Közös megegyezés és utólagos igényérvényesítés

Kérdés: A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel megszüntette a munkaviszonyt. A megállapodás tartalmazza, hogy nincs a továbbiakban követelésük egymással szemben. A munkaviszony megszüntetése után pár nappal a volt munkavállaló visszamenőlegesen több hónapra érvényes, a munkáltató nevére szóló számlát és jegyet adott le a munkába járás költségének elszámolása céljából. Köteles-e a munkáltató ebben a helyzetben megtéríteni a munkába járás költségét?
Részlet a válaszából: […] ...nap, amely a tévedés felismerésétől vagy a jogellenes fenyegetés megszűnésétől kezdődik. A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot e határidőn belül írásban kell a másik féllel közölni. A megtámadási határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Késedelmi kamat számítása fizetési felszólítás esetén

Kérdés: A munkáltató fizetési felszólítását a munkavállaló bíróság előtt megtámadta, részben sikerrel. Jogerős ítéletével a bíróság így rendelkezett: "A bíróság a fizetési felszólítást a ... forintot meghaladó részben, azaz ... forint vonatkozásában hatályon kívül helyezi." Ezenkívül csak és kizárólag a perköltségviselésről rendelkezett. A munkáltató kamatfizetésre kötelezi a munkavállalót, mégpedig a fizetési felszólításban jelzett 15 napos határidő napjától számítva. Sem a fizetési felszólítás, sem az ítélet nem rendelkezik késedelmikamat-fizetési kötelezettségről. Felperes munkavállaló köteles-e késedelmi kamatot fizetni? Ha igen, akkor a fizetési felszólításban jelzett 15 napos határidő leteltének időpontjától vagy a jogerős ítélet kézhezvételétől számítottan?
Részlet a válaszából: […] ...Ennek alapján a késedelmi kamat a késedelembe esés időpontjától esedékes, amely a kérdés szerinti esetben a jogosult által a fizetési határidőként megjelölt 15 napos határidő elteltét követő nap, és nem a jogerős ítélet közlésének a napja.(Kéziratzárás: 2023. 07...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Nyugdíjas köztisztviselő - új életpálya, jubileumi jutalommal

Kérdés: A polgármesteri hivatal köztisztviselője 2023. május 16-án betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, a 65. életévét. Ezt a tényt elmulasztotta bejelenteni a munkáltatójának. Elmondása szerint jelenleg folyamatban van az eljárás a szolgálati idejének pontos meghatározására a nyugdíjfolyósító szervnél, mivel az előző adatlekérése során hét év szolgálati ideje hiányzott a kimutatásból. Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati ideje a nyugdíjbiztosítási főosztály előzetes adatközlése szerint 2022. december 31-én 39 év 39 nap. A hivatal tovább kívánja foglalkoztatni (kollégánk is ezt szeretné) változatlan munkakörben és felelősséggel (osztályvezetőként, a közigazgatási szerv hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő ügyekben kiadmányozási joggal). Kérelme hiányában a Kttv. 60. §-ának (7) bekezdése szerint május 31-ével meg kell(ett volna) szüntetnünk a közszolgálati jogviszonyát, tekintettel arra, hogy a 65. életévét betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság törvényi feltétele jelenleg húsz év szolgálati idő? A jogviszony előző mondat szerinti megszüntetését követően - akár másnaptól - létesíthetünk-e vele meghívásos eljárás keretei között [Kttv. 45. §] határozatlan időtartamra szóló közszolgálati jogviszonyt az általa korábban ellátott munkakörére? Kollégánk 2024. szeptember 5-én - folyamatos, köztisztviselőként történő foglalkoztatása esetén - jogosulttá válna a harmincöt éves jubileumi jutalomra. Az előzőek szerinti további foglalkoztatása értelmezésünk szerint nem érinti a jubileumi jutalomra való jogosultságát. Helyesen értelmezzük-e a jogszabályt?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelőző harmadik hónap utolsó napjáig írásban nyújthatja be a munkáltatóhoz. A határidő elmulasztása miatt igazolás benyújtásának nincs helye, ebben az esetben a köztisztviselő jogviszonya annak a hónapnak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Művelődési intézmények - a közösségi színtér működtetése

Kérdés: A 20/2018. EMMI rendelet szabályozza a kistelepülések közösségi művelődési intézményeinek személyi, tárgyi, működési feltételeit, így a közösségi színtérre vonatkozó alapvető szabályokat is tartalmazza. Közalkalmazotti jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban is ellátható-e ez a feladat, illetve egy városi fenntartásban álló művelődési ház - Mt. hatálya alá tartozó, megfelelő szakképzettséggel rendelkező - alkalmazottja is elláthatja-e ezt a feladatot részmunkaidőben, megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...leplez, az semmisnek tekintendő, és azt a leplezett megállapodás, azaz a munkaszerződés alapján kell megítélni. Erre az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat [Mt. 27. § (2)-(3) bek.]. A kérdésben ismertetett esetben ugyan nem kizárt a megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Óvodavezető - nyugdíj folyósítása mellett

Kérdés: A 268/2022. Korm. rendelet szerint, mely a 159/2023. Korm. rendelettel módosításra került, a nyugellátás folyósítása mellett közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztathatunk nyugdíjas óvodapedagógusokat. Az így foglalkoztatott óvodapedagógus kinevezhető-e óvodavezetőnek, mely megbízás öt évre szólna?
Részlet a válaszából: […] ...szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig szólt, ám a 159/2023. Korm. rendelet szerinti módosítás értelmében jelenleg ez a lehetőség határidő nélkül áll fenn. Erre figyelemmel a vonatkozó jogszabályok nem zárják ki, hogy a szóban forgó nyugdíjas kinevezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Szabadságkiadás - a munkavállaló rendelkezése szerint

Kérdés: Az Mt. 122. §-ának (2) bekezdése alapján a munkáltató évente hét munkanap szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, legfeljebb két részletben, 15 nappal korábban bejelentve. Megtagadhatja-e a munkáltató a szabadság engedélyezését, amennyiben azt a munkavállaló nem két, hanem több részletben kéri, és/vagy nem tartja be a 15 napos közlési határidőt? Jogszerű-e, ha a munkavállaló végül azért nem tud rendelkezni a hét munkanap szabadságával, mert kettőnél több részletben igényli, és/vagy 15 napon belül közli az igényét?
Részlet a válaszából: […] ...nem lépi túl az évi hét munkanapot - nem felel meg ezeknek a követelményeknek (pl. több részletre vonatkozik, vagy nem tartja az előírt határidőt), akkor a munkáltató nem köteles a munkavállaló kérése szerint kiadni a szabadságot. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Szülői szabadság igénylése fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Munkavállalónk bejelentette, hogy május 5-től, gyermeke kétéves korától megszünteti a gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságot. Azonban nem jönne még vissza dolgozni, hanem igénybe venné a 44 munkanap szülői pótszabadságát. Ha ez lejárna, még mindig nem állna munkába, mert ez után viszont a felgyűlt fizetett szabadságát használná fel. Van-e akadálya ennek az eljárásnak?
Részlet a válaszából: […] ...a 30 napos előzetes bejelentési szabályra is - kérje a fizetés nélküli szabadság megszüntetését, és ezt követően - betartva a 15 napos határidőt - igényelje a szülői pótszabadságot, akár teljes egészében "tömbösítve". A két távollét akár pontosan egymást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Megállapodás hosszabb beosztás szerinti munkaidőről

Kérdés: Az Mt. 99. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint, a 92. § (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje 24 óra, heti munkaideje legfeljebb 72 óra lehet. Ezek alapján mindenképpen feltétele-e a 24 órás napi munkaidő-beosztásnak, hogy a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott portásainkat hosszabb teljes napi munkaidőben foglalkoztassuk (pl. 9 órában)? Vagy lehetséges-e, hogy a például 6 órás részmunkaidős portással kötünk megállapodást 24 órás munkaidő-beosztásra? Ez a megállapodás csak a munkaszerződésbe foglalható, vagy külön dokumentum is megfelelő hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...ha a megállapodást a naptári hónap utolsó napjára (illetve munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára) 15 napos határidővel felmondja. Ám ilyen megállapodás is csak a készenléti jellegű munkakört betöltő munkavállalóval köthető, vagy azzal, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: A köztisztviselő az I. besorolási osztály, vezető tanácsos besorolási fokozat 10. fizetési fokozatába került besorolásra, és előírásra került részére a közigazgatási szakvizsga letétele három éven belül, melyet határidőben teljesített is. A válasz értelmében, mivel a Kttv. 118. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, őt a magasabb besorolási fokozat (főtanácsos) legalacsonyabb fizetési fokozatába kell sorolni [Kttv. 120. § (1) bek.]. Ha nem a 10. fizetési fokozatban lenne az érintett, hanem a 8. fizetési fokozatban a Kttv. 120. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján, akkor is a főtanácsos 11. fokozatba kellene sorolni a köztisztviselőt? Vagyis ebben az esetben három fizetési fokozatot lépne előre a szakvizsga teljesítése miatt? A jogszabály a fizetési fokozatot és a besorolási fokozatot együttesen kezeli, így viszont a megfelelő számú közszolgálati jogviszonyban töltött idő teljesítése nélkül lépne egy besorolási fokozatot is.
Részlet a válaszából: […] ...kell sorolni. Ebből megállapítható, hogy a Kttv. egyértelműen rendelkezik a szóban forgó kérdésben: amennyiben a köztisztviselő határidőn belül leteszi a számára előírt közigazgatási szakvizsgát [azaz pl. a Kttv. 118. §-a (1) bekezdésének b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Szülői szabadság igénybevétele - átmeneti szabály az érvényesítéséhez

Kérdés: Az Mt. 122. §-ának (4a) pontja szerint a munkáltató a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki. Az Mth. 19/F. §-ának (7) bekezdése szerint a munkáltató, ha a munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, a szülői szabadságot - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban - legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban adja ki. Ez alapján kérdésem, hogy ha a munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 3-án töltötte be a harmadik életévét, és - az előzetes bejelentési határidő betartásával - 2023. június 12-én kéri írásban a szülői szabadság kiadását 44 munkanapra 2023. június 29-től, akkor a munkavállaló jogosult-e 44, vagy csak 2 munkanap szülői szabadságra?
Részlet a válaszából: […] ...be a harmadik életévét. Ebben az esetben a 44 munkanap szülői szabadság 2023. június 30-ig érvényesíthető [Mth. 19/F. § (7) bek.]. A határidő jogvesztő, és nem a szabadság kérelmezésére, hanem az igénybevételére vonatkozik. Így a kérdés szerinti esetben, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
37