Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott határidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Azonnali hatályú felmondás - a jogvesztő határidők kezdete

Kérdés: Munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésével összefüggésben a szubjektív és objektív határidő értelmezése kapcsán kérem segítségüket. A munkáltató szabályozta, hogy írásban be kell jelenteni a munkavállalónak a munkaviszonyon kívül folytatott egyéb tevékenységet. A bírósági határozatokban közzétett eseti döntésekben nem egy esetben a bírói jogalkalmazás állapot cselekményként tünteti fel a bejelentés elmulasztását. Értelmezhető-e úgy, hogy a bejelentés napjáig a szubjektív és objektív határidő nem kezdődik meg?
Részlet a válaszból: […]törvény értelmében a határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik [Mt. 25. § (3) bek.]. Tehát ebben az esetben is az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló határidő az esemény bekövetkeztét követő napon kezdődik. Ha azonban az azonnali hatályú felmondásra okot adó "esemény" mulasztásban testesül meg, például a munkavállaló bejelentési kötelezettségének elmulasztásában, akkor a határidő addig nem kezdődik meg, amíg a mulasztás fennáll. Amennyiben viszont a munkáltatónak máshonnan a tudomására jutott a mulasztás (a kérdés szerint a munkavállaló egyéb tevékenységet végez), és mindez a munkaviszony-megszüntetés indoka lehet, az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló határidő ezen tudomásszerzés időpontjától kezdődik.A fentiek mellett kiemeljük: a munkáltató akkor élhet azonnali hatályú felmondással, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2628

2. találat: Azonnali hatályú felmondás közlésére nyitva álló jogvesztő határidő, a munkaviszony megszűnésének időpontja

Kérdés: A cégnél dolgozó takarítónőt lopáson értük. A munkáltatói jogkör gyakorlója ekkor sajnos éppen szabadságon volt, így, bár telefonon értesítettük, a távollétében nem akart dönteni a munkavállaló sorsáról. Két héttel később meghozta a döntését, éppen az azt követő tizenötödik napon, hogy tudomást szerzett az esetről. A munkavállalóval az azonnali hatályú felmondást postán közöltük. Most azzal fenyegetőzik, hogy beperel bennünket, mert határidőn túl mondtunk fel neki. Engedjünk a követeléseinek, vagy egy perben sikeresen meg tudjuk védeni az azonnali hatályú felmondásunkat?
Részlet a válaszból: […]alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Esetünkben tehát ennek megfelelően a tizenöt napos határidő a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatását, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomásszerzését követően kezdődik. A határidőt - az Mt. eltérő rendelkezése hiányában - akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik [Mt. 25. § (6) bek.]. Azonnali hatályú felmondás esetén a határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az arra jogosult munkáltatói jogkört gyakorló személy a lejárat napjának végéig meghozza a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére vonatkozó döntést, mely még a határidő utolsó napján postára adásra is kerül. Jogszerűen járt el tehát a munkáltató, és határidőben meghozta a szükséges döntést.Ugyanakkor arra felhívjuk a figyelmet, hogy az azonnali hatályú felmondás is csak a közléssel, tehát az azonnali hatályú felmondást tartalmazó postai küldemény átvételével hatályosul. Az írásbeli jognyilatkozat ugyanis akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2123

3. találat: Határidő és időtartam számítása - eltérő szabályok

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal nem voltunk megelégedve. A szerződésében három hónap próbaidőt kötöttünk ki. A próbaidő 2014. szeptember 27-én, szombaton telt le. Mivel előző nap a munkavállaló nem jött be dolgozni, mi postán feladtuk neki a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást, melyet a következő hétfőn kézhez is vett. Most azonban azzal keresett meg a munkavállaló, hogy jogellenes volt a felmondásunk, mivel a próbaidő letelte után mondtunk fel neki, és ezért bírósághoz is fog fordulni. Megalapozott lehet a követelése, hiszen mi még a próbaidő alatt feladtuk neki a nyilatkozatunkat?
Részlet a válaszból: […]a) pont]. Arra tehát mindkét félnek ügyelnie kell, hogy az azonnali hatályú felmondás közlésére a próbaidő tartama alatt kerüljön sor.A törvény eltérő szabályokat állapít meg a határidő és az időtartam számítására. A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik [Mt. 25. § (3) bek.]. A határidő az utolsó napjának végén jár le. A határidőt az Mt. eltérő rendelkezése hiányában akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik [Mt. 25. § (6) bek.].A próbaidő ugyanakkor nem határidő, hanem időtartam, amelyre a határidőre vonatkozó törvényi rendelkezések nem alkalmazhatók. A munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a felek megállapodásában meghatározott, határidőnek nem minősülő időtartam számításánál a fentiektől eltérően a naptár az irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2118

4. találat: Munkavállalói azonnali hatályú felmondás - indokolás és határidő

Kérdés: Asszisztens vagyok egy kisvállalkozásnál. Az elmúlt három hónapban azt tapasztaltam, hogy minden hónapban késett a munkáltatóm a fizetésem kiadásával. Először csak egy hetet, a következő hónapokban már több mint két hetet. Emellett folyamatosan túlóráznom is kell, de mindig arra utasítanak, hogy a nyilvántartásban úgy írjam be, mintha napi nyolc órát dolgoznék. Mit tehetek ebben az esetben? Fel tudok-e mondani ezen okok miatt úgy, hogy valamilyen módon megkapjam az engem illető végkielégítést, hiszen már hét éve a cégnél dolgozom? Ha igen, akkor vonatkozik-e rám valamilyen határidő?
Részlet a válaszból: […]amennyiben a munkáltató a munkabér megfizetésével több ízben, jelentős késedelembe esik, és kötelezettségszegését még késedelmi kamat megfizetésével sem próbálja enyhíteni, emellett pedig a rendkívüli munka után járó bérpótlékokat sem fizeti meg a munkavállalónak, olyan jelentős kötelezettségszegést követ el, mely esetén a munkavállaló megalapozottan közölhet azonnali hatályú felmondást.A munkavállaló - szankciós jellegű - azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles kifizetni részére a munkáltatói felmondás alapján rá irányadó felmentési időre járó díjat, és a végkielégítés összegét, ha a munkaviszony időtartama alapján arra a munkavállaló jogosult lenne [Mt. 78. § (3) bek.]. Így a munkavállaló jogszerű azonnali hatályú felmondás esetén nem esik el a végkielégítéstől, ha egyébként a végkielégítés törvényi feltételei fennállnak, tehát a munkáltatóval legalább három éve fennállt a munkaviszonya [Mt. 77. § (3) bek. a) pont]. Ügyelni kell arra, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2108

5. találat: Határidő és időtartam

Kérdés: Mi a különbség a határidő és az időtartam között? Mit ért az új Mt. azon, hogy a "naptár az irányadó" a határidőnek nem minősülő időtartam számítására?
Részlet a válaszból: […]munkaviszony megszüntetésének jogellenességével kapcsolatos keresetlevél előterjeszthető. Ilyenkor, ha a munkavállaló a felmondást a 30. napig nem támadja meg a bíróságon, akkor a felmondás jogkövetkezményei jogerőssé válnak a határidő elteltével (megjegyzendő, hogy a mulasztás kimentésére azért bizonyos esetekben a jogszabály lehetőséget ad). A határidőnek nem minősülő időtartam leteléséhez is fűződik jogkövetkezmény, de ez anélkül áll be, hogy a félnek valamilyen magatartást kellene tanúsítania; ilyen például a felmondási idő, amelynek elteltével a munkaviszony megszűnik. A határidő és az időtartam számítása különbözőképpen történik. Mindkettő az arra alapot adó nyilatkozat megtételének napján kezdődik. A határidő számításánál az a lényeg, hogy a letelte a nap elnevezése vagy számozása alapján megfelel a kezdőnapnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1356
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,