Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Támogatás visszakövetelése tanulmányi szerződés megszegése esetén

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó kórház orvosa második szakvizsgája megtételére köt tanulmányi szerződést. A kórház a tanulmányi szerződésben a képzésen, vizsgákon és gyakorlaton való részvételhez szükséges időre a közalkalmazottat mentesíti a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, és erre az időre távolléti díjat fizet. Viszont a munkáltató a kötelezően ledolgozandó időt a szakképesítés megszerzését követő három évben határozza meg. Amennyiben a közalkalmazott orvos nem teljesíti a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeit, a kórház visszakövetelheti-e a távolléti díj egész, vagy amennyiben kevesebb idő van hátra, időarányos részét?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott orvos azon kötelezettségvállalása, hogy a szakképesítés megszerzését követő három évben nem szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyát, az jogszerűnek minősül, feltéve, hogy a három év arányban áll a munkáltató által nyújtott támogatás mértékével. A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől, és a nyújtott támogatás egészét is visszakövetelheti, ha a közalkalmazott a tanulmányi szerződésben foglaltakat, az abban vállalt kötelezettségeit megszegi [Mt. 229. § (6) bek.]. Ha a szakvizsga megszerzését követően a vállalt három évből csak rövidebb időt tölt ki, a munkáltató kórház a támogatást nem követelheti vissza teljes egészében, csak időarányos részben. Ha például a közalkalmazott csak egy évet tölt ki a háromból, a támogatás kétharmad része követelhető vissza.Megjegyzendő, a tanulmányi szerződést bármelyik fél felmondhatja azonnali hatállyal akkor, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Ebben az esetben - feltéve, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3817

2. találat: Tanulmányi szerződés alapján teljesítendő támogatás

Kérdés: Felekezetünk az egyházi személyek utánpótlását, nevelését a magánszeméllyel megkötött munkaszerződéssel, valamint annak mellékletét képező tanulmányi szerződéssel kívánja megoldani. A munkaszerződésben a munkabér összegét a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegével kell meghatározni? A munkabér számfejtése mely igazolt, fizetett távollét jogcímén történne? A nettó munkabér összegének kifizetése kötelező-e, vagy betudható a képzés költségébe? A munkaszerződésben kötelező-e teljes munkaidőben történő foglalkoztatás kikötése? A tanulmányok folytatására külföldön kerül sor, kérdés, hogy a munkabér mellett kiküldetési költséget, napidíjat is kell-e téríteni?
Részlet a válaszból: […]munkavégzési kötelezettség alól akár teljes egészében is mentesülhet a munkavállaló.A felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges időre a munkavállaló a törvény erejénél fogva is mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Mt. 55. § (1) bek. g) pont], amely időtartamra távolléti díj illeti meg [Mt. 146. § (3) bek. b) pont] - ezen a címen tehát elszámolható a távollét. A tanulmányi szerződés alapján a munkavállaló számára nyújtott támogatásba a képzés tartamára (munkavégzés alóli mentesülésre) fizetett munkabér beszámítható azzal, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására tanulmányi szerződés nem köthető [Mt. 229. § (2) bek. a) pont] - tehát nem lehet támogatásként elszámolni azt, amire a munkavállaló egyébként is jogosult lenne. A távollét ilyen elszámolása esetén a munkaidő és a munkabér is elszámolásra kerül, ezenfelüli kifizetésre a munkaszerződés alapján nincs szükség. Amennyiben a távollét nem "fedi le" teljes egészében a munkaidőt, akkor a fennmaradó időtartamot el kell számolni - ilyenkor a munkavállaló rendelkezésre állásra és munkavégzésre köteles, amely az elszámolás alapját képezi.A munkaszerződésben nem kötelező a teljes munkaidő kikötése, a felek részmunkaidőben is megállapodhatnak. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2780

3. találat: Kollektív szerződés és a megkötésre nem jogosult szakszervezet

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk a munkahelyen. Az egyik megfelel a 10%-os szabálynak, a másik nem. Tervezzük a kollektív szerződésünk módosítását. Kérdésünk, hogy a kisebb súlyú szakszervezetet mikor kell értesíteni erről? Beleszólásuk a módosításba nincs, de nem szeretném, ha utóbb azt támadnák, hogy még csak nem is értesültek arról, hogy kollektívszerződés-módosítást tervezünk, illetve hajtunk végre.
Részlet a válaszból: […]feltételeit írja elő.Mindezek alapján: a szakszervezetnek - akkor is, ha nem felel meg a 10%-os szabálynak - joga van a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérni [Mt. 272. § (4) bek.]. A munkáltató továbbá külön kérés nélkül is köteles a szakszervezetet minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges [Mt. 6. § (4) bek.]. Nem vitatható, hogy a munkafeltételeket meghatározó kollektív szerződés tervezett tartalma ebbe a körbe beletartozik. A tájékoztatást - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését [Mt. 18. § (2) bek.], illetőleg az átadott információk megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét [Mt. 233. § (1) bek. a) pont]. A munkáltató csak olyan információkról nem köteles tájékoztatást adni, amely olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné (ez azonban minden szakszervezetre egyformán alkalmazandó, tehát ezen az alapon azokat az információkat, amelyeket a kollektívszerződés-kötésre jogosult szakszervezettel megosztott a munkáltató, a másik szakszervezettől sem tagadhatja meg). A szakszervezet képviselője az üzleti titkot vagy bizalmas információt nem hozhatja nyilvánosságra, és célhoz kötötten köteles felhasználni [Mt. 234. § (1)-(3) bek.].A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni, továbbá ennek során a munkavállalókat anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselni [Mt. 272. § (5)-(6) bek.]. Nincs olyan törvényi rendelkezés, amely a konzultáció témaköréből kis súlyú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1899

4. találat: 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Hat hónapos határozott idejű munkaviszonnyal alkalmazunk egy munkavállalót, aki elmúlt 55 éves. Igénybe vehetjük-e az 55 év felettiek utáni kedvezményt erre a hat hónapra?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatásához legfeljebb egy évig a munkabér és a járulék 50%-ának megfelelő összegű támogatás adható. Ennek feltételei közé tartozik, hogy a munkaadó a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és a megelőző 6 hónapban felmerülő munkaerőigényeiről folyamatosan tájékoztatta a munkaügyi központot, továbbá hogy a kirendeltség által kiközvetített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1709
Kapcsolódó tárgyszavak: ,