Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

63 találat a megadott munkakör tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Előadó-művészet - a számlázás kérdőjelei

Kérdés: Önkormányzati tulajdonú kulturális szolgáltató költségvetési szerv munkavállalóival összefüggésben két kérdés vetődött fel. Az intézmény előadó-művészeti szervezetet alapító okirata szerint munkavállalói az Mt. hatálya alá tartoznak. Az érintett munkavállaló munkaköre kórustag, és ehhez kapcsolódóan szólóéneklésre - mint művészeti tevékenységre - számlát nyújtana be a munkáltatója felé. Köthet-e vele polgári jogi szerződést az intézmény vezetője erre a tevékenységre eseti jelleggel? A másik munkavállaló művészeti menedzser munkakörben van, és az intézmény kórusfellépései során konferálási feladatokat látna el, és számlázna rendezvényszervezési és kommunikációs tevékenységről. Jogszerű megoldás-e, ha a fenti tevékenységek nem kerültek felsorolásba a munkaköri leírásukban, azonban a tevékenység jellegéből adódóan az intézményvezető utasításai szerint járnak el abban a feladatkörben, amelyre a számla szól? Egyáltalán számlázhatnak-e a munkáltatójuk felé?
Részlet a válaszból: […]tevékenységre is a munkaviszony ismérvei lennének megállapíthatók. Ez esetben azt a felek egyező akarata sem vonhatná ki a munkajogi szabályozás hatálya alól. Aszerződés típusát ugyanis annak elnevezésétől függetlenül, a jogviszony valódi tartalma alapján kell meghatározni.Megjegyzendő, hogy a jogviszonyok elhatárolása tekintetében érdemes tanulmányozni a már hatályban nem lévő, de a munkavégzésre irányuló jogviszonyok elhatárolásához mind a mai napig jól használható, a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelvet, ami kitűnően összefoglalja az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatot.Mindazonáltal a jogviszony minősítését az eset összes körülményének mérlegelésével kell elvégezni, így ha valóban eseti jelleggel kerülne sor a szólóénekesi tevékenységre, és a jogviszony valóban nem minősülne munkaviszonynak, összességében nem kizárt a munkavégzésre irányuló jogviszony (pl. megbízási vagy vállalkozási jogviszony) létesítése. Ebben az esetben értelemszerűen külön polgári jogi szerződés kötésére lenne szükség, nem lenne elegendő az intézményvezető erre irányuló egyoldalú kötelezése, illetve utasítása. Ha az ellátandó feladat jellege eltér a munkaviszonyban ellátott munkakörbe eső feladatoktól, elviekben nincs akadálya megbízási szerződés megkötésének, feltéve, hogy az valóban nem minősülne színleltnek, ezáltal leplezett munkaszerződésnek. Ez ugyanakkor a kórustag esetében, akinek a munkaviszonya teljesítése során is az éneklés a fő tevékenysége, nehezebben képzelhető el.Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szólóéneklésre a munkáltató a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretei között is kötelezhetné a munkavállalót [Mt. 53. § (1) bek.]. Az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként nem haladhatja meg összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát. Ezt a mértéket arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Ebben az esetben a munkavállaló az erre irányuló feladatokra (tulajdonképpen munkakörre) előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4310

2. találat: Tanulmányi szerződés - a munkaviszony fenntartása

Kérdés: Mi történik abban az esetben a tanulmányi szerződéssel, ha a tanulmányok eredményeként megszerzett végzettség alapján a munkavállaló új munkakörbe kerül, aminek már feltétele az adott végzettség megléte? Hogyan kell értelmezni ebben a viszonylatban az EBH2013. M.13. döntést?
Részlet a válaszból: […]adott végzettség megléte. Megítélésünk szerint, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződés alapján megszerezte a szerződésben rögzített végzettséget, amely alapján őt egy ennek megfelelő munkakörben foglalkoztatják tovább, ez önmagában nem vezet a tanulmányi szerződés megszűnéséhez. A kérdésben említett EBH2013. M.13. határozat alapját képező tényállás értelmében a munkavállaló (a konkrét esetben egyébként közalkalmazott) még nem végezte el a munkaköre módosításának idején a tanulmányi szerződés által előírt tanulmányokat, ennek ellenére olyan munkakörbe került, amelyre tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlója eleve kötelezte a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség megszerzésére. Mindezek alapján jutott arra a következtetésre a Kúria, hogy amennyiben a korábban szabályszerűen megkötött tanulmányi szerződés hatálya alatt munkakör-módosításra tekintettel a munkáltató ehhez a munkakörhöz ír elő felsőfokú iskolai végzettséget, a korábbi tanulmányi szerződés megszűnik.Az ítéleti következtetés alapja az a hatályos Mt. szerint is irányadó rendelkezés volt, miszerint nem köthető tanulmányi szerződés akkor, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót [Mt. 229. § (2) bek. b) pont]. Ettől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4303
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Első számú vezető munkakörének módosítása

Kérdés: A korábbi ügyvezetőnk munkaszerződéssel dolgozott, a szerződés tartalmazta, hogy a munkáltató első számú vezetőjeként vezető állású munkavállalónak minősül. Ezt követően csak a munkakörét módosították, a munkaszerződés minden más pontja változatlanul hatályos maradt. A munkaköre alapján nem minősül az első számú vezető helyettesének. A szerződés módosítását követően vezető állású munkavállalói minőségben marad-e, vagy az megszűnik?
Részlet a válaszból: […]vezető állású munkavállalónak minősülő munkavállalót, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be, és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét [Mt. 208. § (2) bek.].Amennyiben a munkavállaló a munkáltató első számú vezetőjeként minősül vezető állású munkavállalónak, a munkaköre megváltozásával ez a minősége is megváltozhatott. Ha a munkaszerződése nem mondja ki kifejezetten erre az új munkakörére nézve (és ezzel együtt az alapbére nem éri el a törvényi minimális mértéket, azaz a legkisebb munkabér hétszeresét), csak a törvény alapján minősülhet a továbbiakban vezető állású munkavállalónak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4246

4. találat: Munkaszerződés módosítása átszervezés során

Kérdés: Cégünk átszervezés mellett döntött, amely érint egyes munkaköröket is. Ebből adódóan néhány határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalónk munkaviszonyát csak abban az esetben tudjuk továbbra is fenntartani, ha vállalják, hogy más munkakörben dolgoznak tovább, némileg alacsonyabb fizetés mellett. Mit tehetünk, ha valaki hajlandó ugyan elfogadni a felajánlott másik munkakört, de nem fogadja el az alacsonyabb alapbért?
Részlet a válaszból: […]felek konszenzusa, azokban az esetekben, amelyekben a munkavállaló ugyan elfogadná a felajánlott másik munkakört, ám az alapbér módosítására irányuló ajánlatot elutasítja, alapvetően két lehe­tőség adott. Az egyik szerint a munkáltató elfogadja a munkavállaló megállapodásra irányuló ajánlatát, azaz a munkakört a felek módosítják, az alapbért azonban változatlanul hagyják. A másik szerint, mivel a munkavállaló részéről nem az ajánlatnak megfelelően - azaz csak részben - kerülne elfogadásra a munkaszerződés módosítása, hiányzik a felek konszenzusa, így nem kerül módosításra a munkaszerződés. Ilyenkor, mivel valamennyi lényeges elem tekintetében nem jön létre megállapodás, minden marad a "régiben".Ha az átszervezés valóban akként érinti a kérdéses (nem módosított) munkakört, hogy annak fenntartása a munkáltató számára nem lehetséges, a határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállaló munkaviszonyát az átszervezéssel összefüggésben akár felmondással is megszüntethetik a munkáltató működésével összefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4244

5. találat: Átsorolás időpontja és a szakképesítés megszerzése

Kérdés: Milyen időponttól kell átsorolni azt a kollégát, aki június hónapban szerezte meg a szociális gondozói szakképesítést, ami elő van írva a munkakör betöltéséhez, a bizonyítvány bemutatását követően vagy a megszerzést követő év január 1-jével?
Részlet a válaszból: […]teljességgel indokolt, hogy ez párhuzamosan megjelenjen a munkavégzése ellenértékében is. Az átsorolást ezért a diploma munkáltató részére történt bemutatását követő naptól, de legkésőbb az annak időpontját követő hónap 1. napjától kell elvégezni. Nincs olyan előírás, amely a következő év január 1-jével történő átsorolást előírná
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4226

6. találat: Hátrányos jogkövetkezmény - másik munkakörbe helyezés

Kérdés: Az egyik munkavállalónk kötelezettségszegést követett el, ami miatt hátrányos jogkövetkezményként két hónapra másik munkakörbe helyezte a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ehhez a másik munkakörhöz alacsonyabb alapbér van rendelve. Ilyenkor a munkavállalónak melyik alapbért kell kifizetni, az eredeti vagy a büntetés miatti munkaköréhez tartozót? Mi a helyzet akkor, ha az lényegesen alacsonyabb (kevesebb mint a fele) az eredeti munkakörhöz tartozó alapbérnek?
Részlet a válaszból: […]hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét [Mt. 56. § (1)-(2) bek.].A vétkes kötelezettségszegés megállapításáról és a jogkövetkezményről rendelkező döntésben minden olyan, a munkaviszonnyal összefüggő feltételről rendelkezni kell, amelyet a munkáltató - hátrányként - határozott időre módosítani kíván. Ebből következően, ha a munkaadói döntés csak a másik munkakörbe helyezést tartalmazza (a munkakört módosítja), a munkavállaló alapbére változatlan marad, mivel arra a döntés nem tért ki; függetlenül attól, hogy a belső szabályok szerint ebben a munkakörben alacsonyabb alapbért kellene megállapítani.Annak - hacsak a joghátrány alkalmazhatóságáról szóló kikötés eltérően nem rendelkezik - nincs akadálya, hogy a munkáltatói döntés a munkakör mellett az alapbért is módosítsa határozott időre. Ekkor viszont figyelemmel kell lenni arra, hogy a vagyoni hátrány összességében korlátozott lehet, azaz az új (a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4210

7. találat: Ünnepi főzés munkaszüneti napon

Kérdés: Az ünnepnapon végzett munkavégzéssel kapcsolatban kérdezem: egyik egyesületünk főzőkonyhával rendelkezik. Az egyesület célja a napi egyszeri meleg étel juttatása a szenvedélybeteg célcsoport részére. Ez alapján a főzőkonyhában lehet-e ünnepnapon dolgozni?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés esetén, valamint külföldön történő munkavégzés során osztható be. A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor [Mt. 102. § (2) és (3) bek.]. Álláspontunk szerint általánosan elfogadott társadalmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4178

8. találat: Munkaszerződés-módosítás a gyermekgondozási szabadság után

Kérdés: A munkavállaló jelenleg gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát tölti, munkakörébe 4 órás részmunkaidőben kíván visszatérni (a gyermek jelenleg 1,5 éves). A munkáltató jelenleg egy másik munkakörben tudná teljesíteni a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó kérést, az eredeti munkakörben nem. Ez a munkavállaló végzettségének, tapasztalatának szintén megfelelő lenne. Köteles-e az ilyen tárgyú szerződésmódosításhoz hozzájárulni a munkavállaló? Ha nem járul hozzá, akkor az állásidő szabályait kell-e alkalmazni, és milyen mértékkel kell azt figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]módosíthatják, azaz egyező akaratra van hozzá szükség. A munkavállaló tehát nem kötelezhető arra, hogy a munkaidő mellett a munkakör módosításában is megállapodjon a munkáltatóval. A munkáltatót a foglalkoztatási kötelezettség a munkaszerződés szerint terheli [Mt. 51. § (1) bek.], azaz az abban meghatározott munkakörben kell azt teljesítenie.Amennyiben a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségének a munkáltató nem tud eleget tenni, akkor élhet a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségével (Mt. 53. §), és ideiglenesen más munkakörben foglalkoztathatja a munkavállalót, vagy egyéb munkaszervezési eszközöket (pl. munka­időkeret) is igénybe vehet. Amennyiben ezeket kimeríti, vagy nem kíván élni velük, az állásidő szabályait kell alkalmazni, mivel a beosztás szerinti munkaidőben a kérdés alapján nem fogja tudni munkával ellátni a munkavállalót.Ha ezek ismeretében a munkavállaló továbbra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4171

9. találat: Hittanár-szakképzettséggel betölthető munkakör

Kérdés: Tankerületi központhoz tartozó általános iskolában alkalmaznának tanulószobai, napközis tanárként. 1999-ben szereztem okleveles hittanár diplomát. A diplomám pedagógusdiplomának minősül. A gyerekek hittant is tanulnak az iskolában, a szakképzettségem alapján tehát érdemben tudok nekik segíteni a tanulmányaikban. A tankerületi központ szerint azonban a végzettségem nem megfelelő. Tudtommal egyházi iskolákban elfogadják ugyanezt a végzettséget.
Részlet a válaszból: […]szakképzettséggel tanulószobai, napközis foglalkozást tartó munkakör betöltésével kapcsolatos igény.A 326/2013. Korm. rendelet 33/B. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy "egyéb foglalkozást (pl. napközi, tanulószoba) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat". Napközis tanár tehát az lehet, aki egyébként valamely tantárgyat taníthatna az iskolában. Az Nkt. 32. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében, ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tartja fenn, és az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az egyházi iskola által alkalmazott hitoktatónak, hittanárnak-egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási egyesület által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy-pedagógus-szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel kell rendelkeznie.Egyház által fenntartott intézményben a tanulószobai, napközis foglalkozásokat tartó tanár esetében a hittanár-szakképzettség elfogadható, hiszen a hitoktatás szerepel az egyházi iskola tananyagában. Más a helyzet ugyanakkor az állam, a települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetében. Az Nkt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint ilyen intézményben a fakultatív[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4143
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - irányítóból beosztott

Kérdés: Nemrégiben egy, az átlagosnál nagyobb felelősséggel járó munkakörre alkalmaztunk egy munkavállalót teljes munkaidős határozatlan idejű munkaviszonyban. A próbaideje már lejárt, de ezt követő néhány hónapos "türelmi idő" után végül le kellett vonnunk a következtetést: sajnos nem tud sikeresen megbirkózni a munkaköri feladataival. Mivel szinte biztos, hogy nem fogadná el a munkaszerződésének más munkakörre történő módosítását, egyelőre erre még nem tennénk neki ajánlatot. Arra gondoltunk, hogy élnénk az Mt. által biztosított lehetőséggel, és a törvény adta maximális keretek között ideiglenesen "átirányítanánk" egy másik munkakörbe, hogy addig is időt nyerjünk, és átgondolhassuk, mi lenne cégünk számára a legmegfelelőbb. Jogszerű lehet-e a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás ilyen esetben, figyelemmel arra, hogy az a munkakör, amit el kellene látnia, lényegében egy beosztotti munkakör lenne ugyanannál a szervezeti egységnél, ahol eddig részben irányítói feladatokat látott el?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre [Mt. 53. § (1)-(2) bek.]. A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a munkavállaló foglalkoztatása minden bizonnyal 2020-ban kezdődött, így elviekben nincs akadálya annak, hogy 2021-ben kihasználják az Mt. által biztosított időbeli kereteket. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról ugyanakkor a munkavállalót tájékoztatniuk kell, aki a ténylegesen ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre lesz jogosult [Mt. 53. § (2) és (5) bek.].A fentiekkel kapcsolatosan körültekintően kell eljárni, mivel előfordulhat, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a munkavállaló számára aránytalan sérelmet okoz, különös tekintettel arra, hogy egy alacsonyabb, beosztotti munkakört kellene ellátnia ugyanannál a szervezeti egységnél, amelynél jelenleg is dolgozik. A munkáltató a munkavállaló érdekeit ugyanis a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása - jelen esetben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás - nem okozhat a munkavállalónak aránytalan sérelmet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4135

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést