Közüzemi szerződés közműves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. szeptember 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 44. számában (2001. szeptember 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

A közüzemi szolgáltatásokat bemutató sorozatunknak ebben a részében a közműves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre vonatkozó szabályokat ismertetjük.

 

A közműves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre irányadó rendelkezéseket a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (R.) tartalmazza. A közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés - a korábbiakban ismertetett szolgáltatásokhoz hasonlóan - közüzemi szolgáltatás, amelynek keretében a szolgáltató az ivóvízművek, illetőleg a szennyvízelvezető művek, az úgynevezett víziközművek üzemeltetésével köteles a víziközmű-hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának (a fogyasztónak) ivóvizet szolgáltatni, illetőleg elvégezni az ingatlanon keletkező szennyvizek és a csapadékvizek összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését és tisztítását.

A szolgáltató a fentieket az előírásoknak megfelelően - a víziközművek teljesítőképességének mértékéig - köteles teljesíteni.

Szerződéskötési kötelezettség

A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadására-átvételére a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel szerződést kell kötnie.

A szerződés tartalmazza:

 • a szerződő felek nevét, címét, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá természetes személynél a személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét és idejét;
 • a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi adatokat;
 • a szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz- és szennyvízátadás megkezdésének időpontját;
 • a teljesítés helyét;
 • az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz leolvasásának és a számla kiegyenlítésnek a módját;
 • a szerződésszegés következményeit;
 • a fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg átadó részére;
 • az egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.

A szerződés megkötése, felmondása

A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot a szolgáltató az ivóvízellátásba vagy szennyvízelvezetésbe való bekötés esetén a megépítéshez adott hozzájárulással együtt megküldi a fogyasztónak, aki azt a kézbesítéstől számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, illetve közli a szerződéssel kapcsolatos véleményeltérését.

Amennyiben a fogyasztó a szerződést - a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve - a szerződés tartalmára kiható véleményeltéréssel írta alá, a szolgáltató köteles 15 napon belül kezdeményezni a felek álláspontjának egyeztetését.

A szerződési ajánlatban foglaltak 30 napig kötik a szolgáltatót.

A megkötött szolgáltatási szerződést ivóvízellátás esetén a fogyasztó 60 napos határidővel felmondhatja, amennyiben az ingatlanon nincs más, a felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatás.

A mellékszolgáltatási szerződés felmondása

A megkötött mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználatot igénybe vevő (elkülönült vízhasználó) harmincnapos határidővel, a szolgáltató pedig - két hónapon túli díjtartozás esetén - további harmincnapos határidővel felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerződések felmondásáról a szolgáltató köteles tájékoztatni a bekötési vízmérő fogyasztóját.

Bekötés a víziközmű-hálózatba

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa (használója) kezdeményezheti a szolgáltatónál, aki előzetes tájékoztatást ad a bekötés lehetőségeiről és feltételeiről.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához, avagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minőségének javításához - a lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével - a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást elkülönítetten kell kezelni, és azt kizárólag a víziközmű fejlesztésére lehet fordítani.

Kötelező bekötés

A települési önkormányzat jegyzője a közegészségügyi, a környezetvédelmi, valamint a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén a tulajdonos költségére elrendeli az ingatlanok víziközmű-hálózatba való bekötését.

Egyedi bekötés

Amennyiben a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a szükséges hatósági engedélyek mellett a bekötéshez a szolgáltató írásbeli hozzájárulása is szükséges, a bekötés költségei - a bekötésre kötelezés esetét kivéve - a kezdeményezőt terhelik.

Díjfizetés, számlázás

A szolgáltatásért a fogyasztónak jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként és időszakonként - az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak, illetőleg az árjogszabályoknak megfelelő - számlát bocsát ki, amelyet a fogyasztó a szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.

A fogyasztó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a szolgáltatónál, aminek azonban a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére nincsen halasztó hatálya.

Változásbejelentési kötelezettség

A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

A díjfizetés elmulasztása

Ha a fogyasztó a díjat a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, a szolgáltató tájékoztatja a mulasztás következményeiről, és egyben erről az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) területileg illetékes intézetét is értesíti.

A szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése

A szolgáltató a szolgáltatást a létfenntartáshoz, a közegészségügyi és tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez, valamint az egészségügyi és gyermekintézmények ellátásához szükséges ivóvízellátás, továbbá a szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás kivételével

 • időben és mennyiségben korlátozhatja,
 • a kizárólag termelési célú ivóvíz-felhasználásnál szüneteltetheti, illetve három hónapon túli díjtartozás esetén további harmincnapos határidővel a szolgáltatási szerződést felmondhatja, illetve
 • a bekötővezetéket leszűkítheti, lezárhatja,

ha az illetékes ÁNTSZ-nek - az intézkedés bevezetését nyolc nappal megelőző szolgáltatói értesítés mellett - nincs azzal ellentétes állásfoglalása.

Közegészségügyi követelmények

A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 50 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott.

A korlátozás, szünetelés feloldása

A díjhátralék megfizetésének igazolásától számított öt naptári napon belül a szolgáltatónak a szolgáltatáskorlátozást, illetve a -szünetelést meg kell szüntetnie.

Korlátozás, szünetelés a fogyasztó kérésére

A szolgáltató a szolgáltatást a fogyasztó kérésére is szüneteltetheti, illetőleg megszüntetheti. Ennek költségei a fogyasztót terhelik.

A törzshálózatba való bekötés szabályai
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő-vezetékekkel kell megvalósítani. Ha a közös bekötéssel a szolgáltatás műszakilag megoldható - az érintett tulajdonosok írásbeli szerződése és a szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján - több szomszédos ingatlan ellátására közös bekötővezetéket és csatlakozóhálózatot lehet építeni. Abban az esetben, ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető.

A szolgalmi jog létrehozására irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni. Megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza - a jegyző a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalmat alapíthat. Ezt a tűrési kötelezettséget azonban meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés - a meglévő állapothoz képest - nem okoz aránytalan hátrányt.

A víziközmű-törzshálózatba bekötött ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetőleg megszüntetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének kell gondoskodnia.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. szeptember 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.