Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség


A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2015. június 15-én (118. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2309

[…] munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel [Mt. 168. § (2) bek.]. A munkáltató kártérítési felelősségének megállapításánál is alkalmazni kell ugyanakkor a polgári jogi, szerződésen kívül okozott károkra vonatkozó általános szabályokat (Mt. 177. §). E szabályok alapján a jogellenesen okozott károkat kell megtéríteni (Ptk. 6:519. §), azonban nem minősül jogellenesen okozott kárnak az, ha a károkozó a kárt szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben [Ptk. 6:520. § d) pont].A munkáltató ingatlanán kiütött tűz elhárítása körében az oltás szükséges mértékével a munkavállalóknak okozott károk nem minősülnek jogellenesen okozott károknak. Ebből következően a Ptk. szabályai szerint azok megtérítése nem a kártérítési felelősség szabályai […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.