Foglalkoztatási szervezetrendszer változásai – minisztériumi integráció

Kérdés: Hallottuk, hogy a minisztériumhoz kerül a foglalkoztatási kérelmek elbírálása másodfokon. Tudnának erről bővebb tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1-jétől a 323/2011. Korm. rendeletet felváltotta a 320/2014. Korm. rendelet. Az új szabályozás lényege, hogy megszűnt a foglalkoztatási szervezetrendszer eddigi viszonylagos önállósága. 2014. december 31-ével ugyanis megszűnt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Megváltozott munkaképességűek – bértámogatás igénylése foglalkoztatásukhoz

Kérdés: Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató akkreditált szervezet vagyunk. Lehetséges-e 2009. szeptember 1-je után megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához bértámogatás iránti kérelmet benyújtani?
Részlet a válaszából: […] A 177/2005. Korm. rendeletet a módosító 168/2009. Korm.rendelet kiegészítette egy 13/A. §-sal, amelynek alapján 2009. szeptember1-jétől szünetel a bértámogatás iránti új kérelmek befogadása. A 168/2009.Korm. rendelet alkalmazásában bértámogatás iránti új kérelemnek kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Foglalkoztatási kötelezettség utólagos módosítása

Kérdés: Munkahelyteremtő támogatásban részesült társaságunk 86 fő foglalkoztatásához kapcsolódóan. A támogatás folyósításával megegyező ideig, 2009 decemberéig fennálló foglalkoztatási kötelezettségünknek előreláthatólag nem tudunk eleget tenni. Kezdeményezni kívánjuk a támogatási szerződés módosítását annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségünknek legalább 75%-ban eleget tudjunk tenni. Módosítható-e oly módon a szerződés, hogy a 86 fő felett foglalkoztatott további munkavállalói létszám is kerüljön figyelembevételre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a munkahelyteremtő támogatás nyújtásáravonatkozó hatósági szerződést úgy kívánnák módosítani, hogy utólagosan, afoglalkoztatási kötelezettség időszakába beszámítanák a szerződésben előírtfoglalkoztatási kötelezettséggel érintett létszámon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás – összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszából: […] A 6/1996. MüM rendelet 18. § (2) bekezdése alapján amunkahelyteremtő beruházási támogatás csak annak a kedvezményezettneknyújtható, aki a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban aberuházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Megváltozott munkaképességűek – a bértámogatás visszafizetése

Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását több telephelyen is végzi nonprofit gazdasági társaságunk. A foglalkoztatás magas költségei, valamint a növekvő nyersanyag- és energiaárak miatt fontolgatjuk a munkavállalók egy részének leépítését. Eredményezheti ez a döntésünk azt, hogy a már kifizetett bértámogatást vissza kell térítenünk?
Részlet a válaszából: […] A 177/2005. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapjánrehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (a továbbiakban:bértámogatás) a külön jogszabály szerint akkreditált munkáltató részére, azakkreditációs tanúsítványban megjelölt székhelyen, telephelyen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Támogatási szerződés érvénytelensége

Kérdés: Ipari beruházási területen működő társaságunk részt vett egy központilag meghirdetett "munkahelyteremtő beruházások támogatása" elnevezésű pályázaton, de annak ellenére, hogy a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfeleltünk, nem kerültünk a nyertesek közé. Tudomásunk szerint az egyik konkurens pályázót a pályázati határidőt követően nyilvánították nyertesnek, és kötöttek vele támogatási szerződést. Megtámadhatjuk-e a támogatási szerződést annak érvénytelenségére hivatkozva bíróság előtt? Élhetünk-e kártérítési igénnyel a pályázat elbírálójával szemben?
Részlet a válaszából: […] A munkahelyteremtő beruházások támogatására az Flt. 18. §,valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, továbbá a MüM rendelet18-18/A. §-ai alapján van lehetőség. A támogatás új munkahelyek létrehozásához,vagy meglévő munkahelyek bővítéséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Átmeneti támogatás a válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak

Kérdés: A sajtóból értesültünk arról, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások 500 ezer eurós összegű átmeneti támogatásban részesülhetnek. Lehetséges-e ezt a támogatást munkahely-megőrzési célra fordítani? Ha igen, mely jogszabály és milyen feltételekkel rendelkezik erről?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti 85/2004. Korm. rendelet 2009. március 7-étől hatályba lépettIV/A. fejezete tartalmazza a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmenetitámogatásra vonatkozó általános szabályokat. E szabályokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Munkahelymegőrzés támogatása – visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A MüM rendelet 18/C. §-a alapján a munkahelymegőrzéstámogatása annak a munkaadónak nyújtható, aki a működésével összefüggő okból amunkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni.Támogatásként a MüM rendelet szerinti feltételeknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Hatósági szerződés megszegése

Kérdés: 2006-tól foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásban részesült bt.-nk, amely időközben jogutód nélkül megszűnt. A támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződésben kikötött foglalkoztatási kötelezettségünknek csak részben – 3-ból 2,5 éves foglalkoztatást teljesítettünk – tudtunk eleget tenni, ezért szerződésszegésre hivatkozva a munkaügyi központ a támogatási összegnek a teljes mértékben történő visszatérítéséről rendelkezett. Jogszerű-e a központ határozata? Méltányosság címén kérhetjük-e a visszatérítendő támogatási összeg elengedését?
Részlet a válaszából: […] A Ket. 76. § (3) bekezdése szerint: ha az ügyfél olyankötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébkéntnem lenne kötelezhető, szerződésszegésre csak akkor kerülhet sor, ha az ügyféla saját szerződésszegése estére a többletkötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Közhasznú munkavégzés támogatása

Kérdés: Hajléktalanokat és rászoruló idős embereket segítő alapítványként a téli hónapokban fokozott a munkánk. Erre az időszakra alkalmaznánk segítő munkatársakat, elsősorban szociális munkásokat. Van-e lehetőség állami támogatás igénylésére a foglalkoztatásukhoz, ha igen, milyen időtartamra, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 16/A. §-a alapján a közhasznú munkavégzéstámogatására a munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költséglegfeljebb 70%-áig terjedő mértékű támogatás nyújtható – többek között -közhasznú tevékenység folytatása érdekében történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.
1
2