Teljesítendő munkaidő meghatározása megállapodás alapján

Kérdés: Az Mt. 93. §-ának (2) bekezdése ír a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő mértékéről. A régi Mt. ilyen rendelkezést nem tartalmazott. Afelek a megállapodásukban vagy kollektív szerződésben rendelkezhetnek-e havi 172, 173 vagy akár 174 óra munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőről?
Részlet a válaszából: […] A szóban forgó szabály szerint, a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Kollektív szerződés módosítására jogosult szakszervezet

Kérdés: Kollektív szerződést kötöttünk még a régi Mt. hatálya alatt együttesen más szakszervezetekkel, de azt követően – gyakorlatilag már az új Mt. hatálybalépésekor is – nem volt meg a 10%-os reprezentativitásunk. A kollektív szerződést most úgy módosította a többi fél, hogy annak tárgyalására meg sem hívtak bennünket, a módosítást nélkülünk írták alá. Hivatkozhatunk arra, hogy mivel a szerződés megkötésekor még megvolt a szükséges szerződéskötési képességünk, így a módosításban is kötelezően részt kell vennünk?
Részlet a válaszából: […] A szakszervezet kollektív szerződés kötésére akkor jogosult, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 10%-át [Mt. 276. § (2) bek. a) pont]. A szakszervezetük, ha ezen létszámmal nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Testvérek az óvodában

Kérdés: Összeférhetetlen-e, ha az óvoda vezetője és az óvodában dolgozó óvónő testvérek? Van-e lehetőség arra, hogy vezetőként és óvónőként testvérek együtt dolgozzanak közalkalmazottként?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 61. §-ának (7) bekezdése kimondja: a köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen, ha a magasabb vezető vagy vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult az Mt. szerinti közeli hozzátartozójával irányítási,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: Jubileumi jutalom jogosultsági idejének megállapításához kérném a segítségét. A dolgozó 1977-ben kezdett el dolgozni egy vállalatnál. Innen áthelyezéssel ment egy iskolába, ahol 1989-1999-ig közalkalmazotti jogviszonyban állt. 1999-től 2005-ig csak munkaviszonya volt. 2005 óta ismét közalkalmazottként dolgozik. A jubileumi jutalomba az 1977-1989-ig tartó időszak beszámít-e?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében a 25, 30, illetve 40 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A jogosító időt a Kjt. 87/A. §-a alapján kell számítani. A Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdése szerint közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Közös megegyezés – régi szerződésmintával

Kérdés: Kezdeményeztem a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését. A munkáltatóm egy olyan megállapodásmintát rakott elém, amiben még a régi Mt.-re történő hivatkozások voltak. Mivel ezt csak az aláírást követően vettem észre, felmerült bennem, hogy ezek után jogszerű volt-e a munkaviszonyom megszüntetése. Szükséges-e valamilyen módon kijavítani a hibát vagy újraírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszából: […] A felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik a munkaviszonyt [Mt. 64. § (1) bek. a) pont]. Mivel a munkaszerződést is írásba kell foglalni, az írásbeliség egyben a munkaviszonyt megszüntető megállapodás érvényességi kelléke is [Mt. 22. § (3) bek., 44. §]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Az Mth. 2. §-ának (4) bekezdése alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg – a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve –, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. A szóban forgó kolléga jogviszonyai az alábbiak szerint alakultak 1992. július 1-je előtt: 1983. IX. 1.-1985. XII. 13. (megszűnés áthelyezéssel), 1985. XII. 14.-1989. VIII. 31. (megszűnés áthelyezéssel), 1989. IX. 1.-1991. VII. 15. (megszűnés áthelyezéssel), 1991. VII. 16.-1992. VI. 30. (megszűnés: munkaviszony megszűnt). 1992. július 1-jétől közalkalmazotti jogviszonya folyamatos ugyanazon a munkahelyen. Kérdésünk: az áthelyezéssel érintett 1992. július 1-je előtti időszakok a jubileumi jutalom szempontjából beszámítanak-e, vagy miután 1992. június 30-án jogviszonya megszűnt, csak az ezt követő időszak vehető figyelembe?
Részlet a válaszából: […] Az Mth. idézett szabálya a közalkalmazottakra is vonatkozik. E szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya a régi Mt. hatálybalépése (1992. július 1.) előtt (még mint munkaviszony) áthelyezéssel keletkezett (ekkor még munkaviszonyok esetén is helye volt áthelyezésnek), korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Munkaszüneti napi díjazási jogcímek

Kérdés: Az Mt. melyik paragrafusa mondja ki, hogy a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkavégzés esetén az alapbéren és a 100% bérpótlékon kívül jár a távolléti díj is?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a munkavállalót 100% bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.] a rendes munkaidőre járó munkabérén felül [Mt. 139. § (1) bek.]. Amennyiben a munkavégzés rendkívüli munkaidőben történik, a munkavállalót ezeken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Műszakpótlék bölcsődei dolgozók esetén

Kérdés: Önkormányzati társulás által fenntartott bölcsőde 06.00-17.00 óráig tart nyitva, a közalkalmazottak munkaidő-beosztása az alábbiak szerint alakul. A kisgyermeknevelők az 1. héten: 7.00-13.20-ig, a 2. héten 8.40-17.00-ig, míg a bölcsődei dajkák az 1. héten: 6.00-14.20-ig, a 2. héten: 9.40-17.30-ig, a 3. héten: 6.40-15.00-ig, míg a 4. héten: 9.20-17.10-ig felváltva dolgoznak. A kérdésem, hogy a Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése alapján ezáltal jogosultak lesznek a közalkalmazottak műszakpótlékra? Kell-e alkalmazni ilyen esetben az Mt. 141. §-a (2) bekezdésének fogalmi meghatározását?
Részlet a válaszából: […] A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottnak, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a 14 és 18 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Munkavállalói hozzátartozók

Kérdés: Ki minősül közeli hozzátartozónak, egyenes ágbeli rokonnak abban az esetben, amikor a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól hozzátartozója halálakor két munkanapra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkavállalónak haláleset miatti két munkanap munkavégzés alóli mentesüléséhez való jogát illetően – ellentétben a régi Mt.-vel – nem a közeli hozzátartozók, hanem általában a hozzátartozók személyét nevesíti. Az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Helyibérlet-támogatás részmunkaidőben foglalkoztatottaknak

Kérdés: Béren kívüli juttatás keretében mindenkinek adott (nem választható) elem a helyi bérlet kifizetése. Részmunkaidős munkavállalóknak adható ez időarányosan, ha egyébként beosztás szerinti munkanapjaik azonosak a teljes munkaidőben dolgozókéval?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a részmunkaidős foglalkoztatással csak néhány helyen, elszórtan foglalkozik. Míg a régi Mt. még kifejezetten tartalmazta a kérdésre választ adó időarányosság elvét, addig ez az Mt.-ből kimaradt. A választ az Ebktv. rendelkezéseiből kell levezetni. Az egyenlő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.
1
2
3
12