Felmondási jog kizárásának érvényessége

Kérdés: Az előző ügyvezető idejében a cégünk olyan munkaszerződést kötött az egyik határozatlan időre alkalmazott munkavállalóval, melyben a felek kizárták a felmondás jogának gyakorlását. A rendelkezés értelmében a felek megállapodtak abban, hogy egyik fél sem jogosult megszüntetni a munkaviszonyt felmondással. A kikötés nem tartalmaz időhatározást, ezért az - legalábbis úgy tűnik - általánosságban zárja ki a felek felmondási jogát. Létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani, és ennek keretében e munkavállalótól is megválnánk. Mit tudunk tenni, jogszerű-e az ilyen korlátozás?
Részlet a válaszából: […] Általános szabály szerint a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással. A felek megállapodhatnak abban, hogy legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg [Mt. 65. § (1)-(2) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Kérdés: A nyelvvizsga nélkül foglalkoztatott gyakornok óvodapedagógus gyakornoki ideje két év után letelt (2018. IX. 26-án). Ez alatt az idő alatt sajnos nem tudta megszerezni a nyelvvizsgát, jelenleg is jár nyelvvizsgára felkészítő órákra. A munkaviszonya ezért automatikusan megszűnt volna, azonban az óriási pedagógushiány miatt nem volt lehetőség az álláshely betöltésére. A folyamatosan hirdetett (több állás is hirdetve van) álláshelyre nincs jelentkező, ezért jogszerűtlenül foglalkoztatják tovább az óvodapedagógust. Mi lehet ennek a következménye?
Részlet a válaszából: […] ...az a szabályszerű kinevezés/munkaszerződés hiányában történő foglalkoztatásnak fog minősülni. Ez jogszabályba ütközik, amelynek az érvénytelenség a jogkövetkezménye. Az Mt. 44. §-a szerint a kinevezés/munkaszerződés-kötés elmulasztása miatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

Intézményvezetői kinevezés érvénytelensége

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a Kjt. hatálya alá tartozó intézmény vezetésére kiírt pályázaton egy olyan pályázó került kinevezésre, aki a pályázati kiírásban szereplő mesterfokozat helyett csak alapfokozatot nyújtó felsőfokú végzettséggel rendelkezik? A pályázaton sikeresen szereplő jelenlegi intézményvezető a pályázati anyagában helytelenül mesterfokozatot jelölt meg, holott azzal nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] ...semmis. A semmis kinevezés érvénytelen, arra az érdekelt - így a munkáltató is - határidő nélkül hivatkozhat. Ebben az esetben az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni [Mt. 27. § (3) bek.], ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Munkaszerződés-módosítás érvénytelensége

Kérdés: Visszavonható-e az a munkaszerződés-módosítás, amely a munkavállalók megtévesztésével került aláírásra, illetve ha az bizonyos jogszabályok kijátszásának, kikerülésének céljával jött létre? További kérdés, hogy ilyen esetben beállhat-e munkaszerződés-módosítás érvénytelensége?
Részlet a válaszából: […] ...féllel közölni. Ha a megtámadás eredménytelen volt, vagyis annak jogosságát a másik fél vitatta, munkaügyi pert lehet kezdeményezni az érvénytelenség megállapítása érdekében.Mindent összevetve ilyenkor csak abban az esetben állapítható meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Kiemelkedően magas vezetői illetmény "orvoslása"

Kérdés: A fenntartóhoz tartozó egyik intézmény igazgatói munkakörét pályázat alapján, az intézmény jelenlegi igazgatóhelyettese nyerte el 2015. január 1-jétől. A vezetői megbízás elkészítésekor szembesültünk azzal, hogy az igazgatóhelyettes közalkalmazotti kinevezésében a garantált illetmény és a munkáltatói döntésen alapuló illetmény összege több mint háromszorosa a fenntartó többi intézményvezetője illetményének. Ráadásul igazgatóhelyettesként a vezetői pótléka a tízszerese a jogszabályok szerint adható vezetői pótléknak. Az igazgatói megbízás megadásával együtt csökkenthető-e az új igazgató összes illetménye mintegy kétharmadával, annak ellenére, hogy a fentiek szerinti magas illetmény a közalkalmazotti kinevezésében rögzítve van? A jogszabályellenesen megállapított vezetői pótlékot a vonatkozó szabályok szerint korrigálva meg lehet-e állapítani?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el. Ha a megállapodásnak csak valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Erkölcsi bizonyítvány - fontos lehet július 1-jétől

Kérdés: Alapítványi fenntartású általános iskola vagyunk, így tanárainkat és tanítóinkat munkaviszony keretében foglalkoztatjuk. Azt hallottuk, hogy 2014. július 1-jétől szigorodnak a neveléssel foglalkozó munkavállalók foglalkoztatásának szabályai, és büntetett előéletű munkavállalót nem foglalkoztathatunk. Szeretnénk tudni, hogyan tudjuk ellenőrizni a büntetett előéletet, és mit kell tennünk, ha valaki nem felel meg a feltételeknek?
Részlet a válaszából: […] ...szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy kizáró ok egyéb módon a munkáltató tudomására jut, az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni [Mt. 44/A. § (5) bek.]. Ennek értelmében az érvénytelen megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása

Kérdés: Októberben négyhavi határozott időtartamra felvettünk egy munkavállalót. 2013. február 28-án telt le a határozott idejű munkaszerződése. Erről azonban sajnos megfeledkeztünk, és a munka­vállaló a tudtunkkal még március 1-jén is dolgozott. A következő héten továbbra is fel akarta venni a munkát. Amikor jeleztük neki, hogy letelt a határozott idő, akkor azt mondta, hogy törvény alapján a munkaviszonya határozatlan idejűvé alakult, ezért kötelesek vagyunk foglalkoztatni. Mi ilyen szabályt nem találtunk az új Mt.-ben. Valóban átalakult határozatlan idejűvé a munkaviszony, és jelenleg is fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...ha a munkavállaló a határozott idő lejártát követően tovább dolgozik, azzal a felek között érvénytelen munkaszerződés áll fenn, mely érvénytelenség a munkaszerződés írásba foglalásának elmaradásából ered. Tehát az érvénytelenség a munkáltatónak felróható. Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör díjazása

Kérdés: Ha egy munkakör középfokú iskolai végzettséget igényel, de aki a munkakört betölti, csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik (régi dolgozó, aki évekkel ezelőtt lett felvéve, amikor még nem volt elvárás a középfokú végzettség), a minimálbér vagy a garantált bérminimum legyen a fizetendő legalacsonyabb alapbére 2013. január 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] ...(semmis) a munkaszerződés, ha a munkavállaló csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik [Mt. 27. § (1) bek.]. Ilyen esetben az érvénytelenség oka nem orvosolható, így az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 18.

Munkavállaló - a vezetőnek minősülés megállapítása

Kérdés: Van-e lehetősége az ügyvezetőnek arra, hogy a munkáltató (kft.) nevében eljárva az Mt. 188/A. § szerinti vezetőnek minősülő munkavállalók foglalkoztatásáról döntsön bizonyos munkakörökben? Mi a helyzet akkor, ha a tulajdonosi döntés hiányában kötnek ilyen munkaszerződést a felek?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyt - ha e törvény eltérőennem rendelkezik - a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni. Amunkáltató hibájából eredő érvénytelenség esetén a munkáltatói rendes felmondásjogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni, valamint ha a feleknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Vezető munkaviszonyának megszüntetése azonnali hatályú rendes felmondással

Kérdés: Kft.-nk ügyvezetőjének munkaszerződésébe annak idején belefoglaltuk, hogy bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. Most le akarjuk váltani az ügyvezetőt, az egyik tulajdonostárs azonban megkérdőjelezte a munkaszerződés e rendelkezésének alkalmazását. Megalapozott-e üzlettársunk aggodalma, vagy azonnali hatállyal indokolás nélkül közölhetjük a rendes felmondást?
Részlet a válaszából: […]  A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője mint amunkáltató vezetője általános szabályok szerint az Mt. 188. §-a szerintivezetőnek minősül. A vezetőkre pedig valóban az általánostól eltérőrendelkezések vonatkoznak a munkaviszony megszüntetése tekintetében. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.
1
2
3