Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott kötelező részvétel képzésen tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tanfolyamra kötelezés

Kérdés: Közalkalmazottunkat arra szeretnénk kötelezni, hogy a saját költségére végezzen el egy, a jelenlegi végzettségénél alacsonyabb szintű képzettséget adó tanfolyamot. Jogszerűen kötelezhetjük-e őt erre? Megszüntethetjük-e a közalkalmazotti jogviszonyát, ha nem hajlandó elvégezni a tanfolyamot? Ha elvégzi, besorolhatjuk-e őt alacsonyabb fizetési fokozatba?
Részlet a válaszból: […]részvétel idejére a munkáltató ugyanakkor köteles a közalkalmazott számára az erre járó munkabért (illetményt) megfizetni, és a munkavállaló költségeit megtéríteni. Ha ezt a munkáltató biztosítja, a közalkalmazott nem tagadhatja meg az utasítást. A fentiekből következik, hogy a munkáltató nem utasíthatja jogszerűen a közalkalmazottat arra, hogy az általa megnevezett tanfolyamot elvégezze, ha annak költségét nem a munkáltató viseli, és a részvétel idejére a közalkalmazott számára nem fizeti meg az illetményét. Ha a munkavállaló a fentiekben vázoltak alapján jogszerűen tagadja meg az utasítás teljesítését, nem érheti hátrány, ennélfogva a munkáltató pusztán ezért nem szüntetheti meg jogszerűen a közalkalmazotti jogviszonyt. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 878

2. találat: Kötelező képzés - éjszakai munka mellett?

Kérdés: Heti 40 órás munkaidőkerettel, állandó éjszakás beosztásban (06-18 óráig) dolgozó munkavállalónkat a munkaidőkereten felül - számára ingyenesen - nappal kötelezhetjük-e a munkaköréhez szükséges tanfolyam elvégzésére? Minősülhet-e ez rendkívüli munkavégzésnek?
Részlet a válaszból: […]reá aránytalanul sérelmes." Ilyen esetben a munkáltató utasításának teljesítése munkavégzésnek minősül, tehát a képzésben való részvétel ideje beszámít a munkaidőbe. Következésképpen jogllenes, ha a munkáltató az éjszakai műszakban dolgozó munkavállalót, annak munkaidő-beosztása megváltoztatása nélkül, illetve az egyébként teljesítendő rendes munkaidején felül kötelezi nappal a tanulmányok folytatására. Ez rendkívüli munka elrendelésével sem oldható meg, mivel a munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen indokolt esetben, azaz kivételesen rendelhet el[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 788

3. találat: Díjazás hétvégi továbbképzésre?

Kérdés: Általános munkarendben dolgozó munkavállalóinkat péntek délután és szombaton továbbképzésre köteleztük. Megilleti-e a munkavállalókat a képzés idejére valamilyen díjazás?
Részlet a válaszból: […]felmerült valamennyi költségüket, valamint a képzésben való részvétel idejére járó munkabérüket is. A képzésen való részvétel munkaidőnek minősül, tekintettel arra, hogy az olyan időszaknak tekintendő, amely alatt a munkavállaló anélkül áll a munkáltató rendelkezésére, hogy ténylegesen munkát végezne. Ha a munkavállaló a munkáltató utasítására a rendes munkaidő letelte után vesz részt a képzésen - erre lehet következtetni az általános munkarendben történő péntek délutáni továbbképzés esetében, amely az előre beosztott munkaidő lejártát követő időszakra esik -, vagy a heti pihenőnapján, azaz a kérdésben szereplő szombaton kerül sor a továbbképzésre, ezek az időszakok rendkívüli munkaidőnek minősülnek. Az általános munkarendben a péntek délutáni, rendes munkaidőn túli képzés után - vagyis a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül szervezett képzés esetén - 50%-os pótlék jár a munkavállaló számára.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 634

4. találat: Képzés - visszatéríthető a költsége?

Kérdés: Cégünknél belső képzéseket tartunk, ahol olyan ismereteket szerezhetnek a dolgozók, amelyeket konkurens cégeknél is fel tudnak használni, illetve nyelvismeretük is bővül. Megítélésünk szerint, ha ezeket az ismereteket a munkaviszony megszűnése után volt alkalmazottunk továbbhasznosítja, akkor ezért legalább a képzés költségeit indokolt lenne visszafizetnie. Beírható-e ilyen kötelezettség a munkaszerződésébe?
Részlet a válaszból: […]magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja. Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót. A belső, illetve nyelvi képzésen való részvétel költségeit - amennyiben a képzés kötelező - teljes egészében a munkáltató köteles állni, a törvény rendelkezése ugyanis abból indul ki, hogy az ilyen képzés a munkáltató érdekében áll. Ennek megfelelően a képzés költségei sem követelhetők vissza a munkáltató által akkor, ha a munkaviszony megszűnik. Tanulmányi szerződés esetén pedig csak akkor követelhető vissza a munkáltató által adott támogatás, ha a munkavállaló megsérti a szerződés valamely rendelkezését. A kérdésben szereplő munkaszerződéses kikötés jogellenes, és mint ilyen, semmis. Más kérdés, hogy az Mt. 3. § (5)-(6) bekezdése szerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné, a munkaviszony megszűnését követően pedig akkor köteles erre, ha a munkáltatóval ún. versenytilalmi megállapodást kötött. A versenytilalmi megállapodás polgári jogi szerződés, amelyben a munkavállaló megfelelő ellenérték fejében legfeljebb 3 évig kötelezheti magát, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit nem veszélyezteti, így például nem helyezkedik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 260

5. találat: Munkakörhöz előírt jogosítvány - a meghosszabbítás költségei

Kérdés: A jelenlegi állásomban a munkakör betöltésének feltétele volt, hogy rendelkezni kell B kategóriás jogosítvánnyal. Nekem van is ilyenem, és ezért is kaptam meg az állást. Ez év végén viszont lejár az érvényessége, és meg kell hosszabbíttatnom. A kérdésem, hogy megtéríttethetem-e a munkáltatómmal ennek költségeit, vagy azt nekem kell állnom?
Részlet a válaszból: […]korábban, a munkaviszonyával összefüggésben nem álló okból megkapta, ezért a munkáltató megtérítési kötelezettsége a jogosítvánnyal összefüggő költségek tekintetében e szakasz alapján nem áll fenn. A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult [Mt. 153. § (1) bekezdés]. A munkavállaló kötelezettségei közül kiemelendő, hogy - többek között - köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni [Mt. 103. § (1) bekezdés a)-b) pontok]. A munkakör ellátásához szükségesnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 174

6. találat: Tandíj-finanszírozás - a szakképzési hozzájárulás terhére?

Kérdés: Ha egy dolgozónkat felsőfokú oktatási intézményben szeretnénk tovább képezni, akkor van-e lehetőségünk arra, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozzuk a tandíját? Ha van rá mód, akkor hol tudhatjuk meg, milyen konkrét lépéseket kell tenni ennek érdekében?
Részlet a válaszból: […]alapján, és/vagy felnőttképzési szerződés alapján, melyben a munkavállaló az őt képző felnőttképzési intézménnyel állapodik meg a képzés feltételeiről. A legutóbbi esetben a saját munkavállaló részére szervezett képzés munkáltató által finanszírozott költségei vonhatók le a bruttó kötelezettségből az SZMM rendelet alapján. Az SZMM rendelet további feltételeket határoz meg, amelyek esetén a saját munkavállalók képzésének költségei levonhatók. Egyfelől a képzésnek meg kell felelnie bizonyos tartalmi követelményeknek (pl. minimális időtartama 20 óra legyen, ezen belül legalább 70%-ának szakmai vagy a munkakörhöz szükséges nyelvi képzésnek kell lennie), a képzésre csak az Unió területén belül kerülhet sor, a képzésről a munkáltatónak a képzés megkezdését követő év február 15-ig adatszolgáltatást kell teljesítenie az illetékes regionális munkaügyi központ felé. Az SZMM rendelet meghatározza az elszámolható költségfajtákat aszerint, hogy a munkáltató által szervezett belső képzésről, vagy - mint az Önök esetében - külső képzésről van szó. A költségek közé tartozik külső képzés esetén a képzési, a felnőttképzési szolgáltatási és a vizsgáztatási, valamint a vizsgadíj, továbbá a tankönyvek, taneszközök költségei. Belső képzés esetén bizonyos szervezési költségek (pl. a képző személyek díjai, terembérlet) is beszámíthatók. Mindamellett az egy főre jutó költségek mértéke nem haladhatja meg képzési óránként a mindenkori minimálbér 12%-át. A költségeknek csak meghatározott mértéke csökkentheti a szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettségének összegét: ez nem terjedhet túl mikro- és kisvállalkozások esetén a bruttó kötelezettség 60%-án, egyéb kötelezettek esetén pedig a 33%-án. Az alkalmazandó eljárási szabály attól függ,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 160

7. találat: Kötelező nyelvi képzés - előírható-e a munkavállalóknak?

Kérdés: Kötelezhetem-e a munkavállalóimat arra a nyelvi képzésre, amit a cégem munkaidőben a telephelyén biztosítana? Görögországi érdekeltségünkre tekintettel szeretném, ha 10-15 munkavállaló elsajátítaná a görög nyelvet, azonban tisztában vagyok a nyelv nehézségeivel (pl. más betűk). Hol kell előírnom a kötelező képzést (a munkaköri leírásban, a munkaügyi szabályzatban stb.)?
Részlet a válaszból: […]vagy családi körülményeire tekintettel aránytalanul sérelmes. A munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátíttatása fontos munkáltatói érdek, amelynek megvalósítása céljából továbbképzésen való részvételre kötelezhetők a munkavállalók. Utasítás formájában határozható meg a nyelvi képzésen való részvétel. A jogszabály fontos kitétele, hogy a munkavállalóknak a képzéssel kapcsolatban nem keletkezhetnek pluszkiadásaik, vagyis a munkáltató kötelessége megtéríteni a képzéssel kapcsolatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 123