Keresőképtelenség oka – titokban maradhat

Kérdés: Nemibeteg-gondozás alatt állok, ami miatt jelenleg táppénzen vagyok. Kérdésem, hogy amikor visszamegyek a munkahelyemre, köteles leszek-e a munkáltatómmal közölni a bajomat? A várható pletykák miatt ez rendkívül kellemetlen lenne számomra.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló erre általában nem köteles. A keresőképtelenségről szóló orvosi igazoláson is csak a táppénz jellegének kódszáma szerepel, a 102/1995. Korm. rendelet 2. és 5-6. sz. melléklete szerint. A kódok a következők: 1-es: üzemi baleset, 2-es: foglalkozási megbetegedés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Szakszervezeti tisztviselő részére adott információk felhasználása

Kérdés: Előírható-e kollektív szerződésben az, hogy a szakszervezeti tisztviselő a munkáltatótól kapott információkat általános jelleggel köteles teljes titokban tartani, és azt harmadik személyek felé semmilyen formában nem kommunikálhatja?
Részlet a válaszából: […] A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személynek a munkáltatóval összefüggésben szerzett információi felhasználására két szabályozás érvényes, az információ jellegétől függően:a) olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a munkáltató jogos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Közalkalmazottak összeférhetetlensége

Kérdés: Összeférhetetlen-e, ha főállású közalkalmazotti jogviszony mellett – munkaidőn kívül – munkaügyi, pénzügyi, számviteli, bérügyi ügyintézőként másik közalkalmazotti jogviszonyt is létesít a közalkalmazott, vagy a főállású közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízással látja el a másik munkáltatónál ugyanazt a feladatot? Ha nem összeférhetetlen, milyen feltételekkel lehetséges ez? Elegendő esetleg mindkét munkáltató részére titoktartási nyilatkozattétel? Szintén ügyintézői – tehát nem vezetői – munkakör esetében főállásúközalkalmazotti jogviszony mellett egyéni vállalkozói, vagy más, gazdasági társasági forma (kft., bt.) is létesíthető-e ugyanazon tevékenységre? Tehát a főállású közalkalmazotti jogviszony mellett más-más munkáltatónál munkaidőn kívül, pluszkereset céljából végezhető-e ugyanaz a feladat?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. összeférhetetlenségi szabályai szerint csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető a munkavégzésre irányuló további jogviszony vagy munkaviszony, ha a munkaidő e jogviszonyokban a közalkalmazotti jogviszonyával részben vagy egészében egybeesik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződés kötbérre vonatkozó kikötése semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §). Ehelyett a munkáltató csak a titoktartási kötelezettség vétkes megszegésével okozott károk megtérítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Munkaszerződésben foglalt titoktartási kötelezettség megsértésének jogkövetkezménye

Kérdés: Munkavállalónk munkaszerződésében szerepel egy olyan kikötés, miszerint semmilyen körülmények között nem hozhatja kollégái tudomására a munkabérének mértékére vonatkozó információkat. Amint az tudomásunkra jutott, az egyik munkavállalónk közvetlen kollégái és beosztottjai körében széles körben nyilvánosságra hozta ezt az adatot, mondván, a fizetésének nagysága, a személyes kvalitásait tükrözi, a beosztottak képességeinek hiányosságai pedig magyarázzák az alacsonyabb bérezésüket. Megítélésünk szerint ezzel a magatartásával nem csupán megsértette a munkaviszonyból származó kötelezettségeit, de jelentős mértékben rombolta a munkamorált is. Álláspontjuk szerint megszüntethetjük-e azonnali hatályú felmondással a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Jogorvoslati lehetőségek jogellenes adatkezelés esetén

Kérdés: Településünkön az alpolgármester megszegte titoktartási kötelezettségét, és hivatali nyilvántartás adatait adta ki másoknak egy konkrét személyről. Ilyen esetben ezt a jogsértést kinek kell bejelenteni, főként arra tekintettel, hogy a jegyző nem lépett fel vele szemben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megjelölt esetben a konkrét körülmények ismerete nélkül nem állapítható meg, hogy megvalósult-e, illetve milyen mértékű jogsértés valósult/valósulhatott meg. Erre figyelemmel általános tájékoztatás nyújtására van módunk a tekintetben, hogy egy esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (3) bekezdése értelmében a munkavállalóköteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot – a Ptk. 81. §-ábanfoglaltak figyelembevételével –, valamint a munkáltatóra, illetve atevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Versenytilalmi megállapodás – munkáltatói elállás, munkavállalói mentesülés

Kérdés: Munkavállalóinkkal szeretnénk a jövőben versenytilalmi megállapodást kötni, annak érdekében, hogy a konkurens cégeknél történő elhelyezkedésüket megakadályozzuk. Ha azonban meggondolnánk magunkat a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor, vagyis – a megállapodásban foglaltak ellenére – mégsem szeretnénk fizetni a munkavállalónak, mert például olyan rossz munkaerő, hogy nem jelenthet veszélyt cégünk gazdasági érdekeire, hogyan szabadulhatunk a megállapodásban foglaltak betartása alól?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató mentesülni kíván a versenytilalmimegállapodásban foglaltak betartása alól, a következő lehetőségek közülválaszthat. Ugyan az Mt. nem tartalmaz szabályokat a versenytilalmimegállapodás elállással történő felbontásáról, de a vonatkozó bírói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.