Közalkalmazottak foglalkoztatása nyugdíj mellett


A nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 268/2022. Korm. rendelet alapján történő továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzetben érvényesülő szabályozásával kapcsolatban kérdezzük: egy közalkalmazott - aki 2022. szeptember 22-én éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, azaz betölti a 65. életévét - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát meg kell-e szüntetni amiatt, hogy a nyugellátását igényelni tudja, és majd a nyugdíjfolyósítótól kapott határozat alapján vehetjük fel ismét? Amennyiben nem, módosítani kell-e azt határozott idejű jogviszonyra az ellátás megállapításának kezdőnapjától a 12. hónap utolsó napjáig? Ha már egy nyugdíjas személyt veszünk fel, határozott vagy határozatlan jogviszonyban kell kinevezni? Vannak olyan közalkalmazottak, akik a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító 40 évvel rendelkeznek, ezért felmentés folytán 2022. augusztus 31-én szűnt meg a jogviszonyuk. A nyugdíj megállapítását most fogják igényelni. Az új jogszabály miatt ők is vissza szeretnének jönni. Melyik nappal kell felvennünk, illetve vehetjük fel legkorábban ismét ezeket a személyeket? Az új rendelettel kapcsolatban milyen teendők vannak a munkáltató és a munkavállaló részére, mi a következő folyamat?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. október 18-án (235. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4525

[…] közalkalmazottakra vagy a 269/2022. Korm. rendelet 1. §-a által meghatározott munkáltatóknál foglalkoztatottakra terjed ki - öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, akia) a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt - így például a kérdésben említett 65. életévét - betöltötte, ésb) legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik.E szabályból is látható, hogy az öregségi nyugdíjra az e feltételekkel rendelkező személy akkor is jogosulttá válik, ha még fennáll a közalkalmazotti jogviszonya. Ebből következően nem kell megszüntetniük a közalkalmazotti jogviszonyt ahhoz, hogy a közalkalmazott egyáltalán igényelhesse a nyugellátást.Az már egy különálló kérdés, hogy az 1700/2012. Korm. határozat 1. pontjának 1.6. alpontja felhívta a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek többek között közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. A határozat ugyanakkor lehetővé tette, hogy amennyiben azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a kormány véleményének kikérését követően dönthessen az olyan közalkalmazott továbbfoglalkoztatásáról vagy foglalkoztatásáról, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, azzal, hogy a kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában (1700/2012. Korm. határozat 1. pont 1.3. és 1.7. pont).Az 1374/2022. Korm. határozat azonban kimondja, hogy az 1700/2012. Korm. határozatban foglaltaktól eltérően 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között a kormány véleményének kikérése nélkül foglalkoztatható az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, de csak abban az esetben, ha a foglalkoztatásra szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, vagy köznevelési vagy szakképző intézményben kerül sor. Ebből egyfelől az következik, hogy ezen a körön kívül még mindig szükséges az 1700/2012. Korm. határozatban foglaltak betartása. Másfelől mindezekhez hozzá kell tenni azt is, hogy mivel a jogszabálynak nem minősülő 1700/2012. Korm. határozat és az 1374/2022. Korm. határozat hatálya nem terjed ki az önkormányzati fenntartású intézményekre, ezért az ilyen intézményekben eddig sem volt akadálya annak, hogy a közalkalmazottak foglalkoztatására az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően is sor kerüljön. A kérdésből ugyanakkor nem derül ki, hogy a munkáltató milyen fenntartásban áll, ez azonban a fentiek értelmében meghatározó jelentőséggel bír.A 268/2022. Korm. rendelet csupán arról rendelkezik, hogy a fentiekben vázolt feltételek mellett 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása. Azt azonban nem írja elő, hogy az érintett személynek milyen típusú - határozatlan vagy határozott idejű - jogviszonyban kell állnia. Ebből következik, hogy akár határozatlan, akár határozott idejű közalkalmazotti jogviszony is létesíthető vele, és nem szükséges határozott idejűvé módosítani a meglévő közalkalmazotti jogviszonyát, vagy eleve 2023. augusztus 31. napjáig létesíteni a jogviszonyt. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 21. §-ának (2) bekezdése alapján - törvény eltérő rendelkezése hiányában - jogszerűen csak helyettesítés céljából vagy meghatározott […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.