Szakszervezeti tisztviselő részére adott információk felhasználása

Kérdés: Előírható-e kollektív szerződésben az, hogy a szakszervezeti tisztviselő a munkáltatótól kapott információkat általános jelleggel köteles teljes titokban tartani, és azt harmadik személyek felé semmilyen formában nem kommunikálhatja?
Részlet a válaszából: […] ...pont]. Ebből következően semmis a kollektív szerződés azon rendelkezése, amely általában minden információt a kérdés szerinti szigorú titoktartási kötelezettség alá von, mivel a kifejezetten bizalmasan vagy üzleti titokként átadott információk esetében is csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszából: […] ...kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §). Ehelyett a munkáltató csak a titoktartási kötelezettség vétkes megszegésével okozott károk megtérítését követelheti, a munkavállalói kárfelelősség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Munkaszerződésben foglalt titoktartási kötelezettség megsértésének jogkövetkezménye

Kérdés: Munkavállalónk munkaszerződésében szerepel egy olyan kikötés, miszerint semmilyen körülmények között nem hozhatja kollégái tudomására a munkabérének mértékére vonatkozó információkat. Amint az tudomásunkra jutott, az egyik munkavállalónk közvetlen kollégái és beosztottjai körében széles körben nyilvánosságra hozta ezt az adatot, mondván, a fizetésének nagysága, a személyes kvalitásait tükrözi, a beosztottak képességeinek hiányosságai pedig magyarázzák az alacsonyabb bérezésüket. Megítélésünk szerint ezzel a magatartásával nem csupán megsértette a munkaviszonyból származó kötelezettségeit, de jelentős mértékben rombolta a munkamorált is. Álláspontjuk szerint megszüntethetjük-e azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...A munkabér kifejezett tilalom ellenére történő nyilvánosságra hozatalával a munkaviszonyból származó együttműködési és titoktartási kötelezettségét szándékosan és jelentős mértékben megszegte. A tilalom munkaszerződésbe foglalásával a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (3) bekezdése értelmében a munkavállalóköteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ábanfoglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve atevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.