Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott pályázat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Intézményvezető-helyettesi poszt pályáztatása

Kérdés: Önkormányzatunk egyesítette óvodahálózatát, létrehozva így egy központi költségvetési szervet, melynek az egykori óvodák jogutódlással tagóvodái lettek. Az új intézmény élére a 326/2013. Korm. rend. 24. §-ának (2) bekezdése szerint pályáztatás nélkül került az intézményvezető, egy évre szóló intézményvezetői megbízással. Az intézményvezető-helyettesek és a tagintézményvezetők megbízása szintén egy évre szól. A fent hivatkozott 326/2013. Korm. rendelet 21. §-a egyértelműen definiálja a magasabb vezetők körét, mely szerint az intézményvezető-helyettes és a tagintézményvezető is magasabb vezetőnek minősül. A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint "a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni". Ezzel ellenkezően azzal a gyakorlattal szembesültünk más kerületekben, és a mi intézményvezetőnk is arra az álláspontra helyezkedett, hogy az intézményvezető-helyettesek és a tagóvoda-vezetők megbízása pályáztatás nélkül, az intézményvezető saját hatáskörében történő kijelölése útján lehetséges. A mi hivatali álláspontunk ettől eltérő, véleményünk szerint csak a Kjt. 20/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetekben tölthető be pályáztatás nélkül egy munkakör, illetve a már fent említett esetben a vezetői beosztás [326/2013. Korm. rend. 24. § (2) bek.]. Jól értjük, hogy esetünkben az egyesített intézmény intézményvezető-helyettesi pozícióit és a tagintézmény-vezető pozíciókat is pályázati kiírás útján lehet/kell betölteni? Ha igen, ezt a jogot ki és milyen jogszabályi felhatalmazás alapján gyakorolja, a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete, az általa ezzel megbízott polgármester, vagy a polgármester által megbízott intézményvezető?
Részlet a válaszból: […]kialakításakor a vezetői megbízásokat nyilvános pályázat kiírása nélkül adják ki annak érdekében, hogy a működés beindítására koncentrálhassanak, és ezt a pályáztatási eljárások lefolytatása ne hátráltassa. Ekkor az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető esetében is mód van egy évre pályáztatás nélkül magasabb vezetői megbízás adására.A 326/2013. Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése szerint: a (2) bekezdésben szabályozott vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. A rendelet szerint az ilyen megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő egy évre szólhat, tehát azt határozott időre kell adni, és annak lejártával a megbízás külön munkáltatói intézkedés nélkül megszűnik. Az egy év letelte és ezzel a megbízások lejárta után viszont a Kjt. 20/B. §-a (1) bekezdésének általános szabálya alapján ezek a posztok csak pályázat alapján tölthetőek be.A Kjt. értelmében a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A munkáltatói jogok kapcsán az Nkt. 83. §-a (2) bekezdésének f) pontja kimondja, hogy a fenntartó (önkormányzat) csak a köznevelési intézmény vezetője felett gyakorolja közvetlenül a munkáltatói jogokat, beleértve az intézményvezető megbízásának, kinevezésének, a megbízás visszavonásának, a jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4314

2. találat: Alpolgármester - a munkáltatói jogkör határai

Kérdés: A település polgármestere lemondott, ugyanezen időpontban szűnik meg a jegyző jogviszonya is nyugállományba vonulása okán. Az alpolgármester jogosult-e a jegyzői pályázat lebonyolítására és az új jegyző kinevezésére?
Részlet a válaszból: […]ekkor a törvény alapján gyakorolja a polgármestert megillető valamennyi jogosítványt.A polgármester legkésőbb a jegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén 30 napon belül újabb pályázatot kell kiírni [Kttv. 247. § (5) bek.]. A fentiekből következően a polgármester általános helyettesítésére jogosult alpolgármester - a vonatkozó törvényi szabályoknak és esetlegesen a helyi önkormányzati szabályoknak (a szervezeti és működési szabályzat tartalmazhat a jegyzői pályáztatási eljárás tekintetében szabályt) megfelelően - köteles kiírni a jegyzői pályázatot, lefolytatni a pályázati eljárást, és kinevezni az új jegyzőt. Itt kell utalnunk röviden arra, hogy a polgármester és a jegyző szoros munkakapcsolatban állnak egymással. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja, a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt [Mötv. 67. § (1) bek. a) pont; 81. § (1) bek.]. Bár a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak felett, a polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához [Mötv. 81. § (3) bek. b) pontja és (4) bekezdés]. A jegyző felett a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja [Mötv. 67. § (1) bek. f) pont].A polgármesteri és a jegyzői pozíció szoros munkakapcsolata miatt fontosnak tartjuk, hogy az új jegyző személyéről való döntést valamilyen módon az új polgármester is jóvá tudja hagyni, valamint, hogy az új jegyző is együtt tudjon működni a megválasztott új polgármesterrel. Erre sor kerülhet egyrészt akkor, ha az időközi polgármester-választás olyan időpontra esik, amikor még nem zárul le az alpolgármester által kiírt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3989
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Vezetői pályázat és a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulása

Kérdés: A művelődési ház intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyra. A pályázati eljárásban a pályázatok benyújtásának határideje 2020. június 20. napja volt, a képviselő-testület tervezetten 2020. július 14-én dönt annak a személynek az 5 évre szóló vezetői megbízásáról és határozatlan időre szóló kinevezéséről, aki a pályáztatás során kiválasztásra kerül. A Módtv. 3. §-ának (1) és (9) bekezdését figyelembe véve, jól járunk-e, ha a július 1. után létrejövő határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellé 5 évre szóló vezetői megbízás kerül átadásra a kiválasztott pályázónak? Majd eleget téve a Módtv. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek, és figyelembe véve a Mötv., a Kjt. és az Mt. rendelkezéseit, 2020. augusztus 15. napjáig a polgármester ajánlatot tesz a közalkalmazott részére a munkaszerződés tartalmi elemei (főleg a munkabére) vonatkozásában? Vagy szükséges képviselő-testületi döntés a munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlat tekintetében? Ezt követően jól járunk-e el, ha 2020. november 1-jei hatállyal kerül sor az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá való átalakításra? 2020. november 1. után mi történik a hatályban lévő vezetői megbízással?
Részlet a válaszból: […]nevezhetik ki határozatlan időre közalkalmazottnak. 2020. július 1-jét követően e személlyel csak az Mt. szerinti munkaviszonyt létesíthetnek, amely értelemszerűen határozatlan időre is szólhat.A Módtv. 2. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató 2020. augusztus 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Ez a rendelkezés a tényállás szerint azon esetre vonatkozik, ha a pályázaton nyertes magasabb vezető már eleve közalkalmazotti jogviszonyban áll. Ekkor valóban szükséges ajánlatot tenni a Módtv. szerint a munkaszerződés elemeire nézve. Ha azonban a fentiek alapján munkaviszony létesítésére került sor a Módtv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján, álláspontunk szerint értelemszerűen nem kell a Módtv. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettséget teljesíteni, hiszen az újonnan jogviszonyt létesítő magasabb vezetővel július 1-jét követően csak munkaszerződés köthető. Azaz, ekkor már eleve munkaviszonyban áll a vezető, ezért okafogyott az ajánlattétel. Csak annak részére szükséges ajánlatot tenni, aki közalkalmazotti jogviszonyban áll. Akinek 2020. július 1-jét követően keletkezett a Módtv. hatálya alá tartozó munkáltatóval munkaviszonya, rá értelemszerűen nem alkalmazható az átalakulással kapcsolatos ajánlattételi kötelezettség. Nincs ugyanis olyan jogviszony, amit át kellene alakítani.Amennyiben a pályázat alapján egy már eleve közalkalmazotti jogviszonyban álló kerül megbízásra magasabb vezetőnek, kérdés: a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot a képviselő-testület vagy a polgármester alakíthatja-e ki, teheti-e meg. A Mötv. 67. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint a polgármester csak az egyéb munkáltatói jogokat [Mötv. 19. § b) pont] gyakorolja az önkormányzati intézményvezetők tekintetében, a Mötv. 42. §-ának 3. pontjából és a Mötv. 19. §-ának a) pontjából következően a kinevezés és vezetői megbízás jogát a képviselő-testület gyakorolja. Mivel a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlat valójában egy új jogviszony - a munkaviszony - tartalmi elemeit állapítja meg, és annak alapján munkaszerződés megkötésére (munkaviszony létesítésére) kerül sor, és az ajánlat közalkalmazott általi elfogadásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony megszűnik, megítélésünk szerint ezek a jogosultságok a kinevezés jogához kötődnek. Ebből következően a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3958

4. találat: Osztályvezető az egészségügyben - megbízási feltételek

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben osztályvezető megbízása minden esetben csak pályázat útján lehetséges, vagy a 20/B. § (5) bekezdése alapján mellőzhető? Van-e jogszabály szerinti akadálya annak, hogy osztályvezető 65 év feletti közalkalmazott legyen? (Nyugdíja szünetel, jövedelemkiegészítést kap.)
Részlet a válaszból: […]munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,- ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.Mivel a Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi intézményre a Kjt. szabályait, beleértve a 20/B. § (5) bekezdését is, alkalmazni kell, természetesen nem minden esetben szükséges az osztályvezetői állásra pályázatot kiírni; az mellőzhető a törvényben felsorolt esetekben.A Kjt. és az Eütev.tv. nem ír elő felső életkori korlátot az osztályvezetői megbízásra vonatkozóan. Ugyanakkor az 1700/2012. Korm. határozat korlátozást tartalmaz, mely szerint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy állami költségvetési intézményként működő munkáltatóval akkor állhat közalkalmazotti jogviszonyban, és így osztályvezetői megbízást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3948

5. találat: Elutasított pályázat - a jogorvoslat lehetősége

Kérdés: Pályázatot adtam be egy állami szerv által közzétett álláshirdetésre. Amikor érdeklődtem a cégnél, azt a választ kaptam, hogy a pályázatomat elutasították. Többször kértem, hogy indokolják meg a döntést egy személyes találkozón, de választ nem kaptam, noha véleményem szerint a pályázati feltételeknek megfelelek. Az állást azóta sem töltötték be, a pályázat fenn van a honlapjukon. Ha van legalább egy olyan pályázat, amely megfelel a kiírt feltételeknek, köteles a munkáltató az állást odaítélni? Megteheti egy állami szerv, hogy indoklás nélkül utasít el egy pályázatot, miközben nem hirdet nyertest, az állás továbbra is betöltetlen? Tehetek-e bármit az állás elnyeréséért?
Részlet a válaszból: […]jognyilatkozat, csak ez eredményez ajánlati kötöttséget (Ptk. 6:64. §). Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz, amelyben több személytől kéri ajánlat benyújtását, azzal a kifejezett szándék megjelölésével, hogy a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, a felhívást tevő felet szerződéskötési kötelezettség terheli (felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban) (Ptk. 6:74. §). Természetesen az adott pályázati kiírás a mérvadó abban a tekintetben, hogy a munkáltató részéről ilyen szerződéskötésre vonatkozó elköteleződést tartalmaz-e, de általában nem szokásos, hogy ez szerepeljen a pályázatban, az csak a munkáltató által meghatározott munkaviszony-létesítési kritériumokat szokta tartalmazni.A pályázati feltételeknek megfelelő személyek esetében az elutasítást a munkáltatónak nem kell indokolnia, mivel ez a mérlegelési jogkörébe tartozó döntés, így a jelentkezővel való személyes találkozón sem köteles képviseltetni magát. Megteheti a munkáltató azt is, hogy a pályázók egyikével sem létesít jogviszonyt. Mérlegelési jogkörben hozott döntés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3707
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Óvodavezető második ciklusra szóló megbízása

Kérdés: Kerületünkben lévő egyik óvodánkban a jelenlegi óvodavezető a 2012. augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig terjedő időszakra határozott idővel óvodavezetői megbízást, a 2013. augusztus 1-jétől 2014. július 31-ig terjedő időszakra óvodavezető-helyettesi megbízást, majd 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig ismét intézményvezetői megbízást kapott. Szükséges-e esetében az idén a vezetői megbízást megpályáztatni, vagy élhetünk az Nkt. 67. §-ának (7) bekezdése szerinti pályázat mellőzésével?
Részlet a válaszból: […]nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. E szabály alkalmazása szempontjából az a kérdés, hogy az érintett személynek a 2013. augusztus 1. - 2015. július 31. közötti intézményvezető-helyettesi megbízását figyelembe kell-e venni mint második megbízást, vagy sem. A válasz nemleges, mert az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3548

7. találat: Önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjének megbízása

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése szerint vezetői megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. Ugyanezen jogszabály 21. §-ának (1) bekezdése vezetői megbízásnak minősíti a tagintézmény-vezetői és az intézményvezető-helyettesi megbízást is [összhangban a Kjt. 23. §-ának (2) bekezdésével]. E rendelkezések alapján önkormányzat fenntartásában lévő óvoda tagóvoda-vezetője és intézményvezető-helyettese részére megbízást a képviselő-testület, a fenntartó vezetője (azaz az önkormányzat polgármestere) vagy megbízottja adhat. Ez alapján tehát van-e arra lehetőség, hogy a tagóvoda vezetőjét és intézményvezető-helyettesét az önkormányzat polgármestere vagy az általa megbízott személy nevezze ki? Továbbá: lehet-e maga az intézményvezető a polgármester által a megbízási jogkör gyakorlására feljogosított személy? Amennyiben igen, milyen módon szükséges ennek a dokumentálása önkormányzati fenntartású intézménynél? A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint: "A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki." Helyes értelmezés alapján ez azt jelenti, hogy mind a tagóvoda-vezető, mind az intézményvezető-helyettes megbízása - amennyiben nincs kivételszabály - csak pályáztatás útján öt évre történhet, és arra kizárólag a képviselő-testület, a polgármester vagy az általa megbízott személy jogosult?
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése kétféleképpen értelmezhető. Az egyik interpretáció szerint, ha a fenntartó az önkormányzat, akkor amellett, hogy az önkormányzat képviselő-testülete adhatja az (1) bekezdés szerinti esetben a magasabb vezetői, a (2) bekezdés szerinti esetben a vezetői megbízást, alkalmazandó az a kitétel is, amely erre a fenntartó vezetőjét vagy annak megbízottját - a polgármestert, illetve megbízottját - jogosítja fel. A másik értelmezés szerint - amelyet Szerkesztőségünk is oszt - a szabályt nem csupán nyelvtanilag, hanem teleologikusan, és a köznevelési jogszabályok rendszerébe illesztve is értelmezni kell. Az Nkt. 4. §-ának 9. pontja értelmében fenntartó lehet bármely természetes vagy jogi személy, feltéve, hogy a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. A 326/2013. Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése tehát úgy értelmezendő, hogy az egyes, külön nevesített fenntartók esetén konkrétan meghatározza a kinevezési jogkörgyakorló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3075

8. találat: Kollégiumvezető pályázat nélkül

Kérdés: Közoktatási intézmény magasabb vezetői (kollégiumvezetői) pályázati kiírása után, ha van az előírt végzettséggel rendelkező pályázó, de a pályázati eljárás során leszavazták, kinevezhető vagy megbízható-e olyan személy, aki az előírt végzettségekkel nem rendelkezik, és pályázatot sem nyújtott be?
Részlet a válaszból: […]vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. Ettől az Nkt. 98. §-ának (18) bekezdése enged eltérést. Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését.Ezen túlmenően a 326/2013. Korm. rendelet is szabályoz egy kivételes lehetőséget: a 24. § (1) bekezdése értelmében, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat azért nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a határozott idő letelte előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3065
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Közalkalmazotti vezetői megbízás meghosszabbítása

Kérdés: A Kjt. 23. §-ának (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Egy vezető három évre kapott megbízást, és ennek lejártát követően a munkáltatója még két évig szeretne vele vezetőként dolgozni. Ebben az esetben közös megegyezéssel meghosszabbítható-e az eredeti vezetői megbízás, vagy technikailag új vezetői megbízást kell számára adni a kétéves időtartamra?
Részlet a válaszból: […]lehetővé teszi az öt évre szóló vezetői megbízást, álláspontunk szerint nincs akadálya annak, hogy azt a felek a lejáratot megelőzően közös megegyezéssel meghosszabbítsák a jogszabályban rögzített időtartamra. Figyelemmel arra, hogy a megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni, a meghosszabbítást is szükséges írásban rögzíteni. Ha a meghosszabbításra nem kerül sor az eredeti vezetői megbízás lejártáig, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3028

10. találat: Vezetői megbízás - ha tartama az öt évet meghaladja

Kérdés: A Kjt. alapján a költségvetési szerv vezetőjét öt évre nevezte ki a képviselő-testület. Az igazgató vezetői megbízása októberben lejár. Kell-e újonnan pályáznia, vagy meghosszabbítható a vezetői megbízás 26 hónappal, amikor az igazgató eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba vonul?
Részlet a válaszból: […]meghosszabbítására. Ettől ágazati végrehajtási rendelet sem térhet el.A köznevelés területén az Nkt. 68. §-ának (1)-(2) bekezdései hasonló tartalmú szabályozást fogalmaznak meg. Itt sem ad lehetőséget a törvény az öt év meghosszabbítására, létezik azonban egyéb kedvezmény, amely bizonyos esetben lehetővé teszi a vezetőként történő továbbfoglalkoztatást. Az Nkt. 67. §-ának (7) bekezdése és a 326/2013. Korm. rendelet 22. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanis a második magasabb vezetői megbízás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2656
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést