Fizetési fokozathoz figyelembe veendő munkaviszony

Kérdés: Szociális intézményben foglalkoztatott dolgozót segédgondozó munkakörben foglalkoztatja az intézmény 2006. VII. 3-tól. Érettségivel rendelkezik, a besorolásánál minden korábbi jogviszonya beszámításra került (a dolgozónak 1985-2006 között csak munkaviszonya volt), így C/7-be lett besorolva (eszmei kezdet: 1987. XII. 4.). 2007. VI. 14-én szociális gondozó szakképesítést szerzett, ennek alapján 2007. VII. 1-től gondozó munkakörbe lett átsorolva E/7 fizetési fokozatba. Felülvizsgálatra került a dolgozó besorolása. Helyesen jártunk-e el az átsorolás alkalmával, amikor ismételten minden jogviszonyt beszámítottunk, vagy csak az 1992. július 1-je előtti, valamint a közalkalmazotti jogviszonyokat kellett volna beszámítani?
Részlet a válaszából: […] ...szabály alkalmazásakor az aktuális munkakörből kell kiindulni. Ha tehát a közalkalmazott korábban például középfokú végzettséget, szakképesítést igénylő munkakört töltött be, majd munkavégzése mellett felsőfokú végzettséget, szakképzettséget szerzett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Bontási munkák - szakképzettség és munkavédelmi intézkedések

Kérdés: Az önkormányzat az egyik tulajdonában álló ingatlant le szeretné bontani. Költséghatékonysági okokból, mivel szakembert nem tud megfizetni, a saját munkaviszonyos (Mt. szerinti) dolgozóival végeztetné el a feladatokat. A munkavállalók jelenleg segédmunkásként, takarítóként, illetve mezőőr/közterület-felügyelőként vannak foglalkoztatva, a bontáshoz kapcsolódó szakirányú végzettségük nincs. Kerti munkás, parkgondozó, dísznövénykertész, személy- és vagyonőr, közterület-felügyelő, általános kertész, vadászvizsga, lővizsga, golyós-, sörétesfegyver-kezelés végzettségekkel rendelkeznek. Végezhetnek-e jogszerűen ingatlanbontási munkát? Milyen munkakör szükséges hozzá, mik a feltételei az ilyen típusú munkavégzésnek? Munkavédelmi intézkedéseket kell-e betartani, hogy ha ellenőrök szállnak ki, ne találjanak problémát?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlására jogosított személy szakmai felügyelete mellett - a nem önálló tevékenység vég­zéséhez szükség van-e valamely szakképesítésre. A34/2021. ITM rendelet 2. §-a szerint ugyanis a tevékenység nem önálló végzése esetében annak szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
Kapcsolódó címkék:    

Átsorolás a szakképesítés megszerzése után

Kérdés: Óvoda-bölcsőde intézményünkbe 2020-ban felvettünk egy kisgyermeknevelőt, akkor még csak érettségivel, aki azóta megszerezte a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott végzettséget (kisgyermekgondozó, -nevelő). A Kjt., illetve a 257/2000. Korm. rendelet tekintetében beszámítandó-e a besoroláskor az érettségi utáni minden munkaviszony, vagy csak a kisgyermekgondozó, -nevelő végzettség utáni időszakot kell tekinteni, ami jelen esetben maga a fennálló jogviszony?
Részlet a válaszából: […] ...február 14-ig hatályban volt Országos Képzési Jegyzék szerint az 5476102 azonosító számmal rendelkező, tehát emelt szintű (technikusi) szakképesítések közé tartozott (150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet). A 15/1998. NM rendelet 2. mellékletének I. 2.1 pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Besorolás kisgyermeknevelő szakképzettséggel

Kérdés: A munkavállaló 2009. augusztus 3-ától áll közalkalmazotti jogviszonyban bölcsődei dajka munkakörben, besorolása jelenleg D/8. Ezt megelőzően 1998. június 27-től 2009. augusztus 2-ig több jogviszonya volt, de nem költségvetési szerveknél. 2021. február 17-én szerezte meg a kisgyermeknevelő szakképesítést, és 2021. október 1-jével szeretnénk kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatni. Helyesen járunk el, ha korábbi besorolási fokozatát figyelembe véve E/8-ba soroljuk át, vagy ettől eltekintve, csak a közszférában eltöltött jogviszony időtartamát, illetve a kisgyermeknevelői végzettség megszerzésének dátumát kellene figyelembe venni a besoroláskor, és így E/5-be sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...[kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]. Mint látható, "kisgyermeknevelő" elnevezésű szakképesítés nem szerepel a felsoroltak között.A 257/2000. Korm. rendelet 2. mellékletének II. pontja (Ágazatspecifikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:    

Ápoló besorolása - a fizetési osztály

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó intézmény vagyunk. Munkavállalónk szakképesítését Szerbiában szerezte. Az OKFŐ határozata alapján a Szerbiában megszerzett és az egészségügyi iskola által 1999-ben kiállított egészségügyi nővér-technikus oklevél által tanúsított szakképesítés egyenértékű a 34/1977. (Eü. K. 23.) EüM számú utasításban meghatározott felnőtt szakápoló szakképesítéssel. A kollégát D vagy E fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...a Kjt. irányadó [Eütev. tv. 11/A. § (7) bek.]. E szerint a "D" fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, az "E" fizetési osztályba pedig az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Oktatáson való részvétel megtagadása és következményei

Kérdés: Ha a munkavállalónk egyszerűen nem hajlandó részt venni a munkájához elengedhetetlen szoftver kezelésével összefüggő egy-két napot igénylő oktatáson, annak ellenére, hogy a programot már lassan háromnegyed éve nem használja megfelelően, és az ebből fakadó hiányosságok és az általa vétett hibák folyamatos többletmunkát adnak a kollégáinak, megszüntethetjük-e felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Noha a kérdés valamennyi részletét nem ismerhetjük, a vázoltak alapján megítélésünk szerint, amennyiben a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges egy adott program ismerete, mivel ennek segítségével válik képessé arra, hogy feladatait a megfelelő színvonalon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Átsorolás időpontja és a szakképesítés megszerzése

Kérdés: Milyen időponttól kell átsorolni azt a kollégát, aki június hónapban szerezte meg a szociális gondozói szakképesítést, ami elő van írva a munkakör betöltéséhez, a bizonyítvány bemutatását követően vagy a megszerzést követő év január 1-jével?
Részlet a válaszából: […] ...munkakör ellátásához szükséges és megszerzett szakképzettséget, szakképesítést a megszerzésétől kezdve használja kollégájuk a munkaköre ellátásához, ezért teljességgel indokolt, hogy ez párhuzamosan megjelenjen a munkavégzése ellenértékében is. Az átsorolást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Hittanár-szakképzettséggel betölthető munkakör

Kérdés: Tankerületi központhoz tartozó általános iskolában alkalmaznának tanulószobai, napközis tanárként. 1999-ben szereztem okleveles hittanár diplomát. A diplomám pedagógusdiplomának minősül. A gyerekek hittant is tanulnak az iskolában, a szakképzettségem alapján tehát érdemben tudok nekik segíteni a tanulmányaikban. A tankerületi központ szerint azonban a végzettségem nem megfelelő. Tudtommal egyházi iskolákban elfogadják ugyanezt a végzettséget.
Részlet a válaszából: […] Az 1999-ben megszerzett hittanár-szakképzettségre vonatkozóan az ekkor hatályban volt 15/2006. OM rendelet kimondta, hogy az okleveles hittanár-nevelőtanári szakképzettség megszerezhető volt első vagy második tanári szakképzettségként, közismereti szak mellett, vagy egyszakos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
Kapcsolódó címkék:    

Garantált bérminimumra való jogosultság - a szükséges képesítés

Kérdés: Az új szakképzési törvény az eddigi állam által elismert szakképesítések helyett bevezette a szakmák rendszerét. A minimálbér-rendelet szerint továbbra is a legalább középfokú szakképzettséggel rendelkezők számára kell garantált bérminimumot fizetni. Mit jelent a szakképzési törvény szerinti változás a garantált bérminimumra való jogosultság szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...szakmák megszerzéséről adtak volna ki bizonyítványt. Erre tekintettel jelenleg továbbra is a korábbi szabályok alapján megszerzett szakképesítések jogosítanak az egyes munkakörök betöltésére és a munkakör ellátásáért járó garantált bérminimumra. Az Szkt. 126...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
Kapcsolódó címkék:  

Napközis tanár munkaköréhez szükséges szakképzettség

Kérdés: Általános iskolánkban pedagógiai asszisztensként foglalkoztatunk egy pedagógia alapszakos bölcsészdiplomával rendelkező kolléganőt, aki jelenleg végzi a mesterképzést, amelynek eredményeként pedagógiatanár szakképzettséget fog szerezni. Kizárólag napközis foglalkozást tartó tanári munkakörben alkalmazhatjuk-e őt a diplomája megszerzése előtt?
Részlet a válaszából: […] A válasz nem, sőt a diploma megszerzése sem fogja a kollégát ennek a munkakörnek a betöltésére jogosítani. A326/2013. Korm. rendelet 33/B. §-ának (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy "egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
4