztenie a munkaügyi perben eljáró illetékes bírósághoz. Mivel ugyanakkor az ún. jogorvoslati kioktatás is értelemszerűen elmaradt - hiszen a telefonos közlésben az igény érvényesítésének módjáról és 30 napos határidejéről aligha tájékoztatta Önt a felettese, és ha esetleg tájékoztatta is, ezt minden bizonnyal nem tudná igazolni -, a keresetet még hat hónapon belül be tudja nyújtani [Mt. 22. § (5) bek.].Az már más kérdés, hogy Önnek kell bizonyítania a munkaügyi perben, a telefonbeszélgetésben közölt azonnali hatályú felmondás valóban megtörtént a munkáltatója részéről. Ez különösen nehéz feladat abban az esetben, ha a munkáltató később írásba foglalja a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást. A perben igényelheti a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárát, amelyen belül a munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét [Mt. 82. § (1)-(2) bek.]. Ebből azonban le kell vonni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4157

5. találat: Törzsidőben dohányzás - a lehetséges következmények

Kérdés: A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát felmondással szüntette meg a munkáltató arra való hivatkozással, hogy napi rendszerességgel több alkalommal kijár az üzemből dohányozni törzsidőben, azaz munkavégzési idejében a munkahelyét engedély nélkül elhagyja. A munkavállaló a tényt, hogy napi rendszerességgel napi két-három alkalommal jár ki az üzemből dohányozni, nem tagadja, azonban arra hivatkozik, hogy ezt a gyakorlatot a munkáltató tartósan nemcsak neki, hanem más munkavállalóknak szankció nélkül eltűrte és jelenleg is eltűri, figyelmeztetésben sem szóban, sem írásban korábban nem részesült. Alappal támadható-e a felmondás akár arra hivatkozással, hogy ha a munkavállaló éveken keresztül eltűrte, hogy a munkavállaló kijár a munkaidejében dohányozni a gyáron kívülre, akkor erre nem lehet jogszerűen felmondást alapítani, ugyanis a felmondásnak a felmondás indokaként megjelölt kötelességszegésnek időben kapcsolódni kell a felmondás közléséhez? Ezt az álláspontot olvastam egy munkajogi szakembertől, de nem találtam erre vonatkozó konkrét bírói gyakorlatot. Ha alapos ezen vagy más jogi indokból a felmondás jogszerűtlensége, kérem - ha ilyenről tudásuk van -, hogy a válaszukkal együtt konkrét döntvényszámokat is adjanak meg.
Részlet a válaszból: […]munkavégzés ilyen okból történő megszakítását. Ahhoz, hogy a munkavállalót ezért felelősségre lehessen vonni, vagy munkaviszonyát meg lehessen szüntetni, szükséges, hogy ezt megelőzően a munkáltató egyértelműen tájékoztassa a munkavállalókat arról, a jövőben e gyakorlatot meg kívánja változtatni, és kötelezettségszegésként fogja megítélni. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti ugyanis az is, ha a munkáltató joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a munkavállaló okkal bízhatott [Mt. 6. § (2) bek.].A leírt tényállásból ugyan nem derül ki, hogy volt-e olyan nyilatkozat, amellyel a munkáltató "felülírta", módosította a korábbi gyakorlatát, ha azonban ez hiányzik, a felmondás önmagában erre hivatkozva nagy valószínűséggel jogellenes. Ellenkező esetben - ha volt előzetesen olyan munkáltatói közlés, amely szakított a korábbi gyakorlattal - a munkaviszony megszüntetése jogszerű lehet. A bírói gyakorlatban a fentiekhez némileg hasonló volt az az eset, amikor a munkáltató a hulladék anyag engedély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4155

6. találat: Azonnali hatályú felmondás - a szubjektív jogvesztő határidő

Kérdés: Tudomásunkra jutott, hogy munkavállalónk házastársa konkurens cégének termékeit ajánlgatja az ügyfeleinknek, ezekről folyamatosan, minden héten kapunk visszajelzést. Ez sem etikai, sem üzleti szempontból nem elfogadható, ráadásul cégünk jó hírneve is sérül. Számos ügyféltől rendelkezünk bizonyítékkal erre vonatkozóan. Agond csupán az, hogy az azonnali hatályú felmondáshoz szükséges tizenöt napos határidőből kicsúsztunk megítélésünk szerint, mivel mindezt régebb óta tudjuk. Mit tehetnénk ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]8. § (1) bek., 78. § (1) bek.]. Az Mt. 78. §-ának (2) bekezdése értelmében az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A bírói gyakorlat szerint a tudomásszerzéstől számított ún. szubjektív határidő jogvesztő [BH1994. 398.]. A kérdés szerinti esetre is irányadó ugyanakkor, hogy a sorozatos kötelezettségszegés esetében csak az utolsó cselekmény megvalósulásával kezdődik el a határidő. Így amennyiben a munkavállaló kötelezettségszegése tartós, rendszeresen visszatérő, folyamatos vagy folytonos,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4131

7. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás - indokolással

Kérdés: Próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntettük egyik határozatlan idejű munkavállónk munkaviszonyát. Sajnálatos módon a megszüntető jognyilatkozat tartalmazta azt, hogy a munkaviszonyt azért kényszerülünk megszüntetni, mert cégünk felszámolás alá került, és ezzel összefüggésben a munkavállaló által ellátott tevékenységünket felszámoljuk. Tekinthető-e az indokolás miatt a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás hagyományos ("rendes") felmondásnak?
Részlet a válaszból: […]megállapíthatónak kell lennie a jognyilatkozat megtételének időpontja is. A bírói gyakorlat értelmében, amennyiben ilyen esetben mégis sor kerül indokolásra, a fél azért helytállni tartozik (BH 2005.328.). Eszerint az ilyen indokolásban foglaltak valóságát és okszerűségét vita esetén Önöknek megszüntető félként bizonyítaniuk kell. Önmagában azonban az, hogy megindokolták a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást, még nem eredményezi egyben azt is, hogy a megszüntető jognyilatkozatot egyúttal hagyományos értelemben vett felmondásnak lehessen tekinteni. Ebből eredően, ha egy esetleges per során szükségessé[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4069

8. találat: Vezető állású munkavállaló - a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei

Kérdés: A vezető állású munkavállalónk munkaviszonyát azonnali hatállyal felmondtuk. Ebbe nem törődött bele, keresetet indított a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei iránt. Keresetében vagylagosan kéri megállapítani az Mt. 82. §-ában foglalt jogkövetkezményeket, illetve az Mt. 209. §-ának (6) bekezdésében foglaltakat. Amennyiben a jogellenes megszüntetés iránti keresete megáll a bíróság előtt, jogosult-e a választása szerinti, az Mt. 209. §-ának (6) bekezdése alapján, tizenkét havi távolléti díj megfizetését kérni? Arra hivatkozik, hogy amennyiben ő szüntette volna meg jogellenesen a munkaviszonyát, ez lenne a szankció, ezért ennek az összegnek - legalábbis vagylagos - követelése a részéről azért indokolt, mert ezáltal kerül egyenlő pozícióba a munkáltató és a munkavállaló.
Részlet a válaszból: […]határozatában ugyanis kimondta, hogy a vezető állású munkavállaló munkaviszonyának munkáltató általi jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeként az Mt. 209. §-ának (6) bekezdése nem alkalmazható. Az Mt. erre a lehetőségre egyrészt egyáltalán nem utal, másrészt a rendelkezés alkalmazása még analógia alapján sem merülhet fel, hiszen ez utóbbira csak abban az esetben lenne lehetőség, ha joghézag áthidalása lenne szükséges. Mivel az Mt. egyértelműen szabályozza a munkáltató általi jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményeit az Mt. 82. és 83. §-ában, és azok a vezető állású munkavállalókra is általános szabályként irányadóak, az Mt. 209. §-ának (6) bekezdése alkalmazásának e körben nincs helye. Amunkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése esetén a munkavállaló választási lehetősége csupán abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4052

9. találat: Munkabér megfizetésének elmulasztása

Kérdés: Megszüntethetem-e a határozott idejű munkaviszonyomat, ha a munkáltatóm rendszeresen heteket vagy akár egy-egy hónapot is késik a munkabérem megfizetésével?
Részlet a válaszból: […]megszüntetni [Mt. 78. § (1) bek. a) pont]. A munkabér kifizetésének késedelme vagy elmaradása már önmagában munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség megszegésének tekinthető. Az irányadó gyakorlat értelmében a munkabérfizetési kötelezettség elmulasztása abban az esetben is jogszerű indoka lehet a munkavállalói azonnali hatályú felmondásnak, ha "a késedelem nem huzamosabb ideig állt fenn, és a munkáltató mulasztása nem visszatérő jellegű, hanem egyetlen alkalommal történt" [Mfv.I.10.105/2016/5.]. Mindent összevetve, az Ön által ismertetett többhetes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4045

10. találat: Munkaviszony azonnali hatályú felmondásának következményei

Kérdés: Egy kolléga 2020. február 1-jén kezdett nálunk dolgozni, munkaszerződését határozott időre kötöttük, 2021. március 31. volt a szerződés vége. 2020. október 12-én beadta az azonnali hatályú felmondását, részletes indoklással a nem megfelelő munkakörülmények miatt. 2020. október 19-én társaságunk kiértesítette, hogy nem fogadja el az azonnali hatályú felmondást, mivel a felsorolt indokokat nem tartjuk elfogadhatónak, megalapozottnak. Felszólítottuk, hogy vegye fel a munkát. 2020. október 26-án a kolléga személyesen megjelent a központi irodában a kilépőpapírjainak átvételére, és tagadta, hogy megkapta volna társaságunk értesítését, így személyesen is átvetettük vele válaszlevelünket, és jeleztük, hogy vegye fel a munkát. Ő ezt megtagadta, munkavégzésre nem jelent meg. Tekinthető-e a dolgozó részéről történő jogellenes felmondásnak, hogy a felszólítás ellenére nem veszi fel a munkát? Meddig kell várni, hogy megjelenjen a munkahelyén? Kell-e ismételt felszólítást tennünk, hogy vegye fel a munkát, illetve felszólítani, hogy igazolja 2020. október 12-étől kezdve a hiányzása okát? Miként tudjuk elszámolni a 2020. október 12. óta eltelt időszakot, különösen a 12-én beadott azonnali hatályú felmondása és az értesítés kézhezvétele közötti időszak tekintetében?
Részlet a válaszból: […]közléssel váltja ki a joghatását [Mt. 15. § (4) bek.]; ehhez nem kell a címzett tudomásulvétele. Ebből következően, ha a munkavállaló október 12-én azonnali hatályú felmondást közölt, akkor a munkaviszonya aznap meg is szűnt - függetlenül attól, hogy a munkáltató a megszüntetés jogszerűségével nem ért egyet. A munkáltató által október 19-én postán, illetve azt követően október 26-án személyesen közölt felszólításnak a munkába állásra tehát semmilyen joghatása nem volt, nem is lehetett, mivel a munkavállalónak akkor már nem állt fenn a munkaviszonya. Az azonnali hatályú felmondás ilyen vitatása azért fontos ugyanakkor, mert ebben az esetben a megszüntetés jogszerűségének bizonyítása, valamint a felmentési időre járó távolléti díj és a végkielégítés (jelen kérdésben utóbbi nem releváns) megfizetése [Mt. 78. § (3) bek.] érdekében a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4034
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést