Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott közalkalmazotti jogviszony létesítése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kinevezési okirat átadásának határideje

Kérdés: A Kjt. hatálya alatt az új belépő kinevezési okiratát a belépéshez képest mikor, mennyi időn belül kell átadni?
Részlet a válaszból: […]állnia. Az okirat hiányában a közalkalmazott foglalkoztatására írásba foglalt kinevezés nélkül kerülne sor. Nem jogszerű ebből következően az a gyakorlat, melynek értelmében a kinevezés csak a közalkalmazott munkába állását követő időszakban készül el, illetve kerül aláírásra a felek által.Az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 23. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a kinevezés írásba foglalásáról gondoskodni, és ennek egy példányát a közalkalmazottnak átadni. Noha az átadás pontos időpontjára sem az Mt., sem a Kjt. nem utal, a felek együttműködési kötelezettségéből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2971

2. találat: Nyugdíjas közalkalmazott foglalkoztatása

Kérdés: Óvónő és dajka munkakörre vonatkozó a kérdésünk. Nyugdíjas foglalkoztatható-e közalkalmazottként? Ha igen, akkor hogyan, milyen módon oldható meg a 40 év jogosultsági idővel nyugdíjba vonuló, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy foglalkoztatása esetében? Nyugdíjas foglalkoztatására az óvodákban jelentkező óvónő- és dajkahiány miatt lenne szükség. Négy-öt hónapot ugyanis csak nyugdíjas foglalkoztatásával tudná megoldani az óvoda. Határozott idejű kinevezéssel lehetséges esetleg?
Részlet a válaszból: […]érintett kollégák még jelenleg nem nyugdíjasok, akkor a foglalkoztatásuk és nyugdíjra való jogosultság tekintetében az alábbiakra is ügyelni kell. Öregségi teljes nyugdíjra ugyanis az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll [Tny. 18. § (2) bek.]. Ezen túlmenően öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll [Tny. 18. § (2a) bek.]. Tehát ahhoz, hogy a közalkalmazott öregségi nyugdíjban részesüljön, a közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni. A jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére a Kjt. fent hivatkozott rendelkezései biztosítják a felmentési indokot.Nem szabad megfeledkezni, hogy alapvetően közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető [Kjt. 20/A. § (1) bek.]. A munkakör pályázat kiírása nélkül nyugdíjasok esetében akkor tölthető be, ha- olyan munkakörről van szó, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, vagy,- ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók [Kjt. 20/A. § (2) bek.].A Kjt. a határozott idejű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2580

3. találat: Hat hónapon belüli visszavétel a korábbi munkakörbe

Kérdés: Van-e olyan törvény, miszerint ha adott munkakörből munkanélküli lesz valaki, akkor abba a munkakörbe 6 hónapig nem vehetnek fel új dolgozót? Törvényes-e ez alapján a 2015. szeptember 4-én gyermekfelügyelői állásra kiírt pályázat egy speciális általános iskolában akkor, ha egy volt közalkalmazott ebből a munkakörből 2015. június 23-tól jelenleg is munkanélküli, és mivel még a 6 hónapon belül vagyunk, törvényesen elfoglalhatja-e ez a személy a kiírt állást?
Részlet a válaszból: […]a támogatásra való jogosultság elvesztése lesz.) A munkakört korábban betöltött személynek nincs joga arra, hogy őt vegye vissza volt munkakörébe a munkáltató, és emiatt a korábban általa betöltött munkakörre utóbb kiírt pályázat sem válik érvénytelenné. Az állásba való visszahelyezésre csak akkor kerülhet sor, ha e személy közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató felmentéssel szüntette meg, emiatt e személy volt munkáltatója ellen sikeres munkaügyi pert indított, és pernyertessége esetére a törvény nemcsak a kártérítési igényt, de az állásba való visszahelyezést is lehetséges jogkövetkezményként határozza meg. Minderre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2444

4. találat: Közalkalmazotti jogviszony létesítése nyugdíj mellett

Kérdés: Közalkalmazott vagyok, áprilisban elérem a rám irányadó nyugdíjkorhatárt. Ekkor szeretnék nyugdíjba menni, ezért arra gondoltam, hogy megkérem a munkáltatómat, mentsen fel, majd megbeszélem vele, hogy utána nyugdíjasként alkalmazzon, így megkapnám az ellátást és a béremet is. Szeretném tudni, hogy ennek az elképzelésnek van-e bármi akadálya, vagy ha a munkáltató beleegyezik, akkor megoldható, hogy a nyugdíj mellett tovább dolgozzak?
Részlet a válaszból: […]szükséges, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, Ön biztosítással járó jogviszonyban ne álljon [Tny. 18. § (2) bek. c) pont]. Így elengedhetetlen, hogy a közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre kerüljön.A Tny. szerint az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas - többek között - közalkalmazotti jogviszonyban áll [Tny. 83/C. § (1) bek.]. Tehát az öregségi nyugdíj nem folyósítható a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt, a jogosulatlanul felvett ellátást vissza kell fizetni. A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről - a nyugellátásban részesülő személynek a bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján - hivatalból dönt [Tny. 83/C. § (2)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2251

5. találat: Közalkalmazotti jogviszony létesítése a felmentési idő alatt

Kérdés: Pedagógusként állok közalkalmazotti jogviszonyban. Átszervezés miatt felmentettek, jelenleg a felmentési idő alatt még dolgozom. Létesíthetek-e közben máshol közalkalmazotti jogviszonyt? Kihat-e ez a végkielégítésre való jogosultságomra?
Részlet a válaszból: […]43. § (1) bekezdés]. Erre figyelemmel a munkáltató megtilthatja, azaz összeférhetetlennek minősítheti az új jogviszonyt. A munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését pedig - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - a beosztott közalkalmazott a köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni [Kjt. 44. § (1) bekezdés]. Ameddig tehát a felmentési idő alatt a közalkalmazott dolgozik, létesíthet ugyan máshol közalkalmazotti jogviszonyt, de ehhez a munkáltató engedélye kell, vagy bejelentéshez kötött. Amikortól viszont a munkavégzés alól végleg mentesítik, már nem vesz részt a munkáltató tevékenységében, tehát az összeférhetetlenséget okozó tényező sem állhat fenn, bejelentési, engedélyeztetési kötelezettsége nincs.Érdemes türelmesnek lennie! A Kjt. 37. §-ának (12) bekezdése szerint, felmentés esetén, ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunka­idős jogviszonyt létesít, ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, továbbá- a felmentési időből hátralevő idő tekintetében távolléti díjra nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2250

6. találat: Kórházi alkalmazott illetményének fizetése

Kérdés: 2013. szeptember 10-én kezdtem el dolgozni egy kórházban. A VIP-osztályra jelentkeztem, mert itt kiemelt bérezést ígértek. Elvállaltam a munkát, annak ellenére, hogy azt a tájékoztatást kaptam, hogy átmenetileg, pár hétre a Traumatológia állományába vesznek fel. Kiemelt bérezésről egészen októberig nem is volt szó, akkor a zúgolódások miatt kihirdették, hogy kapunk bruttó 40 000+10 000 Ft pótlékot, visszamenőleg, hóközi kifizetésként. De ezt a mai napig nem kaptuk meg, a munkaügyi osztályon is összevissza ígérgetnek, ma már csupán annyit, hogy csak nyelvpótlékot fognak fizetni. A másik kérdésem, hogy rosszul számolták ki az éveimet, ezért nem a megfelelő besorolási sávba tettek. Mit tehetnék az ügyben?
Részlet a válaszból: […]megtámadás joga nem gyakorolható. Amennyiben megtámadását a munkáltató nem fogadja el, a keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el [Mt. 287. § (3) bek.]. A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen. Természetesen mindehhez az kell, hogy Ön tudja a bíróság előtt - például hangfelvétellel, írásos emlékeztetővel vagy tanúvallomásokkal - bizonyítani, hogy a szóbeli tárgyaláson mi hangzott el.Azt, hogy visszamenőlegesen milyen jogcímeken milyen pótlékok járhattak Önnek, a kinevezés és a tényleges munkavégzési körülmények vizsgálatával lehet eldönteni. Látatlanban erre nem vállalkozhatunk. Idegennyelv-tudási pótlék a Kjt. 74. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján akkor jár a közalkalmazottnak, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt, és e nyelvre vonatkozóan állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik. Azt, hogy az adott munkáltatónál milyen idegen nyelv milyen munkakör betöltése esetén jogosít nyelvpótlékra, az adott munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződés, ha ilyen nincs, a munkáltató állapítja meg.A Kjt. 64. §-ának (1) bekezdése szerint a közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a 87/A. § szabályozza. Jogszerző időnek minősül a költségvetési intézményeknél, illetve közhatalmi szerveknél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban, valamint ösztöndíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1827

7. találat: Pályázati anyag visszaküldésének szabályai

Kérdés: Dajka és takarító munkakörre pályázatot adott be iskolám a kormányzati személyügyi központhoz, majd költségmegtakarítás céljából "sima" levélben küldte vissza a sikertelen pályázók részére a pályázatot. Ezt most számon kéri a fenntartó. Van arra jogszabályi kötelezés, hogy tértivevényes levélben kell annak a pályázatát visszaküldeni, aki nem nyert? Jogellenesen jártunk el?
Részlet a válaszból: […]törvény arra is szigorú rendelkezéseket tartalmaz, hogy miként kell eljárni a benyújtott pályázati anyagokkal, továbbá hogy azokat milyen módon lehet harmadik személy tudomására hozni. A törvény értelmében a benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén pedig a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni, és személyes adatait törölni kell [Kjt. 20/A. § (7) bek.].A jogszabály tehát előírja, hogy a pályázati anyagokat vissza kell juttatni a sikertelen pályázók részére. Arra valóban nem kötelezi a kiírót, hogy mindezt tértivevényes küldeményben tegye meg. Ugyanakkor abban az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1480

8. találat: Alkalmatlan gyakornok közalkalmazotti foglalkoztatása

Kérdés: Egyik önkormányzati intézményünknél informatikus munkakörben foglalkoztattunk gyakornokot, akit a Kjt. előírásainak megfelelően minősítettünk. Minősítése "nem megfelelt" lett, aminek az lett a következménye, hogy el kellett küldenünk. Kizárja ez azt, hogy az önkormányzat akár az eredeti, akár más intézményében vele közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen?
Részlet a válaszból: […]munkáltató közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen, még abban az esetben sem, ha a munkakör ugyanaz, mint amelyben a munkája nem volt megfelelő, illetve akkor sem, ha az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja esetleg az előző megszűnését követő nap. (Ellenkező esetben a nem megfelelt gyakornok további karrierje ellehetetlenülne.) Ez a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés - természetesen a rendeltetésszerűségre ilyen esetben is figyelemmel kell lenni, a fenti rendelkezések célja ugyanis az, hogy lehetőleg szakmailag alkalmas, megfelelő munkavégzési képességgel és hozzáállással rendelkező személyek lássanak el közalkalmazotti munkakört. Ugyanakkor nincs szankciója annak, ha a munkáltató ismételten alkalmazza a nem megfelelően teljesítő volt gyakornokot. A Kjt. 21/A. § (4) bekezdéséből - amely a próbaidő kikötéséről szól - szintén következtetni lehet arra a lehetőségre, hogy korábban elküldött közalkalmazottal létesítenek ismét jogviszonyt. E szerint nem kell próbaidőt megállapítani az azonos felek közötti újabb kinevezés esetén,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1157

9. találat: Közalkalmazotti jogviszony létesítése helyett munkaviszony?

Kérdés: Helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárunk takarítói munkakörre közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszony keretében kíván alkalmazni egy munkavállalót. Vajon ezt megtehetjük-e jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Ez azt jelenti, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag közalkalmazotti jogviszony létesíthető, és nincs lehetőség arra, hogy a munkáltató saját belátása szerint közalkalmazotti jogviszony helyett munkaszerződést kössön a foglalkoztatottakkal. Mindezek alapján a költségvetési szervek tehát csak a törvények keretei között választhatják meg azt, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztatják az alkalmazottaikat. Ha a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 773