Véradással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés


Mentesülhet-e a munkáltató a minimum négyórás időtartamra történő mentesítés betartásáért/be nem tartásáért való felelősség alól, ha a munkavállaló írásban nyilatkozik, miszerint saját felelősségére veszi fel ismét a munkát a véradást követően úgy, hogy a minimum négyórás időtartam még nem telt el, majd szédülés vagy eszméletvesztés miatt (üzemi) balesetet szenved, és ok-okozati összefüggés megállapítható lesz a véradás és a baleset között?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2019. április 15-én (179. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3561

[…] baleset között, önmagában a munkavállalói nyilatkozat nem eredményezheti azt, hogy a munkáltató mentesüljön a vétkességre tekintet nélküli őt terhelő kártérítési, valamint a mentesítésre irányadó szabály megszegése miatti felelősség alól.A munkáltató általános szabály szerint köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt [Mt. 166. § (1) bek.]. Csak abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [Mt. 166. § (2) bek.].Ha a baleset a munkavégzés során a véradással okozati összefüggésben lévő szédülés vagy eszméletvesztés miatt következik be, az nem minősíthető olyan körülménynek, ami a munkáltató ellenőrzési körén kívülinek lenne tekinthető, hiszen a munkavállalót a baleset a munkavégzése során éri. Az ilyen eredetű, szédülés vagy eszméletvesztés következtében elszenvedett baleset megítélésünk szerint nem tekinthető a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának sem, ugyanis a négyórás munkavégzés alóli mentesítés – többek közt – épp az ilyen esetek elkerülését célozza. Az előírás megtartásával minden bizonnyal objektíve elhárítható az ilyen jellegű balesetek jelentős része.Összegezve: mivel a munkáltató tud a véradásról, köteles a munkavállalót négy órára mentesíteni a munkavégzési, illetve rendelkezésre állási kötelezettsége alól, önmagában a felelősség […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.