Bírósági ülnök munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Mentesül-e az ülnök a munkahelyén a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, ha bírósági ülnöki feladatot lát el, és részt vesz egy tárgyaláson e minőségében? Ha igen, akkor díjazás is megilleti a munkáltatójától, azaz fizetett a távolléte?
Részlet a válaszából: […] A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék ülnökeit a vármegyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Szakszervezeti munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Egy munkáltatói jogot gyakorló vezető az áruházvezetők felé azt kommunikálta, hogy az igényelt munkaidő-kedvezményt nem kell biztosítani akkor sem, ha írásos kikérő szól a tagság vagy a tisztségviselő nevére, mert az csak adható. Álláspontunk szerint a munkáltató téved, kérjük állásfoglalásukat a kérdésben!
Részlet a válaszából: […] ...szakszervezet két típusú mentesítési lehetőséggel élhet:1. bármely, a szakszervezet által erre kijelölt munkavállaló igénybe vehet munkaidő-kedvezményt a szakszervezeti érdekképviseleti tevékenységének ellátása érdekében;2. a védett szakszervezeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Vezetőképzés költségei költségvetési szervnél

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott intézményvezető a 25/2017. EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett. A munkáltatót terhelő költségeket a rendelet 13. §-a rendezi. Az utazási költségek, valamint a szállással kapcsolatos költségek kit terhelnek?
Részlet a válaszából: […] ...képzési díj, vizsgadíj, valamint pótvizsgadíj a munkáltatót terheli. A munkáltató a kötelező vezetőképzés miatti távollét idejére munkaidő-kedvezményt és távolléti díjat köteles biztosítani [25/2017. EMMI rendelet 13. §]. Az utazási és a szállásköltségekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Gondozási távollét éves mértéke

Kérdés: Az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti munkaidő-kedvezményt ("A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra.") úgy kell érteni, hogy összesen legfeljebb öt munkanapra mentesül a munkavállaló, vagy amennyiben több gondozásra szoruló hozzátartozója van, akkor minden hozzátartozó után öt-öt munkanapra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben is idézett szabály alapján a gondozási célú távolét mértéke évente legfeljebb öt munkanap [Mt. 55. § (1) bek. l) pont]. Ez tehát évente legfeljebb öt munkanapot jelent, akkor is, ha– a gondozott személy egészségi állapota hosszabb személyes gondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkaviszony-megszüntetés – indokolás munkavállalói kérelemre

Kérdés: Az Mt. új szabálya értelmében a munkavállaló kérelmére bizonyos esetekben akkor is indokolnia kell a munkáltatónak a megszüntetésre irányuló jognyilatkozatát, ha olyan megszüntetési jogcímen szünteti meg a munkaviszonyt, amelyet egyébként nem kellene megindokolnia. Az Mt. ebben az esetben a 64. § (2) bekezdésében foglalt világos, valós és okszerű felmondás követelményét írja elő. Meg kell ilyenkor tartania a munkáltatónak a felmondás indokolásával szemben támasztott egyéb követelményeket? Ha például a munkaviszony határozatlan idejű, az indokolásnak ekkor is a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okra kell hivatkoznia?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésérea) a gondozói munkaidő-kedvezmény [Mt. 55. § (1) bek. l) pont],b) az apasági szabadság [Mt. 118. § (4) bek.],c) a szülői szabadság [Mt. 118/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Vérplazma adására járó munkaidő-kedvezmény

Kérdés:

A közfoglalkoztatott rendszeresen vérplazmát ad munkaidőben a munkahelyétől 40 km távolságra lévő vérplazmacentrumban. A plazmaadásról igazolást csatol be. Ez az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének d) pontban meghatározott véradásnak minősül-e, illetve munkabér jár-e erre az időszakra, valamint a teljes munkanap igazolható-e ebben az esetben, vagy csak a minimális 4 óra időtartam?

Részlet a válaszából: […] A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra [Mt. 55. § (1) bek. d) pont]. Az ilyen távollét tartamára munkaviszonyban távolléti díj jár [Mt. 146. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Munkaidő-kedvezmény nyilvántartása

Kérdés:

A munkavédelmi képviselőt megilleti az Mt. rendelkezései alapján a beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő mértékű munkaidő-kedvezmény, mely időtartamra távolléti díj illeti meg. A munkaidő-kedvezmény igénybevételéről szükséges-e bármilyen nyilvántartást vezetni? Ha igen, akkor a nyilvántartásnak hogyan kell tartalmaznia az adatokat? Tehát napi, heti, havi szintű nyilvántartás szükséges?

Részlet a válaszából: […] ...hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka [Mvt. 75....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Változó munkahely – magasabb bérrel

Kérdés: Annak ellenére, hogy a változó munkahely fogalma megszűnt, nálunk a munkavállalók még e szó tényleges jelentése alapján vannak besorolva egy úgynevezett TP-kategóriába. Aki változó munkavégzés szerint van besorolva, kb. 15.000 Ft-tal többet kap havonta. Erre tekintettel – véleményem szerint – a munkavédelmi megbízott átsorolását is el kéne végezni, mert ő a munkaviszonyára tekintettel lett megválasztva, és ő is mehet, megy a telephelyekre, illetve a munkavégzések helyére.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így többek közt a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő havi munkaidejének legalább tíz százaléka [Mvt. 75. § (1) bek. a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Képzésben való részvétel munkajogi vonatkozásai

Kérdés: Magánóvodában az egyik óvodapedagógusunk – hallgatólagos jóváhagyásunkkal – szeptembertől levelezőn elkezdte a gyógypedagógiai főiskolát. Nem várt módon a levelezőképzés a teljes pénteki napokat igénybe veszi. Hogyan "oldhatnánk meg" a péntekeket? Kiadható-e ezekre a napokra fizetés nélküli szabadság? Az arányos fizetéscsökkenésen kívül lehet más következménye ennek? "B tervként" szóba jött még a tanulmányi szerződés is. Egy ilyen szerződésben bármiben megállapodhatnak a felek?
Részlet a válaszából: […] ...5 évig a képzés befejezését követően a munkáltatóval fennálló jogviszonyát nem szünteti meg. A munkáltató ezért cserébe a pénteki munkaidő-kedvezményen túl további támogatásokat is biztosíthat, például fizetett munkanapként biztosíthatja a péntekeket, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Munkavállalói tagság több szakszervezetben

Kérdés: Cégünknél több szakszervezet is működik. Bejelentették idénre is a szakszervezeti tag munkavállalók létszámát, ami alapján az jött ki, hogy az összes munkavállaló 127%-a volt szakszervezeti tag január 1-jén; vagyis vagy hamis adatot kaptunk valakitől (ezt azért nem feltételezzük), vagy egy munkavállaló több szakszervezetnek is tagja. Erre nincs valami korlát? Tényleg azért kell több munkaidő-kedvezményt kiadni és kifizetni, mert egy munkavállaló több szakszervezetbe is belép?
Részlet a válaszából: […] ...azonban nem szoktak ilyen korlátozással élni.A munkavállalót a szakszervezeti érdekképviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, továbbá a védett tisztségviselő mentesül munkavégzési kötelezettsége alól a munkáltatóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.
1
2
3
8