Keresés eredménye

7 találat a megadott vezetői munkakör tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Vezetői munkakör módosítása
Kérdés: Cégünknél az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatát, de az ügyvezetői munkakör mellett más munkaköre is van. Szeretnénk terjeszkedni, és ennek érdekében egy olyan ügyvezetőt szeretnénk kinevezni, akinek ebben komoly tapasztalata van. Viszont a mostani ügyvezetőt a másik munkakörben megtartanánk, hiszen nagyon jól végzi a munkáját. A fentiek alapján egyoldalúan visszahívhatjuk az ügyvezetői tisztségből, a másik munkakört megtartva?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatban. A Ptk. ugyanis lehetővé teszi, hogy - feltéve ha kifejezett tiltást nem ír elő - a létesítő okirat a felek akarata szerint eltérjen a törvénytől. Ha a létesítő okirat speciális rendelkezést nem tartalmaz, akkor a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. E szerint megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás - többek között - a visszahívással [Ptk. 3:25. § (1) bek.]. Ezért a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívják [Ptk. 3:25. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2726
2. találat: Gazdasági vezető végzettsége
Kérdés: Egyesített szociális intézményünk egyik szervezeti egysége a gazdasági és műszaki egység, melynek vezetője a gazdasági vezető. Az intézmény gazdasági vezetője felsőoktatásban szerzett végzettséggel és regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik. A gazdasági vezető tekintetében jelen esetben hogyan kell értelmezni a 368/2011. Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakat? A gazdasági vezető iskolai végzettsége és szakképesítése megfelel-e a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak, figyelemmel arra is, hogy külön pénzügyi-számviteli csoport is működik, amelynek csoportvezetője középiskolai végzettséggel rendelkezik, szakképesítése vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelő?
Részlet a válaszból: […]pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az előbb felsorolt feltételeknek, a gazdasági vezetőnek elegendő felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie.A kérdésben szereplő gazdasági vezető felsőoktatásban szerzett végzettséggel és regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik, azonban nem szerepelt a kérdésben, hogy ez utóbbit milyen szakon szerezte. Ha államháztartási szakon, akkor megfelel a 368/2011. Korm. rendelet 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szereplő feltételnek. Ha nem ezen a szakon, akkor ezt a fenti b) pont szerint kiválthatja ötéves szakmai gyakorlattal, melyeket az ott felsorolt feladatok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2578
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Felmentett intézményvezető munkavégzés alól történő mentesítése
Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó intézmény vagyunk. Az intézményvezető november 23-ával nyugdíjba megy, négy hónappal ezelőtt megkezdte 8 hónapos felmentési idejét. Annak második felé­re mentesíteni kell őt a munkavégzés alól, ami most jött el. Feladatait a helyettese fogja ellátni. Az intézményvezető akkor is kapja az intézményvezetői pótlékot, amikor már a munkavégzés alól felmentett lesz? A helyettese a saját intézményvezető-helyettesi pótlékán felül a többletmunkáért milyen ellenszolgáltatásban részesülhet?
Részlet a válaszból: […]nem közvetlenül az intézményvezetői pótlékot kapja, hanem - közvetetten - azt a távolléti díjat, amelynek összegébe ezt a pótlékot be kellett számítani.A Kjt. 24. §-ának (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2365
4. találat: Nyugdíjas munkavállaló ismételt foglalkoztatása
Kérdés: Cégünknél két fő vezető állású munkavállaló munkaviszonya öregségi nyugdíjba menetelük miatt 2015. április 30. napjával, közös megegyezéssel megszűnt. Melyik nappal köthetek velük, mint nyugdíjas munkavállalókkal, új munkaszerződést ugyancsak vezető állású munkakörre? Kötelezően hány nap megszakításnak kell eltelni a két munkaviszony között? Melyik jogszabály szabályozza ezt? Cégünk 100%-ban önkormányzati tulajdonban áll, de nem tartozik a közszférába.
Részlet a válaszból: […]követően mikor létesíthet ismételten munkaviszonyt. Ez akár a megállapítást követő nappal is megtörténhet, szemben a közszférában dolgozókkal, ahol az 1700/2012. Korm. határozat számos esetben ki is zárja a nyugdíjasok közszolgálatban történő foglalkoztatását. Emellett esetünkben a nyugdíj folyósításának szüneteltetésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket sem kell alkalmazni, mivel nem valamely, a közszolgálatba tartozó jogviszonyt létesítenek [Tny. 83/C. § (1) bek.].Ugyanakkor arra ügyelni kell, hogy, amennyiben az érintett munkavállalók az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötték be, és a Tny. 18. §-ának (2a)-(2d) bekezdései alapján kerül részükre megállapításra az öregségi nyugdíj, akkor ha a tárgyévben az érintett a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2300
5. találat: Vezetői munkakör egyoldalú munkáltatói módosítása
Kérdés: 2012. januártól terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő, majd júliustól jelenleg is GYED-en lévő, osztályvezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőt milyen módon lehetne ügyintézői munkakörbe visszahelyezni, és az osztályvezetői munkakörre az őt - jelenleg - helyettesítő munkatársat kinevezni? Meg lehet-e tenni ezt a kinevezésmódosítást egyoldalúan? Meg lehet-e tenni a GYED ideje alatt, vagy csak akkor, amikor ismét munkába áll? Kell-e indokolni a vezetői munkakör visszavonását?
Részlet a válaszból: […]általában csak az államigazgatási szerv és a kormánytisztviselő közös megegyezésével lehet, ám ettől eltérően nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése akkor, ha a munkakör megváltoztatása indokolja a kinevezés módosítását. Ennek az is feltétele, hogy az új - ügyintézői - munkakör megfeleljen a kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának. Ha ez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1530
6. találat: Ügyvezetői tisztség munkaviszony keretében
Kérdés: 63%-os tagja vagyok egy korlátolt felelősségű társaságnak, és egyben az ügyvezetői tisztséget is ellátom. A tulajdonostársaim szerint nem lehetek vezető tisztségviselő munkaviszony keretében, mert a törvény megtiltja, hogy a többségi tulajdonos munkaviszonyt létesítsen a céggel az ügyvezetői tisztségre. Valóban létezik ilyen jogszabályi tilalom?
Részlet a válaszból: […]mellett - valamilyen más munkakör vonatkozásában. 2007. szeptember 1-jén e tekintetben jelentős változás történt. A hatályos Gt. kimondja ugyanis, hogy a vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni [Gt. 22. § (2) bek.]. A vezető tisztségviselő munkaviszony-létesítésének lehetősége általános szabállyá vált. Ez alól kivételt képez az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja és az egyszemélyes részvénytársaság részvényese, valamint a közkereseti társaság és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1064
7. találat: Közalkalmazottból kormánytisztviselő - "buktató kérdések"
Kérdés: Május 1-jével az eddig a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónk jogszabály rendelkezésénél fogva beolvadt egy közigazgatási szervbe. Kérdésünk: a közalkalmazott - ideértve különösen a vezetőt, illetve magát az intézményvezetőt - munkaköre hogyan változtatható, különösen annak tükrében, hogy a Ktjv. 6/A. §-a a jogállásváltozás utáni 45. napra írja elő a besorolás elvégzését? Mi a helyzet azokkal, akik összeférhetetlennek bizonyulnak?
Részlet a válaszból: […]lehetőség. A munkakör csak akkor változtatható, ha az újdonsült kormánytisztviselő ahhoz hozzájárult. A besorolásra az illetmény megállapítása - ilyen megállapodás hiányában - az eredeti munkakör alapján történik. Ha az illetmény megállapítására csak 45 napon túl kerül sor, és ezért ebbe az időszakba fizetési nap esik, akkor a munkáltató a korábbi közalkalmazotti illetményt köteles folyósítani a közalkalmazottnak, és a - már a kormánytisztviselői szabályok szerinti - besorolást követően kell az esetleges különbözetet visszamenőleg kifizetni. A vezetőkre nézve a 6/A. § (8) bekezdése tartalmaz szabályt, amely azonban nem kellően egyértelmű. A törvény így fogalmaz: "a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően - a kormánytisztviselői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1023