Csoportos létszámcsökkentés – létszámkorlát, ütemezés és egyeztetés


Cégünk egy városban működik több telephelyen. Az egyik telephelyen folytatott tevékenységét befejezni kényszerül, ami tizenöt munkavállaló munkaviszonyát érinti. A csoportos létszámleépítés szabályai alapján, a leépítéssel érintett munkavállalói létszámkorlát meghatározásánál csak a megszüntetésre kerülő telephelyen dolgozók átlagos statisztikai létszámát kell figyelembe venni, vagy a cég összes telephelyén dolgozók létszámát? Amennyiben a társaságnál nincs üzemi tanács, a munkáltatónak kötelező-e az érintett munkavállalók képviselőivel tárgyalni? Mit jelent az, hogy a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni? Ha lehet, kérem, konkrét példán keresztül bemutassák be.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. május 14-én (260. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4979

[…] időszakon belüli – megszüntetése a törvényi feltételek hatálya alá esik-e. Ha a városban lévő telephelyek munkavállalóinak összlétszáma nem éri el a százat, akkor alkalmazni kell a csoportos létszámcsökkentés szabályait. Ha viszont a százat eléri vagy meghaladja a telephelyeken dolgozók létszáma, e tizenöt munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése csak akkor teszi szükségessé a csoportos létszámcsökkentésre irányadó rendelkezések alkalmazását, ha az összmunkavállalói létszám legfeljebb százötven.A munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, az üzemi tanáccsal tárgyalni köteles [Mt. 72. § (1) bek.]. Ebből a nyelvtani értelmezés szerint az következik, hogy amennyiben nincs a munkáltatónál üzemi tanács – ellentétben a korábban hatályos 1992. évi Mt. rendelkezéseivel –, nem kell tárgyalást kezdeményeznie a munkáltatónak a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal [1992. évi Mt. 94/B. §]. Ezzel együtt összességében az Mt. idézett rendelkezése megítélésünk szerint aggályos, ugyanis a 98/59/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése egyértelműen akként rendelkezik, hogy amennyiben egy munkáltató csoportos létszámcsökkentéseket tervez, megállapodás kötése céljából megfelelő időben konzultációkat kell, hogy kezdeményezzen a munkavállalók képviselőivel. Az irányelv szerint a munkavállalók képviselői azok, akik a tagállamok jogszabályai vagy gyakorlata szerint a munkavállalók képviselőinek minősülnek [98/59/EK irányelv 1. cikk (1) bek. b) pont]. Erre tekintettel fennállhat a kockázata annak, hogy egy munkaügyi perben az eljáró bíróság a kérdéssel szembesülve adott esetben előzetes döntéshozatali kérelemmel fordul az Európai Unió Bíróságához, amely a magyar jog uniós joggal való összhangjának hiányát állapíthatja meg.Az Mt. szerint a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni [Mt. 73. § (2) bek.]. Eszerint a munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentés tervezése és "kivitelezése" során a munkaviszonyok megszüntetésekor harmincnapos időszakokra lebontva kell gondolkodnia. Mindez feltételezi azt is, hogy a munkáltatónak meg kell határoznia a csoportos létszámcsökkentés kezdő időpontját, ez pedig értelemszerűen maga után vonja az első és a soron következő harmincnapos tartamokat is. A harmincnapos időszakok a munkáltató számára a tervezést könnyítik meg. Ha például május 1. lesz a kezdő időpont, akkor az első harminc nap értelemszerűen május 30-ig tart. Ezt követően a második május 31-től június 29-ig, a harmadik harminc nap június 30-tól július 30-ig tart és így tovább. Az Mt. 73. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanakkor a munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt. Ebből következik – függetlenül a munkáltató által meghatározott ütemezéstől –, hogy amennyiben a munkáltató bármely harmincnapos időszakon belül […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.