Munkahelyteremtő pályázatok

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 15.) vegye figyelembe!

A korábbiakhoz képest bővülnek a pénzforrások

Megjelent A Munkaadó Lapja 61. számában (2003. március 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A munkaügyi kormányzat nemrégiben pályázatot hirdetett munkahelyteremtő beruházások támogatására azzal a céllal, hogy a gazdálkodókat új álláshelyek létrehozására ösztönözze. A tárca reményei szerint e program nyomán mérséklődik a munkanélküliség, illetve a hátrányos helyzetű régiókban - a működő tőke aktivizálásával - javul a tartós foglalkoztatottság. E célra a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből 3 milliárd forint áll rendelkezésre. A pályázatok 2003. szeptember 30-áig nyújthatók be.

A központilag meghirdetett, munkahelyteremtő beruházásokkal kapcsolatos pályázat mellett a megyei munkaügyi központok - az adott térség munkaerő-piaci helyzetének figyelembevételével - az év első negyedében szintén közzétehetnek pályázatokat. Ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapját (www.afsz.hu) az interneten, valamint a munkaügyi kirendeltségek hirdetéseit is.

A munkaügyi kormányzat azt is tervezi, hogy a szakképzésben részt vevő piaci és iskolai szereplők számára - valószínűleg tavasztól - 3-4 milliárd forintot bocsát rendelkezésre pályázat útján azzal a céllal, hogy megerősödjék a gyakorlati foglalkozást előtérbe helyező szakképzés. E program részletei azonban egyelőre nem ismeretesek. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány viszont már közzétette pályázati felhívását, segítendő a kis- és közepes vállalkozások munkavállalóinak képzését.

A központilag meghirdetett, munkahelyteremtő pályázat keretében azok a belföldi székhelyű gazdasági és közhasznú társaságok, szövetkezetek, illetve egyéni vállalkozások igényelhetnek forrást, amelyek nem állnak csőd-, illetve felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, és még nem kezdték meg a pályázatban feltüntetett beruházást. Kizáró ok továbbá, ha a Munkaerő-piaci Alapból (mpa), valamint az aktív foglalkoztatási célok (afc) támogatási keretéből a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültek, illetve az mpa-ból, valamint az afc-ből a pályázat benyújtását megelőző 3 évben elnyert ilyen célú támogatással kapcsolatos kötelezettségüket nem teljesítették határidőre.

 

Rehabilitációs álláshelyek

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ várhatóan március elején hirdeti meg pályázatát rehabilitációs támogatásra. Ez beruházáshoz, felújításhoz, illetve tárgyi eszközök bővítéséhez nyújtható: visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő formában. Az elképzelések szerint munkahelyteremtés esetén az odaítélhető összeg egy főre jutó maximális értéke 1,2 millió forint, munkahelymegőrzéskor pedig legfeljebb 400 ezer forint lehet. Az egy beruházáshoz adható támogatás nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A kötelező saját erő a fejlesztési költség minimum 20 százaléka kell, hogy legyen - ismertette a terveket Farkas Andrea rehabilitációs szakreferens.

Az elmúlt öt évben egyébként az intézmény 342 millió forintot fordított a rehabilitációs munkahelyek létrehozására és megőrzésére. A támogatott foglalkoztatók száma meghaladja a 80-at, a munkahelyeké pedig a 700-at. Ennek több mint a fele újonnan létrejött álláshely. Örvendetes tendencia, hogy egyre több - a versenyszférában tevékenykedő - cég alkalmaz megváltozott munkaképességű dolgozókat.

Pluszforrások kérhetők

Azok is kiesnek az igénylők köréből, akiket a pályázat benyújtását megelőző 2 évben együttesen 500 ezer forintot elérő munkaügyi bírsággal sújtottak az ellenőrök, vagy a kérelem előtti fél évben csoportos elbocsátást hajtottak végre.

Az a munkáltató remélhet támogatást, amelyik vállalja, hogy a beruházást a megkezdéstől számított 2 éven belül megvalósítja, valamint a létrehozott kapacitásokat és szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti. Garantálni kell azt is, hogy a beruházásban érintett telephelyen a támogatási igény benyújtása előtti hónapban regisztrált létszámhoz képest a foglalkoztatottak számának tervezett bővítése a beruházás befejezésétől számított 3 hónapon belül megvalósul. A vállalkozó kötelezi magát arra is, hogy ezt a létszámot 3 évig folyamatosan foglalkoztatja.

Az igénylőnek a beruházás nettó - áfa-visszaigénylésre nem jogosult pályázónak a bruttó - költségének legalább 25 százalékát saját forrásból kell biztosítania. Ez lehet készpénz vagy tulajdonosi hitel is. Megfelelő fedezet felajánlása is szükséges: ez lehet az odaítélt támogatás 120 százalékát kitevő bankgarancia, vagy a támogatás összegének másfélszeresét jelentő - per-, teher- és szolgalommentes forgalomképes, és nem lakáscélú - ingatlan.

Új munkahelyenként 1 millió forint a vissza nem térítendő támogatás mértéke, de ezen felül - bizonyos feltételekkel - maximum 200-200 ezer forintos kiegészítő forrásra is pályázni lehet. Ha a beruházás társadalmilag és infrastrukturális szempontból elmaradott kistérségekben, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott, vagy a szénbányabezárásban érintett kistérségekben valósul meg, kiegészítő támogatás igényelhető. E térségeknek és településeknek a jegyzéke megtalálható a szakminisztérium honlapján (www.fmm.gov.hu). Többlettámogatás kérhető akkor is, ha nyilvántartott munkanélküliek foglalkoztatására vállalkozik a pályázó.

A kérelmezők így új munkahelyenként - ha valamennyi feltételnek megfelelnek - legfeljebb 1,4 millió forintnyi támogatást igényelhetnek. A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb 80 millió forint, a minisztérium által felsorolt, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű térségekhez tartozó 516 településen, valamint a szénbányabezárásban érintett kistérségek közül a dorogi, a kazincbarcikai, a komlói, a várpalotai és a zirci kistérségekben megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 160 millió igényelhető. Ez az összeg 100 millióval megnövelhető akkor, ha 300-nál több új munkahelyet hoz létre a beruházó.

A pályázatok kitöltése

A pályázat összeállításához szükséges adatlapokat, illetve aláírandó nyilatkozatokat a beruházó az érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központban vagy kirendeltségen veheti át, de le is töltheti a szaktárca internetes honlapjáról. A pályázatot az adott gazdálkodók könyveléssel foglalkozó munkatársai is el tudják készíteni.

A pályázatban be kell mutatni egyebek közt a vállalkozás eddigi tevékenységét, profilját, versenypozícióját, tulajdonosi összetételét, gazdálkodását, pénzügyi helyzetét és persze a létszámmal kapcsolatos adatait. Meg kell indokolni a beruházás célját, helyszínét, műszaki tartalmát, illetve megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját.

Ezenkívül ismertetni kell az újonnan létrejövő munkahelyek számát, a tervezett létszámbővítés mértékét, a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott munkanélküliek - tartósan munkanélküliek, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek - számát. Jelezni kell továbbá a szakképzettség szerinti, illetve a munkakörönkénti létszámigényeket, s a dolgozók felvételének várható kezdő és záró időpontját is.

Ugyanakkor részletesen be kell mutatni a pályázó foglalkoztatási helyzetét az elmúlt 3 évben - kitérve az esetleges csoportos leépítésekre a benyújtást megelőző fél évben -, a munkavállalók szakképzettségének alakulását, valamint a teljes, illetve a részmunkaidős foglalkoztatottak arányát.

Elbírálás, ellenőrzés

A három eredeti példányban benyújtott pályázat átvételéről a munkaügyi kirendeltség igazolást ad, majd 15 napon belül egy alkalommal felszólíthatja a kérelmezőt hiánypótlásra. Ha a formai szempontoknak nem felel meg a pályázat, akkor a munkaügyi központ a döntéshozóknak annak elutasítására tesz javaslatot. Ha a pályázat a formai követelményeknek megfelel, úgy a megyei munkaügyi tanács részvevőiből álló bizottság a munkaügyi központ vezetőjével egyetértésben - havonta egy alkalommal - a szaktárcának felterjeszti a pályázati anyagot. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter államigazgatási eljárás keretében - a pályázatok benyújtását követő 60 napon belül - hozza meg a határozatát. Ezután a munkaügyi központ 15 napon belül tájékoztatja a pályázót.

Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik minél nagyobb arányban alkalmaznának nyilvántartott munkanélkülieket, főként tartósan állástalanokat, pályakezdőket és megváltozott munkaképességűeket.

A támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére több szerv is jogosult. A kedvezményezettnek adott esetben együtt kell működnie a szabályszerű felhasználást vizsgáló Állami Számvevőszékkel, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, az Államháztartási Hivatallal, a minisztériummal, a munkaügyi központtal vagy a szaktárca által megbízott szervezettel. Mindemellett a kedvezményezettet a munkaügyi központ felé bejelentési kötelezettség terheli akkor, ha a vállalkozás helyzetében olyan változás következik be, ami a szerződés teljesítését módosítja, netán meghiúsítja.

 

Vonzó feltételek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központnak korábban a munkahelyteremtő beruházások támogatására külön kerete volt a decentralizált foglalkoztatási alaprészen belül. A jogszabályi változások nyomán azonban két-három éve ilyen jellegű támogatásokhoz csak központilag, vagy a Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett pályázati rendszerek keretében juthatnak hozzá a pályázó munkáltatók - tájékoztatott Simkó János megbízott igazgató. Véleménye szerint - az elmúlt évekhez képest - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által az idei év elején központilag közzétett pályázati feltételek vonzóak, az e célra országosan elkülönített keretösszeg pedig viszonylag jelentős.

A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű megyékben és kistérségekben új munkahelyeket létesítő pályázók az átlagosnál nagyobb mértékű és arányú támogatásban részesülhetnek, ezért a megyén kívüli beruházóknak, tőkebefektetőknek is érdemes lehet - most már az autópálya kiépítettsége és más kedvező adottság miatt is - Borsod-Abaúj-Zemplén megyét választaniuk - hangsúlyozta az igazgató. A központilag meghirdetett munkahelyteremtő beruházásra a megyében január végéig csupán két pályázat érkezett be - 23 fő foglalkoztatását vállalva -, de a következő időszakban ennél nagyobb pályázói aktivitásra számítanak.

Saját hatáskörben a megyei munkaügyi központ várhatóan március első felében hirdet pályázatot a decentralizált rehabilitációs alap megyei keretének terhére, melyből a megváltozott munkaképességűek részére kialakított munkahelyek fejlesztése lesz támogatható. A munkáltatók - az eléggé közismert képzési és egyéb jellegű támogatások mellett - a legalább három hónapja regisztrált pályakezdő fiatalok alkalmazásakor egy éven keresztül kaphatják meg a munkabér 80 százalékát a munkaügyi központtól. A legalább hat hónapja regisztrált munkanélküliek esetében pedig 3-9 hónapon keresztül a bérek 80-100 százaléka téríthető meg támogatásként.

Támogatások helyben

A helyi munkaügyi központoktól, kirendeltségektől a hátrányos helyzetű munkavállalók vagy munkanélküliek alkalmazásakor igényelhetők források. De támogatják például a pályakezdő állástalanok munkatapasztalat-szerzését, szakmai felkészültségének javítását is. Ugyanakkor létezik a pályakezdők foglalkoztatási támogatása is, amely a fiatal gyakorlati helyén való elhelyezkedését segíti.

Támogatásra számíthat az a munkáltató is, aki megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz. A rehabilitációs munkahelyteremtés és -megőrzés támogatási konstrukciójának lényege, hogy ha a foglalkoztató megváltozott munkaképességű személyt akar alkalmazni, de nem rendelkezik megfelelő épülettel, eszközzel, gépekkel vagy berendezésekkel, akkor segítséget kérhet a munkaügyi központtól. Nemcsak új munkahelyek létrehozásához, hanem a már meglévők rehabilitációs célú átalakításához is igényelhető forrás. Az a munkaadó, aki olyan dolgozót alkalmaz, akinek a munkaképessége legalább 40 százalékkal csökkent, rehabilitációs foglalkoztatást bővítő bértámogatásban részesülhet.

Legfeljebb egy évre kapható munkahely-megőrzési támogatás. Ezt az a foglalkoztató igényelheti, aki működésével összefüggő okból, rendes felmondással akarja megszüntetni a dolgozó munkaviszonyát. Feltétel továbbá, hogy a munkaadó a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát legalább 30 nappal megelőzően írásban bejelentette a munkaügyi központnál, és az érintett munkavállalót legalább hat hónapja foglalkoztatja.

A támogatás további feltétele, hogy az igénylő nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. A kérelmezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a foglalkoztatottak megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre és vállalja a munkavállaló alkalmazását a támogatás folyósítása alatt. Fontos kitétel, hogy a munkáltató a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatást is vállal. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet.

Az elnyerhető pénzeszköz azonban ennél nagyobb arányú, 50-90 százalékos is lehet abban az esetben, ha az érintett munkavállalót minimálbéren foglalkoztatják, ha megváltozott munkaképességű személyről van szó, vagy ha az érintett dolgozó foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb munkaidőben történik. Ez esetben a munkaidő mértéke a napi négy órát elérheti, de a hatot nem haladhatja meg. A havonta utólag folyósítható támogatás havi mértéke nem lehet több a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresénél.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) (www.ofa.hu) a kis- és középvállalkozások saját munkavállalói képzésének támogatására írt ki pályázatot. Azok a kkv-k pályázhatnak, amelyek törvényileg kötelezettek a szakképzési hozzájárulás fizetésére, és ennek összege tavaly nem haladta meg a 1,5 millió forintot. Az OFA a vissza nem térítendő támogatást utalvány formájában nyújtja, melyet a pályázó a felnőttképzési intézményben érvényesíthet. A pályázatok beadási határideje április 15. A képzési programok támogatására felosztható összeg 485 millió forint.

A szerződéskötés néhány feltétele

- 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a kedvezményezettnek nincs köztartozása, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést adott;

- 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a kedvezményezettnek nincs teljesítetlen környezet-, illetve természetvédelmi és vízügyi kötelezettsége;

- csőd, felszámolás vagy végelszámolás nem indult a kedvezményezett ellen;

- ha a pályázatban banki és/vagy tulajdonosi hitelt jelölt meg a kedvezményezett, a hitelszerződés(ek) csatolása;

- az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás odaítélése vagy a pályázatban megjelölt hitel felvételének meghiúsulása esetén - amennyiben a pályázó a beruházást változatlan formában valósítja meg - a hiányzó forrás más formában történő biztosítása;

- más állami támogatások igénybevétele esetén csatolni kell a döntéshozó szervezet értesítő levelének másolatát;

- munka nélküli személy alkalmazása esetén a munkaerőigényt be kell jelenteni a munkaügyi központ kirendeltségének

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.