Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott érvénytelenség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Felmondási jog kizárásának érvényessége

Kérdés: Az előző ügyvezető idejében a cégünk olyan munkaszerződést kötött az egyik határozatlan időre alkalmazott munkavállalóval, melyben a felek kizárták a felmondás jogának gyakorlását. A rendelkezés értelmében a felek megállapodtak abban, hogy egyik fél sem jogosult megszüntetni a munkaviszonyt felmondással. A kikötés nem tartalmaz időhatározást, ezért az - legalábbis úgy tűnik - általánosságban zárja ki a felek felmondási jogát. Létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani, és ennek keretében e munkavállalótól is megválnánk. Mit tudunk tenni, jogszerű-e az ilyen korlátozás?
Részlet a válaszból: […]65. §-a is a Második Részben található, és az eltérő megállapodások lehetőségét szabályozó 85. § e vonatkozásban nem tartalmaz megszorítást, ez alapján a munkavállaló vonatkozásában érvényes a munkáltatói felmondási jog kizárását szabályozó kikötés. Figyelemmel arra, hogy a munkaszerződés mindkét fél tekintetében kizárja a felmondás jogát, az azonban a munkavállaló felmondási jogának egy éven túli kizárása tekintetében semmis, hiszen az Mt. fent idézett 43. §-ának (1) bekezdésébe ütközik [Mt. 27. § (1) bek.]. Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg [Mt. 29. § (1) bek.]. Ez alapján a munkavállaló felmondási jogának egy éven túli kizárását megítélésünk szerint figyelmen kívül kell hagyni, a munkáltató felmondási jogának korlátozása azonban érvényes egy éven túli időszakra is.Összességében úgy tűnik, hogy létszámcsökkentésre hivatkozva felmondással nem szüntethetik meg a munkavállaló munkaviszonyát, a megszüntetésre csak az ő egyetértésével közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3515

2. találat: Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Kérdés: A nyelvvizsga nélkül foglalkoztatott gyakornok óvodapedagógus gyakornoki ideje két év után letelt (2018. IX. 26-án). Ez alatt az idő alatt sajnos nem tudta megszerezni a nyelvvizsgát, jelenleg is jár nyelvvizsgára felkészítő órákra. A munkaviszonya ezért automatikusan megszűnt volna, azonban az óriási pedagógushiány miatt nem volt lehetőség az álláshely betöltésére. A folyamatosan hirdetett (több állás is hirdetve van) álláshelyre nincs jelentkező, ezért jogszerűtlenül foglalkoztatják tovább az óvodapedagógust. Mi lehet ennek a következménye?
Részlet a válaszból: […]lépést követő 30 napon belül hivatkozhat. Ha ez elmarad, mivel az ő érdeke is a foglalkoztatása, attól még a közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony továbbra is jogszabályba ütköző lesz, hiszen arról van szó, hogy az óvodapedagógusnak nem csupán a nyelvvizsgája hiányzik, hanem ebből következően a munkaköre betöltéséhez szükséges szakképzettsége is, tekintve hogy emiatt a diplomáját sem kaphatta meg.Az Mt. 27. §-ának (1) bekezdése értelmében semmis (feltétlenül érvénytelen) az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba [pl. jogszabályba, jelen esetben az Nkt. 99. § (14) bekezdésébe] ütközik. A feltétlen érvénytelenség azt jelenti, hogy arra bárki határidő nélkül hivatkozhat. Az Mt. 29. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn. Ebből következően az óvodapedagógust az elvégzett munkájáért az illetménye/munkabére természetesen megilleti. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt azonban a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el. Mivel jelen esetben az óvodapedagógusnak hiányzik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3487

3. találat: Intézményvezetői kinevezés érvénytelensége

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a Kjt. hatálya alá tartozó intézmény vezetésére kiírt pályázaton egy olyan pályázó került kinevezésre, aki a pályázati kiírásban szereplő mesterfokozat helyett csak alapfokozatot nyújtó felsőfokú végzettséggel rendelkezik? A pályázaton sikeresen szereplő jelenlegi intézményvezető a pályázati anyagában helytelenül mesterfokozatot jelölt meg, holott azzal nem rendelkezett.
Részlet a válaszból: […]jogkövetkezményeit kell alkalmazni [Mt. 27. § (3) bek.], ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el (pl. az intézményvezető nagyon rövid időn belül megszerzi az intézményvezetéshez előírt egyetemi diplomáját) [Mt. 29. § (1) bek.]. Ezen túlmenően a munkáltató a kinevezés érvénytelenségéből származó kár megtérítését is követelheti az intézményvezetőtől, amennyiben a kártérítés feltételei fennállnak. Az azonnali hatályú megszüntetés időpontjáig a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek megilletik és terhelik a feleket, így az intézményvezetőnek addig jár az illetménye is.Az Ön által leírt tényállás alapján emellett arra lehet következtetni, hogy az intézményvezető egy lényeges körülmény tekintetében tévesztette meg, ejtette tévedésbe a munkáltatót. A munkáltató a valódi végzettség ismeretében a jogszabályi kötöttség miatt nagy valószínűséggel nem létesített volna vele közalkalmazotti jogviszonyt [Mt. 28. § (1) és (3) bek.]. Erre tekintettel a munkáltató az intézményvezetőhöz intézett írásbeli jognyilatkozattal megtámadhatja a kinevezést.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2972

4. találat: Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége

Kérdés: Visszavonható-e az a munkaszerződés-módosítás, amely a munkavállalók megtévesztésével került aláírásra, illetve ha az bizonyos jogszabályok kijátszásának, kikerülésének céljával jött létre? További kérdés, hogy ilyen esetben beállhat-e munkaszerződés-módosítás érvénytelensége?
Részlet a válaszból: […]elhárítását eredményező módosításában.Ezen túlmenően a fél megtámadhatja a megállapodást, ha a munkaszerződés módosításának megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, és ezt a tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Megtámadhatja a megállapodást az is, aki azt megtévesztés hatására kötötte, vagyis akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtett vagy tévedésben tartott [Mt. 28. § (1) és (3) bek.]. A megtámadásra nyitva álló ún. szubjektív határidő 30 nap, amely jelen esetben a tévedés felismerésétől kezdődik. A megtámadás jogát a megállapodás megkötésétől számított hat hónapos, ún. objektív határidő elteltével azonban már nem lehet gyakorolni. A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot írásban kell a másik féllel közölni. Ha a megtámadás eredménytelen volt, vagyis annak jogosságát a másik fél vitatta, munkaügyi pert lehet kezdeményezni az érvénytelenség megállapítása érdekében.Mindent összevetve ilyenkor csak abban az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2867
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kiemelkedően magas vezetői illetmény "orvoslása"

Kérdés: A fenntartóhoz tartozó egyik intézmény igazgatói munkakörét pályázat alapján, az intézmény jelenlegi igazgatóhelyettese nyerte el 2015. január 1-jétől. A vezetői megbízás elkészítésekor szembesültünk azzal, hogy az igazgatóhelyettes közalkalmazotti kinevezésében a garantált illetmény és a munkáltatói döntésen alapuló illetmény összege több mint háromszorosa a fenntartó többi intézményvezetője illetményének. Ráadásul igazgatóhelyettesként a vezetői pótléka a tízszerese a jogszabályok szerint adható vezetői pótléknak. Az igazgatói megbízás megadásával együtt csökkenthető-e az új igazgató összes illetménye mintegy kétharmadával, annak ellenére, hogy a fentiek szerinti magas illetmény a közalkalmazotti kinevezésében rögzítve van? A jogszabályellenesen megállapított vezetői pótlékot a vonatkozó szabályok szerint korrigálva meg lehet-e állapítani?
Részlet a válaszból: […]melynek értelmében semmis - többek között - az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn, de az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el. Ha a megállapodásnak csak valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg; ekkor a jogviszony megszüntetése jogkövetkezményét kell alkalmazni.A munkáltató - akár megkapja az érintett vezető az igazgatói posztra szóló vezetői megbízást, akár nem - a jövőre nézve orvosolni köteles az illetmény jogszabályellenesen megállapított összegét, ezáltal érvénytelenségét. Egyfelől a törvényes keretet meghaladó illetménypótlékot a jogszabályi mértékre kell szorítania; másfelől az egyenlő bér elvének megsértésével megállapított garantált illetményen felüli illetményrész módosítására (csökkentésére) kell kinevezésmódosítási javaslatot tennie a közalkalmazott számára. Az Mt. 12. §-a kimondja, hogy az egyenlő bér elve megsértésének orvoslása nem járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával; ugyanakkor a kérdésben szereplőhöz hasonlóan kiugróan megállapított illetmény megítélésünk szerint a jó erkölcsbe is ütközik, így nem várható el a munkáltatótól, hogy az orvoslás során az érintett illetményének csökkentése helyett a többi, összehasonlítható helyzetben lévő közalkalmazott illetményét igazítsa a kiugróan magas illetményhez. A szakirodalom szerint jó erkölcsbe ütközőnek minősül a szerződés (kinevezés),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2157

6. találat: Erkölcsi bizonyítvány - fontos lehet július 1-jétől

Kérdés: Alapítványi fenntartású általános iskola vagyunk, így tanárainkat és tanítóinkat munkaviszony keretében foglalkoztatjuk. Azt hallottuk, hogy 2014. július 1-jétől szigorodnak a neveléssel foglalkozó munkavállalók foglalkoztatásának szabályai, és büntetett előéletű munkavállalót nem foglalkoztathatunk. Szeretnénk tudni, hogyan tudjuk ellenőrizni a büntetett előéletet, és mit kell tennünk, ha valaki nem felel meg a feltételeknek?
Részlet a válaszból: […]bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll [Mt. 44/A. § (1) bek.]. Nem foglalkoztatható, akivel szemben az Mt.-ben meghatározott- szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;- szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;- szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig [Mt. 44/A. § (2) bek.].Azt a tényt, hogy a munkaviszonyt létesíteni kívánó személy megfelel-e a fenti feltételeknek, az érintett a munkaviszony létrejötte előtt, vagy a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a munkavállalón kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal igazolja [Mt. 44/A. § (3) bek.]. Ha a munkavállaló igazolja, hogy megfelel az Mt.-ben rögzített feltételeknek, a munkáltató a bűn­ügyi nyilvántartó szerv által kiállított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1981

7. találat: Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása

Kérdés: Októberben négyhavi határozott időtartamra felvettünk egy munkavállalót. 2013. február 28-án telt le a határozott idejű munkaszerződése. Erről azonban sajnos megfeledkeztünk, és a munka­vállaló a tudtunkkal még március 1-jén is dolgozott. A következő héten továbbra is fel akarta venni a munkát. Amikor jeleztük neki, hogy letelt a határozott idő, akkor azt mondta, hogy törvény alapján a munkaviszonya határozatlan idejűvé alakult, ezért kötelesek vagyunk foglalkoztatni. Mi ilyen szabályt nem találtunk az új Mt.-ben. Valóban átalakult határozatlan idejűvé a munkaviszony, és jelenleg is fennáll?
Részlet a válaszból: […]A jogalkotó a hatályos törvényünk szövegezésénél abból az alapfeltevésből indult ki, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló a határozott idő lejártát követően tovább dolgozik, azzal a felek között érvénytelen munkaszerződés áll fenn, mely érvénytelenség a munkaszerződés írásba foglalásának elmaradásából ered. Tehát az érvénytelenség a munkáltatónak felróható. Az Mt. - a korábbi törvényszöveghez hasonlóan - egyértelműen kimondja, hogy a munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt azonban a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat (Mt. 44. §). Ennek következtében, amennyiben a munkavállaló harminc napon belül nem hivatkozik arra, hogy az írásba foglalás miatt érvénytelen a munkaszerződés, akkor a munkáltató nem tehet mást, mint a munkavállalót az általános szabályok szerint, tehát határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatja. A munkáltató nem jogosult a ráutaló magatartással, az írásbeliség elmulasztásával létrejött munkaszerződés érvénytelenségére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1608

8. találat: Középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör díjazása

Kérdés: Ha egy munkakör középfokú iskolai végzettséget igényel, de aki a munkakört betölti, csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik (régi dolgozó, aki évekkel ezelőtt lett felvéve, amikor még nem volt elvárás a középfokú végzettség), a minimálbér vagy a garantált bérminimum legyen a fizetendő legalacsonyabb alapbére 2013. január 1-jétől?
Részlet a válaszból: […]jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn, de érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni. A munkáltató köteles a munkavállalónak annyi időre járó távolléti díjat megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is [Mt. 29. § (1)-(2) bek.].Az Mt.-t - az Mth. eltérő rendelkezése hiányában - a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell [Mth. 2. § (1) bek.]. Mivel eltérő rendelkezést az érvénytelenség szabályaira vonatkozóan az Mth. nem tartalmaz, így a megfelelő iskolai végzettséggel nem rendelkező munkavállalók foglalkoztatása 2012. július 1-jétől is tilos. Amennyiben a munkavállaló olyan munkakörben dolgozik, amelyre nézve munkaviszonyra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1583

9. találat: Munkavállaló - a vezetőnek minősülés megállapítása

Kérdés: Van-e lehetősége az ügyvezetőnek arra, hogy a munkáltató (kft.) nevében eljárva az Mt. 188/A. § szerinti vezetőnek minősülő munkavállalók foglalkoztatásáról döntsön bizonyos munkakörökben? Mi a helyzet akkor, ha a tulajdonosi döntés hiányában kötnek ilyen munkaszerződést a felek?
Részlet a válaszból: […]188/A. § (1)-(2) bek.]. Korlátolt felelősségű társaság esetében a taggyűlés a társaság legfőbb szerve [Gt. 141. § (1) bek.], amely jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlására. Ebből eredően kizárólag a taggyűlés írhatja elő azt, hogy egy munkakört betöltő munkavállaló az Mt. szerinti vezetőnek minősülő munkavállaló legyen; erre az ügyvezetőnek nincs jogosultsága. Amennyiben a tulajdonosi döntés hiányában születik olyan munkaszerződés, amely a munkavállalót vezetőnek minősíti, úgy az erre vonatkozó rendelkezések jogszabályba ütköznek, és semmisek. Ha a semmisség a felek és a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem orvosolható - például az ügyvezetői döntés és a szerződés utólagos tulajdonosi jóváhagyásával -, a semmisséget hivatalból kell figyelembe venni [Mt. 8. § (1) bek.]. A semmis megállapodás érvénytelen. Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg (Mt. 9. §). Az érvénytelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1188

10. találat: Vezető munkaviszonyának megszüntetése azonnali hatályú rendes felmondással

Kérdés: Kft.-nk ügyvezetőjének munkaszerződésébe annak idején belefoglaltuk, hogy bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. Most le akarjuk váltani az ügyvezetőt, az egyik tulajdonostárs azonban megkérdőjelezte a munkaszerződés e rendelkezésének alkalmazását. Megalapozott-e üzlettársunk aggodalma, vagy azonnali hatállyal indokolás nélkül közölhetjük a rendes felmondást?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés azon része, mely szerint a munkaviszony indokolás nélkül megszüntethető rendes felmondással, megfelel a jogszabályoknak, ezért a munkáltató mellőzheti az indokolást ezen intézkedéséből. Ugyanakkor az a tény, hogy az általános szabályok szerint irányadó felmondási idő mértéke nem terjed ki a vezetőkre, nem jelenti azt, hogy azonnali hatállyal, munkáltatói rendes felmondással megszüntethető lenne a vezető munkaviszonya. Ezzel ugyanis a rendes felmondás lényegi eleme - a munkaviszony felmondási idővel történő megszüntetése - üresedne ki, hiszen az Mt. az azonnali hatályú munkaviszony-megszüntetésre más jogintézményeket alkalmaz (rendkívüli felmondás, próbaidő alatti azonnali hatállyal történő munkaviszony-megszüntetés). Felmondási időt tehát tartalmaznia kell a rendes felmondásnak. Ez nem jelenti azt, hogy vezető esetén is az Mt. általános szabályai szerinti felmondási idő lenne irányadó, hiszen az ettől való eltérést a jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. Véleményünk szerint esetünkben részlegesen érvénytelen a munkaszerződés rendelkezése. Indokolás nélkül megszüntethetik a vezető munkaviszonyát, azonban az azonnali hatályra utaló fordulat érvénytelen kikötés. A felmondási idő léte alapvető ismérve a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének, így javasoljuk, hogy amennyiben azonnali hatállyal kívánják megszüntetni a jogviszonyt, vizsgálják meg, hogy fennállnak-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1139
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést