Újrafoglalkoztatás felmentési idő alatt

Kérdés: Munkáltatói felmondással megszüntettük egyik munkavállalónk jogviszonyát, és 30 napos felmondási időre felmentettük a munkavégzés alól. Viszont pár nappal később kiderült, hogy egy váratlan megrendelés miatt újra tudnánk foglalkoztatni. Lehetséges, hogy a felmentési idejét töltő munkavállalóval új munkaszerződést kössünk, és párhuzamosan két jogviszonyban foglalkoztassuk, amíg az első meg nem szűnik?
Részlet a válaszából: […] Ennek elvi akadálya nincs, de egyszerűbbnek tűnik, ha a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával visszavonja a felmondó nyilatkozatot. A felmondás mint egyoldalú jognyilatkozat a közlése után már csak a címzett hozzájárulásával vonható vissza [Mt. 15. § (4) bek.]. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Azonnali hatályú felmondás közlése és hatályosulása

Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban az azonnali hatályú munkavállalói felmondás közöltnek minősül-e, ha a munkavállaló a munkáltatónak szóban előadja a felmondási szándékát, annak okait, az írott felmondását viszont nem közvetlenül a munkáltatónak (munkáltatói jogkör gyakorlójának) adja át, hanem a munkáltató jelenlétében, annak az irodájában egy íróasztalon elhelyezi? A munkáltató nem fejezi ki sem egyetértését, sem ellenvéleményét a felmondással kapcsolatban, azonban a munkáltató egyik vezetője (aki képviselő ugyan, de függelmi kapcsolatban nem áll a munkavállalóval, és munkáltatói jogkör gyakorlására egyébként sem jogosult) közli, hogy a felmondást nem fogadják el. A munkáltató jelen esetben sem nyilvánít véleményt. Tekinthető-e ez az eset akképp, hogy a felek szóban a munkaviszony folytatásában állapodtak meg? Új munkaszerződés megírására nem került sor. Mi a megítélése annak, ha a munkavállaló a továbbiakban bejárna ugyan a munkahelyére, azonban a munkáltató nem engedi be arra hivatkozással, hogy a munkaviszonya megszűnt? A munkavállaló jogosult-e munkabérre? A munkáltatónak be kell engednie a munkahelyre? Valóban megszűnt a munkaviszony? A munkáltató ugyanakkor elmulasztotta kijelenteni a munkavállalót, valamint az elszámolási kötelezettségét sem teljesítette.
Részlet a válaszából: […] Ha a munkavállaló az azonnali hatályú felmondását a munkáltatói jogkör gyakorlójának jelenlétében, annak irodájában egy íróasztalon elhelyezi, és ezzel egy időben a megszüntetés szándékáról szóban is beszámol, a megszüntető jognyilatkozat közöltnek tekinthető. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Azonnali hatályú felmondás visszavonása közfoglalkoztatási jogviszonyban

Kérdés: Határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyban azonnali hatállyal felmondott a közfoglalkoztatott, a munkáltató vitatja az indokolás valóságtartalmát, erre tekintettel nem számolt el vele. A megszüntetés jogellenessége iránti per egyik félnek sem érdeke a költségek és az eljárás esetleges elhúzódása miatt. Kezdeményezhet-e a munkáltató egyeztetést a közfoglalkoztatottal a per elkerülése érdekében? Visszavonhatja-e a közfoglalkoztatott az azonnali hatályú felmondását, és helyreállítható-e a közfoglalkoztatási jogviszony a felek közös akaratával? Amennyiben igen, a felek megszüntethetik-e a közfoglalkoztatási jogviszonyt közös megegyezéssel?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Közft.-ben található kivételekkel az Mt. szabályai alkalmazandók [Közftv. 2. § (1) bek.]. A közfoglalkoztatási jogviszonyra is irányadó az Mt. 78. §-ának (1) bekezdése, melynek értelmében bármelyik fél megszüntetheti a jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Munkáltatói felmondás keresőképtelenség alatt

Kérdés: A 2599. számú kérdésre adott válasszal szemben, miért értelmezik mégis úgy sokan, hogy jogellenes felmondásnak minősül, ha keresőképtelenség alatt mond fel a munkáltató a munkavállalónak, ezzel pedig a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat? Ugyanis ha keresőképtelenség alatt mondunk fel neki, azt csak a munkavállaló hozzájárulásával vonhatjuk vissza. Vagy ez csak a munkakör megszűnésére, és nem az átszervezésre vagy gazdasági okra hivatkozva történhet meg?
Részlet a válaszából: […] A 2599. cikkben helytállóan került megállapításra, betegség miatti keresőképtelenség esetén az Mt. annyiban korlátozza a munkáltatót, hogy ilyen esetben a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb a betegszabadság lejártát követő egy év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Felmondási tilalmak érvényesülése – megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?
Részlet a válaszából: […] Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) AB határozatában alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette az Mt. 65. §-ának (5) bekezdését, melynek értelmében a várandós, illetve az emberi reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállaló csak akkor hivatkozhat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.

Rendkívüli felmondás – a felmondási idő alatt

Kérdés: Cégünk nemegyszer került már olyan helyzetbe, hogy a rendes felmondásunkat követően egyes munkavállalók a felmondási idejük munkával töltött része alatt kicsit többet engedtek meg maguknak. Késtek, a munkaidő alatt búcsúpartikat szerveztek nem kevés alkohol elfogyasztása mellett, egy esetben pedig az elhelyezkedés érdekében egy távozó kollégánk e-mailen olyan adatokat juttatott ki a cégtől, amelyek véleményünk szerint üzleti titoknak minősülnek. Milyen szankciót alkalmazhatunk, megszüntethető-e a felmondási idő alatt rendkívüli felmondással a legrenitensebbek munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] A felmondási idő lejártával a munkaviszony a másik félhozzájárulása nélkül szűnik meg, nincs akadálya azonban annak, hogy afelmondási idő alatt bármelyik fél, így a munkáltató is éljen a rendkívülifelmondás jogával. A rendes felmondás mint egyoldalú címzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.